Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Информация об отходах

Организованный вывоз отходов
Куда вывозить отходы?

Организованный вывоз отходов

Введение

При наличии организованного вывоза отходов отходы собирает и вывозит организация, занимающаяся их вывозом, которую выбрал город на конкурсной основе. В Тарту имеется четыре зоны вывоза отходов, в которых работает три компании.

Организации, занимающиеся вывозом отходов, в своих регионах имеют исключительное право на вывоз смешанных бытовых отходов, макулатуры и картона (от домов, начиная от пяти квартир), а также биоразлагаемых отходов кухонь и организаций общественного питания (от домов, начиная от десяти квартир).

Согласно Закону об отходах, вывоз отходов для всех является обязательным.

Участки вывоза отходов и перевозчики отходов

Город Тарту разделен на четыре участка по вывозу отходов:

Участок 1: районы Тяхтвере, Веэрику, Супилинна, Вакзали, Кесклинна и Карлова;
Участок 2: Маарьямыйза, Таммелинна, Рянилинна, Варику, Ропка и Ропка тёэстузе;
Участок 3: 2-я часть района Аннелинна и район Ихасте;
Участок 4: Раади-Круузамяэ, Юлейыэ, Яамамыйза и 1-я часть района Аннелинна

C 1 июня 2016 г. вывозом смешанных бытовых отходов в Тарту занимаются следующие компании:

Участок 1: OÜ Ekovir;
Участок 2: AS Eesti Keskkonnateenused;
Участок 3: AS Ragn-Sells;
Участок 4: AS Eesti Keskkonnateenused.

Контактные данные:
AS Eesti Keskkonnateenused: Тяхе, 108, тел. 738 6700 и 1919;
AS Ragn-Sells: Сепа, 26, тел. 15 155;
OÜ Ekovir: Ропка теэ, 27, тел. 733 3660.

Приостановка вывоза отходов

Для приостановки вывоза отходов на какой-либо период (в доме временно никто не живет, там идет ремонт и т.п.) следует подать заявление в отдел городского хозяйства Тартуской горуправы. Максимальный срок приостановки вывоза отходов составляет три года.

Рекомендуемую форму заявления можно найти здесь.

Заявление следует подать в отдел городского хозяйства:
Раэкоя платс, 3, Тарту 51003 или по адресу э-почты: lmo@tartu.ee

Jäätmeliigid

Segaolmejäätmed

 

Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, kuid mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul. Kümne ja enama korteriga elamu segaolmejäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt kord kahe nädala jooksul.

 

Paber ja kartong

 

Vanapaberi kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:

1) elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on viis ja enam korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas.

 

Muul juhul tuleb vanapaber koguda liigiti ning viia jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumispunkti või paigutada eraldi kogumismahuti ning anda üle jäätmeluba omavale isikule.

Vanapaberi kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, viie ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul.

 

Biojäätmed

 

Biojäätmete kogumiseks peab eraldi kogumismahuti olema:

1) elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on kümme ja enam korterit;

2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 l nädalas.

 

Muul juhul tuleb biojäätmeid võimalusel koguda liigiti ning kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle jäätmeluba omavale isikule. Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed saab viia jäätmejaama. Jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle jäätmeluba omavale isikule.

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada üks kord nädalas.

 

NB! Pakendijäätmete vedu ei kuulu korraldatud olmejäätmeveo alla.

Pakendijäätmete vedamist saab jätkata siiani sellega tegelenud ettevõte, Tartu 1. jäätmeveopiirkonnas näiteks AS Ragn-Sells.

Korraldatud jäätmeveo konkursid ja lepingud

Jäätmevedajate leidmiseks on linn korraldanud avalikud konkursid.

 

Alates 1. juunist 2016. a veavad Tartus segaolmejäätmeid:

Piirkond 1: OÜ Ekovir;
Piirkond 2: AS Eesti Keskkonnateenused;
Piirkond 3: AS Ragn-Sells;
Piirkond 4: AS Eesti Keskkonnateenused.

Kontaktid:
AS Eesti Keskkonnateenused: Tähe 108, tel 738 6700 ja 1919;

 

AS Ragn-Sells: Sepa 26, tel 15 155. Füüsiline vastuvõtt kontoris ajutiselt peatatud. Tellimuste esitamiseks palutakse kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust. Vajadusel saab helistada klienditoe telefonil 6060 439 või kirjutada tartu@ragnsells.ee;

 

OÜ Ekovir: Ropka tee 27, tel 733 3660. Tartu klienditeeninduspunkt suletud. Telefonikõnedele ja e-kirjadele vastatakse E-R 9-17 (lõuna 12-13).

 

 

Tartu linna ja jäätmevedajate vahel sõlmitud lepingud

 

Piirkond 1: OÜ Ekovir
Piirkond 2: AS Eesti Keskkonnateenused (leping pikendatud kuni 31.05.2021)
Piirkond 3: Ragn-Sells AS
Piirkond 4: AS Eesti Keskkonnateenused (leping pikendatud kuni 31.05.2021)

Korduma kippuvad küsimused

Uues jäätmeveolepingus ei mainita pakendite vedu. Miks?
Pakendite vedu ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla. Nende vedamist võib jätkata vana jäätmevedaja.

