Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Aroonia 4 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

18. mai / Tartu Linnavalitsus algatas Aroonia tn 4 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib  "Kinnistul kehtib "Tervise, Kibuvitsa, Aroonia, Sanatooriumi tn-te vahelise ala detailplaneering" (Tartu Linnavolikogu 01.02.2001 otsus nr 279). Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/et/planeerimine-info.

 

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada planeeringuga määratud hoone kõrgust. Kehtiva detailplaneeringu järgi on Aroonia tn 4 kinnistule lubatud kuni 2 kordse elamu püstitamine, samas hoone maksimaalne abs kõrgus detailplaneeringus on 78,3 m, mis teeb hoone kõrguseks mõõdetuna maapinnast ca 6,3 m.  Arhitektuuri ja ehitus osakonna seisukohal ei võimalda detailplaneeringus määratud hoone maksimum kõrgus mõistlikke konstruktiivseid lahendusi kasutades ja energiatõhususe miinimumnõudeid järgides kahekorruselise hoone püstitamist. Kuni 8,5 m kõrguse elamu püstitamine sobitub piirkonda, arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi.   


Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. 

 

Avalik väljapanek kestab kuni 1. juunini 2020. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee

 

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 10.06.2020