Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Kuidas Tartu aitab

Juhised tartlastele eriolukorras toime tulemiseks leiab siit: www.tartu.ee/koroonaviirus.

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Esmane abi
Lastega peredele
Eakatele ja hoolduse vajajatele
Ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele

Sotsiaalteenused toimivad

Tartu linn jätkab kõikide sotsiaalteenuste osutamist. Teenusele suunamiseks on vajalik pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonda.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuste tööruumides jätkub linnaelanike vastuvõtt vähendatud mahus. Abivajajatel soovitatakse kasutada suhtlemiseks võimalusel telefoni või elektroonilisi kanaleid. 

Paljude tugiteenuste pakkumine jätkub samuti telefoni või muid elektroonilisi lahendusi kasutades. Eriolukorra ajal eriti olulised psühholoogiline ja kriisinõustamine on kättesaadavad erinevate veebilahenduste abil. Abivajajad saavad pöörduda Tartu nõustamis- ja kriisiabikeskusesse või Tartu laste tugikeskusessePsühholoogilise abi kohta leiab viiteid siit.

Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine

Kehtiv kord näeb ette, et enne sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamist  tuleb hinnata abivajaja taotluses esitatud andmete õigsust, kuulata ta ära teenuse vajaduse põhjendatuse osas, teha kodukülastus, et kontrollida eluruumi kasutamist ja eluruumi heakorda. 

Seoses eriolukorraga soovime viia inimestevahelised otsekontaktid miinimumini ja seepärast ei vii me perioodil aprill-juuli 2020 sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamisel läbi teenuse sisulist hindamist ja ei tee kodukülastusi.

Pikendame juba sõlmitud sotsiaalüürilepingute kehtivuse tähtaega nende lepingute puhul, mis lõppevad perioodil aprill-juuli 2020, kuue kuu võrra.

Toidukaupade kojuveo lahenduste kaardistamine

Visittartu.com lehele on koondatud Tartu ja Lõuna-Eesti e-toidupoed, väiketootjad, taluturud, toidukullerid ja restoranid, kes pakuvad kojukannet või võimalust kaup pakiautomaati tellida.

Vaata lähemalt

Ettevõtluse arengu osakond töötab koostöös kauplustega välja lahendusi, kuidas saaks rakendada vabatahtlikke toidukaupade veol.

Viimati muudetud 15.10.2021

Lasteaedade valverühmad on avatud

Tartu on lasteaedadega kokku leppinud, et vastavalt vajadusele töötaks igas lasteaias vähemalt üks valverühm. Lasteaedade direktorid on valmis paindlikult lasteaedade kohapealset tööd ümber korraldama.

Ööpäevaringne lasteaed elutähtsa teenuse osutajate töötajatele

Alates 16. märtsist on Tartus avatud üks ööpäevaringselt töötav lasteaed - Maarjamõisa lasteaed, millel on valmisolek võtta ööpäevaringselt vastu elutähtsate teenustega seotud vanemate lapsi.

Lasteaiakohatasu vabastus maikuu lõpuni

Tartu linna lasteaedades ja –hoidudes käivate laste vanemad ei pea perioodi 16. märtsist kuni 31. maini 2020 eest kohatasu maksma. See puudutab kõiki lapsi - nii neid, kes sel perioodil lasteaias või -hoius käivad, kui ka neid, keda kohal pole. Samuti tegi linnavalitsus kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteasutuste osas otsustas. Eralasteasutuste pidajatel seetõttu saamata jääv kohatasu kuni 81,00 eurot täisajalist kohta kasutava lapse kohta kuus ollakse valmis kompenseerima linnaeelarvest. Lähemalt.

Soe koolitoit abivajajatele

Alates 23. märtsist viiakse Tartu linna vähekindlustatud perede õpilastele koolilõuna koju. Koolilõuna kojukannet saab toimetulekuraskustesse sattunud pere taotleda kooli kaudu, kus selle teenuse vajadust hindavad sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja. Koolide kogutud andmete põhjal vajab Tartus sooja koolilõunat ligi 200 õpilast. Kojukanne aitab vältida õpilaste kogunemist koolidesse. Pakendatud toitu toimetatakse koju kuni eriolukorra lõpuni.