Miks on vaja vanapaberit ja biojäätmeid eraldi koguda?
Liiga palju tekib sorteerimata ehk tavaprügi, mida oleks prügilasse suunamise või põletamise asemel hoopis mõistlik taaskasutada. Näiteks on kodumajapidamiste biojäätmete osakaal praegu ca 30%, mida saaks eraldi kogudes kompostida. Eraldi kogutud vanapaber suunatakse ümbertöötlemisele, mille tulemusena saab valmistada uusi tooteid.
 
Kas vanapaberit ja biojäätmeid hakatakse vaid Tartus eraldi koguma?
Tartus on vanapaberi konteiner siiani kohustuslik olnud kümne ja enama korteriga majades. Alates 01.06.2016. a laienes kohustus viie ja enama korteriga majadele. Varem pole Tartus biojäätmeid korraldatud veo käigus kogutud. Mitmes Eesti omavalitsuses juba kogutakse kortermajade juurest biojäätmeid, näiteks Tallinnas ja Kuressaares.

Mis juhtub, kui mõni kortermaja elanik ikkagi paneb toidujäätmed tavalise prügi sisse?
Tavaprügi viiakse minema olenemata sellest, kas seal on toidujäätmeid sees või mitte.

Kas vanapaberi konteinerisse võib panna ainult vanu ajalehti-ajakirju ja reklaame?
Vanapaberi konteinerisse võib panna lisaks eelnimetatutele ka vihikuid, trükiga ja puhtaid kirja- ning joonistuspabereid, ümbrikuid, kaanteta raamatuid, pappkaste ja -karpe, paberkotte ja muid puhtaid pakendeid jms.

Miks peab vanapaberi konteiner olema ahiküttega majadel, kus paber enamasti ahjukütteks ära kasutatakse?
Vanapaberi taaskasutusse suunamine on mõistlikum kui selle põletamine. Tihti on postkastidesse paigutatav reklaam kriitpaberist, mis ei ole heade põlemisomadustega. Paberi taaskasutamisel tuleb toota vähem uut paberit. Üks tonn ümbertöödeldud paberit säästab 17 puud, keskmise suurusega eramaja tarvitatava aastase koguse elektrienergiat, 30 m3 vett. Samuti jäävad olemata uue paberi tootmisel tekkivad õhuheitmed.

Kas biojäätmete konteinereid on eri suuruses? Need hakkavad ju pikalt seistes haisema.
Biojäätmete konteinerid on kahes suuruses: 140 ja 240 l. Minimaalne tühjendussagedus on kord nädalas, kuid võib tellida ka sagedamini.

Mida tohib biojäätmete konteinerisse panna?
Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Sorteerimisjuhend.

Kuidas tuleb jäätmeid biojäätmete konteinerisse panna?
Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Kas biojäätmete ja vanapaberi konteineri toob prügiveofirma või tuleb seda eraldi tellida?
Konteiner tuleb ise vedaja käest tellida. Esimese kolme kuu jooksul on konteineri kohaletoomine tasuta. Alates 01.09.2016. a on konteineri kohaletoomine tasuline.

Kui palju tuleb konkreetsete lisakonteinerite eest maksta?
Hinnakirjad leiab siit.

Miks jäätmeveohinnad linnaositi erinevad?
Seaduse järgi on Tartu jagatud neljaks jäätmeveopiirkonnaks. Igas piirkonnas korraldatakse jäätmevedaja leidmiseks eraldi riigihankeid ning seetõttu võivadki hinnad linnaositi erineda.

Õigusaktid

Последнее изменение 11.12.2020

Куда вывозить отходы?

В связи с распространением коронавируса обе станции приема отходов города Тарту (Jaama 72c и Selli 19) закрыты.

В Тарту следует сортировать мусор:

Упаковку
Упаковку (стеклянную, пластмассовую, металлическую, чистые картонные упаковки от молока и сока, прочую бумажную тару) следует относить в общественные контейнеры для смешанного мусора, стеклянной и бумажной тары или на станции сбора отходов. Жители частных домов могут заказать бесплатную услугу сбора упаковки на сайте www.tvo.ee или по телефону 681 1480.

Бумагу и картон
Контейнер для бумаги и картона должен быть возле каждого дома, где есть по крайней мере пять квартир. Жильцы частных домов, а также домов с менее чем пятью квартирами могут относить старую бумагу в предприятия по скупке макулатуры OÜ Eesti Vanapaber (ул. Ялака 60b, тел. 733 3705) или на станции сбора отходов.

Опасные отходы
Опасные отходы (аккумуляторы, батарейки, остатки краски, лекарств, лампы дневного света и пр.) можно бесплатно сдать на тартуские станции сбора отходов. Старые лекарства можно отдать в любую аптеку, так как аптеки обязаны их принимать. Если у вас накопилось много опасных отходов, прежде чем сдать их, свяжитесь с отделом городского хозяйства (lmo@raad.tartu.ee, тел. 736 1273). Опасные отходы принимает за плату фирма AS Epler&Lorenz (ул. Равила 75a, тел. 742 1398, 523 8615, www.epler-lorenz.ee).

