Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
For visually impaired
-1°

Piirdeaia ehitamine

Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia rajamine

Kui kinnistu tänavaäärse piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1 alusel esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Katastriüksustevahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette.

Juhul kui piirdeaed asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, tuleb piirdeaia lahendus enne ehitusprojekti koostamist kooskõlastada Tartu linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistusega.

Ehitusprojekti osad:

1. Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number),
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja kontaktandmed,
 • projekti koostamise kuupäev.

2. Sisukord ja jooniste loetelu.

3. Seletuskiri:

 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.
 • Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke.
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
 • Seletuskirja lehed nummerdada.

4. Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000):

 • asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht.

 • Lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused.
 • Vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.
 • Ehitusprojekt peab sisaldama uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste puhul asendiplaani topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Tartu linna geo-arhiivis.

5. Vajalikud joonised, nt lõige ja vaated.

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud.

 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

6. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, Päästeamet) jms.

7. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb linnatänavaga ning toimub rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” §26 järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid. Kui piirdeaia alla jääb tehnovõrke, siis tuleb ehitusprojekt kooskõlastada vastavate tehnovõrkude valdajatega.

Ehitusprojektile tuleb võtta kinnistu kõigi kaasomanike nõusolekud või olemasolul korteriühistu juhatuse liikme nõusolek. Korteriühistu vastutab selle eest, et kõik kinnistuomanikud oleksid ehitustöödest teavitatud. Vajadusel kaasab arhitektuuri- ja ehituse osakond ise menetlusse kaasomanikud või korteriühistu, kuid sellisel juhul on ehitusteatise menetlemise aeg 10 + 30 = 40 päeva (tavapärase 10 päeva asemel).

Piirdeaia ümberehitamine

Olemasoleva piirdeaia ümberehitamiseks või naabritevahelise piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema.

Kui piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Dokumentide esitamine

Ehitusteatis on riigilõivuvaba ja selle menetlemine toimub 10 päeva jooksul.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu).

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu kasutusteatis.

Abimees ehitusteatise ja ehitusloa taotluse esitamisel EHR-is

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ehitusteatise pikendamine

Kinnituskirja näidis õige failinimega

 

Täpsem info:

lubade- ja registriteenistuse vanemspetsialist

Ester Pae
736 1346

Ester.Pae@tartulv.ee 

 

Kaeveloa taotlemine

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 30 cm, tuleb Tartu linnavolikogu 18.12.2003. a määruse nr 52 („Kaevetööde eeskiri”) järgi pärast ehitusteatise teavitatuks lugemist taotleda Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonnast kaeveluba.

Täpsem info:

kaevelubade peaspetsialist

Riho Okas

7361217,  5138581

Riho.Okas@raad.tartu.ee

Last changed 15.03.2021