Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Taasta vaikimisi seaded
Tartu Linnavalitsus

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem

Toetuste info

E-VORMID

Avaldus hoolduse lõpetamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kaebus trahviteate peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Kiri

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Liikluskeelu alase loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Maamaksu vabastus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Matusetoetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Raieloa avaldus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub

 


Sooja toidu kojutoomine eakatele

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus hooajalise müügikoha paigaldamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus müügikoha hooajalisele laiendusele kooskõlastuse saamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Taotlus sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu Hansalaat 2019 kauplejate registreerimine

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tartu linna täiendava lapsetoetuse taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Teabenõue

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tootmisettevõtete digitaliseerimise toetus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Tänava sulgemise loa taotlus

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


Vaie viivistasu otsuse peale

- taotlema

Esitamise tähtaeg puudub


HARIDUS

Projektitoetuse taotlus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 30.06.2019

Projektikonkursi eesmärk on rikastada õppeprotsessi nii Tartu linna lasteaedades kui koolides ning toetada (õpi)laste pädevuste kujundamist esmatähtsates teemavaldkondades.

Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu linnas asuv koolieelne lasteasutus  või põhikool (sh põhikooliosaga kool) üksi või koos projektipartneriga. Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.

Lasteasutuse kaasfinantseering peab olema vähemalt 10% ja põhikooli kaasfinantseering vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projekt peab olema suunatud laste/õpilaste pädevuste kujundamisele esmatähtsas valdkonnas.

Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud  järgmise aasta 31. maiks.


KULTUUR

Kultuuriprojekti toetus kultuuriosakonna reservfondist 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Taotlusi saab esitada kuni 15. detsember 2019.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse 2019. aasta kultuuriprojektide teostamiseks. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida.

Vaata lisaks:
Tartu Linnavolikogu 10.06.2010 määrus nr 12 "Kultuuriprojektidele toetuse andmise kord"
https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013065?leiaKehtiv


NOORSOOTÖÖ

Noorsootöö projektitoetus

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.12.2019


Aastaringselt saab toetust taotleda kahele projektiliigile.

 

  1. Noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud). Taotleja saab olla ainult juriidiline isik. Kaasfinantseering peab olema vähemalt 25 %;
  2. Noorte mobiilsusprojektile. Taotlusele tuleb lisada osalejate nimekiri koos isikukoodidega. Toetatakse ainult Tartu linna elanike registrisse kantud 7-18-aastaseid (õppimisel üldharidus- või kutsekoolis kuni 20-aastaseid) noori ja neid saatvaid noorsootöötajaid. Toetus on 30 eurot inimese kohta sõiduks Eesti lähiriikidesse (Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Venemaa Föderatsioon) ning 60 eurot inimese kohta sõiduks teistesse välisriikidesse. Taotluses peab kirjeldama, kuidas ja mis põhjustel on mobiilsusprojektis osalev noor valitud Tartu linna esindama.

Enne taotlemist vt iga projektiliigi täpsemaid nõudeid:

 


SPORT

Spordi mobiilsusprojekti toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordi mobiilsusprojekti raames toetatakse silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud sportlase või võistkonna ning kuni 17-aastast (k.a) sportlast saatva ühe Tartu spordiklubi treeneri osalemist tiitlivõistlustel või muul tunnustatud ja kõrgetasemelisel rahvusvahelisel võistlusel või võistlusel, mis toimub sõpruslinnade koostöö raames.
(2) Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata klubidevahelistest sõprusturniiridest või võistlustest osavõttu, samuti võistluste külastamist pealtvaatajana. Spordi mobiilsusprojekti raames ei toetata esindusvõistkonna toetust saava võistkonna osalemist võistlusel.
Toetuse taotlemisel kirjeldada:
1) lähetatavate nimesid ja isikukoode ning iga sportlase või võistkonna viimase aasta sportlikke
tulemusi;
2) võistluste nime ja tähtsust;
3) transpordi ja majutuskulude suurust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089
 

 


Spordiprojekti aastaringne toetus 2019

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Toetatavad tegevused:
(1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja
või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.
(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, samuti sündmust,
mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja turundamisele.

Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Info: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089

 


Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolisordiliit.

Toetust eraldatakse kui osalevad vähemalt viie põhikooli või kolme gümnaasiumi õpilased.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Tartu linna meistrivõistluste toetus 2019 (aastaringne)

- taotlema

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.12.2019

Tartu linna meistrivõistluste raames toetatakse konkreetse spordiala Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist.
Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse spordialal, mida tunnustab EOK liikmeks olev spordialaliit või - föderatsioon ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
Tartu linna meistrivõistluste juhend tuleb esitada vähemalt 1 kuu enne võistluste toimumist sporditeenistusele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018089


Piksel