Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Haridusvaldkonna arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789
 

Eesmärkide tutvustus
Avalikul väljapanekul

Kooli ja teadmuslinn

Arengustrateegia „Tartu 2030“ visioonis nähakse Tartut arenemas viie linnana, kooli ja teadmuslinna, nutika ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna valdkondade läbipõimunud ühenduses.

 

Siit leiad ülevaate kooli ja teadmuslinna arengukavadest, eesmärkidest ja olulisematest väljakutsetest

 

Strateegilised eesmärgid

Eesmärk 1. Tartu haridus- ja teadusasutustes töötavad väga head pedagoogid, tippteadlased ja –õppejõud, oma ala tunnustatud teoreetikud ja praktikud kõikjalt maailmast.
Eesmärk 2. Tartus toimib terviklik ja rahvusvahelisusele avatud haridusasutuste võrgustik, mis võimaldab konkurentsivõimelise hariduse omandamist.
Eesmärk 3. Tartu kõrgkoolid annavad tugeva panuse regionaalset majandust toetavainnovatsioonisüsteemi arendamisse.
Eesmärk 4. Tartu on elukestvat õpet võimaldav täiendus- ja ümberõppekeskus, mis hõlmab eri taseme haridusasutusi.
Eesmärk 5. Tartu haridusasutused seisavad hea eestikeelse teaduse ja hariduse kestmise eest üleilmastumise käigus.

 

Haridusvaldkonna arendamiseks kavandatud tegevused aastateks 2018–2025

  • Eesti hariduselu eestvedamine ja Tartu kujundamine kõigi õppijate linnaks;
  • hariduse kättesaadavuse parandamine ja haridusasutuste võrgu efektiivse toimimise tagamine;
  • haridusasutuste muutmine nüüdisaegsemaks ja turvalisemaks;
  • nüüdisaegse õpikäsituse elluviimist toetava juhtimise ja õppe korraldamine;
  • haridustöötajate väärtustamine ja nende professionaalse arengu toetamine;
  • õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid toetava tugisüsteemi arendamine;
  • innovaatiliste tehnoloogiate kasutamine õppijakeskse õppetöö läbiviimiseks;
  • õpilaste arengut ja õpihuvi toetava õppetöö mitmekesistamine;
  • haridusasutuste ja lapsevanemate koostöö tõhustamine lapse arengu toetamiseks;
  • kõigi põlvkondade lõimimine elukestvasse õppesse.

Viimati muudetud 02.03.2021

Viimati muudetud 25.11.2021