Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Projektid

Keywords
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 286 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • 01.05.2021 - 31.08.2022 Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

  Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute eakate hulga kiire kasv. See ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasium (edaspidi JPG) loodi 2011. aastal. Oma tegevuses lähtub kool tunnuslausest „Määrame ise oma tuleviku!”. Kooli eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma ...

 • Projekti eesmärk on ületada Euroopa-vastased suundumused ja edendada lähitulevikus üleeuroopalist meelsust, harides õpilasi kui Euroopa kodanikke ühtse Euroopa tähtsusest, eriti rahu, majanduse ja vabaduse osas. Türgi, Kreeka, Saksamaa, Itaalia ja Estlandi kutse- ja keskkoolid osalevad selles ...

 • Tartu Kesklinna Kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist.
  Projekti käigus keskendutakse järgmistele teemadele:õpilaste ja õpetajate digioskuste ...

 • 14.10.2020 - 30.11.2020 Tartu piirkondlik mängudeala

  Koordinaator ja Noorte Esindaja nõustuvad tegema koostööd projektikonkursi "Nopi Üles" tegevuste raames, mida rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse ...

 • Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist. Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste ...

 • Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, ...

 • Projekti üldeesmärk on võtta kasutusele tõhusad teavitus-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanute koolituses kutsehariduse sektoris. Laiem eesmärk on suurendada täiskasvanute õppimisvajadust, luues selleks uued ja kaasavad viisid potentsiaalsete täiskasvanud õppijatega suhtlemiseks ...

 • Projekti eesmärgiks on kutsekeskhariduse õppetasemel Tarkvaraarendaja 4-aastasele õppekava mooduli „IT valdkonna alusteadmised“ digitaalsete õppematerjalide loomine, nende piloteerimine ja õppematerjali kasutuselevõttu toetava õpetajakoolituse läbiviimine.

 • Ürituste korraldamine LM ajutise näituse publikuprogrammina.
  Täiskasvanuharidus

 • Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.
  Keskkonna jätkusuutliku arengu ja laste väärtuskavatuse toetamine.

 • A.Russaku nim XXIII Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • Tartu Linnamuuseumi näitus Werneri kohviku 125. sünnipäevaks.
  Valmib näitus- näituse kujundamine ja teostus. Ajaloo jooksul on Werneri kohvikust saanud märgiline koht Eesti kultuuriloos ja kindel osa Tartu identideedist. Näitus tähistab kohviku 125. sünnipäeva ja räägib fotode kaudu kohviku ...

 • 24.09.2020 - 31.12.2020 Olav Ehala 70. sünnipäeva kontsert

  Tiigi Seltsimaja soovib tähistada tunnustatud helilooja ja pianisti Olav Ehala 70. juubelit.
  Väärtustada eesti heliloojaid, pakkuda muusikalist elamust tartlastele ja linna külalistele, elavdada Tartu kontserdielu

 • 21.09.2020 - 30.04.2021 Igal linnul oma laul

  Helika õuealal olevate lindudega tutvumine
  1. Õppida tundma, analüüsima ja eristama linnuhääli. 2. Õppida tundma Eesti looduses elavaid linde, tutvuda nende elukohtadega. 3. Matkida lindude häälitsusi.

 • 21.09.2020 - 11.12.2020 Tripsik läheb metsa 2020

  Tripsiku lasteaia kooliminejad lapsed väärtustavad loodust ja selle elurikkust. Käituvad looduses hoolivalt ja oskavad käituda tervislikult ja hoolivalt

 • 21.09.2020 - 19.12.2020 Tartu gümnaasiumite ÕE-d kokku

  Projekt on suunatud Tartu Linna gümnaasiumiviisiku (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium) õpilasesindustele ja nende liikmetele.
  1. Alustada Tartu linna gümnaasiumiviisiku (HTG, MHG, JPG, TTG, KJPG) ...

