Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
-4°
Для слабовидящих
-4°

Miljööaladel kehtivad nõuded

Ehitamine ja remont
Uksed ja aknad
Kõrvalhooned
Tehnoseadmed
Контакты

Soojustamine, hoone laiendamine, fassaadi remont ja katusetööd miljööalal

Miljööväärtuslikul hoonestusalal tuleb säilitada ja taastada ajaloolised hooned ja nende algupärane välisilme. Ehitus ei tohi minna vastuollu algsete hoonestus- ja ehitustavadega (hoonete ja kinnistute suurus, tänavate ja hoovide kattematerjal, ehitusjoon, hoonete korruselisus, paigutus ja mastaap, traditsioonilised viimistlusmaterjalid, välimiste avatäidete ja fassaadidetailide kujundus, haljastustavad, krundi tänavapoolsed piirded jms). Soodustada tuleb hoonestusala terviklikkuse säilimist ja taastamist.

Miljööväärtuslikke hooneid on lubatud laiendada väikeses mahus (nt uukide, trepikodade, verandade, rõdude lisamine) ja ainult sobiva lahendusega, mis ei ole vastuolus hoonetüübi ja ehitusaegsete traditsioonidega. Hoonete ümberehitamisel ja laiendamisel tuleb tagada miljööväärtuslike objektide ja nende osade (fassaadi, eksterjööri- ja interjööridetailide, sealhulgas akende ja uste, laudvoodri, dekoratiivvormide, piirdeaedade jms) säilimine, restaureerimine ja taastamine.

Miljööväärtuslike ehitiste soojustamine on lubatud tingimusel, et tagatakse hoone oluliste proportsioonide säilimine: aknad ja uksed tuuakse fassaadi välispinda ning pikendatakse katuseräästaid. Hoone välispidine soojustamine on hoone ümberehitamine, millega kaasneb nõue korrastada kõik fassaadid. Ehitusprojekt peab seega lisaks soojustamisele käsitlema kogu hoone välisilme korrastamist, sealhulgas sobilikke avatäiteid (restaureerida algsed aknad ja välisuksed, asendada sobimatud aknad ja välisuksed algupäraste koopiatega), katusekatet, fassaadidekoori jt detaile.

Kui fassaadi remontimisel (värvimine, laudvoodri asendamine, krohviparandused, dekoori taastamine jm) hoone piirdekonstruktsioone ei muudeta (st välisseinasid ei soojustata ega ehitata ümber), ei ole ehitusprojekti vaja esitada. Välisviimistluses tuleb kasutada võimalikult algupäraseid materjale: linaõlivärvi, lubikrohvi, algsete mõõtmete ja profiiliga laudvoodrit. Kultuuriväärtuste teenistusega tuleb kooskõlastada kavandatud tööd: värvilahendus, viimistlusmaterjalid, laudvoodri ja taastatavate dekooridetailide joonised. Laudvoodri vahetamisel tuleb maksimaalselt säilitada algne laudis, välja võib vahetada amortiseerunud laudise osad.

Katusekattematerjalidena on miljööaladel lubatud kasutada kivi, valtsplekki ja valtsplekiga analoogse profiiliga plekki. Kui katuse vahetamisel ei muudeta kandvaid konstruktsioone, ei ole ehitusprojekti vaja esitada, kultuuriväärtuste teenistusega tuleb kooskõlastada (e-kirja teel või paberkandjal) vaid katusekattematerjal. Juhul kui katuse kandvaid konstruktsioone soovitakse muuta (nt katust tõsta, rajada katuseaknaid või uuke), siis on tegemist hoone ümberehitamisega ning selleks tuleb esitada ehitusteatis ja -projekt. Enne projekti tellimist on soovitav arutada soovitud lahenduse sobilikkust kultuuriväärtuste teenistuses.

Loe ka Säästva Renoveerimise Infokeskuse nõuandeid, kuidas vana hoonet nutikalt soojustada.

Последнее изменение 13.09.2021

Akende ja välisuste asendamine

Algupäraste akende ja uste asendamine teistsuguse raamijaotuse, konstruktsiooni ja materjaliga avatäidetega rikub hoone välisilmet, samas kui hästi hoitud vanad ja õigesti valitud uued avatäited loovad hea mulje ja harmoonilise terviku.

Miljööalal asuva hoone akende ja uste vahetamisel peavad uued olema analoogsed esialgsetega, säilitades konstruktsiooni, materjalid, gabariidid, ruudujaotuse ja profiilid. Akende ja uksevalgmike sisemise raami ühekordne klaas on lubatud vahetada klaaspaketi vastu. Plastraamidega aknaid ei ole lubatud kasutada.

Juhul kui hoonel on säilinud algupäraseid aknaid ja uksi, tuleb võimalusel eelistada nende restaureerimist, mitte asendamist. Kui akende ja uste asendamisel ei muutu nende suurus ja paiknemine hoone välispiiretes, siis ei pea ehitusprojekti koostama. Enne uue akna või ukse tellimist tuleb nende joonised kooskõlastada kultuuriväärtuste teenistusega. Uute avade rajamisel (sh katuseaknad) või olemasolevate muutmisel (nt akna asendamisel uksega) tuleb eelnevalt esitada ehitusteatis ja -projekt.

