Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

The cultural centre in the heart of the city

The cultural centre in the heart of the city

The Tartu City Government is planning a cultural centre, which will become a high-quality public space in the heart of Tartu, containing culture for all city residents and visitors to Tartu.

The cultural centre in the heart of the city ...

… creates modern conditions for the Tartu Art Museum, enabling it to host world-class guest exhibitions in Southern Estonia and to exhibit masterpieces of Estonian art hidden away in collections, for which there are currently no suitable conditions for exhibition.

… creates modern and versatile opportunities for the Tartu City Library to bring literature and reading to everyone’s fingertips and to promote hobby education, lifelong learning and social activities.

… significantly increases the number of participants in culture, as it attracts an estimated 6-10 times more visitors to the art museum and 2 times more to the library.

… brings more events to Tartu, because concerts, performances and conferences can be organized in the multifunctional hall with up to 500 seats.

… creates new jobs and suitable opportunities for the creation of businesses that support the various functions of the building.

Riiklikult tähtis kultuuriehitis

Tartu linn esitas 30.  augustil 2020. aastal Riigikogu kultuurikomisjonile taotluse nimetada südalinna kultuurikeskus riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks, mis võiks ühe objektina saada riigilt rahalist tuge.

Riigikogu kultuurikomisjon tegi 2020. aasta 16. detsembril riiklikult tähtsate kultuuriehitiste ettepanekute eelvaliku, kuhu jäid 11 ehitist, sh ka südalinna kultuurikeskus.

19. mail 2021 toimus Riigikogu täiskogus otsuse esimene lugemine ja 13. septembril 2021 eelnõu lõpphääletus, millega  kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida, kus esimesel kohal on Tartu südalinna kultuurikeskus. Lähemalt.

Loe lähemalt südalinna kultuurikeskuse kontseptsiooni kohta Riigikogule esitatud taotlusest

Kultuurikeskuse rahastamine

Riigikogu 13. septembri 2021. a tehtud otsuse kohaselt on Tartu südalinna kultuurikeskus riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas esimesel kohal. Vastavalt sellele pingereale jaotab Eesti Kultuurkapital riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise rahastamise vahendeid.

Tartu linnavolikogu andis 8. detsembril 2022 linnavalitsusele loa sõlmida Eesti Kultuurkapitaliga leping südalinna kultuurikeskuse väljaarendamise toetuse saamiseks. Kultuurkapital finantseerib keskuse rajamist 67% ulatuses, Tartu linna panus on 33%. Kultuurikeskuse hinnanguline maksumus 1. jaanuari 2022 seisuga on 73,7 miljonit eurot (koos käibemaksuga 88,4 miljonit eurot). Hinnangulist maksumust korrigeeritakse ehitushinnaindeksiga enne kultuurikeskuse ehitamise lepingu sõlmimist, mis tänase kava kohaselt on 2026. aasta teises pooles. Lisaks tasub Eesti Kultuurkapital enda toetuse ulatuses võetava sildfinantseeringuga kaasneva kulu.

Vaata täpsemat infot volikogu eelnõust.

Detailplaneering

Tartu linnavolikogu algatas 8. detsembril 2022 Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärk on muuta planeeringuala kvaliteetseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks, anda ehitusõigus kultuurikeskuse rajamiseks, rekonstrueerida Vabaduse pst, Uueturu, Poe ja Küüni tänav ning leida kogu alale terviklahendus koos Emajõe-äärse rohealaga.

Keskkonnasõbraliku ja miljöösse sobiva linnaruumilise terviklahenduse leidmiseks ja kõrgeima arhitektuurikvaliteedi tagamiseks korraldati 2023. aastal rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Samuti tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine, et välja selgitada kavandatava tegevusega kaasneda võivad mõjud keskkonnale ning töötada välja meetmed nende leevendamiseks ja võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje jätmiseks. Vähemalt pool pargist peab säilima rohealana. Kaaluda tuleb võimalusi alal kasvavate väärtuslike puude säilitamiseks, leida lahendused asendusistutuseks ja tagada rohevõrgustiku elementide omavaheline sidusus.

2024. aastal toimub detailplaneeringu koostamine ja avalikud väljapanekud, kus kõigil tartlastel on võimalik kaasa lüüa. Vaata lähemalt.

Planeeringuala
Planeeringuala

Arhitektuurivõistlus

Tartu linnavalitsus ja Eesti arhitektide liit viisid 2023. aasta esimeses pooles läbi rahvusvahelise arhitektuurivõistluse südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. Arhitektuurivõistluse võitis töö "Paabel", mille autorid on 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid. Vaata lähemalt siit

Last changed 20.03.2024