Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ehitise kasutusluba ja -teatis

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Ehitise kasutusluba
Ehitise kasutusteatis

Ehitise kasutusluba

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Tartu Linnavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb osakonnale esitada vastavad põhjendused ja osakond saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse osakonnale paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsiooni ei esitata registraatoris, kiirköitjas või muus ümbrises, mis ei sobi säilitamiseks, vaid tuleb esitada sobivas ümbrises (mapp, karp vms) ning kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

Kasutusloa taotluses märgitakse:

 1. taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

 2. kasutusloa kättetoimetamise viis;

 3. ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

 4. kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;

 5. ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;

 6. õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;

 7. ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;

 8. energiamärgis, kui see on nõutav;

 9. õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta (nt elektripaigaldise, gaasipaigaldise või lifti kasutuseelse auditi järeldusotsus);

 10. ehitusdokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks;

 11. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Kuna ehitist võib ehitada tööprojekti staadiumis oleva ehitusprojekti järgi, siis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada vajalikud tööprojektid. Juhul, kui põhiprojekti staadiumis olev ehitusprojekt oli koostatud piisava detailsusega, mis võimaldas nõuetekohaselt ehitada, siis võib esitada ka vastava põhiprojekti (ennekõike puudutab see tehnovarustuse osa).

 

Tartu linnas tuleb valminud uusehitise (v.a ajutise ehitise) kohta koostada ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan, mis tuleb registreerida geoarhiivis.

 

Ehitusdokumendid on eelkõige:

 1. teostusjoonised (nt vundamendi ja tehnovarustuse teostusmõõdistused jne);
 2. ehituspäevik;
 3. kaetud tööde akt;
 4. töökoosolekute protokollid;
 5. muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, sealhulgas seadmete seadistus- ja katseprotokollid, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendid.

Kasutusloa menetlusest

Kasutusluba antakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Osakond kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. 

Osakond esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse esemega.

Osakond esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajaduse korral arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada. Kiirema menetluse huvides soovitame kasutusloa taotlusele juurde lisada ehitise projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija nõusolekud kasutusloa väljastamise kohta.

Pärast kasutusloa taotluse ja vajalike dokumentide esitamist teostatakse ehitise kohapealne ülevaatus. Kui ehitis tunnistatakse nõuetele vastavaks, väljastatakse ehitisele kasutusluba.

Vaata lähemalt: Taotluste blanketid
Vaata lähemalt: Riigilõivud

Taotluste vastuvõtt ja täpsem info

Hoonete kohta:
piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistid
Küüni 3, III k, ruum 318

Rajatiste kohta:
Küüni 5, III k, ruum 326
Harri Pärsim 736 1230
[email protected]

Vastuvõtuajad:
E 15–18
K 8.30–10.30

Viimati muudetud 19.06.2024

Ehitise kasutusteatis

Kasutusteatis tuleb esitada juhul, kui ehitis on valmis ja soovitakse hakata ehitist või selle osa kasutama ning  ehitise kasutamise nõuded on täidetud.

Kasutusteatis tuleb esitada ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul.

Kasutusteatise taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Tartu Linnavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu. Erandjuhul, kui kasutusteatise taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb osakonnale esitada vastavad põhjendused ja osakond saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Juhul, kui vajalik dokumentatsioon esitatakse osakonnale paberkandjal, siis peavad need olema arhiivi köites. Dokumentatsiooni ei esitata registraatoris, kiirköitjas või muus ümbrises, mis ei sobi säilitamiseks, vaid tuleb esitada sobivas ümbrises (mapp, karp vms) ning kinnitada nii, et säiliks dokumentide terviklikkus. Dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ning sisaldama esimeses kaustas sisukorda.

Kasutusteatis tuleb esitada piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistile vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist ei saabu teadet, et on vaja kasutusteatises esitatud andmeid kontrollida, siis võib hakata ehitist kasutama või selle kasutusotstarvet muuta.

Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel tuleb lisaks kasutusteatisele esitada ehitusprojekt, mille järgi hoonet ehitati (põhi- ja tööprojekt, tehnovarustuse projektid). Juhul kui nimetatud ehitusprojektid on ehitusloa, kirjaliku nõusoleku taotlusega või ehitusteatisega osakonnale juba esitatud, siis ei pea seda uuesti tegema.

Elektri- ja/või gaasipaigaldise ja/või lifti kasutusele võtmisel tuleb koos kasutusteatisega esitada ka kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest selgub seadme nõuetele vastavus.

Kasutusteatis
Kasutusteatis
Kasutusteatise lisa 1 – eluruumide andmed
Kasutusteatise lisa 2 – mitteeluruumide andmed

Osakond kontrollib, kas seoses kasutusteatises märgitud ehitise kasutamise või selle kasutusotstarbe muutmisega tuleb:

 • viia ehitis nõuetega vastavusse;

 • kooskõlastada ehitise kasutamine või kasutusotstarbe muutmine pädeva asutusega;

 • kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik ehk naaber.

Piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialist kontrollib 10 päeva jooksul alates kasutusteatise esitamise päevast riikliku järelevalve tegemise käigus, kas ehitis või selle osa vastab osakonnas registreeritud ehitusprojektile.

Juhul kui on vaja kasutusteatises esitatud andmeid täiendavalt kontrollida, siis teavitatakse sellest kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul alates teatise esitamisest ning sellisel juhul lähtutakse edasi kasutusloa taotluse menetluse alustest.

Et kasutusteatist menetletaks 10 päeva jooksul, siis soovitame järgida nõuandeid:

 • kasutusteatise esitavad kinnisasja omanikud ühiselt või esitab korteriühistu;

 • naabrite nõusolek on vajalik, kui ehitise kasutusotstarbe muutmine võib tekitada neile halbasid mõjutusi (nt äriotstarbeline ehitis elamupiirkonnas);

 • ehitusprojekt, mille järgi ehitati, peab olema allkirjastatud ning esitatud arhiivi köites (pappkaante vahel ja nöörköites).

Kui ehitis ei vasta osakonnas registreeritud ehitusprojektile, siis tuleks koostada ehitusprojekti muudatused ning need osakonna lubade- ja registriteenistuses registreerida.

Taotluse vastuvõtt ja täpsem info

Hoonete kohta:
piirkonna ehitusjärelevalve vanemspetsialistid
Küüni 5, II korrus

Rajatiste kohta:
Küüni 5, III korrus, tuba 318
Harri Pärsim
736 1230
[email protected]

Vastuvõtuajad:
E 15–18
K 8.30–10.30

Viimati muudetud 19.01.2024

Kiirlingid