Биологически разлагающиеся отходы
Отходы озеленительных и садовых работ (ветки, листья) – это не просто мусор. Такие отходы следует вывозить на станцию переработки Аардлапалу, на станцию сбора отходов или заказать вывоз у предлагающей такую услугу фирмы. В каждом доме, где есть хотя бы 10 квартир, а также на участках, не предназначенных для жилья, где биоразлагающихся отходов скапливается более 80 литров в неделю, должны иметься специальные контейнеры, куда следует в специальных биоразлагающихся или бумажных пакетах выбрасывать твердые кухонные и столовые отходы и биоразлагающиеся отходы садовой и озеленительной деятельности. У частных домов котейнеры для биологически разлагающихся отходов устанавливать необязательно. Кухонные отходы можно компостировать на своем участке только в специальных компостерах. В открытой копне можно компостировать только отходы садовых и озеленительных работ, но не кухонные отходы.

Отходы от бытовой электроники можно сдать бесплатно на станцию приема отходов. За сдачу на станцию одного холодильника без мотора или компрессора следует уплатить 8 евро.

Отходы строительства (унитазы, раковины, листовое стекло, оконные рамы, строительный мусор и пр.) можно за плату сдать на станцию сбора отходов. Камни и выбранный грунт можно сдать за плату на находящийся на ул. Туру 48 участок для заполнения грунтом (Eesti Keskkonnateenused AS, tel 1919).  

Старые покрышки можно бесплатно привезти на станцию сбора отходов (до четырех покрышек за раз) по адресу Яама 72с, либо в пункт обслуживания AS Kuusakoski, а также в фирму, занимающуюся продажей покрышек. Платным приемом покрышек занимается фирма AS Epler&Lorenz.

Станции сбора отходов находятся на ул. Туру 49 (тел. 742 1398, 524 1544) и  Яама 72c (тел. 1919 и 5196 7097). Часы работы: Пн-Пт 10-18 и Сб-Вс 10-16, кроме государственных праздников. Ненужные в домашнем хозяйстве вещи, такие как мебель, электрические и газовые плиты, стиральные и швейные машины, посуду, книги, игрушки и др. (кроме одежды) можно отдать в центры вторичного использования Тартуского Союза домовладельцев на ул. Яамамыйза 30 (тел. 553 6111, Вт–Пт 11–18, Сб 10–15) и Тартуский центр вторичного использования на ул. Тугласе 2 (тел. 501 8015, 5344 7403, Пн–Пт 10–18, Сб 9–15, https://et-ee.facebook.com/Taaskasutuskeskus/, каждую субботу на парковке устраивается ярмарка старых вещей. Старую одежду и хозяйственые предметы принимает также Центр нового использования на ул. Рийа 11 (тел. 5553 0288, Пн-Пт 10–18, Сб 10–16, www.uuskasutus.ee).

Старый металл скупают в Тарту несколько предприятий, крупнейшее из них AS Kuusakoski (ул. Тегури 53, тел. 736 7772, www.kuusakoski.ee). Предназначенный для утилизации автомобиль можно самому привезти в пункт обслуживания или вызвать эвакуатор по телефону 13660.

Более подробная информация о сортировке мусора и пунктах сбора отходов имеется на сайте www.tartu.ee  в разделе Heakord ja keskkond/Благоустройство и окружающая среда.

Организацией сбора и вывоза отходов руководит служба охраны окружающей среды отдела городского хозяйства Тартуской горуправы (Ратушная пл. 3, тел. 736 1273 и 736 1328). Здесь можно ходатайствовать о приостановке организованного вывоза мусора с Вашего участка, если дом временно пустует.

Больше информации о расположении контейнеров для макулатуры, упаковочных материалов и прочих контейнеров можно найти на эстоноязычной версии домашней страницы.

Jäätmekäitlejad

Tavajäätmed

 

Tavajäätmeid võib viia oma transpordiga Tartust 15 km kaugusel Ülenurme vallas asuvasse Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaama.

Avatud E–P 7–19, info tel 5307 0327.

Kaart

 

Aardlapalu hinnakiri (sh käibemaks):

Prügi (segaolmejäätmed) - 90,22 €/t
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed - 20,28 €/t
Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed - 20,28 €/t
Puit - 84,00 €/t
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid - 132,00 €/t
Ehitus- ja lammutussegapraht - 117,60 €/t
Muud jäätmete mehhaanilise töötlemise jäägid - 117,60 €/t
Suurjäätmed - 129,60 €/t

 

Tasuda saab nii sularahas kui kaardimaksega.

 

Tavajäätmeid veavad Tartus järgmised ettevõtted:

AS Eesti Keskkonnateenused 

Tähe 108, tel. 738 6700.

Võimalusel palutakse suhelda e-kirjade teel.

 

Ragn-Sells AS

Sepa 26, tel. 6060 439.

Füüsiline vastuvõtt kontoris ajutiselt peatatud. Tellimuste esitamiseks palutakse kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust. Vajadusel saab helistada klienditoe telefonil 6060 439 või kirjutada tartu@ragnsells.ee.

 

 

Tavajäätmeid võib viia ka Tartu linna jäätmejaamadesse. Lisaks Tartu elanikele võivad Jaama 72c jäätmejaama jäätmeid viia Kastre, Luunja ja Tartu valla elanikud. Selli tn 19 jäätmejaama võivad lisaks tartlastele jäätmeid viia  Kambja, Luunja ja Nõo valla elanikud.

