Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Planeerimine

Üldinfo
Tartu üldplaneering 2040+
Ilmatsalu ja Tüki küla osaüldplaneering
Detailplaneeringud
Planeeringute avalikustamine
Planeeringute register
Abiks planeerimisel

Viimati muudetud 01.11.2023

Tartu linna üldplaneering aastani 2040

Hea tartlane!

7. oktoobril 2021 kehtestas Tartu Linnavolikogu Tartu linna uue üldplaneeringu, mis seab Tartu linna ruumilise arengu suunad lähimaks paarikümneks aastaks.  Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise olulisim dokument.

Planeeringuga määratakse ühest küljest linnaruumi pikemaajalised strateegilised suundumused – vaadatakse linna n-ö suuremalt lennukõrguselt. Teisest küljest aga on see tulevikku suunatud ruumilise arengu üsnagi detailne kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid jne. Oluline on selle juures arusaam, et igale konkreetsele krundile üldplaneeringuga kokku lepitud maakasutus- ja ehitustingimused on püsivad. Näiteks, et planeeritud lasteaia asemele ei saa ehitada parklat või et keset elurajooni ei ehitata hiljem tehast. Üldplaneeringu ülesandeks on tasakaalustada erinevate osapoolte, sh linnaelanike, ettevõtjate, tudengite ning linna kui avalike huvide ja väärtuste eest seisja ja riigi  huvid. Tartu linn ei tee planeeringut iseendale, vaid kõigile, kes siin elavad, tegutsevad, liiguvad, õpivad ja puhkavad.

Tartu linna üldplaneering

Tartu linna üldplaneering 2040+

Tartu linna üldplaneering 2040+ koondrakendus

Tartu uus üldplaneering asub interaktiivses rakenduses, mille abil on kõik kaardikihid ja planeeringu seletav tekstiosa elektroonsel kujul komplektselt ja mugavalt kasutatavad. Digiraamatus on ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja üldplaneeringu raames tehtud uurimuslikud tööd. Vaata digiraamatu kasutamise õppevideot siit.

Üldplaneeringu 10 tähtsamat väljakutset aastaks 2040+

 • Tartu on omanäolise loomingulise õhustiku ning ruumiliselt tiheda kultuuri- ja haridusvõrgustikuga rahvusvaheline ülikoolilinn.
 • Tartu on ligipääsetav linn, kus ühistransport ning jalgsi ja rattaga liikumine on eelistatud, jalg- ja rattateede võrk on katkematu.
 • Tartu kesklinn on elav, jalakäijasõbralik ja inimmõõtmeline. Aastaringselt toimiv avalik ruum pakub rohelt võimalusi elamiseks, õppimiseks, vaba aja veetmiseks, ostlemiseks ja asjaajamiseks.
 • Tartu elukeskkond on püsivalt hea, linn kohaneb säilenõtkelt majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamuutustega ning taotleb kõrget ehituskultuuri.
 • Tartu vanalinn ja miljööväärtuslikud alad on korras. Linnaruum on kaasaegse, väärika ning ajas kestva arhitektuurikeelega.
 • Tartu arvestab kliimamuutustega. Vihmavalingute ning ekstreemsete kuumaperioodide leevendamiseks on piisavalt haljastust.
 • Tartu on koos naabervaldadega kujunenud ühtseks, ruumiliselt sidusaks linnaregiooniks.
 • Tartu on kogukonnakeskne linn, kus linnaosa arengus on võtmeroll kodanikeühendustel. Igal linnaosal, alevikul ja külal on oma toimiv keskus.
 • Tartu on laienenud  külakeskuste ja alevike ümber. Maaline piirkond eristub selgelt linnalisest keskkonnast.
 • Tartu eelistab linnakeskkonnas kortermaju. Lasteaiad, koolid, sportimis- ja puhkevõimalused asuvad elanikele võimalikult lähedal.

