Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Päikesepaneelid

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Päikesepaneelid Tartu linnaruumis

Tartu linn on seadnud strateegilise eesmärgi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Selle saavutamise üheks oluliseks osaks on taastuvenergia osakaalu suurendamine tarbimises ja tootmises. Üheks eratarbijale kättesaadavaks võimaluseks on taastuvenergia tootmine päikesepaneelidega.

Kasvav huvi päikesepaneelide kasutamise vastu on Tartu linnas igati tervitatav ja vajalik. Iga mõistlikult paigaldatud päikesepaneel vähendab fossiilkütuste põletamise vajadust, toob energia tootmise tarbimisele lähemale ja saab vähendada jaotusvõrgu koormust.

Enne päikesepaneelide paigaldamist tuleb põhjalikult kaaluda sobiva asukoha võimalusi. Suurem osa linnas asuvatest eramajakruntidest ei sobi hästi päikesepargi rajamiseks just naaberhoonete ja kõrghaljastuse pärast. Linnaruumis on päikesepaneelid kasulik paigaldada eelkõige hoonete katusele, millele ei lange varje, sest iga väiksemgi vari paneeli serval vähendab paneeli tootlikkust mitu korda. Seetõttu ei maksa linnas oodata päikesepaneelidelt sarnast majanduslikku tasuvust kui maal. Päikesepaneelid on kõige tootlikumad eramu katuse lõunapoolsel küljel, eeldusel, et seda ei varjuta kõrghaljastus või naaberhooned.

Kõrgemate korrusmajade katus ja seinad on üldjuhul päikesevalgusele avatud ja haljastusest kõrgemal ning sinna paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus on hea.

Tiheasustusalal on võimalik paneele integreerida nii hoonetesse kui ka paigaldada eraldi seisvana. Mõlema lahenduse puhul on oluline, et paneelid sobiksid visuaalselt linnaruumi.

Hoonetesse integreeritud päikesepaneelid

Päikeseelektrijaama projekteerides peab kavandama linnaruumi ja hoonega esteetiliselt sobiva lahenduse. Fassaadi integreeritud lahendused peavad olema soliidsed ja arhitektuurse tervikuga haakuvad, paneelid ei tohi mõjuda eraldiseisva tehnoloogilise elemendina. Selleks pakutakse tänapäeval loovaid ja maitsekaid lahendusi, mis sobivad eri hoonete arhitektuuriga ja on taskukohased.

Et eri lahenduste sobivust ja sobimatust paremini mõista, on allpool mõni positiivne ja negatiivne näide.

Linnaruumi sobivad lahendused

Päikesepaneelid paigaldatud hoone hoovipoolsele küljele, ühtlase jaotusega ja vähenähtavalt. Miljööväärtuslik piirkond. Päikesepaneelid paigaldatud uusehitise tänavapoolsele küljele, kattes tervet viilu ühtlaselt. Päikesekatus, integreeritud päikesepaneelidega roovitisel. Miljööväärtuslik piirkond. Päikesepaneelid paigaldatud katusega samas tasapinnas, tänavalt vähenähtavale asukohale.

Linnaruumi sobimatud lahendused

Päikesepaneelid paigaldatud seinale ja katuse suhtes tõstetud nurga all. Lahendus ei arvesta ümbritsevate ajalooliste hoonete arhitektuuriga, linnaosa miljööga ja ei ole hoonega esteetiliselt integreeritud. Päikesepaneelid paigaldatud heledale katusele, tänavatasandilt hästi vaadeldavale asukohale. Päikesepaneelid paigaldatud ebaühtlaselt, tänavatasandilt hästi vaadeldavale asukohale. Päikesepaneelid paigaldatud tänavapoolsele küljele, tänavatasandilt vaadeldavale asukohale. Miljööväärtuslik piirkond.