Vaata lähemalt jäätmejaamade infot.

Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

 

Muud jäätmed

 • riideid (sh taaskasutuseks kõlbmatut tekstiili) saab viia avalikesse riidekonteineritesse; samuti võetakse neid tasuta vastu jäätmejaamades. Tasuta võtavad vanu rõivaid ning tekstiile ümbertöötlemiseks vastu ka Tartu H&M kauplused Lõunakeskuses (info tel 614 8160) ja Kvartalis (info tel 614 8180).

 • suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, krohvipuru jms) saab ära anda tasu eest Tartu jäätmejaamades;
  Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

 • töötlemata puit võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
  Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.
 • taaskasutatavad jäätmed (pakendijäätmed, plast- ja klaastaara) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
  Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jms; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu. Suured, müügipinnaga vähemalt 400 m2, kauplused (näiteks Euronics, Bauhof, Maksimarket, Prisma), võtavad tasuta vastu väikeelektroonikaromusid, mille ükski väline mõõde ei ületa 25 cm.
 • suuremõõtmelised jäätmed (nt mööbel) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu;
  Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.
 • kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm) võetakse Tartu jäätmejaamades tasuta vastu
 • kilejäätmeid võtab vastu Eesti Vanapaber OÜ, Jalaka 60B, tel 510 5780;
 • inertseid ehitusjäätmeid (maksimaalse suurusega 0,3 x 0,3 x 0,3 m) ja süvenduspinnast võetakse vastu Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas (haldaja AS Eesti Keskkonnateenused) E–R 8–17. Alates 01. 07.2018. a on pinnase ja kivide ning süvenduspinnase vastuvõtuhind 0,95 €/m3 ning muude inertsete ehitusjäätmete vastuvõtuhind 1,02 €/m3. Veoste vastuvõtja juures saab tasuda sularahas, ettevõtteid ja asutusi teenindatakse lepingu- või garantiikirja alusel. Lisainfo tel 738 6700 (tööpäeviti 9:00-17:00).
 • õlipüüdurite (parklad, pesulad jm) tühjendamise teenust pakuvad AS Epler&Lorenz (tel 742 1398, 523 8615) ja AS Ragn-Sells (tel. 6060 439).
 • liiva- ja mudapüüdurite jäätmete käitlemise teenust osutab OÜ Kemmerling (tel 736 7444, 516 9117).

 

 

Ehituse ja lammutuse segajäätmed, suuremõõtmeline betoon, asfalditükid

 

Tasu eest võtab vastu:

OÜ Karimek

Tehnika 14

tel 552 3550 

E-R 7.30-18.30, L 9.00 - 15.00, P suletud

Jäätmeid üle andma ei tohi tulla haigustunnustega inimesed, kaalumajja võib sisenda ainult üks inimene korraga.

 

Vanametall 

 

Tartu jäätmejaamad võtavad kodumajapidamisest pärit vanametalli tasuta vastu.

 

Kokkuostjad:

Kuusakoski AS  (Teguri 53, tel 736 7772). Romusõiduki võib ise teeninduspunkti tuua või tellida äraviimine tel 13 660.

CRONIMET Eesti Metall OÜ (Jalaka 60B, tel 510 5780).

 

 

Eterniit

 

Tasu eest võtavad vastu:

 

Autorehvid

 

Tasuta võtavad vastu:

 • AS Kuusakoski teeninduspunkt (Teguri 53, tel 736 7772)

 • Jaama 72c jäätmejaam (kuni 8 sõiduautorehvi ilma veljeta)
   

Tasu eest võtab vastu:

AS Epler & Lorenz

Ravila 75a, sissesõit Tallinna mnt-lt 

tel 742 1398 

Hind: 180 €/t

 

 

Vanapaber

 

Tasuta võtavad vastu:

 • Avalikud vanapaberikonteinerid

 • Tartu jäätmejaamad
  Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

Ostab kokku:

Eesti Vanapaber OÜ (Jalaka 60b, tel 510 5780)

NB! Raamatuid vastu ei võeta!

 

Aia- ja haljastusjäätmed


Biolagunevaid aiajäätmeid saab tasu eest ära anda Tartu jäätmejaamades ning Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakul.
Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

 

Tellimisel teostavad äravedu:

 • Asum OÜ, tel 5668 5695;
 • AS Ragn-Sells, tel 6060 439. Füüsiline vastuvõtt kontoris ajutiselt peatatud. Tellimuste esitamiseks palutakse kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust. Vajadusel saab helistada klienditoe telefonil 6060 439 või kirjutada tartu@ragnsells.ee.
 • AS Eesti Keskkonnateenused, tel 738 6700. Võimalusel palutakse suhelda e-kirjade teel.
 • Ekovir OÜ, tel 733 3660.
 • STAPI OÜ, tel 5386 7377.

 

Fekaalide äravedu

 

 • OÜ Fekto (Raua 22, tel 558 8811). Lisaks kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu jm.

 • OÜ Kemmerling (Turu 45d, tel 1929 ja 736 7444)

 

 • Fekaalsete vedeljäätmete vastuvõtukoht on ASi Tartu Veevärk reoveepuhasti (Tähe 118, tel 730 6204, 736 2600).

