Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Abihoone püstitamine

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
736 1238

Abihoonete püstitamine
Taotluste blanketid
Digitaalne vormistamine
Riigilõivud
Kontaktid

Abihoonete püstitamine

Sisekliima tagamiseta abihooned

Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamiseks soovitame ehitusprojekti dokumentatsiooni koostamisel  juhinduda järgmisest:
 

 1. Tiitellehele märkida:
  1. objekti aadress,
  2. soovitud tegevus,
  3. ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
  4. projekti koostamise kuupäev.
 2. Sisukord ja jooniste loetelu.
 3. Seletuskirjale märkida:
  1. hoone asukohakirjeldus,
  2. juurdepääsud,
  3. kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus,
  4. seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot,
  5. seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev,
  6. seletuskirja lehed nummerdada.
 4. Hoone asukohaga asendiplaan (1:500 või 1:1000), millele märkida püstitatava hoone asukoht.
  1. Lisada juurde hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest).
  2. Vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.
  3. Ehitusprojekt peab sisaldama uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste puhul asendiplaani topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Tartu linna geoarhiivis.
  4.  Juhul, kui ehitustegevusega ei kaasne kommunikatsioonide ehitamist, olemasolevate kommunikatsioonidega ristumist, abihoone ehitatakse krundi sügavusse, ehitustöödega ei kaasne maapinna kõrguste muutmist vms, võib ehitusprojekti vormistada olemasolevale krundiplaanile (võib kasutada ka Maa-ameti ortofotot).
 5. Vajalikud joonised, nt korruste põhiplaanid, lõige ja vaated.
  1. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud.
  2. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.
 6. Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikmenõusolek.
 7. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, Päästeamet) jms.
 8. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu kasutusteatis.

Vastavalt ehitusseadustiku § 45 kehtib ehitusluba viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Peale ehitustööde lõppu esitada arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu.

Sisekliima tagamisega abihooned

20–60 m2 ehitisealuse pindalaga (nt saun) abihoone püstitamiseks koostatud ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile” ning eelnevat vormistamise juhendit ei ole tarvis järgida.

Allalaetav juhend

Taotluste vastuvõtt

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riiklikku ehitisregistrisse (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu).

Ehitusteatise pikendamine

Kinnituskirja näidis õige failinimega

Viimati muudetud 20.06.2023

Riigilõivud

Riigilõivu tasumine

Riigilõiv tuleb tasuda Tartu linnavalitsuse arveldusarvele:
Swedbank EE422200001120140111,
SEB EE251010102034619009

Kohustuslik viitenumber:
ehitusloa või projekteerimistingimuste taotlemisel: 70200000320183,
kasutusloa taotlemisel: 70200000320329.

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress
(näiteks: riigilõiv Anne 1 ehitusloa eest).

Riigilõivu tasumine on reguleeritud Riigilõivuseadusega.

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 150 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 250 eurot.

Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot. PS! Siia alla ei kuulu abihooned, kuurid, garaažid jmt.

Mitteelamu ja selle teenindamiseks vajaliku rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 60 eurot.

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 25 eurot.

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine (RLS§ 3316).

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu 500 eurot.

Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

Ehitisregistri dokumendi väljastamine

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Viimati muudetud 09.11.2022

Kiirlingid