 • Uued õpikäsitlused, mis on seotud kaasava hariduse, sobitus- ja tavatasandusrühmadega eeldavad pedagoogidelt laiaemaid teadmisi laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste märkamiseks, nende arendamiseks, oskusi laste keskkonna muutmiseks. Käesolev projekt tutvustab osalevate lasteaedade ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Erinevatel õppepäevadel õpivad õpilased tundma valitud kooslustele iseloomulikke liike, tutvuvad söögi- ja maitsetaimede kasvatamise probleemide ning keskkonnamõjudega ja lahendavad rühmatöös uurimusliku õppe ülesandeid. Õppepäevadel osalemine võimaldab õpilastel tulla loodusesse, õppida erinevaid ...

 • 03.09.2020 - 01.11.2020 Lühike koolitus, pikaajaline tulemus

  Populariseerida noortevolikogu, motiveerida olemasolevaid aktiivseid noori ning koolituda teemal „Kuidas saab Tartu Linna Noortevolikogu levitada infot Fridays for Future liikumise kohta noortele“,
  Projekti eesmärk on tõsta aktiivsete noorte hulgas teadlikkust noortevolikogude (sh Tartu ...

 • Õuesõpe on kesksel kohal Tartu Lasteaed Poku aastate 2017-2022 arengukava õppe- ja kasvatustöö suunal ning aastate jooksul on asutus sellesse valdkonda palju panustanud - toetanud õuesõppe kasutamist õppe- ja kasvatustegevustes, pikendanud laste õues viibimise aega, korraldanud õues erinevaid ...

 • Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart ajakohastati 2017. aastal. Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Mürakaaerdi alusel ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2022 STEAM the Music

  Aina enam oodatakse ühiskonnas, sh ettevõtjate ja tööandjate poolt, et noored suunduksid rohkem STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) valdkondadega kaetud erialasid õppima. Fookuses peaksid olema teadmiste omavaheline seostamine, koostöine õppimine ning kontekst vastandina ...

 • On valus näha, et lapsed ei loe tänapäeval enam nii palju kui enne nutiajastut. Ka õpetajad võiksid olla siin lastele lugemishuvi suurendamisel eeskujuks, jutustada neile kirjutamisest, tõlkimisest, raamatutest päriselus. Kuidas kutsuda esile laste huvi kirjanduse vastu? Lastele tuleb näidata, et ...

 • Tänapäeva digimaalimas on oluline kutsehariduse moderniseerimine ja kaasajastamine. Käesoleva projekti eesmärk on luua uus, moderne ja digiajastule kohane õpikeskkond autotehnika kutsehariduse valdkonnas, millele on tagatud lihtne juurdepääs (mitte ainult klassiruumis), mis on tasuta, ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2021 Icetonia - from theory to practice!

  Tegemist on jätkuprojektiga 2018-2019. õppeaastal toimunud Nordplus Juniori rahastatud õpetajate koostööprojektile Melaskoliga Reykjavikist, Islandil. Projekti fookuses on järgnevad teemad: 1. Avatud õpiruum 2. Õuesõpe 3. Erivajadusega lapsed 4. Kooli juhtimine, otsuste vastuvõtmise poliitikad ...

 • 01.09.2020 - 31.08.2022 Uued teadmised - uued võimalused

  Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta täiskasvanuhariduse hetkeseisu ülevaatest selgub, et Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse omandajate osakaal nooremate hulgas langeb ja madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal suureneb. Ülevaade toob välja, et 2017. aasta seisuga on meil ...

 • Nopri Talumeierei: lapsed tutvuvad piimatootmisega, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust). Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, talutööde ja töödeks kasutavate abivahenditega.

 • PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine
  Tõsta laste teadlikkust mahepõllundusest

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Tartu linna suurusesse linna on vaja rohkem hoolduskoordinaatoreid, kes ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 1.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kolme õppekeskuse aktiivõppeprogrammides.
  Projekti tulemusena saavad 1.c klassi õpilased terviklikud ja lõimitud teadmised loodusest, aastaringist, loomadest (sh imetajatest, putukatest ja lindudest) ning inimtegevuse seostest ...

 • Loodusteaduslikkuse päeva läbiviimine
  Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (KJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik KJPG klassid ...

