Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Haridusvaldkonna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Eesmärkide tutvustus
Avalikul väljapanekul

Kooli ja teadmuslinn

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, kooli ja teadmuslinna, nutika ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses.

 

Siit leiad ülevaate kooli ja teadmuslinna arengukavadest, eesmärkidest ja olulisematest väljakutsetest

 

Strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
Eesmärk 2. Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
Eesmärk 3. Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
Eesmärk 4. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
Eesmärk 5. Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

 

Olulisemad väljakutsed aastateks 2013–2020

 • vajalikul arvul lasteaia- ja hoiukohtade loomine Tartu linna lastele;

 • lasteaedade õppekeskkonna kaasajastamine;

 • vajalikul arvul õppekohtade loomine Tartu üldhariduskoolide võrgus;

 • põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamine;

 • põhikoolide õppekeskkonna kaasajastamine;

 • hariduslike erivajadustega õpilastele loodud koolide võrgu analüüs ja korrastamine;

 • gümnaasiumite arendamine teadmuskeskusteks;

 • tugisüsteemide arendamine (sh laste/õpilaste tugisüsteem, pedagoogide tugisüsteem, karjäärinõustamissüsteem);

 • kutseõppe võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine;

 • koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine;

 • kõrghariduse arendamise toetamine.

Viimati muudetud 04.01.2017

Tartu Lasteaed Ristikhein arengukava aastateks 2021 - 2027 avalikul väljapanekul 27. november kuni 18. detsember 2020. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile Margot.Fjuk@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Ristikhein, Ropka tee 25, Tartu 50104.

Tartu Lasteaed Lotte arengukava aastateks 2021- 2026 avalikul väljapanekul 16. november kuni 7. detsember 2020.  Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile Viive.Vellemaa@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Lotte, Ida 8, Tartu 50605.

Tartu Lasteaed Meelespea arengukava aastateks 2021-2025 avalikul väljapanekul 16. november kuni 7. detsember 2020. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile Heda.Kala@raad.tartu.ee, tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressil Tartu Lasteaed Meelespea, Ilmatsalu 24a, Tartu 50412.

 

Viimati muudetud 26.11.2020