Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitusprojekti muutmine

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Juhend ehitusprojekti muutmiseks

Varem ehitusloa saanud ehitusprojektis muudatuste tegemise soovi korral või kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti või ehitise kasutamise otstarvet muuta tuleb koostada ehitusprojekti muudatused, mille koostamist kirjeldab Majandus- ja taristuministeeriumi määruse nr 97 (vastu võetud 17.07.2015) „Nõuded ehitusprojektile“ (edaspidi määrus) § 12.

Arhitektuuri ja ehituse osakond otsustab olenevalt ehitusprojekti muudatusest, kas on vajalik taotleda uut ehitusluba või mitte. Uus ehitusluba tuleb taotleda vastavalt ehitusseadustikule § 46 lg 1 p 1 esitatud näitajate muutumisel.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 22.07.1995. a väljastatud ehitusluba täna kehtetuks ei tunnistata ning elamu ehitusprojekti koostamise aluseks tuleb võtta vana ehitusloa andmed ja teha vastavalt ümberehitustöödele, kas ehitusteatis või ehitusloa taotlus (kui laiendamine on üle 33% vana ehitusloa järgsest mahust).

Ehitusprojekti muudatused peaksid sisaldama järgmist:

1. Tiitelleht, millel märgitakse ära töö nimetus, töö number, ehitusprojekti staadium või tehnilise dokumentatsiooni nimetus, ehitise aadress, projektimuudatuste koostaja nimi ja allkiri, projekteerimisettevõtte andmed, töö valmimise kuupäev, vastavalt Majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 § 7. Tiitelleht allkirjastada vastutava spetsialisti poolt (määruse § 7 lg 9).

2. Sisukord, jooniste loetelu vastavalt määruse § 7 lg 6.

3. Seletuskiri, milles on kinnitatud, et tegemist on projektimuudatustega, mille aluseks on ..... kuupäeval ehitusloa nr .... saanud ...... ehitusprojekt (eelmise projekti nimi, projekteerija, projekti kuupäev). Seletuskirjas kirjeldada punkthaaval, milles seisnevad tehtavad muudatused võrreldes loa saanud ehitusprojektiga. Iga muudatuse järele seletuskirjas anda viide joonisele, millel muudatus on kajastatud. Näiteks, kui muutus vaid katusekattematerjal, tulebki ainult seda seletuskirjas kirjeldada, lisada viide joonisele ja kinnitada, et katusekonstruktsioonid/tuleohutus jms ei muutunud. Projekteerija peab kinnitama seletuskirjas, et projektimuudatustega ei muutu Ehitusseadustikus § 46 lg 1 nimetatud olulised näitajad, näiteks ehitise tuleohutus, energiatõhusus, kasutamise otstarve, mõjuvad koormused või ehitusloas märgitud muud olulised tehnilised näitajad, kui uut ehitusluba taotleda ei ole vaja.

Seletuskirja iga leht peab sisaldama infot vastavalt määrus § 7 lg 2 sätestatule. Seletuskiri allkirjastada vastutava spetsialisti poolt.

4. Asendiplaan, millel näidata/välja tuua/eristada kõik tehtavad muudatused. Kui asendiplaaniliselt midagi võrreldes ehitusloa aluseks olnud ehitusprojektiga ei muutu, siis lisada muudatusprojekti koosseisu asendiplaani koopia eelmise ehitusprojekti vahelt, mis saab projektimuudatuste asendiplaaniks ja kirjutada selle, et asendiplaaniline lahendus käesolevate projektimuudatustega ei muutu. (Teadmiseks: Asendiplaan on ehitusprojekti lahutamatu osa.)

5. Vajalikud joonised/vaated, kus on näha ja välja toodud tehtud muudatused. Kõik uued joonised allkirjastada vastutava spetsialisti poolt. Jooniste iga leht (kirjanurk) peab sisaldama infot vastavalt määruse § 7 lg 2 sätestatule.

6. Muudatusprojekt tuleb esitada arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastuse saamiseks ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti koostajale juhul, kui projektimuudatuste koostaja ei ole koostanud esialgset ehitusloa saanud ehitusprojekti vastavalt määruse § 12 lg 4. Juhul, kui projektimuudatuste koostaja on sama isik, kes koostas ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti, ei ole selle punkti täitmine eraldi vajalik.

7. Vajalikud kooskõlastused kanda projektimuudatuste asendiplaanile või koostada eraldi kooskõlastusleht, milles on välja toodud info, mille kohta kooskõlastus (kaasomanikud, naabrid, Päästeamet jms) võetakse. Kooskõlastused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil [email protected] PDF failidena.

 

Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel järgida juhendmaterjale. Digikonteineris esitada ehitusprojekt PDF-failidena ning kogu konteiner digitaalselt allkirjastada kõigi kinnistuomanike kui ka vastutava projekteerija poolt.

Koos taotluse või teatisega muudatusprojekt esitada läbi ehitisregistri www.ehr.ee.
Ilma taotluseta muudatusprojekti võib osakonnale saata aadressil [email protected].

Digitaalselt  esitatud ehitusprojekti muudatuste heaks kiitmise järel saadetakse taotlejale osakonna juhataja poolt digitaalselt allkirjastatud kinnitatud ehitusprojekt digikonteineris 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Täpsem info:

Kristi Ernits 736 1254, [email protected]
ja Johanna Kasearu 736 1030, [email protected]


Ehitusprojektide vastuvõtt:
Hoonete ehitusprojektide muudatused ja rajatiste, üksikute korterite ja abihoonete ehitusprojektide muudatused e-posti aadressile [email protected].

Ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlused:

Füüsilise isiku taotluse vorm

Juriidilise isiku taotluse vorm

Viimati muudetud 18.01.2024