 • Käesolava projektiga luuakse, hinnatakse ja testitakse praktikas koolituspakett kutseõppeasutuste õpetajatele küberturvalisuse teadlikkuse suurendamiseks, mis on inspireeritud Ameerika GenCyberi programmist. Koolituspakett sisaldab järgmised põhimoodulid: 1. Privaatsus, 2. Küberturvalisus, 3. ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Tänapäeva noored on küll väga aktiivsed digimaailmas, kuid väljaspool seda on nende sotsiaalsed oskused tagasihoidlikud, seda eriti endast erinevate sotsiaalsete gruppidega suheldes, ükskõik, on tegu siis nendest erineva vanusegrupi, rahvusgrupi või religiooniga. Projekti eesmärk on aidata arendada ...

 • See projekt on jätk Erasmus+ KA229 projektile "Kriitilselt mõtlev euroopa noor" ning seekord on tegevustethe keskmes puuetega ja vähekindlustatud peredest pärit laste integreerumine. Laiemas vaates uurime kultuurilisi erinevusi ja päritolu, kuna suur osa projektis osalevatest õpilastest kuulub ...

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • 01.09.2020 - 30.09.2021 Teadlikult looduses ja koos loodusega.

  Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.
  Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.

 • 01.09.2020 - 31.10.2022 Learning for the future

  Projekti elluviimiseks on kolm peamist motivatsiooniallikat. Peamine, oleme viimase kahe aasta jooksul täheldanud erinevust erinevate õppijate oskustasemete ja õppija autonoomia ning õppestrateegiate osas, millest saab järeldada, et õpilastel on õppimisel madal autonoomia tase. Oleme püüdnud aidata ...

 • Praktikumilaagri korraldamine
  Õpilaste riiklikust õppekavast ja valikainete ainekavadest lähtuvalt praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas. Kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi tööde tõsta õpilaste keskkonnateadsulikkust ja kujundada prakilisi ...

 • Keskkonnateadlikkuse projekt lastele
  Lapsed: 1. õpivad tundma vee kolme olekut, 2. õpivad kasutama erinevaid meeli; 3. õpivad tundma loomi ning nende elupaiku; 4. kinnistavad seni õpitud teadmisi. 5. saavad teada, miks on kalad teistsugused kui maismaaloomad; 6. tutvuvad Järvemuuseumi ...

 • Keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammide eesmärk on edasi kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
  Säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses ...

 • Projekti abil tõsta Ilmatsalu kooli õpilaste keskkonnateadlikkust
  Õppeprogrammide eesmärkideks on toetada järgmisi tegevusi: õpilased mõistavad looduses toimuvaid protsesse, õpivad tundma elurikkust, oskavad seostada loodust ning inimühiskonda.

 • Projekti eesmärk on ümber kujundada Tartu KHK-s ettevõtlusõpe selliselt, et see aitaks saavutada uue ettevõtlus ja karjäärimooduli "Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas" õpiväljundeid. Projekti tegevustega luuakse suuremad seosed ülekooliliselt ettevõtlusõppe ning erialase õppe vahel kasutades selleks ...

 • Projekti eesmärk on võimendada Tartu Linnaajaloo Muuseumide uue kaubamärgi ja brändi kasutuselevõttu.
  Töötada välja uus kodulehekülg, uuendada muuseumide trükimaterjale

 • Projekti eesmärgiks on arendada Tartu KHK-s välja õpetajate mentorsüsteem ning tugivõrgustik, millega toetatakse õpetaja rolli muutumist uueneva õpikäsituse rakendamiseks koolis. Õpetaja roll mentorina on olla õppija isikliku arengu ning õpitee kujundamise toetaja.
  Projekti eesmärk on välja ...

 • Projekti eesmärk on pakkuda Tartu KHK kutsevaliku õppe õppekava õpilastele ja North Karelia Municipal Education and Training Consortium ettevalmistuskursuse õpilastele võimalust õpilasvahetuseks.
  Arendada koostööd mitmel tasandil: õpilased, õpetajad, programmijuhid. Eesmärgiks on kutsevaliku ...

 • 01.08.2020 - 30.09.2021 ESC „3 for Enriching the Community“

  Projekt "3 for Enriching the Community" on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta teadlikkust ja tolerantsi erinevuste osas Tartu linna noorte seas. Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt toob Tartu Noorsootöö Keskusesse 12 kuuks 3 vabatahtlikku, kes asuvad tööle noortekeskustes ning löövad kaasa teiste ...

