Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna lasteaiad

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Tartu linna lasteaiad
Lasteaiakoha taotlemine
Lasteaiakoha kasutamine ja lõpetamine
Kohatasu soodustus
Lapsevanema kulud
Muudatused lasteaedade töös suveperioodil

Lasteaiakoha taotlemine

Taotlemine

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord on kinnitatud 30.06.2015. a. Tartu Linnavolikogu määrusega nr 10.
Lasteaiakohtade taotlemine ja taotluste menetlemine toimub Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. 

Lapsevanemal on võimalik esitada taotlus ARNO kaudu (loe kasutusjuhendit) või tuua paberkandjal haridusosakonda või lasteasutusse. Paberkandjal esitatud taotlused kannab haridusosakond ARNOsse. Loodame, et võimalikult paljud vanemad suhtlevad lasteaiakoha küsimustes ARNO vahendusel, kuna ARNOs menetletakse taotlusi ning seal on kõige terviklikum ja täpsem info.

Vanem võib samal ajal esitada nii lasteaiakoha kui ka lastehoiukoha taotluse. Kui laps kasutab juba kohta, kuid soovitakse kohta mõnes teises lasteasutuses (nt lasteaia vahetamiseks), võib vanem esitada uue taotluse. Vanem saab alati ARNOsse tagasi pöörduda ja esitatud taotlust vajadusel muuta või selle tühistada. Muudatustega ei arvestata ainult sel ajal, kui varasemate andmete alusel on ARNO juba kohad jaganud.

Eeldame, et kui perekonna elukorraldus muutub ja laps ei vaja enam kohta Tartu lasteaias, siis vanem tühistab esitatud taotluse.

Kuna lasteaedade tegevus toimub õppeaastapõhiselt (01.09 kuni 31.08), siis jagatakse ARNO kaudu lasteaiakohti kahe menetluskorra alusel:

 • masskomplekteerimine

 • jooksev komplekteerimine

Kui teil on taotlusega muresid, siis pöörduge julgesti: 

[email protected]  või

[email protected]

 

Foto: Meelis Lokk
Foto: Meelis Lokk

Hariduslike erivajadustega lapsed

Hariduslike erivajadustega lastel on sõltuvalt nõustamiskomisjoni otsusest võimalik kohta kasutada erirühmas või sobitusrühmas. Vanem saab taotluse esitada samuti ARNO kaudu. Kõik taotlused, millele on lisatud nõustamiskomisjoni otsus, jõuavad haridusosakonda. Seal hinnatakse, millise lasteaia millises rühmas on lapse jaoks sobiv koht olemas. Vaba koha olemasolul tehakse vanemale pakkumine.

Erirühma kohtade taotlusi menetletakse jooksvalt eraldi järjekorra alusel.

 

Masskomplekteerimine

Masskomplekteerimisel jagatakse uuel õppeaastal välja vabad kohad kolmeaastastele ja noorematele lastele. Tavaliselt avatakse Tartu lasteaedades igal õppeaastal ca 1000 uut kohta.

Masskomplekteerimiseks võtab ARNO oma andmebaasist 10. märtsi seisuga kõikide kolmeaastaste ja nooremate laste jaoks tehtud kohataotlused, kui soovitud koha kasutamise algusaeg on enne 1. novembrit.

Taotlused jagatakse esitamise järjekorras (esitamisaja järgi) uuel õppeaastal avatavate õppekohtade vahel, arvestades seejuures:

 • esimest eelistust. Kui see ei ole võimalik, siis

 • teist eelistust. Kui ka see ei ole võimalik, siis

 • esimese eelistuse lähedal asuva lasteaia vabu kohti. Kui seal ei ole vaba kohta, siis

 • teise eelistuse lähedal asuva lasteaia vaba kohta. Kui seal ei ole vaba kohta, siis

 • pakutakse koht rahvastikuregistrisse kantud elukohale lähimas vaba kohaga lasteasutuses.

ARNOsse on sisestatud igale lasteasutusele kaks lähimat lasteaeda – kui eelistatud lasteasutuses pole vaba kohta, tagatakse võimalus saada koht samas piirkonnas. Kui esimesele eelistusele lähim lasteaed on teine eelistus, siis lähtub ARNO  teisest lähimaks nimetatud lasteaiast.

