Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Roheline tn 3 projekteerimsitingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

5. märts / Tartu Linnavalitsus algatas Roheline tn 3 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Alal kehtib  "Fr. R. Kreutzwaldi tn 66 krundi detailplaneering" (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 26.06.2008 a otsusega nr 388).  Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel http://www.tartu.ee/et/planeerimine-info või Tartu linnavalitsuse planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis (Raekoja plats 3 III korrus, ruum 317). 

Projekteerimistingimustega soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud hoone kõrgust 10% ulatuses, suurendada hoonestusala 10% ulatuses ning samuti täpsustada detailplaneeringuga lubatud korruste arvu. 

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sh hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 3 ja p 4 võib muuta detailplaneeringuga määratud kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest ning täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras.  Avalik väljapanek  koos projekteerimistingimuste kavandi, taotluse ning muude dokumentidega on üleval Tartu linna veebilehel www.tartu.ee kuni 19. märtsini 2019. a. (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee
 

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste kavand

Eskiis

Viimati muudetud 06.03.2019