Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Restaureerimistoetused

Alates 2001. aastast annab linn restaureerimistoetust linna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtusega aladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, piirdeaiad jms) restaureerimiseks ja taastamiseks.

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu

Toetuse taotlemine
Tingimused
Statistika
Galerii
Kontaktisikud

Toetuse taotlemine

Tähelepanu! 2024. aastal Tartu linn restaureerimistoetusi ei väljasta.

Restaureerimistoetust saab taotleda samaks aastaks kavandatud töödele ning kuni aasta tagasi tehtud töödele. Toetuse taotlemiseks tuleb Tartu linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistusele hiljemalt 1. märtsiks esitada allkirjastatud avaldus kas paberkandjal (Küüni 5, tuba 320) või digitaalselt ([email protected]).

Enne taotluse esitamist:

 • kontrolli, kas ehitis asub miljööväärtuslikul alal või on miljööväärtusega hoone, mis jääb ala piiridest välja (vaata kaardilt);

 • konsulteeri kultuuriväärtuste teenistusega, kas kavandatud tööde eest saab toetust küsida;

 • tutvu toetuse andmist reguleeriva määrusega.

Avaldusele tuleb lisada:

 • fotod hoone ja detailide olukorrast enne restaureerimist;
 • hävinud detailide puhul ülesmõõtmisjoonised või ajaloolised fotod;
 • taastatavate ja asendatavate detailide puhul kultuuriväärtuste teenistusega kooskõlastatud tööjoonised tööde kirjeldusega;
 • hoone ümberehitamise või kahekordse kuuri laiendamise/ püstitamise puhul arhitektuuri- ja ehituse osakonnaga kooskõlastatud ehitusprojekt. Projekti koostamise kohustuse puudumisel tööde kirjeldus;
 • vähemalt kahe ettevõtja hinnapakkumised toetuse abil tehtavate detaili(de) restaureerimise kohta või kui töö tehakse ise, siis materjalide maksumuse kalkulatsioon;
 • hoone vaated või korruseplaan(id), millel on märgitud detailide paiknemine;
 • volitus, kui esindatakse kedagi või kui taotlejale ei kuulu arveldusarve, millele toetus kantakse;
 • mälestise restaureerimise korral kultuuriväärtuste teenistusega kooskõlastatud restaureerimise tegevuskava.

Restaureerimistoetuse avalduse vorm (detailid)
Restaureerimistoetuse avalduse vorm (detailid)

Restaureerimistoetuse avalduse vorm (kuurid)                           
Restaureerimistoetuse avalduse vorm (kuurid)                

 

Lepiku 1
Lepiku 1

Vaata veel

Viimati muudetud 06.06.2024

Tingimused

Restaureerimistoetust antakse arhitektuursete ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid ehk ärklid, piirdeaiad jms) restaureerimiseks ja taastamiseks. Toetust ei anta interjööridetailide, katuse- ega fassaadikatte (algne detail või selle koopia) restaureerimiseks või väljavahetamiseks (kui algne detail on hävinud või täielikult amortiseerunud). Samuti ei anta restaureerimistoetust hooldusremondi tegemiseks, mille käigus säilitatakse ehitise tehniline ja esteetiline seisund, nt uuendatakse värvkatet, puhastatakse ja korrastatakse vihmaveesüsteeme, asendatakse purunenud klaasid, eemaldatakse tarinditele kogunenud saaste jms.  Lisaks antakse restaureerimistoetust miljööväärtuslikul alal paikneva kahekorruselise kuuri remondiks või püstitamiseks. Sõltuvalt töödest võib vajalik olla ehitusprojekti olemasolu (projekteerimiskulud ei ole restaureerimistoetusega hüvitatavad).

Toetuse suurus määratakse odavama hinnapakkumise alusel, mille peab taotleja koos avaldusega esitama. Toetuse suurus on maksimaalselt 50% restaureerimise kogumaksumusest, kuid lõplik protsent sõltub esitatud taotluste arvust ja toetusteks ette nähtud summast. Detailide toetuse ülemmäär on 5000 € ning kahekorruseliste kuuride toetuse ülemmäär on 7000 €. Toetuse andmine ja summa otsustatakse hiljemalt märtsi lõpuks.