Üldplaneeringu koostamise protsess

Tartu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tartu Linnavolikogu 13. septembri 2018. a otsusega nr 93. Uut üldplaneeringut hakati tegema selleks, et siduda Tartu linn haldusterritoriaalse reformi järgsetes piirides üheks ruumiliseks tervikuks ja kujundada linna ruumilise arengu põhimõtted.

Tartu linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. juulist 16. augustini 2020  Tartu kodulehel, Tartu raekoja infokeskuses ning Ilmatsalu huvikeskuses. Arvamusi sai esitada kaardirakenduses, e-kirjaga või tavakirjaga. Avaliku väljapaneku jooksul esitas arvamusi üle 260 inimese, ühelt isikult oli enamikel juhtudel mitu ettepanekut või arvamust.

Tartu linnavalitsus kujundas esitatud ettepanekute osas oma seisukohad, mille üle jätkus arutelu 30. septembril 2020 V Spa konverentsikeskuses.

Tartu linna üldplaneeringu eelnõule tehtud ettepanekud ja linna seisukohad
30. septembril 2020 toimunud arutelu protokoll
Fotod avalikust arutelust

Üldplaneeringu põhilahenduse arutelud 2021. aastal

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 20. aprillist kuni 20. maini 2021. Üldplaneeringu põhilahendusega sai tutvuda digiraamatus ning raekoja infokeskuses ja Ilmatsalu huvikeskuses. Tagasisidet sai anda nii digiraamatus, e-kirja või tavakirjaga.

Toimus kümme avalikku arutelu nii linnaosade kui ka teemade kaupa: 3. mai - Jalaka, Ropkamõisa, Ropka, Karlova; 4. mai – Supilinn, Kesklinn, Toometaguse, Vaksali, Tähtvere; 5. mai – Ränilinn, Tammelinn, Maarjamõisa, Veeriku, Variku; 6. mai– Ihaste, Annelinna, Jaamamõisa; 10. mai – Raadi, Kruusamäe, Kvissentali, Ülejõe; 12. mai – Ilmatsalu alevik ja küla, Tüki, küla, Rahinge küla, Kandiküla; 13. mai – Märja alevik, Pihva küla, Haage küla, Rõhu küla; 17. mai –Tähtvere küla, Vorbuse küla, Kardla küla; 18. mai – Emajõe matkarada, 19. mai – kergliiklus. Arutelusid saab järele  vaadata Tartu linna YouTube'i kanalis.

Avaliku väljapaneku ajal tehti 440 ettepanekut.

Linnavalitsus võttis planeeringulahenduse kohta esitatud arvamuste osas seisukoha. Vaata ettepanekuid ja linnavalitsuse seisukohti. Lisaks tegi linnavalitsus omalt poolt üldplaneeringusse täiendused, mille vajadus on tekkinud põhilahenduse ülevaatamise käigus. Vaata lähemalt siit.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. juunil 2021 kell 17 Eesti Rahva Muuseumis.

Arutelu protokoll
Fotod avalikust arutelust

Tartu Linnavolikogu kehtestas Tartu linna üldplaneeringu 7. oktoobril 2021. Vaata lähemalt.

Dokumendid

 

Tartu linna üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tartu Linnavolikogu 13. septembri 2018 otsus nr 93)

Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 otsus nr 131)

Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta tehtud märkused ja ettepanekud

Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine (Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020 istungi protokolli kantav otsus nr LVK-IP-0020)

Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele eelnenud menetlusperioodi jooksul esitatud arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 7. septembri 2020. a korraldus nr 932).

Tartu linna üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine (Tartu Linnavolikogu 1. aprilli 2021 otsus nr 321).

Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 15. juuni 2021. a korraldus nr 701)
Tartu linna üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused (Tartu Linnavalitsuse 13. juuli 2021. a korraldus nr 813)
Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringule esitatud täiendavate arvamuste osas (Tartu Linnavalitsuse 24. augusti 2021. a korraldus nr 938)
Tartu linna üldplaneeringu kehtestamine (Tartu Linnavolikogu 07. oktoobri 2021. a otsus nr 373)

Muudatused ja rakendamine

Vastavalt 10.12.2021 kohtuotsusele nr 3-21-2570 on Tartu Linnavolikogu 7. oktoobri 2021.a otsus nr 373 tühistatud nõude osas: "Emajõe tn- Väike- Emajõe tn- Oa tn- Kroonuaia tn kvartalis peab nii Emajõe tn kui Oa tn frondist olema 1 korruse tasandil vähemalt 25% kaubandus- teeninduspindu.“

Keskkonnaamet on oma 07.10.2021. a kirjaga nr 6-5/21/2035-14 üle vaadanud ja andnud seisukohad Tartu linna üldplaneeringus käsitletud ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekute osas. Kiri sisaldab ka ettepanekutest keeldumisi ning põhjendusi keeldumisteks. Üldplaneeringu seletuskirja ei ole keeldumiste alusel parandatud ning seetõttu tuleb ehituskeeluvööndis ehitamisel lisaks üldplaneeringule tutvuda ka käesolevas kirjas tooduga. Juhime tähelepanu, et Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut detailplaneeringut koostamata maakütte, päikesepaneelide, tuletõrjeveevarustuse ja üksiku kinnistu sademeveelahenduse kavandamiseks ehituskeeluvööndisse (kirja lk 112).

Varasemad üldplaneeringud

Tartu üldplaneering (kehtestatud 2017. aastal)
Tartu Linnavolikogu otsus
üldplaneeringu kaardirakendus

Tartu kesklinna üldplaneering (kehtestatud 2016. aastal)
Tartu Linnavolikogu otsus

Tartu üldplaneering (kehtestatud 2005. aasta)
Tartu Linnavolikogu määrus

Meediakajastused

07.10.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Volikogu viimane istung algas meeleavalduse saatel, ent üldplaneeringu vastuvõtmist see ei vääranud
07.10.2021 Geenius.ee. Tartus äsja vastuvõetud uus üldplaneering lubab ehitada vastuolulise kultuurikeskuse
07.10.2021 Tartu Postimees. Volikogu viimasel istungil võib veel minna tuliseks vaidluseks
07.10.2021 Tartu Postimees. Looduskaitsjad kutsuvad Tartu volikogu üldplaneeringut tagasi lükkama
22.09.2021 Tartu Postimees. Toomas Kiho: generaalplaan ja südalinna kultuurikeskus
17.09.2021 Tartu Postimees. Mart Hiob: Tartu linna kuju sobib trammivõrgu ehitamiseks ideaalselt
17.09.2021 Tartu Postimees. TARTU TULEMINE ⟩ Salajane: kesklinna park kavandati hoonestada juba Stalini ajal
10.09.2021 Tartu Postimees. Linn tahab Ihaste tüliõunast tüki ära osta
10.09.2021 Tartu Postimees. Tanel Tein: sotside rohepesu keskpargi näitel
09.09.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Keskparki kultuurikeskuse rajamise vastased riputasid plakatid parki ning suundusid debatile
06.09.2021 Tartu Postimees. Kohalikud tahavad üldplaneeringut muuta, linn seda ei kavatse
06.09.2021 Tartu Postimees. Advokaadid: võitlus linna üldplaneeringu vastu ei tohi muutuda isiklikuks laimukampaaniaks
01.09.2021 Tartu Postimees. GALERII ⟩ Metsatüli arutelul näitasid kohalikud näpuga eeskätt linnavalitsuse peale
26.08.2021 Tartu Postimees. Sina ole õnnelik, et uue asfaldi saad
11.08.2021 Tartu Postimees. Reno Laidre: kuhu saavad Tartus kodu rajada noored pered?
28.07.2021 Tartu Postimees. Tanel Tein: kaasamise farss keskpargis ja mujalgi
02.07.2021 Tartu Postimees. Üldplaneeringu avalikul arutelul osalejad süüdistasid linnavalitsust ebapädevuses
29.07.2021 Tartu Postimees. Kolmapäeval toimub Tartu üldplaneeringu avalik arutelu
17.06.2021 Tartu Postimees. Tartu linnajuhid räägivad üldplaneeringust kuu lõpus
14.06.2021 Tartu Postimees. Lemmit Kaplinski: olen vastu avalikkusest mööda minevale kuluaaripoliitikale
08.06.2021 Tartu Postimees. Kolmandik planeerimisettepanekuist käis keskpargi kohta

