Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

E-VORMID

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Avaliku ürituse registreerimise teade

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kaebus trahviteate peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kiri

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Liikluskeelu alase loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Maamaksu vabastus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Matusetoetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Rahaliste vahendite taotlus Tartu linna konverentside toetuses

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Raieloa avaldus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

 


Sooja toidu kojutoomine eakatele

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus hooajalise müügikoha paigaldamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus müügikoha hooajalisele laiendusele kooskõlastuse saamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu Hansalaat 2019 kauplejate registreerimine

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Teabenõue

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tootmisettevõtete digitaliseerimise toetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tänava sulgemise loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Vaie viivistasu otsuse peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


HARIDUS

Projektitoetuse taotlus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 30.06.2019

Projektikonkursi eesmärk on rikastada õppeprotsessi nii Tartu linna lasteaedades kui koolides ning toetada (õpi)laste pädevuste kujundamist esmatähtsates teemavaldkondades.

Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu linnas asuv koolieelne lasteasutus  või põhikool (sh põhikooliosaga kool) üksi või koos projektipartneriga. Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.

Lasteasutuse kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% ja põhikooli kaasfinantseering vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projekt peab olema suunatud laste/õpilaste pädevuste kujundamisele esmatähtsas valdkonnas.

Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud  järgmise aasta 31. maiks.


KULTUUR

Kultuuriprojekti toetus kultuuriosakonna reservfondist 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 30.05.2019

Taotlusi saab esitada kuni 30. mai 2019 (k.a.).

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse 2019. aasta kultuuriprojektide teostamiseks. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013065?leiaKehtiv


KULTUURKAPITAL

Nimelise stipendiumi taotlemise ankeet

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Stipendiumi taotlemise ankeet

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


NOORSOOTÖÖ

2019. aasta huvihariduse stipendium

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2019

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusega nr 69 "Huvihariduse stipendium 2019“ ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com.

Huvihariduse stipendiumi (stipendium) andmise eesmärk on anda loodus-, tehnika- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas tegutsevale ringijuhendajale või huvikooli õpetajale (ringijuhendaja) võimalus enesetäiendamiseks, et kaasajastada LTT valdkonna huviringis kasutatavaid metoodikaid ja lähenemisviise. LTT valdkonna huviring on käesoleva määruse mõistes üldhariduskooli või muu huvitegevuse pakkuja huviring või huvikooli aine- või õppekava.

Stipendiumi võib taotleda füüsiline isik, kes töötab Tartu linnas tegutsevas huvitegevuse ühingus, huvikoolis, üldhariduskoolis või muu huvitegevust või huviharidust pakkuva juriidilise isiku juures. Taotlejal peab olema vähemalt ühe õppeaasta pikkune kogemus LTT valdkonna ringijuhendajana.

Stipendiumi suurus ühe taotleja kohta on 2000 eurot. Stipendiumit ei saa taotleda juba toimunud tegevuseks.

Taotlusele tuleb lisada LTT pädevust ning valdkonnas juhendamise tulemuslikkust tõendavad veebilingid või dokumentide koopiad.

Stipendiumi kasutamise kohta tuleb esitada veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused hiljemalt 1. oktoobriks 2020. a aruanne, mis peab sisaldama:

 1. Läbitud enesetäiendamise ning saadud teadmiste ja kogemuste ülevaade (läbitud enesetäiendamise kohta tuleb lisada tunnistus, diplom või muu tõend).
 2. Läbi viidud LTT valdkonna huviringi kirjeldus ja tegevuskava, sealhulgas kavandatud ja tegelikult toimunu erinevuse korral põhjendus.
 3. Hinnang stipendiumi kasutamise õnnestumisele ja mõjule ning juhendatava huviringi jätkusuutlikkusele.
   


2019. aasta tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 20.06.2019

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusega nr 68 "2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com.


Tehnika või tehnoloogia ringina toetatakse huviringi või huvikooli aine- või õppekava (edaspidi huviring).