Toetuse kasutamiseks sõlmitakse leping ühe kuu jooksul pärast linnavalitsuse otsust toetust anda (v.a juhul, kui taotletakse toetust juba tehtud töödele). Lepingus sätestatakse toetuse objekt, sihtotstarve ja suurus, tööde lõpetamise tähtaeg, objekti restaureerimisnõuded, lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord, lepingu lõpetamise alused jms.

Restaureerimisnõuded objektile määrab kultuuriväärtuste teenistus. Restaureerimine tähendab originaaldetaili põhimahus säilitamist ja selle algse ehk ehitusaegse seisundi taastamist. Puuduolevad või kahjustatud osad valmistatakse säilinud detailide täpse koopiana, kasutades samu materjale. Kui restaureerimine ei ole võimalik (detail ei ole säilinud või on täiesti amortiseerunud), siis tuleb uus detail valmistada vana täpse koopiana (sama materjal, mõõtmed, konstruktsioon, kujundus, profiilid). Tehismaterjalide (plastik, värvitud alumiinium jms) kasutamine koopia valmistamiseks on keelatud. Kui originaaldetail ei ole säilinud, võetakse uue detaili tegemisel aluseks inventariseerimisjoonised, vanad fotod või mõne teise, piirkonnale iseloomuliku ehitise originaaldetail. Osakonnal on õigus nõuda vanu fotosid või jooniseid, mis tõendavad mittesäilinud originaaldetaili kunagist olemasolu.

Hooneid, mis asuvad miljööväärtusega hoonestusalal, kuid on ka arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all, võib muinsuskaitseseaduse järgi konserveerida, restaureerida või remontida järgmistel tingimustel:

 • projekti peab koostama vastava pädevustunnistusega ettevõte, järgides muinsuskaitse eritingimusi;

 • projekt peab olema Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistusega kooskõlastatud;

 • töid peab tegema erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all.

Restaureerimise peab lõpetama lepingus ette nähtud tähtajaks. Pärast restaureerimist peab toetuse taotleja lepingus ette nähtud korras ja tähtajaks esitama restaureerimistoetuse lõpparuande (koos fotodega detailist enne ja pärast restaureerimist) ja kulu tõendavad dokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid). Toetus makstakse  taotlejale välja pärast seda, kui osakond on lõpparuande kinnitanud.

Lõpparuande vorm
Lõpparuande vorm

Kui toetuse saaja rikub määruse või lepingu tingimusi (nt ebakvaliteetselt tehtud tööd), on osakonnal õigus lõpparuanne kinnitamata jätta. Toetuse vähendamise või lepingust taganemise otsustab linnavalitsus. Lepingust taganemise korral taotlejale toetust välja ei maksta.

Nii taotluse kui ka lõpparuande materjalid võib esitada nii digitaalselt ([email protected]) kui ka paberkandjal (Küüni 5, tuba 320).

Vaata veel

Viimati muudetud 02.02.2023

Toetused

Tartu linn on restaureerimistoetust jaganud alates 2001. aastast. 2010. a linnaeelarvest toetusteks raha ei eraldatud.

2001. aastal 11 900 €
2002. aastal 8758 €
2003. aastal 35 151 €
2004. aastal 26 843 €
2005. aastal 48 573 €
2006. aastal 59 294 €
2007. aastal 74 089 €
2008. aastal 53 811 €
2009. aastal 41 742 €
2011. aastal 22 380 €
2012. aastal 23 474 €
2013. aastal 14 222 €

2014. aastal 22 466 €
2015. aastal 23 987 €
2016. aastal 28 827 €
2017. aastal 22 430 €
2018. aastal 30 096 €
2019. aastal 55 686 €
2020. aastal 70 246 €
2021. aastal 71 210 €
2022. aastal 76 014 €

2023. aastal 71 073

Viimati muudetud 06.06.2024

Viimati muudetud 07.12.2020

Muinsuskaitse ja miljööväärtuslike objektide kontaktisikud

Tartu linna muinsuskaitse objektide ja miljööväärtustega tegelevad erinevad arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistuse töötajad. Allolevast muinsuskaitse ja miljööväärtuslike objektide kontaktisikute kaardirakendusest on aadressipõhiselt näha, kes antud kultuuriväärtusega tegeleb. Selleks sisestage kaardiaknas aadressiotsingu reale oma hoone aadress (nt Riia tn 1) ning vajutage Otsi nuppu (luubikujuline märk).

Viimati muudetud 05.01.2023