Lisaks soojale toidule korraldatakse alates 14.04.2020 toorainetega toidupaki kojuvedu ajaks, mil koolid on suletud ning koolides toitlustamist ei toimu (sh ei saa taotleda tasuta koolilõunat) vajadusel kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.

Arvutite vahendamine

Linn koostöös erasektoriga  kutsus inimesi ja asutusi loovutama kasutuseta ja seisma jäänud töökorras sülearvuteid koolilastele. Arvutite loovutamissoovid kogub kokku linnavalitsuse haridusosakond ja vahendab need abivajajatele. Vaata lähemalt.

Vabatahtlike kaasamine koduõppes

Vahendame koostöös lastekaitse ja haridusasutuste spetsialistidega infot, kellel on vastavasisulist koduõpet vaja. Viime kokku kooli ja vabatahtliku. Esialgu oleme katsetamas kahe vabatahtliku teenust.

Erivajadusega laste teenused

Erivajadusega lastele vajalikud lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse pakkumisel on koostöös teenuspakkujatega püütud leida paindlikud ja perede vajadusi arvestavad lahendused. Peredel on erivajadusega lapsele vajalikke teenuseid võimalik kasutada kodus. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda teenuseosutaja poole. 

Sotsiaaltransporditeenus on tagatud sõiduks lasteaeda või ravi- ja rehabilitatsiooniteenustele.

Viimati muudetud 07.12.2020

Vanemaealiste abistamine kriisiolukorras

Väärikas eas tartlaste kaitsmiseks viirusega nakatumise eest on peatatud kõik tegevused päevakeskustes ja huviringides, ära jäävad kavandatud kultuurisündmuste külastused ja sportlikud tegevused. 

Vanemas eas tartlastele on ka eriolukorra ajal tagatud koduteenus, sooja toidu kojuvedu ja sotsiaaltransport. Viiruse leviku tõkestamiseks on tehtud ümberkorraldusi nii, et inimeste esmavajadused saaksid kaetud, kuid hoides kontakte minimaalsena. Koduteenusel tuuakse inimesele toit või ravimid, aidatakse ainult kõige vajalikumates tegevustes. Sotsiaaltransporditeenus on ainult sõiduks toidupoodi, apteeki, arstile või raviprotseduuridele.

Abistajad on varustatud esmaste isikukaitsevahenditega ja juhendatud nende kasutama. Hooldekodudes elavate eakate kaitsmiseks ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on tellitud juurde vajalikke isikukaitsevahendeid ja hooldustöötajaid juhendatud neid kasutama.
 

Viimati muudetud 07.12.2020

Ettevõtjate probleemide ja vajaduste kaardistamine

Viisime läbi küsitluse ettevõtjate probleemide ja vajaduste kaardistamiseks, koostasime vajaduspaketi ja saatsime selle vabariigi valitsusele.

Küsitlusele vastas ligi 400 ettevõtjat. Saadud vastused koondas linnavalitsus kokku ja edastas 20. märtsil Vabariigi Valitsusele koos ettepanekutega meetmete osas, mida Vabariigi Valitsus planeerib koostöös EMTA, Töötukassa ning Kredexiga.

 Koondasime ühte kohta kokku olulisema info covid-19 kriisiolukorra meetmetest ettevõtjale.
 

Üürivabastus linnale kuuluvatel äripindadel

Linnavalitsus üürileandjana rakendab esmase leevendava meetmena kuni ühe kuu pikkust üürivabastust linna omandis olevate äriruumide kasutajatele (ettevõtetele), kui:

  • Linna omandis olevat äriruumi kasutatakse teenuste osutamiseks, mis võivad tingida neis ruumides korraga paljude inimeste viibimise (nt toitlustuskohad, kauplused) või millega kaasneb vahetu ja vältimatu füüsiline kontakt kliendiga (nt ilu- ja isikuteenused).
  • Ettevõtja peatab üürivabastuse perioodiks oma tegevuskohas ajutiselt klientide teenindamise. Toitlustuskohtade osas aktsepteeritakse toidu kaasa müümist.

