LASTEAED NUKITSAMEES
Eesmärgid

Tartu Lasteaia Nukitsamees õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärgid on järgmised:

  1. Tagada AEV laste maksimaalselt varajane ning puudest lähtuv igakülgne arendamine eripedagoogiliste meetodite ja võtete ning tehniliste abivahendite toel.
  2. Anda vahendeid üldarusaadavaks kommunikatsiooniks verbaalsete või alternatiivsete suhtlemisvahendite kaudu.
  3. Tagada lastele turvaline ja arengut soodustav keskkond.
  4. Valmistada lapsed ette õpingute jätkamiseks neile jõukohases koolitüübis.

Õppe- ja kasvatustegevus Tartu Lasteaias Nukitsamees toimub vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja alushariduse raamõppekavale. Lisaks arvestatakse iga konkreetse rühma töö planeerimisel ning läbi viimisel järgmist:

  • puude iseloomu ja omapära
  • puude sügavuse astet
  • lapse eriõpetusele saabumise aega
  • lapse vanust
  • individuaalseid iseärasusi

Eelöeldust lähtuvalt valitakse õpetamise meetodid (multisensoorne, verbaalne jm.) ja võtted ning õpetatava kinnistamise viisid.
Õpetamise meetodeid kasutatakse valdavalt kombineeritult.
Raskemate arenguliste erivajadustega laste õpetamist alustatakse osutava viipe ja koostegutsemise abil ning jätkatakse jäljendamise ning näidise kaudu.
Kõikidel eelpool nimetatud juhtudel lülitatakse õpetamise protsessi sõnalise meetodi võtted, mille osakaal õpetamise käigus pidevalt kasvab.