Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn üürib enampakkumisel maa-ala Anne kanali ääres

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

13. märts / Tartu Linnavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise maa-ala üürile andmiseks Pikk tn 65 kinnistust (Anne kanali ääres) ajutise müügikioski püstitamiseks toitlustamisteenuse osutamise eesmärgil.

Kirjalik enampakkumine viiakse läbi  vastavalt Tartu Linnavalitsuse 05.03.2019. a korraldusele nr 241 "Enampakkumise korras maa üürile andmine" ning  Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud  Tartu linnavara eeskirjale.

Üürile antav maa-ala on suurusega  30 m²  Pikk tn 65 kinnistust (katastritunnus 79301:001:0052) ja paikneb Anne kanali, Paju ja Pika tänava vahelisel puhkealal.

Maa üürile andmine toimub järgmistel tingimustel:

 1. üürilepingu tähtaeg on viis aastat arvates lepingu sõlmimisest;
 2. üürnik kohustub vastavalt ehitusseadustikule taotlema ehitise püstitamiseks projekteerimistingimused. Ehitusprojekti alusel tuleb esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba. Ehitise kasutusse võtmiseks  tuleb esitada kasutusteatis või taotleda kasutusluba;
 3. üürnik kohustub kasutama maad ja ajutist ehitist üksnes ehitise kasutusteatises või  kasutusloas märgitud otstarbel;
 4. üürnik kohustub kasutama maad ja ajutist ehitist üksnes toiduainete müügiks, alkohoolsete jookide (sh õlle)  ja tubakatoodete  müük on keelatud;
 5. üürilepingu lõppemisel ei ole üürnikul õigust nõuda linnalt püstitatud ehitise projekteerimise, püstitamise  ja hooldamise kulude hüvitamist;
 6. üürnikul ei ole õigust anda  üüritavat maad kolmandatele isikutele allüürile või muul viisil kasutamiseks;üürnik kohustub kasutama maad heaperemehelikult ning kandma kõik selle korrashoiuga seotud kulutused;
 7. üürnik kohustub hoidma maad korras, nii et selle väärtus ei väheneks, ning väärtuse  vähenemisel kandma kõik kahjud ja kulutused, mis on seotud ehitus- ning remonttöödega maa väärtuse taastamiseks;
 8. lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Üürileandja võib lepingu kuuekuulist tähtaega järgimata lõpetada, juhul  kui üürnik rikub oluliselt lepingut. Olulise lepingu rikkumisega on tegemist eelkõige juhul, kui üürnik viivitab üüri tasumisega, ei kasuta maad sihtotstarbeliselt või annab selle allüürile või muul viisil kasutamiseks;
 9. üürilepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel heakorrastab üürnik tema kasutuses olnud maa ning eemaldab maale püstitatud ehitise.

Enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike  või Tartu linna kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

Enampakkumise alghind on 600 eurot  aastas.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse maa üürileping ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamist linnavalitsuse poolt.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada hiljemalt 04.04.2019. a kell 14.00 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna e-posti aadressile lpmko@raad.tartu.ee. Pakkumuse teemaks märkida „Pikk tn 65 kinnistust (Anne kanal) maa üürile andmise  kirjalik enampakkumine“.

Pakkumuses peavad sisalduma järgmised dokumendid:

 • pakkumus vastavalt enampakkumise tingimustele;
 • pakkuja nimi, registrikood, kontaktandmed;
 • nõustumine enampakkumise tingimustega;
 • vajadusel esindamisõigust tõendav volikiri;
 • kinnitus, et pakkuja kohustub enampakkumise võitjaks tunnistamise korral  sõlmima maa  üürilepingu.

Pakkumised avatakse 04.04.2019. a kell 14.10 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas Raekoja plats 3, ruum 305.

Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras. Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale. Kõigil pakkujail on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel.

Infot enampakkumise kohta saab Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse  osakonnast  (Raekoja plats 3, ruum 305, tel 736 1258) või kirjalikult e-posti aadressil Urmas.Ahven@raad.tartu.ee.

 

Pikk tn 65 asendiplaan

Viimati muudetud 14.03.2019