Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu arengukava 2018–2025

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025

Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025 sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Arengukava tegevusi kavandades hoiab linnavalitsus silme ees peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Tartu linna arengukava koostamisel võeti aluseks Tartu linna arengustrateegias Tartu 2030 esitatud visioon, strateegilised eesmärgid ja üldised tegevussuunad, analüüsiti linnaelu valdkondade hetkeseisu ja vaadati üle kehtivad riiklikud ja linna arengudokumendid.

 

2016. aasta veebruaris alanud uue arengukava koostamise protsessis osalesid paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu arengust huvitatud linlased. Arengukava oli avalikul väljapanekul 3. juulist kuni 10. septembrini 2017, selle käigus esitati veel ligi poolsada ettepanekut. Arengukava kinnitati Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017 määrusega nr 152.

 

Esmakordselt on arengukava koosseisu lülitatud ka linna eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal (2018-2021). Iga-aastase arengukava ülevaatamise protsessis korrigeeritakse eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Järgmine arengukava täiendamine toimus 2018. aastal. Arengukava 2018-2025 muudatusettepanekud ja uuendatud eelarvestrateegia olid avalikustamisel 11. juunist kuni 6. augustini 2018, esitati 25 täiendavat ettepanekut, millest arvesse võeti kolm. Teisi ei arvestatud peamiselt seetõttu, et need olid kas arengukava üldistustaseme jaoks liiga detailsed või on ettepanekuga soovitu sisuliselt juba arengukavas kajastatud. Uuendatud arengukavas on fikseeritud Tähtvere valla liitumisega kaasnenud olulisemad muutused, lisatud uusi tegevusi ettevõtluse edendamiseks ning täpsustatud sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna teemasid. Arengukava kinnitati Tartu Linnavolikogu 11. oktoobril 2018 määrusega nr 37.

Tartu linna arengukava 2018-2025 (kinnitatud 10. oktoobril 2019)

Tartu linna arengukava 2018-2025 (kinnitatud 11. oktoobril 2018)

Tartu linna arengukava 2018-2025 (kinnitatud 12. oktoobril 2017)


 

Vaata veel

 

Arengukava 2018-2025 koostamise protsess

Tartu linna arengukava aastateks 2013–2020 

Viimati muudetud 16.10.2019