Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Haagemetsa tee 1, Haage küla, projekteerimistingimuste avatud menetlus

22. september 2023 / Tartu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Haage küla, Haagemetsa tee 1 üksikelamu püstitamiseks

Alal kehtib "Haagemetsa tee kinnistu detailplaneering" (kehtestatud 20.01.2006. a).

Taotleja soovib projekteerimistingimustega täpsustada planeeringuga määratud katusekallet. Detailplaneeringuga on lubatud katusekalle 35–45 kraadi.   Projekteerimistingimuste andmisel on arvestatud väljakujunenud keskkonda – piirkonda jäävad valdavalt väiksema katusekaldega hooned. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  8. oktoobrini  2023. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 25.09.–08.10.2023 (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 22.09.2023