Kaardistamine ja analüüsime jätkuvalt linna äriruumide üürnike olukorda ja kavandame täiendavaid üürivabastusi olukorraga toimetulekuks.

Kuna linnavalitsusele läheb korda linna äriruumide üürnike eriolukorraga toimetoimetulek ja ollakse huvitatud üürnike tegevuse jätkumisest linna äripindade, rakendab linnavalitsus eriolukorraga kaasneva negatiivse majandusmõju leevendamiseks üürileandjana järgmisi täiendavaid abimeetmeid:

  • Linna kõik äriruumide üürnikud on vabastatud ühe kuu üüri tasumisest  perioodi 15.04-15. 05.2020 eest.
  • Järgneval perioodil  kaalutakse üürnike toetamist osalise üürivabastusega neil juhtudel, mil üürnikel on majanduslike  raskusi äride taaskäivitamisega ja üürivabastuse protsent otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi lähtudes üürniku poolt esitatud põhjendustest, kulude-tulude arvestustest  ja muudest asjasse puutuvatest argumentidest.

Üürivõlgade ajatamine ja viivise rakendamisest loobumine

Oleme koroonaviiruse levikuga kaasneva negatiivse majandusmõju leevendamiseks nõus:

  • Ajatama Tartu linna äriruumide üürivõlgade tasumise kuni üheks aastaks;
  • Loobuma alates 28. märtsist 2020  kuueks kuuks linna äriruumide üürilepingute puhul viivise rakendamisest.

Välimeedia ettevõtete tegevuse toetamine

Kuna välireklaami turg sisuliselt hetkel ei toimi, ei küsi me aprillis ja mais 2020 Tartu linna maale paigaldatud reklaamikandjate aluse maa kasutamise eest välimeedia ettevõtetelt üüri. Samuti ei nõua me neilt selle aasta teises kvartalis reklaamkandjate valgustamist ja linna elektrivõrgust kasutatava elektrienergia eest tasumist.

Kulude kompenseerimine Tartu linna koolide toitlustajatele

Soovime toetada Tartu linnas koolides toitlustusteenust pakkuvaid ettevõtteid ajal, mil koolid on suletud eriolukorra tõttu. Seetõttu ei esita me Tartu linna koolides toitlustusteenust pakkuvatele ettevõtetele kommunaalkulude (küte, valve, prügi) arveid ajavahemiku eest, mil kooli köögiruumides toitlustusteenusega ei tegeleta.

Ühistranspordi tagamine

Linna ja ettevõtjate tegevuse toimimiseks on väga oluline tagada ühistranspordi toimimine.

Desinfitseerime busse iga väljumise lõpus, kasutame võimalusel pikemaid busse, et inimestel oleks võimalik hoida distantsi. Bussijuhi ohutuse tagamiseks on piletite müük bussijuhi käest ja esimesest uksest väljumine peatatud.

Rattaringluse rattad desinfitseeritakse igal tehniku parklakülastusel.

Toetusi ei võeta tagasi

Kui eriolukorra tõttu lükkus ettevõtmine või üritus edasi, siis jääb toetuse andmise otsus kehtima. Kui ettevõtmine või üritus jäi ära, siis aktsepteerime juba tehtud kulutusi.

Jätkame pearaha maksmist

Maksame spordiklubidele pearahad edasi, sõltumata sellest, kui edukalt on õnnestunud rakendada e-õpet ja -treeninguid.

Oleme mõistlikud partnerid

Oleme mõistlikud partnerid ja ei rutta sanktsioneerima iga lepingurikkumist. Mõistame, et meil kõigil on eriolukord, püüame leida paindlikult lahendused ja olla vastutulelikud.

Tasume arved kiiremini

Varasemalt kehtiva praktika järgi on Tartu Linnavalitsus tasunud arved maksetähtajal. Püüame eriolukorras tasuda arved esimesel võimalusel, et tagada partneritele käibevahendid.

Viimati muudetud 07.12.2020