 • Projekti raames toimuvad noortekohtumised, kus osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Tarvastu Gümnaasiumi 9.kl. õpilased.
  Tutvuda erinevate elukutsete ja tegevustega.

 • Äratada huvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises; · kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks; · õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla · arendada lapse oskust õigesti hääldada, kasutama sobivaid grammatilisi vorme ja lauseehitust, anda esmased lugemis- ja ...

 • 15.07.2020 - 30.08.2021 Hansa kooli 2020-21 õa õppeprogrammid

  Õpilased omandavad koolitunnis õppekava alusel teoreetilised teadmised keskkonnast, meid ümbritsevast loodusest, selle iseärasustest. Õppekäikudel saavad lapsed ka praktiliselt näha-kogeda-käed külge lüüa ning seeläbi kinnistada tundides omandatud teoreetilised teadmised. Oluline on noortes ...

 • Tartu Linnamuuseumi aastaraamatu (22) "Pühakutest patusteni Tartu ajaloos" kujundamine ja küljendamine
  Linnamuuseumi perioodiline väljaanne publitseeritakse korrektselt.

 • Soovime, et Tartu noorte töömalev oleks noorte nägu ja ellu viidud noortelt noortele, seega tahame arendada enda rühma pädevust, et kaasa rääkida otsuste vastuvõtmisel ja, et ideed päriselt otsustajateni jõuaksid.
  Tartu noorte töömaleva aktiivi töö edendamine. Maleva aktiiv on senini tegutsenud ...

 • Käesoleva projekti raames on Tartu II Muusikakoolil võimalus soetada tenortromboon
  Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Õppekava toetava praktikumi läbiviimine
  MHG gümnaasiumi loodussuuna õpilaste laagri/praktikumi korraldamine

 • 29.06.2020 - 31.12.2020 ENTK Avatud noorsootöö toetus

  Eriolukorra järgselt välinoortekeskuste avatuna hoidmine ning tegevuste toomine keskuste õuealadele.
  Toetada vajaduspõhiselt noortekeskuste põhitegevust ning avatud noorsootöö teenuse pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.

 • Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  5-7-aastastele lastele digipädevuste õpetamine õppekasvatustöö rikastamise eesmärgil. Plaanis on kasutada Bee-Botte: a) eesti keele õpetamiseks. Bee-Bottide abil saame lastele uusi teadmisi emakeeles anda ja pärast kinnistada õpitud eesti keeles; b) ...

 • Mitmetes Tartu linnaosades (Annelinn, Ränilinn, Ülejõe, Jaamamõisa, Veeriku, Ropka , Karlova) on tänavavalgustuse taristu amortiseerunud ebaefektiivne ja avariiohtlik. Üha sagenevad remonttööd taristu juures viitavad selgelt sellele , et taristu on oma aja ära elanud ja vajab rekonstrueerimist. ...

 • 01.06.2020 - 31.12.2020 Kivilinna ProgeTiiger 2020

  Projekti peamiseks eesmärgiks on läbi viia robootikaga lõimitud ainetunde ja kasutada roboteid ka koolis toimuvate projektinädalate raames, kus kaks korda aastas, ühe nädala jooksul on lõimitud kõik õppeained. Läbi robootika on võimalik tõsta õpilaste õpimotivatsiooni, muutes ka muidu üksluised ja ...

 • 01.06.2020 - 31.12.2020 ProgeTiiger programm

  LEGO Spike Prime robotite abil soovime kaasajastada tehnoloogiaõpetuse õpetamist 4. klasside ainetundides. Seadmete abil saame lahendada erinevaid probleemülesandeid ning muuta aine õppimist põnevamaks. Robootika vahendid sobivad hästi programmeerimise algtõdede õpetamiseks. Selleks lõimime 4. ...

 • Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
  Tervislike toiduharjumuste kujundamine lastel. Laps tutvub vähetuntud kuid häid rasvu sisaldavate toiduainetega.

 • "Personally Professional" on Erasmus+ KA1 raames läbi viidav 7 päevane rahvusvaheline koolitus noorsootöötajatele, et arendada nende erialaseid pädevusi, sh väärtuste ja isikuomaduste tunnetamine, analüüsida seoseid oma personaalse ja professionaalse isiksuse vahel, jagada häid praktikaid kaasava ...

