Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
10°
For visually impaired
10°

News

F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

1 March / Tartu Linnavolikogu algatas F. R. Kreutzwaldi tn 21 ja F. R. Kreutzwaldi tn 21b kruntide ning lähiala detailplaneeringu ning jättis algatamata KSH.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Emajõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks üksikelamute rajamiseks.

Planeeringuala suurusega 3,3 ha asub Tähtvere linnaosas.

Eelhinnangu kohaselt ei ole KSH algatamine vajalik, kuna olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnale pole ette näha. Keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeeringu koostamisel. 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Tartu Linnavolikogu, koostamise korraldaja Tartu Linnavalitsus (lpmko@tartu.ee) ning koostaja AB Artes Terrae OÜ (artes@artes.ee).

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-20-018

 

Last changed 01.03.2021