Размер текста

Междустрочие

Контрастность

Placeholder Placeholder
Background image
Для слабовидящих

Toetused ja teenused

Üldinfo abi andmisel
Lastega perele
Eakatele ja erivajadustega inimestele
Toimetulekuraskustega inimestele

Üldinfo

Sotsiaalhoolekande eesmärk on sotsiaalteenuste,- toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega toetada inimese iseseisvat toimetluekut, töötamist ja aktiivset osalust ühiskonnaelus.

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetulekut  soodustav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on seevastu mitterahaline perioodiline abi isikule või perele, kes seda vajab.

Tartu linnas tegeleb sotsiaalhoolekandega  sotsiaal- ja tervishoiuosakond, osakonnas on viis teenistust hoolekandelastekaitsesotsiaaltöötervishoiu ja arendus- ja haldus.

Linnas asub neli elukohajärgset piirkonnakeskust    (Annelinn, Ülejõe,  Karlova - Tamme ja Tähtvere - Veeriku).
Spetsialistide vastuvõtuajad piirkonnakeskustes.

 

Avaldus abi saamiseks

Abi saamiseks esitada, kas
vabas vormis avaldus (selgitada lühidalt,  milles abi vajatakse, lisada  kontaktandmed)
või kasutada allolevat vormi

Üldine avaldus

Avalduse saab  saata osakonna üldmeilile sto@raad.tartu.ee
Saata postiga Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Viia elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile vastuvõtuajal
Kirjutada otse spetsialistile (osakonna spetsialistide kontaktid).
Või helistada osakonna üldtelefonile 7361 300

Avaldus vaadatakse läbi esimesel võimalusel.
Andmete täpsustamiseks võtab spetsialist vajadusel avalduse esitajaga ühendust.
 

Sotsiaaltoetused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaaltoetuseid:
Täiendav lapsetoetus (sünnitoetus)
Lasteaia kohamaksu - ja toidutoetus
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
Täiendav sotsiaaltoetus  vähekindlustatud isikute hädavajalikke kulude katmine 
Toimetulekutoetus
Eluruumi kohandamise toetus (linna eelarvest)
Eluruumi kohandamise toetus (projekt  "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus")  
Hooldajatoetus puudega täisealise hooldamise eest
Matusetoetus

Sotsiaalteenused

Tartu linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaalteenuseid:
Tugiisikuteenus puudega lapse perele
Lapsehoiuteenus puudega lapse perele
Puudega lapse sotsiaaltransporditeenus
Laste ja noorte asendus- ja järelhooldusteenus
Turvakoduteenus lastele ja peredele (Tartu Laste Turvakodu - Tiigi  tn 55, Tartu)
Psühholoogiline nõustamine
Sotsiaaleluasemeteenus  linna eluruumi kasutamine sotsiaalüürilepingu alusel 
Sotsiaalmajutusteenus  voodikoha võimaldamine  sotsiaalmajutusüksuses
Varjupaigateenus ja kodutute päevakeskus (Varjupaik - Lubja tn 7, Tartu)
Turvakoduteenus täisealisele isikule (telefonid 55 94 94 96; 744 8706; 511 9384)
Toidu- ja riideabi - vältimatu sotsiaalabi (EELK Tartu Pauluse Kogudus - Riia tn 27, Tartu)
Võlanõustamisteenus  - võlgadega toimetulekuraskustes isikud
Tugiisikuteenus  toimetulekuraskustega inimestele
Sotsiaaltransporditeenus  raske ja sügava puudega täisealisele isikule
Isikliku abistaja teenus sügava nägemis- või liikumispuudega täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus kuulmispuudega või kuulmislangusega  isikutele
Sooja toidu koduvedu   Tartu linnas elavatele eakatele
Ööpäevaringne hooldusteenus hooldekodus
Ajutine hooldusteenus hooldekodus  kuni üheks kuuks kalendriaastas
Koduhooldusteenus  eakate ja puuetega isikute füüsiline ja vaimne abistamine isiku kodus ja asjaajamisel väljaspool kodu
Koduteenus lähedase isiku hooldaja toetamiseks

Последнее изменение 25.02.2019

Toetused ja abistavad teenused lastega perele

Leheküljelt leiate Tartu linna lastele ja lastega peredele suunatud sotsiaaltoetuste, -teenuste ja  programmide  täpsema ülevaate.  Info on mõeldud kasutamiseks ja jagamiseks nii lastega töötavatele spetsialistidele, kuid ka abiks lapsevanemale, kes otsib  oma lapsele ja perele sobivat teenust.

Последнее изменение 24.02.2019