 • Oleme saanud tegutseda 2019/2020 õppeaastal asutusse saabunud robotitega Sphero mini, Ozobot Bit, MatataLab, Dash ja Dot. Saime kogemuse, et läbi Hea Alguse saab lõimida erinevaid valdkondi ning kasutada roboteid väga erinevate teemade käsitluste juures muutes õppetegevusi mitmekesisemaks ja ...

 • Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 eluaastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel. Tartu KHK-st osaleb Euroscola ...

 • PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine Tartu lasteaias Ristikhein
  Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist. Anda lastele praktilisi teadmisi ja oskusi köögiviljaseemnete külvamisest ja kasvatamisest. Innustada lapsi tarbima mahetooteid ja kujundada ...

 • 07.05.2020 - 01.06.2021 Emajõgi - sünd ja surm

  Kultuuripealinn 2024 projekti "Emajõgi - sünd ja surm" arendamine
  Kultuuripealinn 2024 projekti "Emajõgi - sünd ja surm" arendamine

 • 07.05.2020 - 01.06.2021 Tartu 2024 projekt Põlvelt põlvele

  Projekti Põlvelt põlvele arendamine
  Projekti Põlvelt põlvele väljaarendamine

 • 04.05.2020 - 03.05.2022 ZCC: Zero Carbon Cities

  Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimaneutraalse liidu. Ühe väljapakutud hoovana eesmärgi saavutamiseks on välja käidud süsinikeelarvete koostamine. Kliimaeesmärkide saavutamiseks on liikmesriikidele ja kohalikele omavalitsustele planeeritud toetusmehhanismid, mis ...

 • Projekti raames koostatakse “Kondiitritehnoloogia/ kondiitritoodete tehnoloogia” digiõpik, mis tehakse kättesaadavaks kõigile Eesti kutsekoolidele E-koolikoti kaudu. Digiõpikuga arendatakse kondiitritehnoloogia õpet nii Tartu KHK-s luues kaasaegsed õppevõimalused toiduainete tehnoloogia valdkonna ...

 • Tartu Linnamuuseumi aastanäituse "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" kujunduse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseeriminine
  Tartu Linnamuuseumi aastanäitusele "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" atraktiivse ja sisutoetava kujunduse loomine.

 • Projekti eesmärgiks on koostada ühine arengukava Tartu noorte töömaleva aktiivile ning Anne noortekeskuse aktiivile. Arengukava koosneb ühe osana tegevuskavast. Projekti lõpuks on noortel omandatud oskused, kuidas küsida teistelt noortelt sisendit arengukava koostamise jaoks. Projekt lõpuks on ...

 • Õppeainete lõiming ja õppekava paindlikumaks muutmisele suunatud tegevused kooli arengukavas
  Õpiürituse eesmärgiks on kavandada tegevused TTG õppekava paindlikumaks muutmiseks ning nende tegevuste planeerimine TTG uues arengukavas: a) erinevate võimaluste leidmine üleminekuks ainekeskselt ...

 • PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine Tartu lasteaias Klaabu
  Tõsta laste teadlikkust mahepõllumajandusest ning toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete projekti läbiviimine Tartu Lasteaias Meelespea
  Arendada laste teadmisi põllumajandusest, kujundada tervisliku toitumise harjumusi, sh läbi töö köögivilja- ja marjaaias

 • Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse jätkukursus, talukülastused, loovtööd.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpetada lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja tarbimisest ...

 • Lasteaia õuealal peenra rajamine.
  Lasteaia peenramaa täiendamine on meie projekti kõige olulisem osa, kuna lasteaia peenramaa on just see koht, kus lapsed näevad igapäevaselt taimede kasvamist ja saavad pidevalt olla osalised nende eest hoolitsemisel. Kui lapsel on võimalik ise söödavaid taimi ...

 • 02.04.2020 - 31.07.2020 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse, Eesti Maaülikooli Mahekeskusesse, Eesti Taimekasvatuse Instituuti ja Eesti Sordiaretuse Instituuti
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste ...

 • Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ning jalgrataste hoiukohti ja parklaid. Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning ...

