Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hindamiskomisjonid

Kõigi valdkondade toetusmeetmetesse laekunud taotluste hindamiseks on moodustatud hindamiskomisjonid. Komisjonidesse kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka erinevate valdkondade eksperdid ning asjatundjad. 

Kultuuri valdkonna hindamiskomisjon

Toetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu. 

Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja vastavalt hindamiskomisjoni kinnitatud hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.

Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades määruses sätestatud piirangute ja eelarve võimalustega. Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus, arvestades määruses sätestatud piiranguid.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Aet Ollisaar, Aile Parmsoo, Andres Kauts, Anna-Liisa Unt, Anneli Saro, Ants Johanson, Astrid Hallik, Berk Vaher, Dan Prits, Hegert Leidsalu, Heili Lindepuu, Helen Siska, Indrek Mustimets, Jaan Ulst, Joanna Hoffmann, Juhani Jaeger, Kadri Jukk, Kadri Pau, Kairi Ustav, Karin Sepp, Keret Altpere, Kristiina Alliksaar, Kristiina Avik, Kristina Pai, Kristjan Silm, Krõõt Kiviste, Külli Pann, Lemmit Kaplinski, Lennart Puksa, Liina Miks, Liis Kägu, Liisi Toom, Marge Pärnits, Marge Rennit, Mari-Ann Saluste, Marika Goldman, Mari-Liis Koemets, Marleen Viidul, Mart Tõnismäe, Pärt Dolenko, Raho Langsepp, Risto Lehiste, Ruta Rannu, Sander Tamm, Sten Svetljakov, Tamara Hristoforova, Tiina Konsen, Toomas Peterson, Triin Pikk, Veljo Lamp, Viktoria Neborjakina.

 

Spordi valdkonna hindamiskomisjon

Spordi väikeprojekti ja spordi suurprojekti toetuse taotluste hindamiseks ja toetuse suuruse kohta linnavalitsusele ettepaneku tegemiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu.

 Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumile antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga. Prioriteedi punktide andmine otsustatakse hindamiskomisjoni koosolekul konsensuslikult.

 Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning hindamiskomisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks taotletud mahus või taotletust väiksemas mahus. Toetuse suuruse määramisel võrdleb hindamiskomisjon kõiki samaks tähtajaks esitatud spordi väikeprojektide ja spordi suurprojektide toetuse taotlusi, arvestatakse konkreetsele taotlusele antud punkte, võimalusel võrreldakse varasemat sama juriidilise isiku sarnasele projektile antud toetuse suurust (sealhulgas võrreldakse sündmuse toimumise kohta, osalejate arvu, sündmuse pikkust jms) ning eelarveliste vahendite olemasolu.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Andres Põhjala, Anette Traks, Britt-Heleen Kandimaa, Heiki Sarapuu, Jaanus Teppan, Kairit Matto, Kaja Haljaste, Kerstin Margus, Madis Šumanov, Maret Mets, Margit Saar, Mari-Liis Koemets, Oliver Kivimäe, Taavi Kruut, Triin Hütt, Urmo Viickberg, Veljo Lamp, Helen Siska, Mari-Ann Saluste, Kristiina Avik, Noella-Madleen Pärn, Hegert Leidsalu. 

Noorsootöö valdkonna hindamiskomisjon

Noorsootöö projekti toetuse taotluste hindamiseks ja toetuse suuruse kohta linnavalitsusele ettepaneku tegemiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon kinnitab hiljemalt kaks kuud enne toetuse taotlemise tähtaega hindamisjuhendi ja iga hindamiskriteeriumi eest antavate punktide arvu.

Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid vastavalt oma äranägemisele ja hindamisjuhendile. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumile antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga.  

Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning hindamiskomisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks taotletud mahus või taotletust väiksemas mahus.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Helen Siska, Auli Solo, Emma Kruusmäe, Liisi Haljasorg, Janeli Virnas, Kadi Laaneots, Marge Tänava. 

Huvihariduse valdkonna hindamiskomisjon

Huvihariduse täiendava toetusmäära taotluste läbi vaatamiseks ja hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon protokollib hindamise tulemused ning teeb ettepaneku linnavalitsusele täiendava toetusmäära andmise kohta.

Huvihariduse arengutoetuse taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni ning kinnitab hindamiskriteeriumite eest antavate punktide arvud ja hindamisjuhendi. Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja annab iga taotluse igale hindamiskriteeriumile punktid iseseisvalt, arvestades hindamisjuhendit. Lõplik punktisumma kujuneb hindamiskriteeriumitele antud punktide liitmisel ja jagamisel hindajate arvuga. Hinnatud taotlustest moodustatakse vastavalt antud punktidele paremusjärjestus ning komisjon teeb ettepaneku neist rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks. 

Preemia taotluste hindamiseks moodustab kultuuriosakonna juhataja hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad erinevate tegevusvaldkondade esindajad ning kes teeb linnavalitsusele ettepaneku preemia määramise kohta. Iga taotlust hindab vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget. Iga hindaja teeb vastavalt  kriteeriumitele ettepaneku preemia astme andmise või andmata jätmise kohta. Linnavalitsusele esitatav ettepanek huvihariduse preemia astmete kohta kujuneb komisjoniliikmete tehtud ettepanekute ja komisjoniliikmete omavahelise arutelu tulemusena.

Hindamiskomisjoni koosseis:

Annelii Traks, Astrid Hallik, Jaan Ulst, Kaido Otsing, Keret Altpere, Kristiina Oomer, Laura Kalaus, Lemmit Kaplinski, Marge Tänava, Tormi Kotkas, Sten Svetljakov, Kristiina Avik, Noella-Madleen Pärn, Lennart Puksa, Hegert Leidsalu, Helen Siska, Mari-Ann Saluste, Veljo Lamp. 
 

Viimati muudetud 12.10.2022