Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Tartu energia 2030

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030"

Energia- ja kliimakava eesmärgid

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" kirjeldab erinevate valdkondade eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada ning jõuda  ühiste pingutuste tulemusel aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni.

Süsinikuemissioon on Tartu linnas viimase kümne aastaga suurenenud 31%, mis tuleneb peamiselt era- ja ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest. Kliimakava on koostatud nende probleemide lahendamiseks.

Tartu linna strateegilised eesmärgid:

  • Kliimaneutraalne Tartu linn aastaks 2050.
  • Teel kliimaneutraalsuse suunas on vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra.
  • Jõuda uuele tasemele taastuvenergia tarbimises ja tootmises.
  • Kohaneda kliimamuutustega.

Visioon: Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

 

Energia- ja kliimakava dokumendid

Avalik arutelu

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik väljapanek toimus 21. septembrist 23. oktoobrini 2020. Avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult või organisatsioonilt.

Diskussioon energiakava üle jätkus 11. novembril kell 17 Delta keskuses, kui toimus arutelu "Kas Tartu on rohepöörane?".  Avalikul arutelul anti ülevaade kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustati avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid. Vaata arutelu salvestust.

9. veebruaril 2021 võttis Tartu Linnavalitsus seisukohad Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutele. Tutvu ettepanekute ja linnavalitsuse seisukohtadega.

Ettepanekute osas võetud seisukohti tutvustatakse avalikul arutelul 16. veebruaril 2021. Peamiselt arutleti selle üle, millised on suundumused linna kaugküttes ja energiatarbimises. Leiti, et eesmärgiks peaks olema heitmevabade tehnoloogiate kasutuselevõtt nii soojus- kui ka elektrienergia tootmisel ning ka transpordis. Arutelu käigus toodi esile ka seda, et Tartu linn võiks võtta endale veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ja teha aktiivselt erasektoriga koostööd nende eesmärkide saavutamiseks.

Energia- ja kliimakava lõppversioon on arutlusel Tartu Linnavolikogu 1. aprillil 2021 toimuval istungil.

Kliima- ja energiakava koostamise protsess

Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2018. a otsusega nr 111 algatati Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" koostamine.

Energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“ on koostatud paljude tartlaste ja organisatsioonidega koostöös, selle elluviimist korraldab ja koordineerib Tartu linnavalitsus. Kava elluviimisel on Tartu linnavalitsuse strateegiliseks partneriks Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Tutvu lähemalt kliimakava koostamise protsessiga

Meediakajastused

kliimakava logod 1.jpg

kliimakava logod 2.jpg

kliimakava logod 3.jpg

kliimakava logo 4.jpg

OptiTrans_EU_FLAG.jpg

 

 

Last changed 10.06.2021