Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus
Kultuuriprogrammi toetus
Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus
Kultuuri mobiilsusprojekti toetus
Kultuuriinvesteeringu toetus
Kultuuri arengutoetus
Rahvusvähemuse ühingu toetus
Asumiseltsi toetus
Kultuuriühingute huvitegevuse toetus
Hindamiskomisjon

Kultuuriprojekti toetus

Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuriprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% väikeprojektide puhul ja 30% suurprojektide puhul kultuuriprojekti kogumaksumusest.

Kultuuriprojekti toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprojekti toetuseks (toetus kuni 5000 eurot, kaasa arvatud);

Taotluste esitamise tähtajad:

1. september 2020 (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku november 2020 – jaanuar 2021

1. detsember 2020 (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku veebruar – mai 2021

1. aprill 2021 (k.a) projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuni – oktoober 2021

Kultuuri väikeprojekti toetus antakse taotlemise aastaks või taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

2) suurprojekti toetuseks (toetus alates 5001 eurost kuni 50 000 euroni).

Hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09.2020 (k.a).

Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

 • Vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise kohal tuleb programmilised muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada.

Kultuuriprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus (30 p);
 2. alameesmärkide, tegevuste ja mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 3. projekti elluviijate kompetentsus (15 p);
 4. teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 5. rahastamisplaani realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p);
 6. prioriteedile vastavuse põhjendus (10 p).

Hindamiskomisjon kinnitas 2021. aastaks kultuuri suurprojektidele kolm prioriteetset eesmärki, milleks on:

 • projekt arendab rahvusvahelist valdkondlikku koostööd Tartu kultuuriorganisatsioonide/loovisikute seas;
 • projekt populariseerib uuenduslikul moel kultuuri linnaruumis;
 • projekt viib kokku erinevad sihtrühmad (rahvused/põlvkonnad vms) omavaheliseks sisuliste tegevustega koostööks.

Lisainfo: Kristiina Avik, kultuuriteenistuse juhataja, kristiina.avik@tartulv.ee, 736 1051 (suurprojektid); Liis Kägu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, liis.kagu@tartulv.ee, 736 1357 (väikeprojektid)

Последнее изменение 07.12.2020

Kultuuriprogrammi toetus

Kultuuriprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Kultuuriprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi ja 40% suurprogrammi kogumaksumusest.

Kultuuriprogrammi toetus jaguneb kaheks:

1) väikeprogrammi toetuseks (toetus kuni 10 000 eurot, kaasa arvatud);

2) suurprogrammi toetuseks (toetus alates 10 001 eurost kuni 50 000 euroni).

Hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.10.2020 (k.a).

Kultuuriprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

 • Vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise kohal tuleb programmilised muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada.

Kultuuriprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus (30 p); 
 2. kultuuriprogrammi eesmärkide (sihtgrupp, kvaliteet, kommunikatsioon), tegevuste ja nende mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 3. kultuuriprogrammi elluviijate võimekus (15 p);
 4. teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 5. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).

Последнее изменение 07.12.2020

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 5000 eurot aastas ühe taotleja kohta.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

2020. aastal taotlusvooru ei avata.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.


Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) organisatsiooni olulisus valdkonnas;

2) eesmärkide, tegevuste ja nende mõõdikute selgus;

3) tegevuste elluviijate võimekus;

4) tegevusplaani eesmärgipärasus;

5) teavitusplaani asjakohasus;

6) kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

Hindamiskriteeriumite eest on võimalik esimese aasta kohta saada maksimaalselt 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti.

Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.

Последнее изменение 07.12.2020

Mobiilsustoetus

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse jagamise uus kord.

Tutvu määrusega siin.

 

Последнее изменение 04.01.2021

Kultuuriinvesteeringu toetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule  või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas.

Kultuuriinvesteeringu toetus antakse taotlemise aastaks.

Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. investeeringu vajalikkus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet (30 p); 
 2. investeeringute mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus (30 p);
 3. investeeringute elluviimise ajakava realistlikkus (20 p);
 4. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Последнее изменение 07.12.2020

Kultuuri arengutoetus

Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid, haarata uusi sihtrühmi. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.02.2021 (k.a).

Kultuuri arengutoetus antakse taotlemise aastaks.

Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Kultuuri arengutoetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 1. organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadustele (20 p); 
 2. arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele (20 p);
 3. tegevusplaani ja ajakava realistlikkus (20 p);
 4. tegevusplaani elluviijate võimekus (20 p);
 5. kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Последнее изменение 07.12.2020

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Toetuse saamise eeldus on vähemalt 10%-line oma- või kaasfinantseering üksiksündmuse või sündmuse sarja kogumaksumusest.

Rahvusvähemuse ühingu toetus jaguneb kaheks:

1) üksiksündmuse toetus (500-5000 eurot);

2) sündmuste sarja toetus (1000-12 000 eurot).

Üksiksündmuse toetus on mõeldud rahvusvähemuse kultuuri tutvustava avalikkusele suunatud sündmuse korraldamiseks. Sündmuste sarja toetus on mõeldud vähemalt kuuest (sh kaks avalikkusele suunatud sündmust) rahvusvähemuse kultuuriga seotud sündmusest koosneva sarja korraldamiseks.

Toetust võib kasutada sündmuse või sündmuste sarja korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada rahvusvähemuse ühingu igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks ühingu liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, juhendajate või muude isikute töötasuks).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2020.

Toetust antakse taotlemisele järgnevaks aastaks.

Rahvusvähemuse ühingu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.


Rahvusvähemuse ühingu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1. taotluse vastavus määruse eesmärkidele ja sündmuse või sündmuste sarja vajalikkus;
2. tegevuse ja tulemuse läbimõeldus ning seos saavutatava mõjuga;
3. eelarve läbimõeldus ja realistlikkus;
4. projekti elluviijate võimekus ja koostöövalmidus;
5. kommunikatsioonitegevuste läbimõeldus ja asjakohasus.

 

Последнее изменение 07.12.2020

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamist ja kogukondliku identiteedi tugevdamist ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamist.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti. Toetust antakse asumiseltsile, mis on asutatud hiljemalt toetuse taotlemisele eelnenud aastal.

Toetuse saamise eeldus on vähemalt ühe avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamine.

Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot.

Toetust võib kasutada avaliku sündmuse korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada asumiseltsi igapäevase tegevuse ja toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks asumiseltsi liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, asumiseltsi liikmete poolt seltsi eesmärgi saavutamiseks tehtud kulude hüvitamiseks).

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. november 2020.

Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

Toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

Последнее изменение 07.12.2020

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2019.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Последнее изменение 12.01.2021

Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjon
Vastavalt uuele kultuurivaldkonna toetuste korrale hindab laekunud taotlusi hindamiskomisjon. Komisjoni kuuluvad nii linnavalitsuse esindajad kui ka erinevate valdkondade eksperdid ning asjatundjad. Komisjoni moodustamiseks kuulutati välja avalik konkurss, kuhu laekunud sooviavalduse põhjal valiti välja hindamiskomisjoni liikmed.

Hindamiskomisjoni koosseis:
Aet Ollisaar, Airi Park, Andres Kauts, Anna-Liisa Unt, Anneli Saro, Ants Johanson, Asko Tamme, Astrid Hallik, Berk Vaher, Dan Prits, Heili Lindepuu, Helen Kalberg, Hemminki Otstavel, Indrek Mustimets, Joanna Hoffmann, Juhani Jaeger, Kaari Perm, Kadri Pau, Kairi Ustav, Karin Sepp, Kristel Kalda, Kristiina Alliksaar, Kristiina Avik, Kristiina Reidolv, Krõõt Kiviste, Külli Pann, Lemmit Kaplinski, Liina Miks, Liis Kägu, Liisi Toom, Maret Mets, Maris Peebo, Marleen Viidul, Mart Tõnismäe, Martin Tikk, Pilvi Kolk, Raho Langsepp, Raimu Hanson, Ruta Rannu, Siim Randoja, Sirje Karis, Tamara Hristoforova, Tiina Konsen, Toomas Peterson, Triin Pikk, Veljo Lamp, Viktoria Neborjakina.

Hindamisprotseduuri kirjeldus
Iga hindaja annab vastavalt sätestatud hindamiskriteeriumitele taotlusele oma punktid, mis seejärel punktisumma saamiseks liidetakse ning jagatakse hindajate arvuga. Moodustub pingerida, mille põhjal teeb komisjon ettepaneku rohkem punkte saanutele toetuse andmiseks, arvestades muuhulgas vajalikkuse kriteeriumiga. Hindamiskomisjon võib teha ettepaneku taotluse toetamiseks taotletust väiksemas mahus.

 

Последнее изменение 07.12.2020