Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu I Muusikakool kuulutab välja konkursi õppealajuhataja ametikohale

Muusik Foto: Nima Sarabi

27. oktoober 2023 / Ootame oma meeskonda õppealajuhatajat, kes soovib korraldada õppe- ja kasvatustegevusi Tartu I Muusikakooli Tartu Tähe tn 5 ja Ilmatsalu Põhikooli õppehoonetes.

Õppealajuhataja kavandab koos osakonnajuhatajatega õpitegevust ja kujundab toetava õpikeskkonna loomist. Osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, lapsevanemate ja lastega. Lisaks haldab ja administreerib õppealajuhataja õppetöö läbi viimiseks vajalikke veebipõhiseid töökeskkondi ja selle sisu. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust, vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise lapsi, lapsevanemaid ning õpetajaid.

Ootused kandidaadile:

 • pedagoogilise töö kogemus koolis või muusikakoolis;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid (võivad olla omandamisel);
 • arusaam haridusalasest seadusandlusest ja kooli õppekava arendamise protsessist;
 • kogemus dokumentide, projektide ning õppeinfosüsteemidega;
 • väga hea arvuti-, analüüsi- ning planeerimisoskus;
 • on õpihimuline ja toetab iga õpetaja arengut ja loomingulisust;
 • valmisolek tööks õpetajatega, Tartu Linna esindajate ning valdkonna organisatsioonidega;
 • omab valmisolekut meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
 • hea pingetaluvus ja vastutustunne;
 • on avatud uuendustele;
 • suhtleb vabalt eesti (C1) ning inglise (B2) keeles.

Kasuks tulevad kogemused turundus- ja reklaami, autoriõiguse ning foto- ja videotöötluse vallas.

Pakume loomingulist ja toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, enesetäiendamisvõimalusi ning võimalust kaasa lüüa kooli arendamisel. Töö tegemiseks on tagatud suurepärased digitehnoloogilised ning sidevahendid. Lisaks pikale (56 kalendripäeva) tasustatud suvepuhkusele pakume õppealajuhatajale osalist kaugtöö tegemise võimalust, enesetäiendamise võimalusi, vabadust ideede realiseerimiseks ning keskmisest suuremat palka.

Asukoht: Tähe 5, Tartu
Töökoormus: 1,0 ametikohta
Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2024
Kandideerimise tähtaeg: 17. november 2023

Kandidaadil palume esitada:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi visioon ja tegevuskava muusikakooli õppealajuhatajana (max 3 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Materjalid saata aadressile: [email protected]
Lisainfot küsi direktorilt: Kaido Otsing, tel +372 507 4137

Tartu I Muusikakooli lühitutvustus

Tartu I Muusikakool on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas. Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tartu Linn. Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Tartu I Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, tšellot, kontrabassi, kitarri, basskitarri, plokkflööti, oboed, metsasarve, trombooni, trompetit, klarnetit, saksofoni, laulu, akordionit, löökpille. Õppetöö toimub põhiõppes, üldõppes või vabaklassis. Põhiõpe ja üldõpe järgivad kehtestatud õppekavu ning on suures mahus finantseeritud omavalitsuse poolt. Õppekavade erinevus seisneb õppeväljundites, kus põhiõppe edukas läbimine võimaldab õpinguid jätkata kesk- ja ka kõrgema astme muusikaõppeasutustes. Üldõppe edukas läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja võimaluse rakendada oma oskusi erinevates taidluskollektiivides. Mõlemale eelmainitud õppevormile toimub sisseastumine katsete alusel ning on mõeldud 7-19 aastastele noortele. Vabaklass on isemajandav õppevorm, kuhu võetakse vastu vanusepiiranguteta ja ka muusikaliste eeldusteta õpilasi. Lisaks tegutseb koolis ettevalmistusklass lastele, kellel on soov astuda muusikakooli I klassi.

Tartu I Muusikakoolis toimub õpe astme-süsteemi alusel ning koosneb kolmest astmest: A, B ja C. Nominaalaeg õppimiseks A astmes 2, B astmes 2 ja C astmes 3 aastat. Õpe astmete siseselt on paindlik ning võimaldab astet läbida nominaalajast pikema või lühema perioodi vältel. Oluline on vastata õppekavas toodud astme-eksamite ehk üleminekueksamite tingimustele. Õppekava järgselt õpivad õpilased eriala, solfedžot, B astmes lisandub eelnevale muusikaajalugu ning ansamblid. Klaveriõpilaste puhul ka noodist lugemise tund. C astmes on võimalik õppida kõrvalerialana lisapilli. Kui paljudes muusikakoolides on lisapillina võimalik õppida vaid klaverit, siis Tartu I Muusikakoolis on lisapilli valiku seas kõik muusikakoolis õpetatavad erialad. C astmes osalevad enamus kooli puhkpilliõpilasi kooli puhkpilliorkestris, keelpilliõpilased sümfoniettorkestris, kitarriõpilased kitarriorkestris ning kogu koolipere arvukates ansamblites.

Tartu I Muusikakooli töötajaskond koosneb oma ala professionaalidest ning kokku töötab koolis 57 inimest. Valdavalt üle poolte õpetajatest töötab lisaks teatris Vanemuine, Tartu II Muusikakoolis või Heino Elleri Muusikakoolis. Õpilaste arv on olnud stabiilselt 300 (+-10) õpilast, millele lisanduvad vabaklassi ja eelklassi õpilased. 2023/2024 õppeaastal õpib koolis 276 õpilast. Kooli ca 24 õppeklassis toimub nädalas üle 800 kontakttunni ning asutuse 78. tegutsemisaasta jooksul on kooli lõpetanud 73 lendu 1821 (+viimane lend) lõpetajaga.

Koolil on ca 10 traditsioonilist üritust hooajal ning kõik ettevõtmised on seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on Tartu I Muusikakooli tegemistesse kaasatud ka publik, sealhulgas lapsevanemad, vilistlased, kogukond ning muusikahuvilised linnakodanikud. Kooli valdkondlikuks tunnusürituseks on Tartu I Muusikakooli legendaarse direktori Ago Russaku nimelise noorte pianistide konkurss, mis käesoleval hooajal toimub XXVI korda.

Vaata lisaks:
Koduleht: www.tmk.tartu.ee
Youtube: https://www.youtube.com/@tartuimuusikakool2119
Instagram: https://www.instagram.com/tartuesimenemuusikakool/
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-410400660

Viimati muudetud 27.10.2023