Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Toetav abi ja lisateenused peredele

Toetav abi ja lisateenused

Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps ja pere vajab rohkem tuge? 

Juhend lapsevanemale , kelle peres kasvab erivajadusega laps,
et leida vajalik abi ja õige asutus 

Tartu linna teenused erivajadusega lapsele: 

 

Lasteombudsman

Lasteombudsman on sõltumatu ametimees, kes kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes riigivõimuga. Lasteombudsmani poole võib pöörduda Eesti Vabariigi iga kodanik, kes soovib küsida nõu avalikke ülesandeid täitvate inimeste otsuste õigsuse kohta ning juhtida ombudsmani tähelepanu mõnele probleemile Eesti lastekaitsesüsteemis.

Loe lähemalt lasteombudsmani koduleheküljelt ja voldikust.

Puudega isiku isikliku abivahendi kaart

Isikliku abivahendi kaart on dokument, mille alusel saab abivahendit soodustingimustel rentida või osta. Loe lähemalt isikliku abivahendi kaardi taotlemisest ning abivahendite rentimisest, üürimisest või ostmisest Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Lastemajateenus

Lastemaja on lapsesõbralik erialade vaheline teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud, selle kahtlusega või kahjustava seksuaalkäitumisega laste abistamiseks. Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos eri spetsialistid: lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi, nõustamist ja suunab pere psühholoogi või terapeudi vastuvõtule.

Lastemaja poole võib pöörduda nii spetsialist kui ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Lastemaja poole pöördumiseks saab helistada ööpäevaringselt tasuta lasteabi numbril 116 111 või saata e-kiri aadressil [email protected]

Hädaohus lapsest teavitamiseks pöörduda hädaabinumbrile 112

Puudega isiku parkimiskaart

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kelle lapsele või hooldatavale on Sotsiaalkindlustusamet määranud liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde, mis vastab keskmise, raske või sügava puude raskusastmele. Loe lähemalt parkimislubadest.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016. a sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks. Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni jagunemisest ning teenuste taotlemisest saab lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kohulehelt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus jaguneb korralduse põhjal järgmiselt:

SRT teenusele suunab abivajava lapse ka kohalik omavalitsus, kui lastekaitse spetsialist on tuvastanud lapse abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema SRT-le suunamise vajadust.  Kui lastekaitsetöötaja on hinnanud lapse heaolu 4 valdkonnas (füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund, kognitiivne või hariduslik seisund) ja on leidnud vähemalt kahes valdkonnas olulisi puudujääke ning lastekaitse spetsialisti poolt korraldatud varasem abi ei ole olnud piisav või võimalik, võib kohalik omavalitsus anda hinnangu lapse suunamiseks SRT teenusele. Sel juhul esitab lastekaitse spetsialist sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hinnangu koos lapse juhtumiplaaniga Sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem informatsioon teenuse korralduse, suunamise ja otsuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Puudega isiku kaart

Puudega isiku kaardi eesmärk on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist. Loe lähemalt puudega isiku kaardi taotlemise kohta Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Suurpere tasuta bussisõiduõigus

Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol  on tasuta sõidu õigus:
Tartu perekondadel, kus on neli või enam kuni 19-aastast last (bussikaardi saab lapsevanema isikut tõendava dokumendi alusel linnamajanduse osakonnast, Raekoja plats 3, ruum 210).

Bussiliiklus Tartu linnas  - hinnad ja soodustused

Puudega lapse tasuta bussisõiduõigus

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

Ühistranspordiseadus

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem abistab mitteõppivatel ja mittetöötavatel noortel naasta haridusteele ja jõuda tööturule.  Noortegarantii sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  • ei õpi;
  • ei tööta;
  • ei ole töötuna arvel;
  • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  • ei saa töötamise toetamise teenust;
  • ei tegele ettevõtlusega;
  • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  • ei kanna vangistust või eelvangistust; 
  • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Täpsema info saamiseks, kuidas saab toetada noore haridustee jätkamist või tööturule suundumist saab vaadata siit: www.tooelu.ee/ngts  või kontakteerudes otse  Tartu linna lastekaitse spetsialistidega.

Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele

Tasuta õigusabi.jpg

Videoloengud lapsevanematele

Lastekaitse Liit alustas 1.märtsil videoloengute seeriaga, kus vastava ala spetsialistid vastavad lapsevanemate ja lastega tegelevate spetsialistide küsimustele. Iga kahe nädala järel valmib uus videoloeng.

Videoloengute teemad:

Täpsem informatsioon saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel

Ennetus- ja peretöökeskus Tartu Perepesa

Tartu Perepesa on ennetus- ja peretöökeskus, mis on avatud kõigile Tartu linna lastega peredele, alates lapseootusest kuni lapse kooliminekueani. 
Peredel on võimalus veeta aega koos oma lapsega – mängida mängutoas, mis on tasuta ja avatud E-N 9-15
Osaleda erinevates juhendatud õpitubades, võimalus tuua lapsed lühiajalisse tasulisse lapsehoidu (eelregistreerides). 
Samuti on võimalus saada psühholoogilist nõustamist ja osaleda vanemlust toetavatel koolitustel, et olla teadlik oma lapse arengulistest vajadustest tema erinevatel eluetappidel, toetada suhteid vanemate ja laste vahel ning teada saada, kuidas luua ning hoida toimivat suhet.
Perepesa loob võimalusi, et kasvada teadlikumaks lapsevanemaks ja partneriks. 
Pesatäis soojust ja mõistmist kõigile peredele!

Teenustele registreerimine ja täpsem info Tartu Perepesa kodulehel  Facebookis ja Instagramis (#tartuperepesa)

Peaasi.ee psühholoogiline nõustamine 16-26 aastastele noortele

Peaasi.ee keskuse noortenõustamine on suunatud 16-26 aastastele noortele, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme.

Näiteks: ebakindlus, alaväärsustunne ja madal enesehinnang, meeleolu alanemine ja kõikumine, ärevus, paanikahood, keskendumisraskused, motivatsiooni puudus, korduvad raskused lähisuhetega, söömishäired, enesevigastamine.

Nõustamised toimuvad videosilla teel ja pöörduda võivad noored üle Eesti. Igale pöördujale pakutakse esmakohtumist, mille jooksul kaardistatakse koos kliinilise spetsialisti ja nõustajaga peamised murekohad ja tehakse ühiselt plaan edasiste abisammude osas. Kui tegemist on kerge kuni mõõduka vaimse tervise probleemiga, siis jätkatakse Peahea nõustamisega ja pakume 1-6 nõustamiskohtumist.

Registreeru Peaasi.ee keskuse noortenõustamisele siin 

Erivajadusega laste tugisüsteemi reform

Last changed 07.05.2024