21.05.2021 Bioneer. Eesti Rohelise Liikumise kommentaarid Tartu üldplaneeringule
18.05.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre: 25 küsimust, miks Süku-vaidlust ei tohi lõpetada
11.05.2021. Tartu Postimees. Gea Kangilaski: Tartu trammi idee pole maha maetud
06.05.2021 Tartu Postimees. Mati Raamat: üldplaneering seab liikluses esiplaanile ratturid ja jalakäijad. Arvestada tuleb tehnoloogia muutumisega
05.05.2021 Tartu Postimees. Märt Põder: targas linnas parki ei ehitata
04.05.2021. Tartu Postimees: Liisa Unt: Meie argieluteemad üldplaneeringus. Kavandatav mõjutab igapäevast elu

01.05.2021 Tartu Postimees. Linn seab Keskpargi kaitsjate petitsiooni usaldusväärsuse kahtluse alla

01.05.2021 Delfi: Paradoks: Tartu kultuurikeskuse vastu allkirja andnute seas ülekaalus need, kes ilmselt sealkandis ei elagi

29.04.2021 Tartu Postimees. Egle Tamm: Ajaloo väärtustamine üldplaneeringus. Miljööalad ja muinsuskaitse
27.04.2021 Tartu Postimees. Üldplaneering vassib keskpargi tulevikku kirjeldades
23.04.2021 Sirp. Visioone ei pea une ja vaba aja arvelt looma
20.04.2021 Tartu Postimees. Tartu uus üldplaneering on nüüd avalikul väljapanekul

20.04.2021 Tartu Postimees. Antti Roose: kartograafiline kiirkursus Tartu elamuarengust

16.04.2021 Tartu Postimees. FOTOD ⟩ Keskpargi ala kannab endas hindamatut kultuuripärandit

15.04.2021 Tartu Postimees. Keskpargi hoonestamist vaidlustab üle 5000 inimese

15.04.2021 Tartu Postimees. Tartu viimane kõrghoone sai ehitusloa

14.04.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre vastulause abilinnapea Reno Laidre vastulausele, ikka üldplaneeringust

13.04.2021 Tartu Postimees. Jüri Kõre: lustimajad okaskeradele elurikkust päästmas

13.04.2021. Tartu Postimees. Indrek Ranniku: üldplaneering on kõigile tartlastele

13.04.2021 Tartu Postimees. Reno Laidre: sadamaraudtee ja Tartu linna tulevik paistab roheline

12.04.2021 ERR. Tartus Annelinna ja Ropka vahele autosilda ei tule  / Raadiointervjuu

08.04.2021 Tartu Postimees. Vastulause Vahur Kalmrele: Kultuurikeskus kerkib südalinna kooskõlas üldplaneeringuga
07.04.2021 Tartu Postimees. Vahur Kalmre: hüvasti, üldplaneering!

05.04.2021 Tartu Posimees. Linnutee matkarada sel kevadel loodusnautijaid ei oota

01.04.2021 Tartu Postimees. Volikogu võttis vastu Tartu linna üldplaneeringu

31.03.2021 Tartu Postimees. Komisjon hääletas keskpargi kaitsmise ettepaneku maha
31.03.2021 Tartu Postimees. Indrek Ranniku: kultuurikeskuse saatus on ka kesklinna saatus

