Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kalda tee 49 projekteerimistingimuste avatud menetlus

8. oktoober / Alal kehtib "Kalda tee 45, 49 ja 51 kruntide detailplaneering" (Tartu Linnavalitsuse 29.01.2007 a korraldus 144). 

Projekteerimistingimustega soovitakse  nihutada planeeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses ning täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.  

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sh hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4 on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. Projekteerimistingimuste kavand pannakse koos taotluse ja seletuskirjaga ning muude dokumentide olemasolul nimetatud dokumentidega avalikkusele tutvumiseks.  Avalik väljapanek kestab kuni 22. oktoobriks 2019. a. (ka).

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee
 

Projekteerimistingimuste taotlus

Asendiplaan

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 08.10.2019