Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond
Raekoja plats 14, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 253 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • 14.11.2023 - 12.12.2023 Maleva aktiivide kokkusaamine

  Projekti peamine eesmärk on arendada maleva aktiivide vahelist koostööd, mille võimaldamiseks korraldatakse 3-päevane koostöö arendamise üritus. See toimub 1.-3.detsembril Viljandi, Tartu ja Tallinna malevate aktiividega, mille raames on planeeritud ka kolm minikoolitust, põgenemistoa külastus ...

 • Projekti sisuks on Haridus- ja teadusministeeriumi meede „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ Ehituse ja tsiviilrajatiste konsortsiumi töös ehk kuhu suunas ehitussektor määratavas tulevikus areneb ning milliseid roheoskusi tööjõuturg tulevikus võiks vajada.
  Roheoskused ettevõtete ...

 • Projekti sisuks on Haridus- ja teadusministeeriumi meetme „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ raames toiduainete töötlemise konsortsiumi töö, mille käigus täpsustatakse roheoskuste vajadus ja õppimisvõimalused; vaadatakse üle ja ajakohastatakse olemasolevates tasemeõppe õppekavades ...

 • Gümnaasiumiastme õpilastele riigikaitse ühepäevaste õppekäikude tegemine.
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Partnerid saavad kokku ühisprojekti kirjutamiseks.
  Eesmärgiks on kirjutada ühisprojekt, mille põhifookus on õpilaste ning õpetajate toetamine mentordamise abil.

 • 20.10.2023 - 19.04.2024 Erasmus+

  Kooli sisene õhkkond vajab parandamist, et kooli kollektiivis oleks lugupidav, heatahtlik ja abivalmis suhtumine. Koostöös nelja Euroopa partnerkoolidega korraldavates õpitubades õpilased saavad arutleda tähtsatel teemadel ühiskonnas, nagu diskrimineerimine ja kiusamine.
  1. Õpilaste sallivuse ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2023 kuni sügis 20204
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Traditsioonilistest kvalifikatsioonidest lühemad mikrokvalifikatsioonid on paljudes Euroopa riikides üha enam kasutusel. 16. juunil 2022 võttis Euroopa Liidu (EL) nõukogu vastu soovituse mikro-kvalifikatsioonidest elukestva õppe ja tööalase konkurentsivõime tagamiseks. Selle lähenemise kontekstis ...

 • Üldeesmärk on luua Euroopa-põhine koostööpartnerlus tehniliste kutsekoolide vahel, et vahetada häid tavasid uuenduslikest autotehnikute õpetamismetoodikatest, et kohaneda elektrisõidukite sektori kiire arenguga. Selle tulemusel saavad kutseõpetajad pakkuda kutseõppuritele vastavat õpet ja oskusi ...

 • Noorte pianistide konkurss
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele. 3-7 õpiaastat ilma vanusepiiranguteta. Õpilaste ja õpetajate infovälja suurendamine, võimalus tagasisideks oma ala professionaalidelt.

 • Herbert von Blanckenhageni mälestusteraamatu "Maailma ajaloo äärel" publitseerimine Tartu Linnaajaloo Muuseumide mälestute sarja neljanda raamatuna
  Herbert von Blanckenhageni mälestused on kirja pandud elavas ja kaasahaaravas stiilis. Nad hõlmavad 10 aastat Tartu ajaloost, mille sisse mahtusid ...

 • 18.09.2023 - 21.12.2023 Huvitavad kohtumised raamatukogus

  Raamatukogud on tuntud kohtadena, kust inimesed saavad kvaliteetset infot ja kasulikke teadmisi. Lisaks teadmiste vahendamisele raamatute ja teiste erinevate väljaannete kaudu, saavad raamatukogud kaasa aidata teadmiste ja oskuste levile mitmesuguste oma ala ekspertidega kohtumiste võimaldamise ja ...

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt (Valter 2002:7). Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kesklinna Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Õpilaste osalemine loodusprogrammis

 • 05.09.2023 - 01.03.2025 Tõstame rohetehnoloogia teadlikkust

  Tutvustada kliimamuutusi läbi põllumajanduse, kliimamuutuste mõju põllumajandusele ning meie kohanemisvajadust kliimamuutustega.
  Venekeelsete õpilaste teadlikkuse tõstmine inimtegevuse mõjust keskkonnale, rohemajandusest ja roetehnoloogiast, eesti keelse sõnavara omandamine ja praktiseerimine ...

 • Tartus on kasutusel suur hulk erinevaid kanaleid ja viise, kuidas linlane saab kohaliku omavalitsusega ühendust võtta, avalikke teenuseid puudutavat infot otsida, leida lahendus mõnele kohaliku omavalitsusega seotud probleemile või taotleda mõnd avalikku teenust. Kuna teemasid, millega linn ...