28.03.2021 Tartu Postimees. Valimisliit Tartu Eest tahab keskpargi kaitseks muuta üldplaneeringut

19.03.2021 Tartu Postimees. Plaan muutus: sadamaraudteele tuleb sõidutee asemel rattatee

12.03.2021 Tartu Postimees. Looduskaitse kriipsutas ka Sõbra silla mõtte maha

04.03.2021 Tartu Postimees. Ajakitsikuses linnavalitsus tahab volikogu istungi lükata naljapäevale

17.02.2021 Tartu Postimees. Uuring: Sõbra sild tõmbaks Sõpruse sillalt liiklust ära

04.02.2021 Tartu Postimees. Kampaaniapilt Sükust tõmbas käima ägeda debati

18.11.2020 Tartu Postimees. Tühjana seisva raudteemaa saatus võib olla mitmekesine

17.11.2020 Postimees. REGIONAALARENG ⟩ Tuuli Veersalu: üldplaneeringud peavad julgema tulevikuga tõtt vaadata

27.10.2020 Tartu Postimees. Tanel Tein: pallaslaste toetuseks – vapruse, vabaduse, rõõmuga

21.10.2020 Bioneer. Tartu annab aiapidajatele Ihaste teel maad juurde

21.10.2020 Tartu Postimees. INTERVJUU ⟩ Auto on Tartus saatanast. Kas on ikka?

11.10.2020 ERR. Tõnis Arjus: aina enam küsitakse kesklinnas tarbimisvabu ruume

08.10.2020 Tartu Postimees. Kas Ropka silla asemel hoopis Sõbra sild?

02.10.2020 Tartu Postimees. Aus linnaametnik: Tartu pole seadnud eesmärki autoliiklust vähendada

30.09.2020 Tartu linna koduleht. GALERII avalikust arutelust

30.09.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: tartlased näitasid valmidust linna arengus kaasa rääkida
30.09.2020 Tartu Postimees. Täna saab Vspas sõna sekka öelda Tartu üldplaneeringu avalikul arutelul
29.09.2020 Tartu Postimees. Plaanitavad ahikütte nõuded muudavad pottsepad murelikuks

28.09.2020 ERR. Ujula tänava pikendamine Tartus põhjustab vaidlusi

11.09.2020 Tartu Postimees. Irja Alakivi: Üldplaneering pöörab parkidele liiga vähe tähelepanu
01.09.2020 Tartu Postimees. Kadri Leetmaa: Ühe planeeringu õppetunnid. Kui oluline on linna üldplaneering?
01.09.2020 Tartu Postimees. Andrus Punt: heinaaeg ei sulge tartlaste suud
31.08.2020 Tartu Postimees. Mart Hiob: Järgmine samm on tramm
21.08.2020 Tartu Postimees. Enriko Talvistu: autod on tulnud Tartusse selleks, et jääda
21.08.2020 Tartu Postimees. Merike Lumi: niitmisest ja Jänese matkarajast
19.08.2020 Tartu Postimees Linlased tegid hulga märkusi uute autotänavate vastu
19.08.2020 Tartu Postimees. Sadamaraudtee kohale ei tohi ehitada automagistraali
13.08.2020 Tartu Postimees. Ruuben Kaalep: Tartu uue üldplaneeringu eelnõu on täis vastuolusid
10.08.2020 Tartu Postimees. Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek kestab nädala lõpuni
01.08.2020 Tartu Postimees. Video ⟩ Eksperiment. Jänese matkaraja läbib rõõmuga algusest lõpuni vaid fanaatik
15.07.2020 Tartu Postimees: Lenne Rähn-Kuusik: kaasamine Tartu moodi

13.07.2020 Kuku raadio. Intervjuu Indrek Rannikuga

09.07.2020 Kuku raadio Linnatund. Intervjuu Indrek Rannikuga alates 00:43

08.07.2020 Tartu Postimees. Helge kauge tulevik: sadu kilomeetreid rattateid ja neli uut silda
03.07.2020 Tartu Postimees. Tartu trammiutoopia hääbumine
27.06.2020 Tartu Postimees. Omavoliliselt Jänese matkarajale kaevatud kanalite aeg saab läbi