Kui lapsele ei ole võimalik pakkuda kohta eelistatud lasteaias või nende lähedal, leitakse koht kodule lähimas vaba kohaga lasteaias. See võib asuda kodust kaugel, kui lähemal asuvates lasteaedades ei ole vaba kohta.

Eesmärgiks on seatud, et kõik lapsed, kes saavad 30.09 seisuga kolmeaastaseks või on juba kolmeaastased, peavad saama koha lasteaias. Tartu linna munitsipaallasteaedades ei ole alla kolmeaastastele lastele piisavalt kohti. Neile on loodud lastehoiukohti ning toetatakse eralasteaedu ja -lastehoide, et vanem ei peaks maksma suuremat kohatasu ja teenus oleks kättesaadav.

Masskomplekteerimise tulemusel saavad taotlejad 15. märtsiks kohapakkumise. Kuna kõikidele alla kolmeaastastele lastele ei jagu munitsipaallasteaedades kohti, siis kõik taotlejad pakkumist ei saa.

Vanemad näevad pakkumist ARNOsse sisse logides. Kohapakkumise teade tuleb ka e-posti teel. Kui pakutud koht ei sobi või vanemad otsustavad, et ei vii last veel lasteaeda, siis saab pakutud kohast loobuda. Koha pakkumisest saab loobuda ka põhjusel, et soovitakse laps viia lasteaeda, kus käib juba tema õde või vend. Sel juhul tuleb lisada ka õe või venna isikukood.

Pakkumise saamisest alates näevad ka lasteaia direktorid nende laste ja vanemate andmeid, kellele on nende juhitavas lasteaias kohta pakutud. Lasteaia direktor võtab vanemaga ühendust ja lepib kokku koha kasutamise tegeliku algusaja. Seejuures kinnitab lasteaia direktor lapse kohasaajaks, märkides ARNOsse vanemaga kokkulepitud koha kasutamise algusaja. ARNOsse märgitud koha kasutamise alguskuupäeval oodatakse last lasteaeda. Sellest kuupäevast algab ka tasu arvestus.

Vanematega kokkulepete sõlmimise käigus selguvad ka vanemad, kel ei ole plaanis pakutud kohta kasutada (nt on Tartust lahkunud ja jätnud taotluse tühistamata) ja kes ei saa ise ARNOs pakutud kohast loobuda. Sellised kohad muutuvad vabadeks kohtadeks.

Vanemate ja lasteaia direktori kokkulepped peavad selguma 30. aprilliks. Selleks ajaks peavad lasteaiad olema kõikide vanematega läbirääkimisi pidanud.

Masskomplekteerimisel on üldises taotluste järjekorras ka üks erand. Nimelt menetletakse eelisjärjekorras nende vanemate taotlused, kelle lapsed kasutavad kohta Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu majas. Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu majas on neli sõimerühma, kus kohta kasutavatele lastele on juba ajalooliselt pakutud lasteaiakohti teistes Tartu lasteaedades. Nendel vanematel tuleks lapse sõimekoha vastuvõtmisel teha uus taotlus, kus on välja toodud ka eelistatud lasteaed pärast sõimerühma lõpetamist.

 

Teine masskomplekteerimine

Maikuu alguses toimub teine masskomplekteerimine, mille käigus jagatakse välja loobumiste tulemusel vabanenud kohad. Teine masskomplekteerimine toimub esimesega samadel põhimõtetel, v.a see, et esmajärjekorras menetletakse õdede-vendadega seotud taotlused (st taotlused, mille puhul vanem loobus koha pakkumisest, kuna soovis lapsele kohta lasteaias, kus juba käib õde või vend). Kui on võimalik vaba koht anda juba samas lasteaias kohta kasutava lapse õele või vennale, siis teise masskomplekteerimise käigus seda tehakse. Kui aga vabu kohti ei ole või neid ei ole piisavalt, siis ei ole seda võimalik teha. Vanem saab igal juhul uue koha pakkumise, isegi kui see ei ole lasteaias, kus käib õde või vend.

Kui vanem otsustab pärast esimest masskomplekteerimist lasteaiakoha kasutamise algusaega edasi lükata, siis tuleb ARNOs kohataotlust muuta. Sel juhul ei arvestata teisel masskomplekteerimisel taotlusega.

