Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Ehitamise alustamine

Kohustused ehitamisel

Ehitusloa taotlenud isik peab vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist esitama läbi ehitisregistri piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistile teatise ehitamise alustamise kohta.

Ehitamise alustamise teatises tuleb esitada järgmised andmed: ehitamise alustamise aeg, omanikujärelevalve tegija ja ehitaja nimi, isiku- või (äri)registrikood, sünniaeg ning omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kontaktandmed.

Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha vaid vastava ametioskusega ehk pädev isik.

Ehitise püstitamisel (uusehitise korral) tuleb pärast telgede mahamärkimist esitada piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistile ehitise mahamärkimise akt.

Hoone 0-tsükli (vundamendi) valmimisel peab ehitise omanik või ehitaja esitama piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistile vundamendi teostusmõõdistuse, mis tuleb eelnevalt registreerida linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistuses.

Ehitise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded 

Last changed 07.12.2020