Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Avalik töö töötutele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Avalik töö töötutele

Üldinfo

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel pakutakse töötuna registreeritud inimesele ajutist avalikku tööd, mis ei eelda töötult kutse-, eri- ega ametialast ettevalmistust. Avaliku töö tegemisega saab teenida lisaraha ning säilitada tööharjumus ja alalise töökoha leidmiseks vajalikud sotsiaalsed oskused. Tartu linnavalitsus on tööde korraldamiseks sõlminud Eesti Töötukassaga lepingu. Avalikku tööd saab teha linna allasutustes.

Teenuse taotlemine

Avaliku töö tegemiseks peab töötul olema töötukassa suunamine!

Enne tööleasumist peab töötu pöörduma Eesti Töötukassa Tartumaa osakonda (Vaksali 17a või Riia 2).

Avaliku töö pakkuja võib töötute hulgast valida oskuste poolest sobivaimad isikud. Tööle võetud isik peab täitma tööpakkuja korraldusi. Tööpakkuja võib keelduda edasisest töö pakkumisest või anda korralduse töö lõpetamiseks, kui töötu rikub sõlmitud kokkuleppeid või ei täida kohustusi. Avaliku töö pakkuja võib töö pakkumisest keelduda ka juhul, kui töötu on mõne teise avaliku töö pakkuja juures töötamise tingimusi rikkunud või töö tegemata jätnud.

Tööandja tutvustab avaliku töö tegijale töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid ning juhendab teda töötamisel. Töötu kinnitab tööandja juures kirjalikult, et ta on tutvunud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetega. Tööpakkujaga kirjalikku lepingut ei sõlmita. Avaliku töö korraldamise alus on Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna vaheline leping, mida tutvustab töötule töötukassa. Kui töötu esitab vabale töökohale asudes töötukassa suunamise kohta valeandmeid, võib isik töötasust ilma jääda.

Alkoholijoobes või muude sõltuvusainete mõju all olles ei või avalikul tööl osaleda!

Teenuse piirmäärad

Tööpakkuja täidab avalikul tööl osaleja kohta tööajatabelit, kuhu märgib tehtud töötunnid. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi ei või ühes kalendrikuus avalikku tööd teha rohkem kui 50 tundi, sh ei tohi nädalas teha rohkem kui 25 tundi ja päevas rohkem kui 8 tundi tööd. Tööpakkuja edastab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale täidetud tööajatabeli, mille alusel tehakse palgaarvestus.

NB! Kui töötu teeb ühes kalendrikuus mitme tööandja juures avalikku tööd, peab ta kindlasti teadma tehtud töötundide arvu ja ütlema seda ka teistele tööandjatele, kelle juures ta töötab. Näiteks: töötades juunikuus 15 tundi asutuses A, võib asutuses B tööd teha kuni 35 tundi. Tartu linnavalitsus saab tasu maksta kuni 50 töötunni eest.

Töötu täidab avaliku töö pakkuja juures avalduse töötasu saamiseks. Avaliku töö tunnipalga alammäär on võrdne vabariigi valitsuse kehtestatud tunnipalga alammääraga (2018. a 2,97 €). Seega on maksimaalne töötasu avaliku töö eest 148,5 € kuus. Töötasu makstakse kalendrikuude lõikes eelneval kuul tehtud töö eest. Töötasu maksja on Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond, summa kantakse töötaja arvelduskontole tööle järgneva kuu esimeses pooles.

Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt loetakse avaliku töö tasu toimetulekutoetuse määramisel töötu sissetulekuks. Töötu, kes taotleb toimetulekutoetust, peab teenitud tasu taotluses sissetulekuna märkima.

Toetuse taotlemisel on oluline teavitada sotsiaaltöötajat avalikel töödel osalemisest! Töötukassa makstava töötutoetuse määramisel ei arvestata avaliku töö tasu sissetulekuna.

Töö korralduslikke küsimusi lahendavad tööd pakkuv linnaasutus ja töötu omavahel. Probleemide korral võib pöörduda Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole, Raekoja plats 3, 51003 Tartu, tel 736 1300, e-post sto@raad.tartu.ee.

Eesti Töötukassa koduleht

Õigusaktid

Viimati muudetud 12.03.2018