Teise masskomplekteerimisega samal ajal jagatakse eelistust arvestades välja ka lastehoiukohad, eelkõige lastehoiukohta soovinutele. Kui pärast lastehoiukohtade jagamist jääb lastehoius vabu kohti, siis pakutakse vaba lastehoiukohta ka nendele, kes jäid lasteaiakoha pakkumiseta.

Jooksev komplekteerimine

Lasteaia direktoritel on võimalik vabu kohti täita jooksvalt ühe koha kaupa, v.a masskomplekteerimiste ajal, sest ei saa lubada olukorda, kus üks koht pakutakse välja kaks korda. Seepärast saab lasteasutus vabu kohti jooksvalt komplekteerida juunist kuni veebruarini. Märtsist kuni maini toimub kohtade masskomplekteerimine. Jooksva komplekteerimise käigus jälgib lasteaia direktor kohtade täitumust ja kui mingis vanuserühmas on vaba koht, siis pakub ta seda sobivas vanuses laste vanematele, kes on taotluse esitanud.

Jooksva komplekteerimise käigus saab vanem ARNOs pakkumise (mille kohta edastatakse ka e-kiri) ning vanemal on seitse päeva aega, et otsustada, kas ta võtab koha vastu või loobub kohast. Kui seitsme päeva jooksul ei võeta kohta vastu, loetakse see kohast loobumiseks. Selline lähenemine on vajalik, et ühe koha täitmine ei jääks liiga kauaks ühe pakkumise taha seisma, sest samal ajal ootavad teised vanemad kohta. Neile ei saa kohta enne pakkuda, kui varem taotluse esitanud vanem ei ole oma otsust teinud.

Jooksva komplekteerimise käigus võib ka juhtuda, et vanem saab korraga mitu pakkumist, näiteks kui samal ajal on vaba koht mitmes lasteaias. Sel juhul saab vanem pakkumise lasteaialt, kes teeb pakkumise esimesena. Kui aga teine lasteaed, kes pakkumise teeb, on vanema esimene või teine eelistus või nende lähedane lasteasutus, siis saab vanem ka teise või kolmanda pakkumise. Pakkumisi tehakse ülelinnalise järjekorra alusel ja eelistusi seejuures ei arvestata. Kui pakutud koht ei sobi, siis tuleb sellest loobuda. Kui eelistatud lasteaias tekib vaba koht, saab vanem uue pakkumise. See aga tähendab, et vanem peab olema valmis kauem ootama. Milline ooteaeg olla võib, pole võimalik ennustada. Peab olema valmis ka pikaks ooteajaks.

Kasulik teada

Oluline info lapsevanematele:

 • Kohast loobumise korral ei pakuta samal õppeaastal samasse lasteaeda kohta.

 • Kui on pakutud esimese ja teise eelistuse lasteaias kohta ja vanem on loobunud, siis taotlus arhiveeritakse.

 • Soovitatav on hoida lasteaiakoha taotlus aktuaalsena ja seda vajadusel täiendada. Sel juhul on tagatud, et taotluse menetlus toimub mõistlikult. Taotluse esitamise aega ei ole võimalik muuta, see jääb nii, nagu see fikseeriti taotluse esmasel esitamisel.

 • Kui lasteaia direktor on tunnistanud lapse ebatõenäoliseks koha kasutajaks, taotlus arhiveeritakse. Kui vanem ei ole sellega nõus, tuleb tal pöörduda haridusosakonda, kes saab taotluse ennistada.

 • Lasteaiakoha taotlust on võimalik esitada kõigil, ka neil, kes ise ja kelle laps ei ole Tartu elanikud. Eelisjärjekorras menetletakse taotlused, mille puhul nii laps kui ka üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Tartu elanik.

 • Kui lasteaia direktor on ARNOsse märkinud koha kasutamise algusaja, kuid vanemal tekib põhjendatud vajadus seda muuta, siis tuleb pöörduda lasteaia direktori poole, kes hindab muutmisvajadust. Üldjuhul ARNOsse märgitud koha kasutamise algusaega hiljem ei muudeta.

 • Kui vanem ei saavuta lasteaia direktoriga kokkulepet koha kasutamise algusajas või muudes küsimustes, on võimalik pretensioonidega haridusosakonda pöörduda.

