Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Elukoht


 

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140, 5304 3966
[email protected]

Vastuvõtuajad: E 9-12; 14-17.30,       T 12-16, K 9-12; 13-16, N suletud,    R 9-12; 13-16

Elukoha registreerimine
Elukohateate esitamine
Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmisel
Vajalikud viited
Kontaktid

Elukoha aadress

Rahvastikuregistri seaduse kohaselt on isikul kohustus tagada elukoha aadressi õigsus nii enda kui oma alaealiste laste ja eestkostetavate kohta.

Isik esitab rahvastikuregistrisse kandmiseks selle elukoha aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab.

Kui isik kasutab alaliselt või peamiselt elamiseks mitut elukohta, esitab ta rahvastikuregistrisse kandmiseks kõigi nende aadressid, valides neist ühe õigusliku tähendusega elukoha aadressiks. Teised elukohad kantakse rahvastikuregistrisse lisa-aadressidena.

Rahvastikuregistrisse kantud aadressid ei anna isikule õigust kasutada aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud alusel.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille korraldamisel võetakse need aluseks.

Samuti on andmetel õiguslik tähendus nii omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel kui ka avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on elukohajärgsusega seotud.

Elukoha registreerinud tartlastele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, võimaldatakse tasuta ühistransport (65-aastastele ja vanematele või nelja- ja enamalapselistele peredele), antakse täiendavat sünnitoetust, kingitakse hõbelusikas, võimaldatakse osaleda kaasava eelarve hääletusel jne. Lisaks hoolitseb linn ka oma raskustesse sattunud inimeste eest. Korraldatakse sotsiaaleluruumi üürile andmist, tegeldakse pikaajaliste töötute rehabiliteerimisega, makstakse toetust puuetega inimestele eluruumide kohandamiseks nende vajadustele jne.

Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt ning on teada, kui palju inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud. Kui tegelikult elab omavalitsuse territooriumil inimesi rohkem, võib teenuste kvaliteet kannatada ning kahju ei saa mitte üksnes ebakorrektsete elukoha andmetega inimesed, vaid ka keed, kes on registreerimiskohustust korralikult täitnud.

Elukoha andmeid rahvastikuregistris muudetakse:

 • esitatud elukohateate alusel;
 • elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui isik asub püsivalt elama välisriiki;
 • ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
 • kohtulahendi alusel, millega isik kaotab õiguse ruumi kasutada;
 • elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse korralduse või aadressikohaks olevate objektide nimede ja numbrite muutumisel.

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole isiku asumine või paigutamine statsionaarsele haiglaravile, ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavasse hoolekandeasutusse, kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.

Uue elukoha aadressi esitamise tähtaeg

Alaliselt teise elukohta elama asumise korral peab isik 14 päeva jooksul esitama rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadressi.

Välisriiki elama asudes teatab isik ühe kuu jooksul andmed oma välisriigi elukoha kohta viimase Eesti elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele või Eesti välisesindusele.

Isik võib kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates esitada elukohateate lapse elukoha andmete kehtivuse algusena lapse sünnikuupäeva, kui lapse sünd on registreeritud välisriigis ja lapse elukoha andmed rahvastikuregistris puuduvad

Välismaalane esitab Eesti elukoha andmed ühe kuu jooksul elamisloa või elamisõiguse alusel Eestisse saabumisest arvates. Välismaalane, kes elab elamisloa andmise ajal Eestis, esitab elukoha andmed ühe kuu jooksul elamisloa andmise otsuse teavitamise päevast arvates.

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi konföderatsiooni kodanik esitab elukoha andmed hiljemalt kolm kuud pärast Eestisse saabumise päeva.

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik võib Eestisse elama asudes elukoha andmete esitamisel etteulatuvalt teatada Eestist lahkumise kuupäeva ja täpse elukoha aadressi välisriigis, selle puudumisel vähemalt välisriigi nimetuse.

Viimati muudetud 28.08.2023

Elukohateate esitamine

1. Esita elukohateade e-rahvastikuregistris

https://www.rahvastikuregister.ee/

2. Saada elukohateade digitaalselt allkirjastatult e-postiga

Täida elukohateate blankett (ekraanil täidetav, enne taotluse täitma asumist salvesta see oma seadmesse), lisa vajadusel ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi kõigi omanike nõusolek või nende poolt allkirjastatud üürileping), allkirjasta dokument digitaalselt ning saada e-kirjaga rahvastikutoimingute osakonda e-posti aadressil [email protected].