25.06.2020 ERR. Tartu uus üldplaneering liidab endaga Tähtvere

03.06.2020 Tartu Postimees. Emajõelinna kärajatest võttis osa mitusada tartlast

29.05.2020 Tartu Postimees. Tartlasi oodatakse kaasa mõtlema Emajõelinna tuleviku teemal

26.05.2020 Tartu Postimees. Aksel Part: Tartu uus suund

18.05.2020 Tartu Postimees. Abilinnapea: peaksime sadamaraudtee koridori kasutust uuesti mõtestama

14.05.2020 ERR. Spetsialistid soovitavad Tartu kesklinnast liikluse eemale juhtida Karlova tunneliga

21.04.2020 Tartu Postimees. Tartus käib Emajõelinna kavandamine

13.01.2020 Tartu Postimees. Reno Laidre: miks autostumine jätkub katastroofiliselt kiiresti?

Viimati muudetud 18.05.2023

Tartu linnas Ilmatsalu ja Tüki küla osaüldplaneering

Ilmatsalu Kala OÜ esitas 31. mail 2023 taotluse algatad Ilmatsalu ja Tüki küla osaüldplaneering, mis haaraks Ilmatsalu külas neile kuuluvad Angervaksa, Katsetiikide, Suurtiikide kinnistud.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute baasil täismõõtmelise golfiväljakute kompleksi rajamine, endiste kalatiikide alal tehisveekogu rajamine ja valdavalt selle kallastele tiheasustusprintsiibil elamupiirkonna kavandamine.

Maakonnaplaneeringuga ei ole antud alale tiheasustusala ette nähtud, kuna linn tegi 2021. a üldplaneeringu kehtestamisel ettepaneku maakonnaplaneeringu muutmiseks ja ala tiheasustusega alade koosseisust välja arvata (üldplaneeringu mõistes kompaktse asustuse arenguala piiridest). Kavandatavate muudatuste tegemiseks üldplaneeringus ja maakonnaplaneeringus on vajalik linna haldusterritooriumi osaüldplaneeringu algatamine.

Üldplaneeringu alusel määratakse Linnutee matkaraja ja Ilmatsalu jõe kallaste vahelise ala baasil kujundatav avalikult kasutatav roheala ning rajatava tehisveekogu kallastele kavandatavad rohealad, supelrand võõrandatakse tasuta linnale.

Linn on seisukohal, et algatatava üldplaneeringu kehtestamisel luuakse võimalused Ilmatsalu alevikku elanike juurdetulekuks, mis võimaldab luua paremad eeldused teenuste ligimeelitamiseks, ühistranspordi paremaks toimimiseks suurema tarbijaskonna tõttu. Seega väheneks autoga sundsõitude tegemise vajadus linna ja aleviku asemel, teenuste juurdetulekul tõuseks ka kohalik elukvaliteet.

Planeeringu elluviimisel likvideeritakse kasutusest väljas olev tehismaastik ning rajatakse elamu- ja puhkepiirkond, mis moodustab ümbritsevate Ilmatsalu küla ja Ilmatsalu aleviku ning Tüki külaga terviku ning luuakse esteetilisem keskkond aleviku elanikele. Planeeringu rakendumisel antakse maakasutusele uus funktsioon, mis vähendab kasutuseta ja rikutud maastike osakaalu Eestis ning tagab Tartu linna ääreala kasutuselevõtu elu- ja puhkepiirkonnana ning piirkonna elujõulisena hoidmise. Endiste kalakasvatustiikide asemele tehisjärve rajamine/tiikide rekonstrueerimine tõstab ala maastikulist väärtust ja seob selle ümbritseva looduskeskkonnaga. Veekogud on Ilmatsalu maastikus piirkonda siduvaks elemendiks.

Tartu linnale lähim toimiv golfikeskus paikneb planeeringualast ligikaudu 55 km kaugusel Otepääl, mistõttu on Ilmatsallu kavandatava golfiväljaku asukoht Tartu linna elanikele kättesaadavam ning annab alaga tutvumiseks hea võimaluse.