 • Aegunud ravimeid võtavad tasuta vastu apteegid.
 • Elektroonikajäätmete vedu saab tellida tel 633 9240 (ettemaksuarve saadetakse e-kirjaga) või www.kolatakso.ee.
 • Kasutatud toiduõli võtab vastu Sultan Oil OÜ (tel 506 6453).

 

Koduse majapidamise esemed

 

Korduvkasutus-, uuskasutus- ja taaskasutuskeskustesse saab tuua koduse majapidamise esemeid:

 • mööbel,

 • elektri- ja gaasipliidid,

 • pesu- ja õmblusmasinad,

 • nõud, hobivahendid,

 • raamatud, mänguasjad jne.

NB! Riideid ja jalanõusid võetakse vastu ainult uuskasutuskeskuses.

Seal sorteeritakse esemed, vajadusel korrastatakse/remonditakse ja suunatakse uuesti ringlusse. Keskustest saab tellida ka transporti.
Vaata täpsemalt taaskasutuskeskuste infot.

Jäätmejaamad

Jäätmejaama külastamisel hoida nii teenindajate kui teiste jäätmejaama klientidega vähemalt kahemeetrist vahet. Viiruseohu tõttu eelistatakse tasumisel kaardimakseid.

Jaama 72c jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Kastre, Luunja ja Tartu valla elanikud.

Selli tn 19 (end. Turu tn 49) jäätmejaama võivad jäätmeid tuua lisaks Tartu elanikele ka Kambja, Luunja ja Nõo valla elanikud.

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks viia.

Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule (tel 5307 0327).

Jaama 72c

 

E–R 10–18  

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 527 8960 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);

 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);

 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);

 • pakendijäätmed;

 • töötlemata puit;

 • plastijäätmed (v.a näiteks kanalisatsioonitorustik ja autoosad);

 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t;

 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;

 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;

 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 81,60 €/t;

 • eterniit, 81,60 €/t;
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse).

 • segaolmejäätmed, 120 €/t;

 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega:

juhan.voolaid@raad.tartu.ee või

tel 736 1273 ja 736 1248.

 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;

 • õlifiltrid 10 tk;

 • päevavalguslambid 10 tk;

 • elavhõbedajäätmed 100 g;

 • aegunud ravimid 2 kg;

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;

 • olmekemikaalid 5 kg;

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);

 • lahustid 10 kg;

 • saastunud pakendid 10 kg;

 • saastunud pühkematerjal 5 kg;

 • pestitsiidid 10 kg;

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

 

Selli tn 19 (end. Turu tn 49)

 

Juurdepääsuskeem
E–R 10–18

L–P 10–16, riigipühadel suletud

Tel 738 6700 (E-R 9-17) ja 524 1544 (jäätmejaama operaator vastab vastavalt võimalustele)

 

Jäätmete üleandmiseks jäätmejaamas pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Jäätmed tuleb sorteeritult konteineritesse paigutada, vajadusel abistab laadimisel jäätmejaama töötaja. Palume võimalusel jäätmed juba jäätmejaama toomise eelselt autole paigutades sorteerida, et töö kohapeal kulgeks tõrgeteta.

 

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm);

 • suurjäätmed (mööbel);

 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));

 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);

 • pakendijäätmed;

 • töötlemata puit

 • plastijäätmed (v.a näiteks kanalisatsioonitorustik ja autoosad);

 • tekstiil.

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t; 

 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t;

 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 81,60 €/t;

 • eterniit, 81,60 €/t;
  Eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse).

 • segaolmejäätmed, 120 €/t;

 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

NB! Selli tn 19 autorehve vastu ei võeta.
Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi.

 

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega:

juhan.voolaid@raad.tartu.ee või

tel 736 1273 ja 736 1248.

 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;

 • õlifiltrid 10 tk;

 • päevavalguslambid 10 tk;

 • elavhõbedajäätmed 100 g;

 • aegunud ravimid 2 kg;

 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;

 • olmekemikaalid 5 kg;

 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);

 • lahustid 10 kg;

 • saastunud pakendid 10 kg;

 • saastunud pühkematerjal 5 kg;

 • pestitsiidid 10 kg;

 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;

 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Taaskasutus

Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskus

 

Jaamamõisa 30

T–R 11–18

L 10–15 

Info ja registreerimine (ka väljaspool tööaega) tel 553 6111.

 

Koduse majapidamise esemed, nagu mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja õmblusmasinad, nõud, hobivahendid, raamatud, mänguasjad jne (v.a riided), saab ära anda Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskuses aadressil Jaamamõisa 30. Seal sorteeritakse esemed, vajadusel korrastatakse/remonditakse ja suunatakse uuesti ringlusse. Keskusest saab tellida ka transporti.

Tartu Uuskasutuskeskus

 

Riia 11

Kalda tee 24

 

www.uuskasutus.ee

E–R 10–18 

L 10–16
Tel 5553 0288 

e-post: tartu@uuskasutus.ee

 

Koduses majapidamises ülejäävate esemete (toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine. Riia 11 kaupluses ei ole mööblit müügis ja seetõttu ei ole kauplusel ka võimalik annetatud mööblit vastu võtta. Mööblit võtab vastu ja müüb Kalda tee 24 Uuskasutuskeskus. Uuskasutuskeskusest saab tellida ka transporti. 

