Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-17°
-17°

Pallase pst 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

25. november 2021 / Tartu Linnavalitsus algatas Pallase pst 3 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib "A. Johani tänavaga piirnevate kruntide detailplaneering" (kehtestatud 29.06.2000.a Tartu Linnavolikogu otsus nr 166)

Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringuga määratud planeeritava hoone kasutamise otstarvet muutes selle paariselamuks ehk kahe korteriga elamuks ja täpsustada arhitektuurilis-kujunduslikke tingimusi, muutes katusekuju vähendades katusekallet, samas ei muutu planeeringuga esialgselt antud ehitusõigus.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 1 ja 4 on lubatud täpsustada projekteerimistingimustega asjakohasel juhul kasutamise otstarvet kui vastava sihtotstarve on varasemalt detailplaneeringus ette nähtud; arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Käesoleval juhul muudetakse a) arvestades asjaolu, et planeeritav ehitis asub väikeelamumaal ja lähipiirkond on asustatud nii ridaelamute, kaksikelamute kui ka üksikelamutega muudetakse planeeritava hoone kasutamise otstarve paariselamuks ehk kahe korteriga elamuks; b) arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi Pallase pst alguses naaberkinnistute osas muudetakse arhitektuurilis-kujunduslikke tingimusi, lubades muuta katusekuju vähendades katusekallet.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. 

Avalik väljapanek kestab kuni 08. detsembrini 2021.a (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult  ajavahemikus 25.11 – 08.12.2021 (k.a) e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 25.11.2021