3. Saada elukohateade postiga

Täida elukohateate blankett (palun täida taotlus trükitähtedega), lisa koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja vajadusel ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi kõigi omanike nõusolek või nende poolt allkirjastatud üürileping) ning saada postiga aadressile Tartu linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakond Küüni 5, 51004 Tartu.

4. Esita elukohateade kohapeal

Esita elukohateade rahvastikutoimingute osakonnas kohapeal aadressil Küüni tn 5.

Võta kaasa isikut tõendav dokument ja vajadusel ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (eluruumi kõigi omanike nõusolek või nende poolt allkirjastatud üürileping). Elukohateate saad täita kohapeal või võta kaasa eeltäidetud blankett. Kui lisatav dokument või nõusolek on kinnitatud digiallkirjadega, saate nõusoleku või dokumendi saata eelnevalt e-postiga aadressile [email protected].

Osakonnas teenindatakse järjekorra alusel ja selleks tuleb kohapeal automaadist võtta järjekorranumber.

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, Tartu
tel 736 1140
e-post [email protected]

Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Välismaalasele

Välismaalane saab taotleda isikukoodi ja esitada elukohateate kas rahvastikutoimingute osakonna Küüni 5 asukohas või

Tartu Välismaalaste Teenuskeskuses
Ülikooli 17, Tartu
Vastuvõtuajad E-R 9-16 ja N 9-18
Kristina Sarkisjan e-post [email protected]

Nõuded elukohateatele lisatavatele dokumentidele ja nõusolekutele

Alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema nõusolek peab olema antud isiklikult teise vanema poolt:

 • elukohateate paberavaldusel allkirjana;
 • e-postiga saadetud avaldusele lisatud digitaalse allkirjana või digitaalselt allkirjastatud lisadokumendina;
 • e-rahvastikuregistris kinnitus e-rahvastikuregistri keskkonnas või eraldi lisatav digitaalselt allkirjastatud nõusoleku dokument.

Omanikuna peavad nõusoleku andma kõik eluruumi kaasomanikud. Eluruumi omanik ei pea enda elukoha registreerimiseks teiste kaasomanike nõusolekut esitama. Omaniku nõusolek peab olema:

 • elukohateate paberavaldusel allkirjana; 
 • e-postiga saadetud avaldusele lisatud digitaalne allkiri;
 • e-rahvastikuregistris kinnitus e-rahvastikuregistri keskkonnas või eraldi lisatav digitaalselt allkirjastatud nõusolek.

Eluruumi kasutamisõiguse aluseks oleva dokumendi (üürilepingu) koopia peab olema osapoolte allkirjadega. Digitaalselt allkirjastatud lepingu korral peab olema elukohateatele lisatud digiallkirjastatud lepingu konteiner koos osapoolte digiallkirjadega.

Elukohateate esitamisel paberil saab digitaalselt allkirjastatud üürilepingu edastada eelnevalt e-postiga aadressile [email protected].

Kaasomandis oleva eluruumi korral peab olema üürileping allkirjastatud kõigi omanike poolt või esitatud lisaks lepingu koopiale ka kaasomaniku lihtkirjalik volikiri või nõusolek lepingu sõlmimiseks.

Viimati muudetud 06.02.2024

Elukoha andmete muutmine ruumi omaniku nõudmisel

 

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul (koos kaas- või ühisomanikega) õigus esitada avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks.

Omanikul on võimalik temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid vaadata e-rahvastikuregistris või taotleda (nt kui ruumi omanik on juriidiline isik) ruumi elanike nimekirja väljastamist linnavalitsuselt.

Omaniku õigustatud nõudmise esitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum;
 • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana;
 • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Kõik tingimused peavad olema täidetud üheaegselt ja nende õigsust kinnitab ruumi omanik avaldusel oma allkirjaga.

Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab linnavalitsus isikut 10 tööpäeva jooksul rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või registris märgitud elukoha aadressile saadetava kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel.

Omaniku taotlust ei rahuldata, kui isik ühe kuu jooksul taotluse kättetoimetamisest või väljaandes Ametlikud Teadeanded avaldamisest tõestab dokumentaalselt oma õigust kasutada ruumi oma elukohana või kui isiku ja omaniku vahel on pooleli üüri- või kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.

Ruumi omaniku õigustatud nõudmise avalduse rahuldamisel lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus. Kui isiku viibimiskoht on ööpäevaringne hoolekandeasutus, hoolduspere, vangla, kaitseväeteenistus, üliõpilaskodu või ühiselamu, Eesti riigi või tööandja poolt välislähetuses või välismaal õppimise eesmärgil on isikul või tema seaduslikul esindajal õigus taotleda isiku elukoha aadressi säilitamist rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas linna täpsusega.