Tartu Taaskasutuskeskus

 

http://www.taaskasutuskeskus.ee/

https://et-ee.facebook.com/Taaskasutuskeskus/

Lehola tn 7

E–R 10–18 

L 9–15
Tel 501 8015 ja 5344 7403 

e-post: info@taaskasutuskeskus.ee

 

Võimalik tellida transporti. Igal laupäeval toimub parklas täika.

Sõbralt Sõbrale kauplused

Kalda tee 41/43
Võru 77
Sõbra 58

https://sobraltsobrale.ee

Kodus seisma jäänud puhastatud ja korrastatud asju saab ära anda Sõbralt Sõbrale kauplustes. Riided, mööbel, kodutehnika, mänguasjad, raamatud, kodukaubad, tööriistad jms. Tulu läheb heategevuseks.

ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm SmartSwap

www.smartswap.com on digitaalne kasutajatevaheline ringmajanduse ja taaskasutuse platvorm, mis pakub keskkonna- ja loodussäästliku alternatiivi asjade ära viskamisele, jäätmejaama viimisele ja utiliseerimisele. Smartswapi keskkonda võib lisada kõike kasutuskõlblikku ja töökorras olevat alates lasteriietest ja köögitarvikutest kuni ehituses vajalikuni.  Asja lisamine on kiire ja lihtne, samuti on pakiautomaadi ja kulleriga saatmine korraldatud  mugavalt ning turvaliselt. Suuremate mahtude korral palun võtta platvormi haldajatega ühendust info@smartswap.com või tel. 5020088.

Annetused

Mänguasju, raamatuid ja tehnikat saab annetada MTÜle Tartu Pereliit (Rehepapi tee 35, Soinaste, Kambja vald). Asjade üleandmiseks ühendust võtta tartupereliit@gmail.com või tel. 5686 2600.

Tartu Laste Turvakodule võib annetada puhtaid, terveid ja vähekasutatud riideid, jalanõusid, voodipesu, tekke, patju, käterätte, saunalinasid; samuti raamatud ning arendavaid mänguasju ja spordivahendeid.
Annetusi võetakse vastu kaks korda kuus, täpsem info:
https://turvakodu.ee
 

Pakendite kogumispunktid

Tartu linnas on võimalus tasuta ja mugavalt ära anda pakendijäätmeid, tellides OÜ-lt Tootjavastutusorganisatsioon pakendikoti teenuse.

Teenuse tutvustus: http://www.tvo.ee/eramajale

Konteinereid haldavad Tartus:

Kortermajade juurde paigutatud konteinereid haldab OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. http://www.tvo.ee.

Tähtvere

1. Taara pst ja J.V.Jannseni ristmikul (TVO)
     sega- ja paberpakend
2. Taara pst ja Näituse nurk, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Kreutzwaldi 52, tornühiselamu taga (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Tuglase ja Vaksali ristmikul (tankla taga) (ETO)
    sega- ja klaaspakend

5. F.R.Kreutzwaldi tn 1b, parkla (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

6. Tammsaare - Vaksali ristmik (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Supilinn

1. Oa ja Marja ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
2. Tähtvere spordipargi parkla (ETO)
     pakend, klaas, paberpakend

 

Veeriku

1. Ravila 49, maja juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Tervishoiu ja Väikese kaare ristmik (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
3. Kannikese 19 (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Viljandi mnt 13, Konsum (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Vitamiini 1, Veeriku Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

6. Ilmatsalu 11, Maxima parkla (EPr)

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Tammelinn

1. Väike kaare ja Raudtee tn ristmik (TVO)
    sega-, klaas- ja paberpakend
2. Pirni 2 juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Tamme pst 8 ees (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Riia ja Suure kaare ristmik, parklas (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
5. Aardla ja Raudtee tn ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
6. Kesk kaare ja Raudtee tn ristmik, parklas (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
7. Aardla 97, haljasala serval (TVO)
     sega- ja klaaspakend
8. Lembitu 2, Lembitu Konsum, maja taga (ETO)
    sega- ja klaaspakend

9. Kulli 4 kõrval

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Maarjamõisa

1. Ehitaja ja Sanatooriumi parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend

 

Ränilinn

1. Aardla 124 (EPr)

     segapakend
2. Tartu Maksimarket, Ringtee 75 (ETO)

     sega- ja klaaspakend
3. Aardla 114, Ringtee Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Vaksali

1. Riia 26 (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Võru 55f, Maxima parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Vaksali 12b, parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Kesklinn

1. Väike-Turu 6, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Vanemuise ja Akadeemia ristmik (TVO)
     sega- ja klaaspakend
3. Tiigi 17, maja juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Magistri tn (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Turhoone parkla (TVO)
     sega-, klaas- ja paberpakend
6. Tähe tn 1a parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
7. Turu 14, Zeppelini keskus (ETO)
     sega- ja klaaspakend
8. Riia 29, parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Karlova

1. Sõbra Selver, parklas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Turu 37a (ETO)
     sega- ja klaaspakend
3. Võru 150, Tehase-Teguri parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Tehase 16, E-kaubamaja parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Lootuse tn lasteaia parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
6. Sõbra 58, Prisma (ETO)
     sega- ja klaaspakend