Viimati muudetud 03.10.2023

Lasteaiakoha kasutamine ja lõpetamine

Kasutamine

Lasteaiakoha kasutamine algab kuupäevast, mil lasteaia direktor on lapse ARNOsse kandnud. Sellest kuupäevast algab ka kohatasu arvestus. Kui esimesel kuul ei kasutata kohta terve kuu, siis arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga. Lapse puudumisel tuleb vanemal maksta kohatasu sõltumata puudutud ajast ja puudumise põhjusest. Kui lasteaed on suletud, pakutakse asenduskohta. Sõltumata sellest, kas laps kasutab asenduskohta või mitte, tuleb vanemal tasuda kohatasu.

Lapsel on võimalik lasteaias süüa kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel söögikorral. Söögikorrast on võimalik loobuda, kui vanem teatab vähemalt üks nädal enne söögikordade muutmist ette. Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi, eeldusel et vanem on lapse puudumisest õigel ajal teavitanud. Lapse puudumisest tuleb teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00ks telefoni teel või e-kirjaga. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Linnavalitsus esitab vanemale arve jooksva kuu kohatasu ja eelnenud kuu toidukordade kohta. Arve esitatakse jooksva kuu 15. kuupäevaks ja selle peab tasuma 20. kuupäevaks. Koha kasutamise algus- ja lõpukuul esitab linnavalitsus arve viie tööpäeva jooksul enne või pärast vastavat sündmust.

Arve tuleb tasuda viie tööpäeva jooksul. Arve esitatakse vanemale, kes on kohta taotlenud, v.a juhul kui lasteaiale on teada antud, et see tuleb esitada teisele vanemale. Arve maksja võib erineda arve saajast.

Lasteaiad ei sõlmi vanematega enam koha kasutamise lepingut. Lasteaiakoha kasutamisel tuleb järgida ARNOs kinnitatud tingimusi, õigusakte, lasteaia kodukorda ja päevakava. Lasteaias saavad käia terved lapsed. Rühma õpetaja otsustab, kas laps on piisavalt terve, et teda rühma lubada, seejuures lähtutakse lapse huvidest. Kui vanem ei ole rühma õpetaja otsusega nõus, tuleb tal esitada arstitõend, kus on kirjas, et laps on terve.

Foto: Sander Hiire
Foto: Sander Hiire

Kasutamise lõpetamine

Lasteaiakohta saab kasutada tähtajaliselt. Üldjuhul lõpeb koha kasutamise õigus lapse kooliminekule eelneva õppeaasta viimasel päeval. Laps võib lasteaias käia kauem, kui nõustamiskomisjon on koolikohustuse täitmise edasi lükanud.

Koha kasutamine võib olla ka lühem, kui lapsele pakutakse asenduskohta puuduva lapse asemel. Vanem peab jälgima, milline on pakutud koha kasutamise lõpukuupäev ning pakkumise vastuvõtmisel sellega arvestada. Kui soovitakse ise enne tähtaega koha kasutamist lõpetada, siis tuleb ARNOs sisestada koha kasutamise lõpuaeg. ARNO edastab info lasteaia direktorile. Koha kasutamise lõpetamisest on võimalik teada anda ka kirja teel.

Vanemal tuleb koha kasutamise lõpetamisest vähemalt  14 päeva ette teatada, v.a juhul kui on tegemist erakorralise juhtumiga.

Lasteaedade vahetamisel tuleb uues lasteaias alguskuupäev leppida kokku arvestusega, et eelmises lasteaias on võimalik koha kasutamine mõistlikult ja õigel ajal lõpetada.

Kui koha kasutamine lõpeb kuu vältel, siis arvestatakse kohatasu proportsionaalselt kasutatud ajaga. Ettemakstud kohatasu eest makstakse toidukulu. Kui ettemaks ei kata kogu toidukulu, siis tuleb vanemal tasuda esitatud arve. Tartu linna lasteaedadel on tsentraliseeritud raamatupidamine, st võlgnevused on süsteemiüleselt jälgitavad.

Viimati muudetud 02.01.2024

Tartu munitsipaallasteaias ja -hoius

Kohatasu soodustuse saamine käib üldjuhul automaatselt ARNO keskkonnas ja selle eelduseks on, et vähemalt üks lapsevanem ja lapsed elavad rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Kui ühe pere lapsed kasutavad samaaegselt kohta nii munitsipaal- kui ka erasüsteemis, siis vabastatakse munitsipaalsüsteemis kohta kasutav laps kohatasust, sõltumata laste vanuselisest järjestusest peres.

 Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
 1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
 2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
 3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Kui lapsevanem(ad) ja lapsed  elavad erinevatel aadressidel Tartu linnas, siis kohatasu soodustuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada haridusosakonda ([email protected]) taotlus. Taotluses selgitada, milles  seisneb  takistus tegeliku ühise elukoha registreerimiseks.

Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

 

 

Viimati muudetud 07.12.2022

Lapsevanema kulud

Toidukulud

Lapsevanem tasub lapse toidukulu kolme söögikorra – hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtuoote eest. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab direktor.

Kui laps puudub, tuleb lasteasutust sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.

Tartu linna majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik saada toitlustamise toetust.


Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis 

Juhend lasteasutustes ja müügiautomaatides pakutava toidu kohta 

Lasteaia kohatasu

Alates 01. jaanuarist 2023  moodustab Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste  rahastamisel lapsevanema poolt kaetav osa (edaspidi kohatasu) ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.

Lasteaia kohatasu on  alates 01.01.2023 ühes kuus ühe lapse kohta 81 eurot.

Lasteaiakohatasu vabastus
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Basseini kasutamise kuutasu

Lasteasutustes, kus on bassein, saavad lapsed ujumisõpetust lapsevanema kirjaliku sooviavalduse alusel.

Alates 01.01.2023 on basseini kuutasu Tripsiku lasteaia Triinu ja Taavi maja lastele (ujumistunnid 2x nädalas) 5 EUR/kuu. Kui ühest perest osaleb ujumisõpetuses kaks või enam last, tuleb ujumisõpetuse eest tasuda ainult esimese lapse eest, teiste laste jaoks on ujumisõpetus tasuta. Tripsiku lasteaia Sipsiku maja lastele (ujumistunnid 1x nädalas) on basseini kuutasu 2,50 EUR/kuu

ning lasteaias Pääsupesa kuutasu 3,50 eurot.

Huvitegevuse osalustasu

Üldjuhul korraldavad lasteasutustes huvitegevust mittetulundusühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes määravad ka osalustasu. Kui huvitegevust korraldab lasteasutus ise, siis kehtestab osalustasu Tartu linnavalitsuse haridusosakond oma korraldusega.

Viimati muudetud 02.01.2024

Suveperioodil 2024. aastal on ajutiselt  suletud järgmised  koolieelsed munitsipaallasteasutused:
Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu    01.07. - 31.07.
Tartu Karlova Lasteaed (Karoliine maja, Sassi maja)    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Helika    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Klaabumaa (Sireli maja, Klaabu maja)    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Lotte     01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Kannike    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Tõruke    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Tripsik (Sipsiku maja)    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Piilupesa    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Rukkilill    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Rõõmumaa (Midrimaa maja)    01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Rõõmumaa (Rõõmupesa maja)     01.07. - 31.07.
Tartu Lasteaed Krõll    01.07. - 31.07.
Tartu Maarja Kooli lasteaiaosa    25.06. - 31.07.

2024. a suveperioodil on avatud kõik munitsipaallastehoiud: 
Kivike lastehoid (Kompanii 1C, lapsed on juulikuus Kivikese Lasteaia peamajas),
Meelespea lastehoid (Ilmatsalu 24a),
Karoliine lastehoid (Tähe 4),
Rukkilille lastehoid (Vasara 50),
Rõõmumaa Midrimaa lastehoid (Ülikooli 1).

Piirkonniti on 2024. a suveperioodil avatud järgmised munitsipaallasteaiad:
Kesklinn: Tartu Lasteaed Naerumaa, Tartu Karlova Lasteaed (Tähe maja,)
Veeriku, Tähtvere, Tamme: Tartu Maarjamõisa Lasteaed , Tartu Lasteaed Tähtvere, Tartu Lasteaed Meelespea,
Ropka, Räni: Tartu Lasteaed Hellik, Tartu Lasteaed Ristikhein,
Raadi, Kruusamäe: Tartu Lasteaed Kivike, Tartu Lasteaed Pääsupesa,
Annelinn:  Tartu Lasteaed Kelluke, Tartu Lasteaed Annike, Tartu Lasteaed Mõmmik, Tartu Lasteaed Tripsik (Triinu ja Taavi maja), Tartu Lasteaed Poku.

Foto: Kaspar Kreegimäe

Viimati muudetud 01.04.2024