 • Võimaluste pakkumine täiendava ning süvendatud loodus- ja keskkonnaalase hariduse omandamiseks ning huvi äratamine teaduse vastu. Ökoloogilise mõtteviisi ning säästva arengu vajadusest johtuvate loodushoidlike väärtushinnangute ja heade tavade kujundamine
  Laste kalandusalaste teadmiste tõstmine ...

 • Kutsehariduse omandajate seas on üha enam mitmesuguste erivajadustega õppijaid. Kaasava hariduse põhimõtte kohaselt on vaja luua eeldused, et kõigil õppijatel oleksid võrdsed võimalused. Projekti üldeesmärgiks on luua puuetega õpilastele võrdsed võimalused osaleda kutsehariduse ja -koolituse ...

 • Projekti raames tutuvstatakse kutsehariduse ja koolituse sfääris uut tüüpi hariduskeskust kui interdistsiplinaarset keskust. Keskus pakub selle liikmetele formaalseid ja mitteametlikke võimalusi suhelda erinevate kutsehariduse valdkonna ekspertidega. Interdistiplinaarne keskus koosneb erinevatest ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele.
  Tartu Kivilinna Kooli 36 klassi 812 õpilase osalemine 36 keskkonnaalases õppeprogrammis.

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Mart Reiniku Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Tartu Mart Reiniku Kooli 286 õpilase osalemine 14 õppeprogrammis

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist ja õppekava üldpädevuste saavutamist.
  Toetada 1.-9. klassi õpilaste mitmekülgset ja huvitavat õppimist läbi aktiivsete ...

 • Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad ja õpilased on keskonnasäästlikkuse probleemide lahendamisel veel algusjärgus ja palju oleks õppida mujalt, kus on tegevused juba käima lükatud. Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda ...

 • 01.09.2023 - 31.12.2023 Liikuma kutsuv Anne Noortekeskus

  Antud projektiga soovime muuta Anne noortekeskuse hoovi mitmekülgsemaks ja rohkemate noorte vajadustele sobivaks, tuues juurde võimalusi vabas õhus aktiivse aja veetmiseks.
  Projekti käigus soovime täiendada Anne noortekeskuse hoovis olevat rämpi ja tuua hoovi juurde rohkem võimalusi õues aja ...

 • Projekti eesmärk on roheoskuste õpetamiseks tasemeõppe õppekavade sisu ja õppe korralduse ajakohastamine ning kõrghariduses uute tasemeõppe, täienduskoolitusõppe või mikrokraadide moodulite ja õppeainete väljatöötamine. Kõrg- ja kutsekoolide ülene koostöö roheoskuste õpetamisel võimaldab õppuritel ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Projekti eesmärk on pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu ...

 • Tunnetusrogramm õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude (värvikull, muutmismäng, kuulamismäng, kompimismäng, maitsemäng, vaatlusmäng) kaudu retke jooksul. Õppeprogramm ...

 • Tartu Lasteaed Tripsiku rühmade Kakuke, Mesimumm, Täheke, Krõll, Sipsik õppeprogrammides osalemine
  Õppeprogramm Kes elab järves eesmärgid: Osalejad saavad teada, mis on järv ja miks on järvedel nimed. Õpime, miks on veeohutus oluline. Õpime mõõtma erinevaid pikkusi. Uurime ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 1.-5.klasside õpilased osalevad aktiivõppeprogrammides 1.a Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja) "Tunnetusprogramm" 1.b Tartu Loodusmaja "Uurime ja avastame loodust" 1.c Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (Vapramäe Loodusmaja) ...

 • Projet toetab Tartu Maarja Kooli põhikooli õpilaste osalemist loodusharidusprogrammides
  Erivajadustega õpilased õpivad tundma loodust

 • Projekti eesmärk on Tartu Hansa Kooli õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine
  Õpilaste osalemine loodusprogrammis.

 • õppekäikude korraldamine Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli õpilastele
  keskkonnateadlikkuse tõstmine

 • 01.09.2023 - 31.08.2024 Kirjavahetus

  Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • 2023-2024 õppeaastal jätkab Tartu Aleksander Puškini Kool õppekäike loodusesse koostöös Tartu Loodusmajaga. Projektis osaleb kogu kool.
  Arendada õpilaste teadmisi looduse ja keskkonna valdkonnas.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • 2023-2024 õppeaastal Tartu Aleksander Puškini Kooli õpetajad koostöös kolleegidega kahest koolist Lätist ja Leedust uurivad ja rakendavad meetodeid ja meetmeid, mis aitavad aktiveerida ja arendada algkooli õpilastel mõtlemise pädevusi.
  Arendada õpilastel iseseisvust, ettevõtlikkust ja ...