Eraldi seisvad päikesepaneelid

Üldiselt ei ole tiheasustusala krundile soovitatav rajada maapinnal eraldi seisvat päikeseparki. Selleks on raske leida piisavalt päikeseküllast ja vaba ruumi, päikesepaneelid on näotud ja rikuvad esteetiliselt keskkonda ning võivad naabreid ebameeldiva peegeldusega häirida.

Päikesepaneelidele võib leida sobiva asukoha näiteks autovarjualuse või grillinurgaga ühendatult, kuid kohalik omavalitsus peab arhitekti loodud lahenduse sobilikkust iga kord analüüsima.

Juhime tähelepanu sellele, et kui hoonetesse integreeritud päikesepaneelid on hoone tehnosüsteemide osa, siis eraldi seisvad päikesepaneelid on ehitisregistris eraldiseisev elektritootmisrajatis.

Päikesepaneelide paigaldamine miljöö- ja muinsuskaitsealale

Kuigi päikesepaneele on põhimõtteliselt võimalik paigaldada igas asukohas, tuleb sealjuures arvestada lisaks tootlikkusele ka sellega, et paigaldamise käigus ei kannataks keskkonna teised olulised aspektid. Ajaloolise arhitektuuriga piirkondade suurim väärtus seisneb hästi säilinud ja taastatud linnaosa algupärases tänavapildis ja arhitektuuris koos kõigi selle elementidega. Kuna kaasaegsete lisanduste integreerimisel vanade hoonetega tuleb arvestada hoonet ja linnaosa tervikuna, siis on miljöö- ja muinsuskaitsealadel seatud paneelide paigaldamisele kitsendused. Piirangud on seatud paigaldamise asukohtadele ning olenevalt juhust ka konstruktsioonile, sest paneelid ei tohi rikkuda hoonete välimust ega kahjustada väärtuslikke konstruktsioone.


Tartu 2040+ üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades on päikesepaneelide paigaldamisele seatud järgnevad nõuded:
- Päikesepaneelide paigaldamine hoone seinale on keelatud.
- Päikesepaneelid tuleb paigutada katusega samasse tasapinda hoone arhitektuurse lahendusega sobivalt.
- Paneelid on üldjuhul lubatud paigutada katuse vähem vaadeldavale, hoovipoolsele küljele ning selliselt, et need ei eristu katusepinnast välisilmelt ning on katusega sama kaldenurga all või katusekattematerjali integreeritud (nn. päikesekatus).
- Tänavapoolsel küljel ei tohi eraldiseisvad päikesepaneelid olla tänavatasandilt avalikust ruumist vaadeldavad.
- Tervet viilu kattev päikesekatus on lubatud tänavatasandilt nähtavana.

Tööde kavandamise etapis on mõistlik pidada nõu muinsuskaitse- või miljööspetsialistiga, et selgitada välja, kas ja kuidas on paneele võimalik paigaldada.

Tänapäeval on turul hulk arhitektuurselt sobilikke päikesepaneelide lahendusi. Lisaks paljudele välismaistele on ka Eestis kaks tootjat (Solarstone ja Roofit.solar), kelle tootevalikus on miljööväärtuslikele aladele sobivaid integreeritud lahendusi.

Mida teha, et päikesepaneele paigaldada

1. Tee kindlaks, kas päikesepaneelide paigaldamine on mõttekas. Väikegi vari (naabermaja nurk, puuoks jms) vähendab oluliselt päikesepaneelide tootlikkust. Paneelide müüjad võivad esitada erapooliku analüüsi ja näidata reaalsusest suuremat toolikkust. Leia ekspert, kes hindab paneelide tasuvust konkreetselt sinu hoone seisukohast.

2. Kui hoone asub muinsuskaitsealal või on mälestis, siis tuleb päikesepaneelide paigaldamiseks taotleda muinsuskaitse eritingimused, eelnevalt on soovitatav konsulteerida Tartu LV muinsuskaitse spetsialistiga, kes hindab päikesepaneelide paigaldamise võimalikkust kultuuriväärtuse aspektist. Kui hoone asub miljööalal, siis tuleb konsulteerida Tartu LV miljööväärtuste spetsialistiga, et hinnata soovitava vastavust üldplaneeringule.