7. Turu tn 26, parkla (ETO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

8. Rebase 10, Rimi parkla (ETO)

     sega- ja klaaspakend

 

Variku

1. Kopli ja Kraavi ristmik (EPr)
     sega- ja klaaspakend

 

Ropka

1. Võru tn 77, Aardla Selveri parkla (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

2. Aardla-Aardlavälja ristmik (TVO)
     sega- ja klaaspakend
3. Jalaka 34, Karete Konsum, (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Võru 170, Säästumarket (ETO)
     sega- ja klaaspakend

Ropka tööstusrajoon

1. Tähe 108, AS Eesti Keskkonnateenused (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
 

Raadi-Kruusamäe

1. Kruusamäe ja Kummeli nurk (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Mäe-Peetri parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
3. Kalmistu-Lubja ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Raadi pargi parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Narva mnt 112, Maxima (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
6. Aru ja Muru ristmik (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
7. Vahi 62, Vahi Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Ülejõe

1. Puiestee 81, parklas (EPr)
     sega- ja klaaspakend
2. Raatuse ja Pika tn ristmik, parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Ujula Konsum, Ujula 2 (ETO)
     sega- ja klaaspakend
4. Pärna ja Uue tn ristmik (ETO)
     sega- ja klaaspakend
5. Kvissentali, bussipeatus (TVO)
     sega- ja klaaspakend
6.  Narva mnt 31 parkla (ETO)
     sega- ja klaaspakend
7. Jaama 67a alajaam (ETO)
     sega- ja klaaspakend
8. Ujula ja Lodjakoja tee parkla (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Jaamamõisa

1. Jaama 74, Jaamamõisa Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Jaama 72c, Tartu jäätmejaam (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend

3. Põhja pst 17 (TVO)

     sega-, klaas- ja paberpakend

4. Rõõmu tee 2 kõrval

     sega-, klaas- ja paberpakend

 

Annelinn

1. Kalda tee 43, Anne Selver (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Anne 40, taarapunkti juures (EPr)
     sega- ja klaaspakend
3. Anne 57, Maxima parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
4. Anne 67a parkla (EPr)
     sega- ja klaaspakend
5. Mõisavahe 21, Adelani taarapunkt (ETO)
    sega- ja klaaspakend
6. Kaunase pst 4 a, majaesine parkla (EPr)
    sega- ja klaaspakend
7. Mõisavahe 37, maja otsas (EPr),

     sega- ja klaaspakend
8. Anne 46, kaupluse parkla (ETO)
    sega- ja klaaspakend
9. Eedeni Konsum, Kalda tee 1c (ETO)
     sega- ja klaaspakend
10. Kivilinna Konsum, Jaama 173 (ETO)
       sega- ja klaaspakend
11. Turusilla parkla (ETO)
       sega- ja klaaspakend
12. Kaunase pst 21, Säästumarket (ETO)
        sega- ja klaaspakend
13. Kalda tee 32, Maxima (EPr)
        sega-, klaas- ja paberpakend
14. Nõlvaku 2, Prisma (ETO)
        sega- ja klaaspakend
15. Uus 63d parkla (EPr)
        sega-, klaas- ja paberpakend

 

Ihaste

1. Uus-Ihaste, Näsiniine-Põhjatamme pst (EPr)
     sega-, klaas- ja paberpakend
2. Vana-Ihaste, Kasteheina bussipeatus (ETO)
     sega- ja klaaspakend
3. Vana-Ihaste, Ihaste bussipeatus (ETO)
     sega- ja klaaspakend

 

END. TÄHTVERE VALLA ALA

1. Ilmatsalu, Kooli tee 1 (ETO)
segapakend
2. Ilmatsalu,  Järve tee 8 (end. vallavalitsus, EPR)
segapakend
3. Tüki küla, Õngu tee, Tüki paisjärve ääres (EPR)
segapakend
4. Tüki küla, Tüki-Üleoja 9 (TVO)
5. Kandiküla, Kandi tee (Ilmatsalu ring, EPR)
segapakend
6. Rahinge järve parkla (ETO)
segapakend
7. Rahinge, Ilmatsalu tee 78/82 (farmid, TVO)
segapakend
8. Märja, Keskuse 11 (ETO)
segapakend
9. Märja park (ETO)
segapakend
10. Vorbuse, Jänese tee - Jõerahu parkla (TVO)
segapakend
11. Vorbuse, Jänese tee 10 (ETO)
segapakend
12. Rõhu, Õunaaia tee, ridaelamud (ETO)
segapakend
13. Haage, Võilille tee (ETO)
segapakend
14. Haage, paisjärve parklas (TVO)
segapakend
15. Haage, bussipeatus (EPR)
segapakend
16. Tähtvere küla, Tiksoja tee 2 (TVO)
segapakend
17. Tähtvere küla, Olle, Vorbuse tee ristmik (EPR)
segapakend

Pandipakendi tagasivõtmine

TAARA VASTUVÕTUKOHAD ASUVAD KÕIGI SUUREMATE KAUPLUSTE JUURES


Pakendite, millele on kehtestatud tagatisraha, tagasivõtmise peavad korraldama sellise kauba müüjad, kui nende müügikoha suurus on 200 ruutmeetrit või üle selle. Vastuvõtt peab olema korraldatud müügikohas või müügikoha teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.

