Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-24°
-24°

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus
Kultuuriprogrammi toetus
Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Mobiilsustoetus
Kultuuriinvesteeringu toetus
Kultuuri arengutoetus
Rahvusvähemuse ühingu toetus
Asumiseltsi toetus
Kultuuriühingute huvitegevuse toetus
Hindamiskomisjon

Kultuuriprojekti toetus

Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% väikeprojektide puhul ja 30% suurprojektide puhul kultuuriprojekti kogumaksumusest.

Kultuuriprojekti toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 500-5000 eurot, kaasa arvatud);

Taotlemise tähtpäevad:

1. mai (k.a), mis on suunatud sündmustele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli 2022 kuni jaanuar 2023;

 

NB! Seoses piiratud eelarveliste vahenditega jääb 2022. aastal avamata kultuuri väikeprojekti toetuse kolmas voor. Kultuuri väikeprojektide teine voor on 2022. aastal erandkorras mõeldud projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli 2022 kuni jaanuar 2023. Voor avatakse kaks kuud enne tähtaega ning tähtaeg on 1. mai 2022.

2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 euroni).

Hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot.

Taotlemise tähtpäev: 1. oktoober 2021 (k.a).

Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

Toetussumma vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise kohal tuleb  muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada.


Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus (30 p);
 2. alameesmärkide, tegevuste ja mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 3. projekti elluviijate võimekus (15 p);
 4. teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 5. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p);
 6. kultuuri suurprojektidel prioriteedile vastavuse põhjendus (10 p).

Hindamiskomisjon on kinnitanud kultuuri suurprojektidele kolm prioriteetset eesmärki, mille täitmisel on hindamisel võimalik saada lisaks 10 punkti.

Prioriteedid on järgnevad:

 • projekt arendab rahvusvahelist valdkondlikku koostööd Tartu kultuuriorganisatsioonide/loovisikute seas;

 • projekt populariseerib uuenduslikul moel kultuuri linnaruumis;
 • projekt viib kokku erinevad sihtrühmad (rahvused/põlvkonnad vms) omavaheliseks sisuliste tegevustega koostööks.

Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, liis.kagu@tartu.ee, 736 1357 

Viimati muudetud 06.12.2021

Kultuuriprogrammi toetus

Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja 40% suurprogrammi kogumaksumusest.

Kultuuriprogrammi toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprogrammi toetuseks (toetus kuni 10 000 eurot, kaasa arvatud);

2) suurprogrammi toetuseks (toetus alates 10 001 eurost kuni 50 000 euroni).

Taotluse esitamise tähtaeg: 1.10.2021 (k.a).

Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

 • Vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise kohal tuleb programmilised muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada.

Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus (30 p); 
 2. kultuuriprogrammi eesmärkide (sihtgrupp, kvaliteet, kommunikatsioon), tegevuste ja nende mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 3. kultuuriprogrammi elluviijate võimekus (15 p);
 4. teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 5. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).

Lisainfo: Hegert Leidsalu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, hegert.leidsalu@tartu.ee, 736 1359 

Viimati muudetud 24.08.2021

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 10 001 eurot aastas ühe taotleja kohta.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

2021. aastal taotlusvooru ei avata.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.


Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) organisatsiooni olulisus valdkonnas;

2) eesmärkide, tegevuste ja nende mõõdikute selgus;

3) tegevuste elluviijate võimekus;

4) tegevusplaani eesmärgipärasus;

5) teavitusplaani asjakohasus;

6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

 

Hindamiskriteeriumite eest on võimalik esimese aasta kohta saada maksimaalselt 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti.

Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.

Viimati muudetud 06.07.2021

Mobiilsustoetus

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse uus kord.

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Mobiilsustoetus jaguneb kaheks:

1) Mobiilsustoetus välislähetuseks

Toetus on suunatud mittetulundusühingutele või sihtasutustele oma nimetatud esindaja lähetamiseks väljaspool Eestit toimuvale sündmusele või tegevusele eesmärgiga arendada lähetatava võimeid või anda talle võimalus eneseteostuseks, esindada mittetulundusühingut või sihtasutust või Tartu linna ning luua sellega kontakte oma valdkonnas või edendada rahvusvahelist koostööd.

 

Välislähetus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

1) sündmus, millele isik lähetatakse, on valdkonnas tunnustatud, kõrgetasemeline või sellele pääsemine eeldab eelnevaid saavutusi;

2) tegevus, mida lähetusel tehakse, toob lähetatavale, mittetulundusühingule või sihtasutusele, valdkonnale või Tartu linnale olulisi uusi teadmisi, tunnustust või võimaldab algatada, arendada või jätkata olulist rahvusvahelist koostööd.

 

Toetust antakse isiku eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

 

Mobiilsustoetust makstakse maksimaalselt 10 inimese eest ühe lähetuse kohta.

Toetusmäär ühe isiku kohta on:

1) 100 eurot - Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);

2) 200 eurot - muu Euroopa või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osa (v.a Pihkva ja Leningradi oblast);

3) 300 eurot - muud riikidvõi Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.

 

2) Mobiilsustoetus väliseksperdi toomiseks Tartusse

 

Väliseksperdi Tartusse toomise mobiilsustoetuse saamiseks peab välisekspert olema kultuuri, noorsootöö või spordi valdkonnas tunnustatud.

Ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks saab toetust kuni kaks korda aastas.

 

Väliseksperdi korraldatavad tegevused peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

1) väliseksperdi juhtimisel või osalusel korraldatakse Tartus koolitus, meistriklass, seminar või muu osalejate arengut toetav sündmus, mille otseste kasusaajate arv on suurem kui 10 inimest.

