Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Võru tn 258 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond

12. juuni / Tartu Linnavalitsus algatas Võru tn 258 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Alal kehtib "Võru 254 ja Võru 256 kruntide detailplaneering" (Tartu Linnavalitsuse 29.11.2005.a korraldus nr 1829). Käesoleval juhul täpsustatakse projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi, sh hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 % ulatuses esialgsest lahendusest (ES § 27 lg 4 p 2 nimetatud alustest).

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2  ja p 4 on lubatud projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi ning hoone detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. 

Avalik väljapanek kestab kuni 27. juunini 2019.a (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee 13.06 - 27.06.2019 k.a

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 13.06.2019