 

Vanapaberi kogumispunktid

Paberi ja papi üleandmine Tartus

 • Vähemalt kümne korteriga kortermajadel on kohustuslik omada eraldi konteinerit paberi ja papi jaoks. Kohapeal kogumise teenuse võivad valida ka majad, kus on alla kümne korteri. Kui majapidamistes tekib arvestatav kogus vanapaberit, võiks kaaluda koju vanapaberikonteineri paigaldamist. Selline lahendus sobib majapidamistele või eramajade gruppidele, kus tekib kvartalis vähemalt 240 liitrit paberit ja pappi.

 • Jäätmejaamad.
 • Kokkuostupunktid (näiteks Eesti Vanapaber OÜ, Jalaka 60B, tel 510 5780).

 

Avalikud vanapaberikonteinerid

 • Oa tn T15 (Oa - Marja ristmik)
 • J.V.Jannseni tn T1 (Jannseni - Taara pst ristmik)
 • Kannikese tn T9 (Kannikese 19 lähedal)
 • Sanatooriumi tn T3 (Sanatooriumi - Ehitaja parkla)
 • Kesk tn 6 (Lootuse tn lasteaia parkla)
 • Tehase tn T19 (E-Kaubamaja parkla)
 • Võru tn 148a parkla (Võru - Teguri ristmik)
 • Raudtee tn T17 (Raudtee - Kabeli ristmik)
 • Raudtee tn T7 (Raudtee - Väike kaare ristmik)
 • Tamme pst 7a (Tamme pst - Väike kaare ristmik)
 • Raudtee tn T41 (Aardla - Raudtee ristmik)
 • Tamme pst T109 (Raudtee - Tamme pst ristmik)
 • Hipodroomi tn T7 (Ihaste bussipeatuse kõrval)
 • Nõlvaku 2 (Nõlvaku Prisma parkla)
 • Lubja tn T9 (Lubja - Kalmistu ristmik)
 • Narva mnt 31 parkla

Info tel 736 1273

Biolagunevate jäätmete kogumiskohad

Biolagunevad aiajäätmed

Tasu eest võetakse vastu:  

Tartu jäätmejaamades

Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakul (tel 5307 0327)

 

Fekaalivedu

Teenust osutavad:

OÜ Fekto

Raua 22 

tel 558 8811 

 

OÜ Kemmerling

Turu 45d 

tel 1929

 

Kogumis- ja settekaevude vedelad jäätmed

Jäätmete vastuvõtukoht:

AS Tartu Veevärk reoveepuhasti

Tähe 118 

tel 730 6204 ja 736 2600

Vanaõlide, õlifiltrite ja akude kogumiskohad

Kogumiskohad

Riidekonteinerid

Riidekonteineritesse võib panna puhtaid tekstiilesemeid: rõivaid, kardinaid, voodipesu jms, samuti kasutatud jalatseid, kotte, vöösid ja mänguasju. Riided palutakse konteineritesse panna kinnistes kottides, et need konteineri tühjendamise ajal ei määrduks.

Tartu riidekonteinerite asukohad:
- Aardla Selveri parkla, Võru tn 79 hoone ees;
- Veeriku ostukeskus, Vitamiini 1. Raudtee poolses parklas, pakendikonteinerite kõrval;
- Humana kauplus, Kuperjanovi 20, maja nurga juures;
- Zeppelini keskus, Turu 14, pakendikonteinerite kõrval;
- Ujula Konsum, Ujula 2a, pakendikonteinerite kõrval;
- Jõe keskus, Sõbra 58, maja jõepoolse nurga juures, pakendikonteinerite kõrval;
- Annelinna keskus, Kalda tee 43, pakendikonteinerite kõrval;
- Annelinna Prisma, Nõlvaku 2, Jaama tn poolses parklas, pakendikonteinerite kõrval;
- Maxima (Anne 57);
- Eeden (Kalda tee 1c);
- Kivilinna Konsum (Jaama tn 173);
- Maxima (Narva mnt 112);
- Ringtee Selver (Aardla tn 114);
- Vahi Selver (Vahi tn 62);
- Maxima (Võru 55f);
- Rukkilille Comarket (Tuglase tn 14).

Konteineritesse ei tohi panna õli ja muude kemikaalidega määrdunud riideid, katkiseid jalatseid ja mänguasju, elektroonikat ega raamatuid. Kemikaalidega kahjustatud tekstiili, kasutamiskõlbmatute jalatsite ja mänguasjade ümbertöötlemist ei võimalda senised tehnoloogiad. Kõik konteinerisse toodud esemed jõuavad Humana sorteerimiskeskusesse, kus need sorteeritakse. Kandmiskõlblikud rõivad jõuavad kas Humana kauplustesse või annetustena partnerorganisatsioonidele Mosambiigis, Angolas, Malawis ja Zambias. Esemed, mis enam kandmiskõlblikud ei ole, suunatakse ümbertöötlusse.

Konteinerite soetamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus ning nende tühjendamise ja korrashoiuga tegeleb taaskasutus- ja heategevusorganisatsioon Humana.

Tasuta saab tekstiilijäätmeid üle anda ka Tartu jäätmejaamades Jaama 72c ja Selli tn 19 (end. Turu tn 49).

 

Последнее изменение 07.12.2020