Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Piirdeaia ehitamine

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Piirdeaia ehitamine
Digitaalne vormistamine
Riigilõivud
Kontaktid

Piirdeaia ehitamine

Uue piirdeaia rajamine

Kui kinnistu tänavaäärse piirdeaia rajamisega kaasnevad kaevetööd, tuleb ehitusseadustiku lisa 1 alusel esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Katastriüksustevahelised piirded rajatakse ja vajadusel muudetakse naabrite omavahelisel kokkuleppel (asjaõigusseadus § 151), kui detailplaneering või projekteerimistingimused ei näe teisiti ette.

Juhul kui piirdeaed asub miljööväärtuslikul hoonestusalal, tuleb piirdeaia lahendus enne ehitusprojekti koostamist kooskõlastada Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistusega.

Ehitusprojekti osad:

1. Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri (juriidilisest isikust koostaja puhul ka ettevõtte nimi, registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number),
 • projekti koostamise kuupäev.

2. Sisukord ja jooniste loetelu.

3. Seletuskiri

 • Kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.
 • Ehitusprojekti seletuskirjas ja asendiplaanil kinnitada, et piirdeaia rajamisel ei kahjustata olemasolevaid tehnovõrke.
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
 • Seletuskirja lehed nummerdada.

4. Asendiplaan päevakohasel/aktuaalsel geodeetilisel asendiplaanil koos tehnovõrkude jahoone asukohaga (1:500 või 1:1000).

 • Asendiplaanile märkida rajatava piirdeaia asukoht.

 • Lisada juurde vajalikud mõõdud ja kaugused.
 • Vajadusel näidata katendid ja juurdepääsude asukohad.
 • Geodeetiline alusplaan peab olema aktuaalne ja registreeritud arhitektuuri ja ehituse osakonna maakorraldus- ja geodeesiateenistuses.

5. Vajalikud joonised, nt lõige ja vaated.

 • Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud.

 • Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

6. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

7. Korteriühistu vastutab selle eest, et kõik kinnistuomanikud oleksid soovitud ehitustöödest teavitatud. Vajadusel kaasab arhitektuuri ja ehituse osakond ise menetlusse kaasomanikud või korteriühistu.

Piirdeaia projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemisega ja kinnistupiiridega. Kui piirdeaed paigaldatakse kinnistupiirile, mis piirneb linnatänavaga ning toimub katendi rikkumine, tuleb majandus- ja taristuministri 03.08.2015. a määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” §26 järgi taastada kõnnitee kogu laiuses. Sellisel juhul tuleb ehitusprojekti lisada tee rajamise konstruktiivne ristlõige ning asendiplaanil tähistada ristlõigete esitamise asukohad. Lisaks tuleb märkida katendite liigid ja materjalid ning vastavalt taastatavad alad. Kui piirdeaia alla jääb tehnovõrke, siis osakond kaasab ehitusprojekti menetlusse arvamuse andmiseks puudutatud tehnovõrkude valdajad.

Piirdeaia ümberehitamine

Olemasoleva piirdeaia ümberehitamiseks või naabritevahelise piirdeaia püstitamiseks ei pea kohalikust omavalitsusest luba taotlema.

Kui piirdeaia laiendamisega (pikendamisega) kaasnevad kaevetööd, on vajalik esitada ehitusteatis ja asendiplaan. Täies mahus ehitusprojekt ei ole sellisel juhul nõutav.

Dokumentide esitamine

Ehitusteatis on riigilõivuvaba ja selle menetlemine toimub 10 päeva jooksul.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riiklikku ehitisregistrisse (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga).

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu kasutusteatis.

Ehitusteatise pikendamine

Kinnituskirja näidis õige failinimega

 

 

Kaeveloa ja sulgemise taotlemine

Kui piirdeaia rajamisel on vajalik kaevata sügavamale kui 40 cm, pärast ehitusteatise teavitatuks lugemist tuleb esitada  kaevetöö ja sulgemise taotlus ning raport. Seda saab teha linna kodulehel https://www.tartu.ee/et/load-ja-kooskolastused lingist Linnaportaal.

Täpsem info:

Teedeteenistuse kaevelubade peaspetsialist

Riho Okas

736 1217,  513 8581

[email protected]

Viimati muudetud 19.06.2024

Riigilõivud

Riigilõivu tasumine

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu linnavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE422200001120140111,
SEB EE251010102034619009

Kohustuslik viitenumber:
ehitusloa või projekteerimistingimuste taotlemisel: 70200000320183,
kasutusloa taotlemisel: 70200000320329.

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress
(näiteks: riigilõiv Anne 1 ehitusloa eest).

Riigilõivu tasumine on reguleeritud Riigilõivuseadusega.

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 150 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.

Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 25 eurot.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine (RLS§ 3316).

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu 500 eurot.

Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

Ehitisregistri dokumendi väljastamine

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Viimati muudetud 09.11.2022