2) väliseksperdi juhendamisel või osalusel läbi viidavad tegevused peavad toimuma vähemalt kahel päeval ja kestma kokku vähemalt 8 astronoomilist tundi.

 

Toetusmäär ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks on:

1) 200 eurot - väliseksperdi elukoht on Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast;

2) 400 eurot - väliseksperdi elukoht on mujal Euroopas või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas (v.a Pihkva ja Leningradi oblast);

3) 600 eurot - väliseksperdi elukoht on muus riigis või Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.

 

Mobiilsustoetuse taotlust saab esitada jooksvalt. Toetuse taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne välislähetuse toimumist või eksperdi toomist Tartusse.

 

Viimati muudetud 07.07.2021

Kultuuriinvesteeringu toetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule  või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.

Kultuuriinvesteeringu toetus antakse taotlemise aastaks.

Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. investeeringu vajalikkus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet (30 p); 
 2. investeeringute mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus (30 p);
 3. investeeringute elluviimise ajakava realistlikkus (20 p);
 4. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Viimati muudetud 07.12.2020

Kultuuri arengutoetus

Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid, haarata uusi sihtrühmi. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

Kultuuri arengutoetus antakse taotlemise aastaks.

Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuri arengutoetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadustele; 
 2. arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele;
 3. tegevusplaani ja ajakava realistlikkus;
 4. tegevusplaani elluviijate võimekus;
 5. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

Viimati muudetud 07.07.2021

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Toetuse saamise eeldus on vähemalt 10%-line oma- või kaasfinantseering üksiksündmuse või sündmuse sarja kogumaksumusest.

Rahvusvähemuse ühingu toetus jaguneb kaheks:

1) üksiksündmuse toetus (500-5000 eurot);

2) sündmuste sarja toetus (1000-12 000 eurot).

Üksiksündmuse toetus on mõeldud rahvusvähemuse kultuuri tutvustava avalikkusele suunatud sündmuse korraldamiseks. Sündmuste sarja toetus on mõeldud vähemalt kuuest (sh kaks avalikkusele suunatud sündmust) rahvusvähemuse kultuuriga seotud sündmusest koosneva sarja korraldamiseks.

Toetust võib kasutada sündmuse või sündmuste sarja korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada rahvusvähemuse ühingu igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks ühingu liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, juhendajate või muude isikute töötasuks).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2021.

Toetust antakse taotlemisele järgnevaks aastaks.

Rahvusvähemuse ühingu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Rahvusvähemuse ühingu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1. taotluse vastavus määruse eesmärkidele ja sündmuse või sündmuste sarja vajalikkus;
2. tegevuse ja tulemuse läbimõeldus ning seos saavutatava mõjuga;
3. eelarve läbimõeldus ja realistlikkus;
4. projekti elluviijate võimekus ja koostöövalmidus;
5. kommunikatsioonitegevuste läbimõeldus ja asjakohasus.

 

Viimati muudetud 06.07.2021

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamist ja kogukondliku identiteedi tugevdamist ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamist.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti. Toetust antakse asumiseltsile, mis on asutatud hiljemalt toetuse taotlemisele eelnenud aastal.

Toetuse saamise eeldus on vähemalt ühe avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamine.

Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot.

Toetust võib kasutada avaliku sündmuse korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, osa toetusest on lubatud kasutada asumiseltsi igapäevase tegevuse ja toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks asumiseltsi liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, asumiseltsi liikmete poolt seltsi eesmärgi saavutamiseks tehtud kulude hüvitamiseks).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2021.

Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

Viimati muudetud 21.10.2021

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

NB! Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemine 2022. aastaks toimub lihtsustatud korras.  

Täpsemat infot leiab siit.

Taotlemisprotsessi selgitava abimaterjaliga saab tutvuda siin.

Üleminekumäärusega saab tutvuda siin.

 

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Viimati muudetud 06.07.2021

Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon
Vastavalt uuele kultuurivaldkonna toetuste korrale hindab laekunud taotlusi hindamiskomisjon. Komisjoni kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka erinevate valdkondade eksperdid ning asjatundjad. Komisjoni moodustamiseks kuulutati välja avalik konkurss, kuhu laekunud sooviavalduse põhjal valiti välja hindamiskomisjoni liikmed.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Aet Ollisaar, Airi Park, Andres Kauts, Anna-Liisa Unt, Anneli Saro, Ants Johanson, Asko Tamme, Astrid Hallik, Berk Vaher, Dan Prits, Hegert Leidsalu, Heili Lindepuu, Helen Kalberg, Hemminki Otstavel, Indrek Mustimets, Joanna Hoffmann, Juhani Jaeger, Kadri Pau, Kairi Ustav, Karin Sepp, Kristiina Alliksaar, Kristiina Avik, Krõõt Kiviste, Külli Pann, Lemmit Kaplinski, Liina Miks, Liis Kägu, Liisi Toom, Maret Mets, Mari-Liis Koemets, Marleen Viidul, Mart Tõnismäe, Martin Tikk, Raho Langsepp, Ruta Rannu, Sander Tamm, Siim Randoja, Tamara Hristoforova, Tiina Konsen, Toomas Peterson, Triin Pikk, Veljo Lamp, Viktoria Neborjakina.

 

Hindamisprotseduuri kirjeldus
Iga hindaja annab vastavalt sätestatud hindamiskriteeriumitele taotlusele oma punktid, mis seejärel punktisumma saamiseks liidetakse ning jagatakse hindajate arvuga. Moodustub pingerida, mille põhjal teeb komisjon ettepaneku rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades muuhulgas vajalikkuse kriteeriumiga. Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus.

 

Viimati muudetud 24.09.2021