Kultuuriväärtuste teenistuse spetsialistide kontaktid

3. Kui tegu on uue ehitisega, mis ei asu miljöö- ega muinsuskaitsealal, siis näeb Tartu üldplaneering ette, et hoonestuse rajamisel tuleb pidada silmas nii otseseid kui kaudseid energiatõhususe lahendusi ning taastuvenergia rakendamise potentsiaali, sh passiivset päikeseenergia kasutamist. Hoonete välispinnale kavandatavad tehnoseadmed peavad olema paigaldatud selliselt, et need ei tekitaks kolmandatele isikutele ülemääraseid negatiivseid mõjutusi. Üldjuhul tuleb tehnoseade paigaldada avalikust tänavaruumist mittevaadeldavasse asukohta. Hoonete püstitamisel või laiendamisel peavad seadmed olema integreeritud hoone arhitektuursesse lahendusse.

4. Taotle kohalikult võrguvaldajalt ehk elektrijaotusettevõttelt tehnilised tingimused. Tiheasustusalal on ülejääva energia võrku müümine kasulik ja laialt praktiseeritav lahendus. Samuti võid elektri salvestada akupanka, et see pimedal ajal ise ära tarbida.

Esita jaotusvõrguga liitumise taotlus

5. Vali projekteerija. Päikesepaneelide paigaldamiseks hoonele tuleb koostada ehitusprojekt ning mitteelamu puhul taotleda ehitusluba või elamu puhul esitada ehitisteatis.

Taotlus tuleb esitada ehitisregistris. Tutvu ehitusseadustiku lisaga 1.

Päikesepargi projekteerimiseks tiheasustusalal tuleb projekteerijal lahendada kolm küsimust:

  • paneelide esteetiline sobivus linnaruumi;
  • paneelide aluse piisav konstruktiivne kandevõime, katuse mehaaniline vastupidavus, stabiilsus ja paneelide kinnitused (paneelide kinnituste sõlmed, kaablite kulgemine ja konstruktsioonist läbiviigud);
  • elektriprojekti osa.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest „Nõuded ehitusprojektile“.

6. Ehitusprojekti peab olema allkirjastanud koostaja ja vastutav (pädev) isik. Ehitusalal tegutsemiseks vajalike kvalifikatsiooninõuete kohta leiad täpsemat infot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Projekteerijate kohta saad otsida infot majandustegevuse registrist ja kutseregistrist.

Pärast ehitusprojektikohaste tööde lõppemist tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Taotlus esita ehitisregistris. Tutvu ehitusseadustiku lisaga 2. Pärast kasutusloa väljastamist on süsteem kasutamiseks valmis.

Ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse §-d 331¹–331⁴). Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus tuleb lisada ehitisregistris taotluse andmetesse.

Ehitus- ja kasutusteatise läbivaatamise eest ei pea riigilõivu tasuma.

7. Päikesepaneelide ühendamiseks elektrivõrku tuleb teha päikesesüsteemi elektriaudit ja kooskõlastada see kohaliku võrguvaldajaga. Pärast seda saad sõlmida enda valitud elektrimüüjaga lepingu, mille alusel hakatakse toodetud elektri eest tasu maksma.

Energiamärgise täiendamine

Päikesepaneelide paigaldamine ei ole oluline rekonstrueerimine, mistõttu energiaarvutusel põhinevat energiamärgist ei ole ehitusloa taotluse või ehitusteatisega vaja esitada. Olemasolevale hoonele energiamärgise koostamisel on üheks arvutamise lähteandmeks kasutatud elektrienergia kogus (soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt ühe täisaasta jooksul). Seega päikeseelektri tootmine aitab parandada hoone energiatõhusust.

Viimati muudetud 20.06.2023