Uute puhkevõimaluste (golfiväljak, veeliikluse tagamine Ilmatsalu jõel) loomine võimaldab paremini kasutada Ilmatsalu-Kärevere linnutee matkaraja, linnuvaatlustorni, matkaraja äärsete puhke- ja lõkkekohtade ja Ilmatsalu jõe puhkepotentsiaali ja toetab piirkonna arengut.

Üldplaneeringu koostamise protsess

Tartu Linnavolikogu algatas 29.06.2023 otsusega nr 139 Tartu linnas Ilmatsalu ja Tüki küla osa üldplaneeringu ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise (KSH) hindamise. Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Tartu Linnavalitsus.

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi OÜ KOBRAS. 2023. a lõpus valmis KSH programmi eelnõu. Linn esitas programmi eelnõu ja planeeringu lähteseisukohad ettepanekute saamiseks asjaomastele asutustele ja kaasatud isikutele.

Saabunud ettepanekud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta ja linna seisukohad  

Vastavalt esitatud ettepanekutele ja linna seisukohtadele muudetud ja täiendatud:

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm (märts 2024)

Üldplaneeringu lähteseisukohad

Avalikud arutelud

Ilmatsalu ja Tüki küla osa üldplaneeringu avalik arutelu tuleb ka. Info lisandub siia siis, kui avaliku arutelu aeg on teada.

Dokumendid

Tartu linnas Ilmatsalu ja Tüki küla osa üldplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Tartu Linnavolikogu 29.06.2023 otsus nr 139)

Informatsioon Tartu linnas Ilmatsalu ja Tüki küla osa üldplaneeringu lähteseisukohtadest ja planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise (KSH) hindamise programmist

Tartu Linnavolikogu 26.03.2024 nr LVK-I-0098

Viimati muudetud 27.05.2024

Tartu linna detailplaneeringud

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda planeeringute registris ja detailplaneeringute kaardirakenduses.

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku saab esitada läbi elektroonilise algatamise taotluse.

Vastavalt planeerimisseadusele on detailplaneeringu koostamine nõutav:

 • linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks;
 • olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust; olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
 • olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga. 

Tartu linna üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladeks Tartu linna maalises piirkonnas kompaktse asustuse arengualad (uusasumite alad), mille koosseisus on sageli üks-kaks kompaktse asustusega ala, täpsemalt maa- asulat või külakeskust.

Enne detailplaneeringu taotluse esitamist tutvuge:  
Tartu linna üldplaneeringuga
kehtivate detailplaneeringutega,
projekteerimistingimuste andmise tingimustega.

Kohalik omavalitsus võib otsust kaalutledes keelduda detailplaneeringu algatamisest, vastuvõtmisest või kehtestamisest.

Esita detailplaneering

Koostamisel olevate detailplaneeringute failide esitamine.

NB! Planeeringu materjalid peavad olema koostatud vastava kvalifikatsiooniga spetsialisti poolt vastavalt planeerimisseadusele, planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavate nõuete määrusele ja soovituslikult Tartu linna detailplaneeringu koostamise vormistamise nõuetele. Tutvu ka teiste abiks planeerimisel materjalidega.

Planeeringute avalikustamine

Planeeringute avalikustamine toimub vastavalt planeerimisseadusele.

Tartu linna avalikustamisel planeeringud

Arvamuse avaldamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 on planeeringu osas võimalik avaldada arvamust 30 päeva jooksul.

Avalik väljapanek

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lg-le 1 korraldab linn peale planeeringu lahenduse vastuvõtmist avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek kestab kaks või kuni neli nädalat.

Viimati muudetud 15.09.2023

Viimati muudetud 03.06.2024

Planeeringute register

Paberkujul saab planeeringute ja nende lisadega tutvuda planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis (arhiivi lahtiolekuajad ja kontakt)

NB! Kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel on planeeringu realiseerimise järgsete dokumentide väljastamise aluseks osakonna arhiivis, arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering.

Viimati muudetud 28.02.2023

Detailplaneeringu koostamise ja vormistamise juhendid

Veebilehed

Õigusaktid

Viimati muudetud 18.03.2024