Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-3°
-3°

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Mana Kaasik

16. november 2021 /

Linn toetab Garage48 arendusnädalavahetuse korraldamist

Linnavalitsus toetab 6000 euroga Garage48 OÜd puidutehnoloogia arendusnädalavahetuse „Garage48 Future of Wood 2021“ korraldamisel.
Garage48 arendusnädalavahetuse eesmärgiks on füüsiliste ja tarkvara prototüüpide arendamine arhitektuuri, metsanduse ja puidutöötlemise valdkondades. „Garage48 Future of Wood 2021“ toimub 26.-28. novembril 48-tunnise arendusnädalavahetuse formaadis. Häkatoni kaaskorraldajateks on Garage48, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Puitmajaliit, Võrumaa Kutsehariduskeskus, TSENTER Puidutöötlemise Kompetentsikeskus ning Eesti Teadusagentuur. Koostöös Tartu linnaga kaasatakse arendusnädalavahetusele mentorid Tartumaa puiduvaldkonna ettevõtetest ning osalejad Tartumaa koolidest ja ettevõtetest.

Linnalt saadud toetust kasutatakse muu hulgas ka auhinnarahaks arendusnädalavahetuse parima(te)le tiimi(de)le kliimaneutraalse majanduse arendamise fookusteemas.
Lisainfo: ettevõtluse arengu osakonna juhataja  Kaili Ojamets, tel 736 1191, 5343 7556

Algavad eeltööd Inseneri ja Kaupmehe tänava rekonstrueerimiseks

Inseneri ja Kaupmehe tänava rekonstrueerimisprojektide koostamise hankel tunnistati edukaks OÜ Keskkonnaprojekt pakkumus kogumaksumusega 39 120 eurot. Inseneri ja Kaupmehe tänava rekonstrueeritakse koos tehnovõrkudega. Töömahtu kuulub ka tänavavalgustuse, veetorustiku, olme- ja sajuveekanalisatsiooni tööprojekti koostamine. Rekonstrueerimisprojekti valmimistähtaeg on kuus kuud pärast lepingu sõlmimist.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu saadeti volikogule

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040".

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt  koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta jooksul. Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2030 on kinnitatud Tartu Linnavolikogus 2016. aastal  ning Tähtvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2027 on kinnitatud Tähtvere Vallavolikogus 2016. aastal.

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 seab eesmärgiks amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike järkjärgulise rekonstrueerimise, lahkvoolse kanalisatsiooni väljaehitamise tiheasustusaladel. Samuti on eesmärgiks Ilmatsalu ja Tüki reovee juhtimine koos Rahinge ja Kandiküla reoveega puhastamiseks Tartu linna reoveepuhastisse ning joogivee juhtimine Tartust Ilmatsallu ja Tükile ning veehaarete rajamine Laseri tn 5 ja 7 kinnistutele ning Hiiepõllu kinnistule.

Kavas kirjeldatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisega seotud kulutusi 12 aasta perspektiivis, arvestades seejuures veeteenuse hinna jätkusuutlikkust ja vastuvõetavust teenuse tarbijatele.

Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõu koostas AS Infragate Eesti töögrupp. Kava koostamisel arvestati Tartu Linnavalitsuse ja tegevuspiirkonna vee-ettevõtja ASi Tartu Veevärk seisukohti.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.

Linn annab tasuta ruumid heategevuseks

Linnavalitsus sõlmib SAga JCI Estonia Heategevusfond Gildi 8 asuvate keldriruumide tasuta kasutamise lepingu.  Ruumid antakse tasuta kasutamiseks heategevuslikel eesmärkidel kuni 31.12.2021.a. JCI Estonia Heategevusfond viib läbi heategevuslikke projekte, mille käigus kogutakse koostöös kohalike omavalitsustega ning koostööpartneritega annetuste teel saadud jõulukingitusi, mis pakendatakse ja toimetatakse majandusraskustes olevate perede lastele. Ruume vajatakse kinkide kogumiseks, sorteerimiseks ja pakkimiseks.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Haridusasutuste korrashoiuteenuse hankel oli edukas Arkaadia Halduse AS

Tartu linna haridusasutustele korrashoiuteenuse ostmise hankel tunnistati edukaks Arkaadia Halduse ASi pakkumus kogumaksumusega 132 196 eurot. Riigihankega otsiti 2022. aastaks korrashoiuteenuse pakkujat seitsmele koolihoonele ja viiele lasteaiahoonele. Tähtaegselt esitati kolm pakkumust.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Avalikke tualette hoiab korras Tartu Elamuhaldus OÜ

Linnale kuuluvate avalike tualettide teenuse osutamise ja korrashoiuteenuse ostmise hankel  tunnistati edukaks Tartu Elamuhaldus OÜ pakkumus kogumaksumusega 60 768 eurot.
Riigihange viidi läbi Tartu linnale kuuluvate Vabaduse pst 4 ja Küüni tänaval paiknevate avalike tualettide teenuse ja korrashoiuteenuse ostmiseks perioodil 01.01.2022 kuni 31.12.2022.
Lisainfo: linnavarade osakonna juhataja asetäitja Mait Raig, tel 736 1233, 505 1612.

Kalda teele kavandatakse ärihooneid

Linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule Kalda tee 39 krundi detailplaneeringu. Ligi 6000 m² suurune planeeringuala asub Annelinnas. Planeering näeb ette krundile kuni kahe ärihoone ehitamise, ehitisealune pindala 1800 m2. Planeeringuala asub Kalda tee 15 Maxima poe ja Kalda tee 41 Annelinna keskuse uue korpuse vahelisel alal. Krunt on hoonestamata. Enne hoonete ehitust tuleb parima lahenduse leidmiseks ja arhitektuurse terviklahenduse tagamiseks läbi viia arhitektuurivõistlus.
Lisainfo: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, tel 736 1258, 502 8344.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 16.11.2021