In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

TARTU LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2016-2030 PROJEKTI AVALIK VÄLJAPANEK

Tartu Linnavolikogu kiitis 12.05.2016. a otsusega nr 345 heaks Tartu linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2030 projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule. Arengukava projektiga on võimalik tutvuda siin või raekoja I korrusel asuvas Tartu infokeskuses.

Arvamused ja ettepanekud arengukava kohta palume esitada hiljemalt 17. juuniks k.a e-posti aadressile: Lmo@raad.tartu.ee
või kirja teel Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale: Raekoja plats 3, 51003 Tartu.

Palume ettepanekutele lisada ka esitaja kontaktandmed!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks. Tartu linna arengudokumentide omavahelist seost iseloomustab joonis.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA JA VALDADE KOOSTÖÖ

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

LINNA SÄÄSTVA ARENGU ÜLDISEID PÕHIMÕTTEID KAJASTAB