Eestis elukoha rahvastikuregistrisse kandnud Euroopa Liidu kodaniku, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku elukoha andmete muutmisel säilitatakse rahvastikuregistri aktuaalsete andmete hulgas tema elukoha aadress riigi täpsusega. Kui isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmeid ei ole kuue kuu jooksul pärast elukoha andmete muutmist muudetud, lõpetatakse tema elukoha andmete kehtivus rahvastikuregistris.

Avalduse esitamine

Avalduse esitamiseks on neli võimalust:

 1. Esita avaldus e-rahvastikuregistris,
 2. Saada vabas vormis täidetud avaldus digiallkirjastatult e-posti aadressil [email protected],
 3. Saada vabas vormis avaldus posti teel koos koopiaga esitaja isikust tõendavast dokumendist Tartu Linnavalitsuse rahvastikutoimingute osakonnale aadressil Küüni 5, Tartu 51004,
 4. Esita avaldus rahvastikutoimingute osakonnas kohapeal. Võta kaasa isiku tõendav dokument.

Osakonnas teenindatakse järjekorra alusel ja selleks tuleb kohapeal automaadist võtta järjekorranumber.

Rahvastikutoimingute osakond
Küüni 5, Tartu
tel 736 1140
e-post [email protected]

Vastuvõtuajad
E 9-12; 14-17.30
T 12-16
K 9-12; 13-16
N Suletud
R 9-12; 13-16

Nõuded avaldusele ja lisatavatele dokumentidele

Avalduses tuleb märkida ruumi asukoha aadress ja isik(ud), kelle elukohta soovitakse muuta.

Elukoha andmete muutmise taotlemisel kinnitab ruumi omanik allkirjaga, et isikul (isikutel) ei ole õigust kasutada omaniku ruumi elukohana ja isik(ud) ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Kui Teile kuuluv ruum on kaas- või ühisomandis, siis on vajalik kõigi omanike nõusolek.

Juhul, kui Te pole ruumi omanik või esindate ka teisi kaas- või ühisomanikke, siis tuleb esitada omaniku esindamise õigust tõendav dokument.

Nõusolek ja/või volikiri peab olema allkirjastatud paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud, mille saab eelnevalt edastada e-posti teel aadressile [email protected].

Viimati muudetud 07.02.2024

Kristina Aabrams - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine.

746 1772

5330 4213

Tiigi 12

-

Viivi Maremäe - juhtiv peaspetsialist

Elukoha aadressiga seotud küsimused, andmevahetuse korraldamine teiste asutustega, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel, elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel, isikukoodide moodustamine.

736 1139

527 0282

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Siiri Sinijärv - juhtiv peaspetsialist

Abielu lahutamine, uue isikunime andmine, vaimulike abielude registreerimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse.

742 0632

505 1944

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kersti Aadusoo - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

742 0632

-

Tiigi 12

-

Tiiu Eintalu - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodide moodustamine.

736 1031

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Ljudmila Maslenikova - peaspetsialist

Abielu sõlmimine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine, isikukoodide moodustamine.

742 0856

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine, isikukoodide moodustamine, elukoha aadressandmete rahvastikuregistrisse kandmine.

736 1140

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kadri Männik - peaspetsialist

Sünni registreerimine, isaduse omaksvõtu kannete koostamine, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Peep Puis - peaspetsialist

Abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimine.

 742 0632 

-

Tiigi 12

-

Kaia Rahu - peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine, abieluvõimetõendite väljastamine, rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine, andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral, välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine, kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Maie Tamm - peaspetsialist

Elukoha registreerimine, isikukoodi moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5, I k

E 9-12 ja 14-17.30, T 12-16, K 9-12 ja 13-16, R 9-12 ja 13-16

Kristina Sarkisjan - koordinaator

Tartu linna ja Lõuna-Eestisse alaliselt või ajutiselt elama asunud välismaalaste kohta teabe haldamine ja mitmekülgse abi andmise korraldamine ning tegevuste koordineerimine.

-

-

Ülikooli 17

-

Annela Samarüütel - spetsialist

Tiigi 12 hoonet külastavate kodanike vastuvõtmine ja suunamine, sh abielutseremoonia läbiviimisel, dokumendihalduse korraldamine.

742 0624

-

Tiigi 12

-