Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Toetav abi ja lisateenused peredele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Toetav abi ja lisateenused

Lasteombudsman

Lasteombudsman on sõltumatu ametimees, kes kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes riigivõimuga. Lasteombudsmani poole võib pöörduda Eesti Vabariigi iga kodanik, kes soovib küsida nõu avalikke ülesandeid täitvate inimeste otsuste õigsuse kohta ning juhtida ombudsmani tähelepanu mõnele probleemile Eesti lastekaitsesüsteemis.

Loe lähemalt lasteombudsmani koduleheküljelt ja voldikust.

Puudega isiku isikliku abivahendi kaart

Isikliku abivahendi kaart on dokument, mille alusel saab abivahendit soodustingimustel rentida või osta. Loe lähemalt isikliku abivahendi kaardi taotlemisest ning abivahendite rentimisest, üürimisest või ostmisest Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Lastemajateenus

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakub Sotsiaalkindlustusamet seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajad asuvad Tallinnas ja Tartus.

Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi.

Teenusele saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistil võtta ühendust lastemaja spetsialistiga ja esitada lastemajateenuse taotlus. Samuti saab teenusele pöörduda lapsevanem või laps ise. Vajalikud kontaktid on leitavad Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Lastemaja poole võib pöörduda ka tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Puudega isiku parkimiskaart

Parkimiskaart on ette nähtud isikule, kelle lapsele või hooldatavale on Sotsiaalkindlustusamet määranud liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde, mis vastab keskmise, raske või sügava puude raskusastmele. Loe lähemalt parkimislubadest.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016. a sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks. Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni jagunemisest ning teenuste taotlemisest saab lähemalt lugeda Sotsiaalkindlustusameti kohulehelt.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus jaguneb korralduse põhjal järgmiselt:

SRT teenusele suunab abivajava lapse ka kohalik omavalitsus, kui lastekaitse spetsialist on tuvastanud lapse abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema SRT-le suunamise vajadust.  Kui lastekaitsetöötaja on hinnanud lapse heaolu 4 valdkonnas (füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund, kognitiivne või hariduslik seisund) ja on leidnud vähemalt kahes valdkonnas olulisi puudujääke ning lastekaitse spetsialisti poolt korraldatud varasem abi ei ole olnud piisav või võimalik, võib kohalik omavalitsus anda hinnangu lapse suunamiseks SRT teenusele. Sel juhul esitab lastekaitse spetsialist sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hinnangu koos lapse juhtumiplaaniga Sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem informatsioon teenuse korralduse, suunamise ja otsuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Puudega isiku kaart

Puudega isiku kaardi eesmärk on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist. Loe lähemalt puudega isiku kaardi taotlemise kohta Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Suurpere tasuta bussisõiduõigus

Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol  on tasuta sõidu õigus:
Tartu perekondadel, kus on neli või enam kuni 19-aastast last (bussikaardi saab lapsevanema isikut tõendava dokumendi alusel linnamajanduse osakonnast, Raekoja plats 3, ruum 210).

Bussiliiklus Tartu linnas  - hinnad ja soodustused

Puudega lapse tasuta bussisõiduõigus

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

Ühistranspordiseadus

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem abistab mitteõppivatel ja mittetöötavatel noortel naasta haridusteele ja jõuda tööturule.  Noortegarantii sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  • ei õpi;
  • ei tööta;
  • ei ole töötuna arvel;
  • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  • ei saa töötamise toetamise teenust;
  • ei tegele ettevõtlusega;
  • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  • ei kanna vangistust või eelvangistust; 
  • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Täpsema info saamiseks, kuidas saab toetada noore haridustee jätkamist või tööturule suundumist saab vaadata siit: www.tooelu.ee/ngts  või kontakteerudes otse  Tartu linna lastekaitse spetsialistidega.

Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele

Tasuta õigusabi.jpg

Viimati muudetud 21.05.2021