Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projekteerimistingimuste andmine

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Projekteerimistingimuste andmine

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;

 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 •  hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;

 •  et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 •  üldplaneeringus määratud tingimusi.

 Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;

 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

NB! Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 eurot.

Detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;

 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;

 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;

 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks,

 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, 

 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks,

 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;

 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

NB! Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise riigilõiv on 25 eurot.

Projekteerimistingimuste menetlemine

Kohalik omavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui kohalik omavalitsus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kohalik omavalitsus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Lisad hoonete projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • asendiskeem (tõene geodeetiline alusplaan)

 • olemasoleva hoone inventariseerimise joonised 

 • kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised

Lisad rajatiste projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • eskiis või asukohaskeem

 • võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused

 • muinsuskaitse eritingimused

 • korteriühistu üldkoosoleku protokoll

 • asukoha valiku protokoll

Projekteerimistingimused või arhitektuursed ja ehituslikud tingimused on ehitusprojekti koostamise aluseks.

Taotluste vastuvõtt

Hoonete projekteerimistingimuste taotluste esitamine:

 • läbi ehitisregistri (www.ehr.ee),
 • e-postiga aadressile [email protected];
 • paberkandjal arhitektuuri ja ehitus osakonda: Küüni 5, III k, tuba 321 (E 15-18, K 8.30-10.30).


Rajatiste projekteerimistingimuste taotlusi võetakse vastu arhitektuuri ja ehituse osakonnas:
Raekoja plats 3, III k, tuba 309.
E 15−18
K 8.30−10.30

 

Täpsem info:
hoonete osas: Ivo-Sven Riet 736 1219, [email protected] 
rajatiste osas: Mati Raamat 736 1156, 507 9650 [email protected]

Projekteerimistingimuste taotlused ehitisregistris

Vaata lisaks

Viimati muudetud 19.01.2024