Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Kultuurivaldkonna toetused

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Kultuurivaldkonna projekti- ja tegevustoetused

Huvitegevus

Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

Taotluses tuleb esitada järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:

 • tulud vastavalt planeeritud tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolide toetused) jm,

 • kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamise kulud (rent, kommunaal- ja halduskulud), huviringi projektidega seotud kulud (nt etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).

Taotluse sisulises osas tuleb esitada järgmise kalendriaasta tegevusplaan ning planeeritud projektid (esinemised, osalemised konkurssidel ja festivalidel, salvestusprojektid jms).

Taotluse lisana tuleb esitada:

 1. tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument,

 2. juriidilise staatuseta ühenduse puhul tegutsemise aluseks olev leping,
 3. huviringi juhendajate eriharidust tõendavad dokumendid. NB! Kui ühingu juhendaja(d) ei ole vahetunud ja eriharidust tõendavate dokumentide koopiad on osakonnale varasematel aastatel esitatud, siis pole vaja dokumente uuesti esitada.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2019.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuuriprojektid

Kultuuriprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.08 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus või tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Elektroonilises vormis taotlus tuleb esitada veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. augustiks. Toetust antakse järgmise kalendriaasta kultuuriprojektide teostamiseks.

Kultuuriprojektide toetused saajad 2019. aastal
 

Kultuuriprojektide toetus kultuuriosakonna reservfondist

Taotluse esitamise tähtaeg: jooksvalt
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse kultuuriprojektide teostamiseks samal aastal. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole sama aasta põhieelarvest toetanud.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Muuseumitöötaja stipendium

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.02.(k.a.)
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
2) tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

Tüüpvormid:

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi taotlusvorm                    

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi aruandevorm

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Viimati muudetud 12.03.2019