 • 2018. aasta andmetel on Eestis peamiseks surmapõhjuseks vereringeelundite haiguste ja kasvajate kõrval õnnetused, mürgistused ja traumad. https://tai.ee/images/surmad2018.png Nendest suure osa moodustavad juhuslikud kukkumised. Lisaks surmapõhjusele on tegemist olulise ravikulu põhjustajaga. 2017. ...

 • Õpilased õpivad klassitundides teoreetilisi teadmisi, selleks, et ühendada teooria praktikaga on vajalik õpilased viia koolimajast välja. Käesoleva projekti raames saavad Hansa kooli 1.-4. klasside õpilased käia Tartumaa taludes, tutvuda talutöödega ja eluga talus.
  1.-4.. klasside õpilased ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist.
  Õpilased saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Võnnu Mahetalu külastus seoses PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusega
  Projekti eesmärk on kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi ning viia linnalapsi lähemale põllumajandusele läbi mahetalu külastuse.

 • 27.03.2020 - 31.12.2020 Helitehnika rent 2020 a. pargipeole

  Helitehnika rent Laulupeomuuseumi traditsiooniliseks Pargipeoks. vastavalt taotluses esitatud projektile ja eelarvele (
  Läbi viia pargipidu

 • Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlke ja kommentaaride toimetamiseks on Eesti Kutuurkapital eraldanud toetuse ajaloolasele Toomas Hiiole.
  Tartus sündinud baltisakslase Oswald Hartge mälestusteraamatu "Auf des Lebens grosser Waage. Erinnerungen 1895-1939" tõlkis saksa keelest eesti keelde ja ...

 • Kaspri talu külastus. Õpilaste arv 217
  Eesmärk on tutvustada lastele elu maal, läbi isikliku kogemuse ja huvipakkuva tegevuse. Tutvustada puu ja juurvilju ning anda juhiseid kartuli kasvatuseks. Vaadelda kartuli kasvamist ja tutvustada kartuli sorte, mida me sööme igapäevaselt.

 • Tartu Linnamuuseumi Tartu rahu virtuaalreaalsuse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseerimine koostöös virtuaalreaalsuse loojatega.
  Intrigeeriva, hariva ja külastajasõbraliku Tartu rahu virtuaalreaalsuse loomine.

 • Lapsed saavad mitmekesiseid kogemusi erinevates keskkondades, läbi mille rikastub nende maailmapilt ja suureneb hoolivus ümbritseva vastu.

 • Tartu Kroonuaia Koolis õpib 2019/2020 õppeaastal ligi 120 õpilast ning lisaks pakutakse mittestatsionaarset õpet lihtsustatud õppekaval õppivatele kinnipeetavatele (kelle õppetegevus toimub Tartu Vangla territooriumil). Kool tegutseb aadressil Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi hästi ...

 • Tiigi Seltsimaja tellis uue naiskoorilaulu helilooja Tõnu Kõrvitsalt tunnustatud koorijuhi Vaike Uibopuu 80. juubeli kontserdiks.
  Tunnustada armastatud koorijuhti, rikastada eesti koorimuusikat uue teosega.

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Projekti raames viiakse läbi tegevusi- talude külastused, õppeaia rajamine, loovtegevused, mis aitavad kaasa laste looduse tundmaõppimisele ja arendavad üldist silmaringi. Lasteaia õuealale rajatakse permakultuurne õppeaed, mis annab võimaluse lastele igapäevaselt tegutseda, saab läbi viia ...

 • 01.03.2020 - 30.11.2022 Sustainability in Finance (SuFi)

  Sustainability in Finance (SuFi) projekt arendab avatud online moodulit finantskirjaoskuse õppeks kutseõppes rõhuasetusega jätkusuutlike finantsotsuse tegemisele. Finantsoskuste pädevus on nõutud tööjõuturul ning tänased kutseõppe õppekavad ei sisalda antud pädevusi piisavalt. Seetõttu on vaja ...

 • 2020. aasta riigieelarve seadusega otsustati toetada kohalikke omavalitsusi multifunktsionaalsete, aasta ringi kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamisel.
  Rajada Tartu linna aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga. Jalgpallihalli väljaku mänguala peab ...