Ajalooliste akende ja uste tüüpjoonised 

Ajalooliste akende tüüpjoonised Ajalooliste uste tüüpjoonised
AKEN A-1 SELETUSKIRI
AKEN A-2 FOTOD UKSED
AKEN A-3 FOTOD LINGID
AKEN A-4 HOOVIUKSED U1A-U3A
AKEN A-5 HOOVIUKSED U3B-U7A
AKEN A-6 HOOVIUKSED U7B-U9
AKEN A-7 HOOVIUKSED U10A-U13
AKEN A-8 UKS U1A
AKEN A-9 UKS U1B
AKEN A-10 UKS U2A
AKEN A-11 UKS U2B
AKEN A-12 UKS U3A
AKEN A-13 UKS U3B
PROSSIPULGA PROFIIL UKS U4
SÕLM S-1 PROFIIL 1 UKS U5
SÕLM S-1 PROFIIL 2 UKS U6
SÕLM S-2 PROFIIL 1 UKS U7A
SÕLM S-2 PROFIIL 2 UKS U7B
SÕLM S-3 PROFIIL 1 UKS U8A
SÕLM S-3 PROFIIL 2 UKS U8B
SÕLM S-4 JA S-5 PROFIIL 1 UKS U8C
SÕLM S-4 JA S-5 PROFIIL 2 UKS U9
SÕLM S-6 PROFIIL 3 UKS U10A
SÕLM S-6 PROFIIL 4 UKS U10B
SÕLM S-7 PROFIIL 4 UKS U11
SÕLM S-8 PROFIIL 3 UKS U12
SÕLM S-8 PROFIIL 4 UKS U13
SÕLM S-9 JA S-10 PROFIIL 3 SÕLM 1-5
SÕLM S-9 JA S-10 PROFIIL 4 SÕLM 6-9
TUULELIISTU PROFIIL SÕLM 10-11
VÄLIMISE TUULELIISTU PROFIIL SÕLM 12-15
  SÕLM 16-17
  SÕLM 18
  SÕLM 19-20
  SÕLM 21-22
  SÕLM 23-24
  SÕLM 25-27
  SÕLM 28-30
  SÕLM 31-33
  SÕLM 34-37
  SÕLM 38-40
  SÕLM 41-42
  SÕLM 43
  SÕLM 44
  SÕLM 45

 

 

 

 

 

 

 

 

Последнее изменение 07.12.2020

Kõrvalhoonete püstitamine, lammutamine ja ümberehitamine

Ajaloolised kõrvalhooned on oluline osa miljööst, kandes edasi informatsiooni mitte ainult ehitus-, vaid ka elamistraditsioonidest. Säilinud ajaloolised kuurid ja pesuköögid tuleb võimalusel säilitada ja remontida, uute püstitamisel tuleb järgida piirkonna traditsioone.

Miljööväärtuslikul hoonestusalal on ka väikeehitise (ehitise alune pindala 20–60 m²) eskiisprojekti koostamine kohustuslik. Projekt tuleb kooskõlastada kultuuriväärtuste teenistuses.

Kahekordne kuur Karlovas Tähe tänaval. Foto: kultuuriväärtuste teenistus.
Kahekordne kuur Karlovas Tähe tänaval. Foto: kultuuriväärtuste teenistus.
 

Последнее изменение 07.12.2020

Õhksoojuspumbad, päikesepaneelid jt tehnoseadmed

Miljööväärtuslikel aladel on keelatud elektrikilpide, õhksoojuspumpade, päikesepaneelide ning muude tehniliste seadmete ja juhtmete paigaldamine hoonete avalikust ruumist näha olevatele fassaadidele ja katustele ning nende ette. Tehnoseadme eelistatud asukoht on maapind. Kõik juhtmed ja ühendused tuleb monteerida seinakatte alla või värvida fassaadiga sama tooni.

Õhksoojuspumpade välised agregaadid tuleb üldjuhul varjestada fassaadiga samas toonis restiga. Õhksoojuspumba paigaldamine on hoone tehnosüsteemide muutmine, mille kohta tuleb esitada ehitusteatis ja -projekt (vaata juhiseid).

Päikesepaneelide paigaldamine hoone seintele ei ole lubatud. Päikesepaneelide paigaldamine hoone katusele on lubatud ainult siis, kui need on katusega samas tasapinnas ega ole tänavalt avalikust ruumist näha.

Последнее изменение 03.08.2021

Kultuuriväärtuste teenistus

Egle Tamm - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitseala säilimise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 1326

580 03749

Küüni 5 III k, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 1326

Brita Karin Arnover - muinsuskaitse peaspetsialist

Tartu vanalinna muinsuskaitsealast väljapoole jäävate ehitis- ja ajaloomälestiste säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine

736 1317

515 0563

Küüni 5 III k ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 1317

Romeo Metsallik - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine järgnevatel miljööväärtusega hoonestusaladel: Supilinn, Tähtvere, Toometaguse, Tähtvere mõisa, Peetri ja Ujula ning üksikobjektid. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve korraldamine.

736 1250

522 5816

Küüni 5 III k ruum 322

vajalik eelregistreerimine tel 736 1250

Heiti Kulmar - miljööväärtuste peaspetsialist

Miljööväärtuslike alade ehitiste ja muude kultuuriväärtusega objektide kaitse, säilitamise, uurimise, restaureerimise ja eksponeerimisega tegelemine miljööväärtusega hoonestusaladel

736 2085

525 9213

Küüni 5, III korrus, ruum 320

vajalik eelregistreerimine tel 736 2085