Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
17°
For visually impaired
17°

Arhitektuuri ja ehituse osakond

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

Teenistuse ülesandeks on korraldada arhitektuuri- ja linnakujunduslikke konkursse, osaleda planeeringute menetlemisel, koostada hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi, kooskõlastada ehitusprojekte ja kontrollida nende vastavust erinevatele nõuetele, suunata linnakujunduslikku tegevust, anda reklaamidele paigalduslubasid jne.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda ehitusjärelevalvega, menetleda kasutuslubade taotlusi, üle vaadata valminud ehitisi, kontrollida ehitiste korrashoidu, osaleda ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimisel, tellida ehitusprojektidele ekspertiise ja uuringuid, avastada ja tegeleda omavoliliste ehitistega, pidada ehitusjärelevalve registrit, korraldada konkursse parimate ehitiste leidmiseks jmt.

Vaata lähemalt
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi, korraldada miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist, säilitamist ja eksponeerimist, kooskõlastada muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade planeeringuid ja ehitusprojekte, korraldada arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitset, jagada restaureerimistoetusi, korraldada Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd jmt.

Vaata lähemalt

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Lubade- ja registriteenistus

Teenistuse ülesandeks on võtta vastu ehitusprojekte ning kontrollida nende vastavust nõuetele ja õigusaktidele, korraldada ehitusprojektide läbivaatamist ja pidada ehitusprojektide registrit, menetleda ehituslubade taotlusi ja ehitusteatisi ning väljastada ehituslubasid, väljastada rajatiste kasutuslubasid, esitada andmeid riiklikule ehitisregistrile ja väljastada sealt väljavõtteid, korraldada linnaehituskomisjoni tööd, osaleda rajatiste projekteerimises ja ehitamises ning teha rajatiste riiklikku järelevalvet jne.

Vaata lähemalt

Last changed 08.03.2019

Last changed 30.01.2017

Tõnis Arjus - juhataja-linnaarhitekt

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.

736 1254

5304 6148

Küüni 5 III k ruum 323

E 15-18, K 8-10 eelregistreerimisega tel 736 1238

Signe Sarik - osakonna juhataja asetäitja

Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine

736 1178

523 7362

Küüni 5 II korrus ruum 228

E 15-18, K 8-10

Liina Helmoja - sekretär

Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine

736 1238

-

Küüni 5 III k ruum 323

-

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

Ivo-Sven Riet - arhitekt-spetsialist

Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,

736 1219

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Anna-Liisa Unt - linnakujunduse spetsialist

Linnakujunduslike küsimuste koordineerimine, linnamööblit ja -dekoratsioone puudutavate lahenduste väljatöötamine ja kooskõlastamine. Avaliku ruumi ehitusprojektide kontrollimine.

736 1239

529 5394

Küüni 5 IV k ruum 424

E 15-18, K 8-10

Pille Rossi - andmehalduse spetsialist

linna geoinfosüsteemi juurutamine, administreerimine ja arendamine osas, mis on seotud arhitektuuri ja ehituse osakonna ülesannetega

736 1039

-

Küüni 5 III k ruum 321

-

Laima-Maria Taal - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1325

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18, K 8-10

Margit Savisaar - arhitekt

Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine

736 1245

-

Küüni 5 III k ruum 321

E 15-18; K 8-10

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5 II k ruum 227

E 15-18, K 8-10

Annika Adamson - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1318

527 1815

Küüni 5 II k ruum 225

E 15-18, K 8-10

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5 II korrus ruum 225

E 15-18, K 8-10

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5 II k tuba 226

E 15-18, K 8-10

Kristin Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a. transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

516 3159

Küüni 5 II k ruum 226

E 15–18, K 8–10

Lubade- ja registriteenistus

Merlin Palu - juhataja

Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehituslubadega seotud toimingute tegemine. Linnaehituskomisjoni töös osalemine.

736 1173

530 10487

Küüni 5 III korrus ruum 323

E 15-18; K 8-10

Ester Pae - vanemspetsialist

Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine.

736 1346

-

Küüni 5 IIIk ruum 326

E 15-18; K 8-10

Harri Pärsim - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning rajatiste ehitusjärelevalve korraldamine.

736 1230

521 7137

Küüni 5 III k ruum 326

E 15-18, K 8-10

Ivar Lõbu - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1282

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Evi Kook - ehitisregistri vanemspetsialist

Ehitisregistri pidamine

736 1275

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18; K 8-10

Olja Fomina - spetsialist

Ehitisregistri pidamine

7361 030

-

Küüni 5 III k ruum 325

E 15-18, K 8-10

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 1326

580 03749

Küüni 5 III k, ruum 320

E 15-18, K 8-10

Hanna Mai Raadik - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 2085

-

Küüni 5 III k ruum 320

E 15-18; K8-10

Romeo Metsallik - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula ning üksikobjektid. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve korraldamine.

736 1250

522 5816

Küüni 5 III k ruum 322

E 15-18; K 8-10

Brita Karin Arnover - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle

736 1317

515 0563

Küüni 5 III k ruum 320

E 15-18, K 8-10