NB! Käesolevat toetust ei anta robootika ja infotehnoloogia ringidele.


Tehnika või tehnoloogia ringi loomise toetuse suurus ühe taotluse kohta on 5000 eurot ning toetuse vahendeid tuleb kasutada 7-19aastastele noortele huviringi või huvikooli õppe- või ainekava läbiviimiseks, mis peab toimuma süsteemselt (reeglina igal nädalal) ja juhendatult.
 

 • Taotlusele tuleb lisada veebilingid huviringi juhendaja pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavate dokumentide koopiad.
 • Juhul kui taotluse eelarves on kavandatud vahendite ostmine, siis tuleb taotluses nimetatud vahendid soetada ajavahemikul 1. august kuni 1. oktoober 2019. a.
 • Taotluses nimetatud tegevusega tuleb alustada hiljemalt 1. oktoobril ning tegevus peab kestma kuni 1. juunini 2020. a.
 • Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 30. juunil 2020. a veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused.


2019. aasta õppereisi toetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2019

Enne taotlemist, palun tutvuda Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrusega nr 68 "2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus" ja veebipäevikuga http://huvitegevuseriigirahatartus.blogspot.com.

Õppereisi toetuse suurus ühe taotluse kohta sõltub lähetusse minejate või vastu võetavate välisekspertide arvust. Toetuse suurus on 575 eurot ühe osaleja kohta, kui lähetuse sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust kuni 1999 km kaugusel, ja 760 eurot ühe osaleja kohta, kui reisi sihtkoht või väliseksperdi lähtekoht on Tartust üle 2000 km kaugusel. Õppereisi toetust antakse ühe taotluse puhul kuni viie isiku kohta.


Lähetus peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Lähetuse sihtkoht on välisriigis.
 2. Lähetuse kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval).
 3. Lähetuses osaleja on õpetaja või ringijuht või muu isik, kes korraldab või tagab huviringi läbiviimise.
 4. Välisriigi vastuvõtja on andnud kinnituse, et ta nõustub lähetuses osalejad vastu võtma.

Vastuvõtt peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Toetusega vastu võetava väliseksperdi lähtekoht ja põhiline tegutsemiskoht on välisriigis.
 2. Väliseksperdi külaskäigu kestvus on vähemalt kolm päeva (sealhulgas peavad sisulised tegevused toimuma kolmel päeval).
 3. Välisekspert on andnud kirjaliku kinnituse, et ta nõustub taotluses nimetatud päevadel taotluses nimetatud tegevused läbi viima.
 4. Välisekspert viib läbi huviringide juhendajatele või õpetajatele suunatud tegevusi (näidistund hilisema analüüsiga, metoodikakoolitus, õpituba vms).


Õppereisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust, või isikule, kes on saanud Tartu Linnavalitsuselt huvitegevuse stipendiumi (välja arvatud juhul, kui stipendiumi taotlemise tegevuskavas lähetust nimetatud ei ole).


Taotlusele tuleb lisada:
1) lähetuse sihtkoha vastuvõtja või väliseksperdi nõusolek;
2) arendusreisi programm.

 

 • Toetuse taotlus esitatakse kultuuriosakonnale hiljemalt 1. detsembril 2019. a. Vahendite lõppemisel lõpetatakse taotluste vastuvõtmine varem.
 • Toetuse taotluses nimetatud arendusreis peab toimuma pärast toetuse saamise otsuse tegemist, kuid mitte hiljem kui 30. juuni 2020. a.
 • Toetuse saaja kohustub esitama kultuuriosakonnale toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu möödumisel õppereisi lõppemisest veebikeskkonnas www.tartu.ee/kotoetused.


Noorsootöö projektitoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2019


Aastaringselt saab toetust taotleda kahele projektiliigile.

 

 1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
 2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 


SPORT

Spordi mobiilsusprojekti toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089
 

 


Spordiprojekti aastaringne toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Info: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


TEST

Karini test - juhendaja

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Piksel