 • Viiakse läbi eesti kalu ja kalastikku tutvustavad õppepäevad koolieelikutele, kus õpitakse ka räime puhastama ja praadima
  Laste kalandusalaste teadmiste tõstmine ning kala kui toidu väärtustamine

 • Tartu Karlova Lasteaia Sõbrapärlite, Sipsikute, Tähepärlite, Õnnepärlite ja Kuupärlite rühma lapsed (66 last) osalevad neljal õppekäigul
  Orava aastaring programmi eesmärk: Õpetada tundma orava eluviisi läbi aktiivõppemängude: toitumine, vaenlased, pojad, elupaik, tegevusjäljed, liikumine, ...

 • Tartu Lasteaed Hellik 2 rühma osalevad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA kaherl õppeprogrammil
  Tartu Lasteaed Hellik laste (2 rühma) osalemine loodusõppeprogrammides

 • 01.09.2023 - 31.08.2025 Let`s create the future together!

  Kolme balti riigi õpilaste jätkusuutliku maailmavaate edendamine.
  Tutvustada noortele jätkusuutliku tuleviku võimalusi erinevates valdkondades.

 • 14.08.2023 - 21.12.2023 Kohtumised kirjanikega, sügis 2023

  Eesti kirjanikega kohtumiste korraldamine Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus 2023. aasta 2. poolaastal (sari "Kohtumised kirjanikega"). Autoritega kohtumiste korraldamine aitab kaasa eesti kirjanduse ja autorite tutvustamisele ning lugemishuvi äratamisele ja kasvamisele. Võimalus ...

 • Turismi-, hotellindus- ja restoranisektorid on ühed suurimad tööandjad Kesk Läänemere piirkonnas. Nende sotsiaalne roll noorte tööturule sisenemisel on ülioluline, kuna antud sektorid loovad noortele rohkem töökohti, kui teised. Noorte tööhõive nendes sektorites on aga tõsiselt mõjutanud COVID-19 ...

 • 01.08.2023 - 31.12.2023 Robootika simulaatorid

  Tööstuse digitaliseerimine on kasvatanud nõudlust tööstusrobootika ja -automaatika oskuste järele. Tartu VOCO projekti eesmärgiks on tehnika valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil. Selleks soetatakse robotiõppeklassi simulaatorid, kus on 15 virtuaalset ...

 • 01.08.2023 - 31.12.2023 Automaalrite õppesimulaator

  Projekti üldeesmärk on mootorliikurite valdkonna erialade õppetöö kaasajastamine ja kvaliteedi tõstmine digilahenduste abil. Eesmärgi saavutamiseks soetatakse projekti raames värvimise simulaator, mille toel saab kontrollitud ja simuleeritud õppekeskkonnas õppida erinevaid ...

 • 21. sajandi raamatukoguhoidja peab suutma kiiresti õppida ja kohaneda uute olukordadega, olema kursis uusimate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega, suutma orienteeruda suures koguses infos, samuti olema suhtlemisaldis, avatud ja loov. Pandeemia aeg muutis raamatukogusid ja nende teenuseid. ...

 • 31.07.2023 - 31.08.2024 Kirjavahetus

  Hansa kool lähtub õppetöös kaasava hariduse põhimõtetest. Igapäevane väljakutse on õpilaste kaasamine ja toetamine, et tagada igale õpilasele nende võimetele vastav õpe. Oleme koolis välja töötanud tempopõhise õpilaste jaotamise rühmadesse põhiainetes (matemaatika, eesti keel, kirjandus, inglise ...

 • Lasteaial puudub ühine, teadlijk ja süsteemne väärtusarendus. Sageli tekivad töötajate vahel väärtuskonfliktid ehk vastuolud.
  Kaasata ja toetada lasteaia meeskonda saavutamaks ühine arusaam kokkulepitud väärtustes ja üksmeel ühistes tegevustes, et kokkulepitud väärtused rakenduksid ka ...

 • 26.07.2023 - 31.08.2024 Piilupesa avastusretked

  Projekti käigus osalevad 6aastased lapsed kolmes erinevas õppeprogrammis, mis toetavad laste loodusalaste teadmiste omandamist.
  Lapsed saavad teadmisi järve elustikust, kaladest; Lapsed omandavad teadmisi varasema aja loomapidamise kohta ning sõnastavad, kuidas oleks võimalik tänapäeval seda ...

 • Projekti eesmärk on tutvuda säästvat arengut edendavate tegevustega raamatukogudes, keskendudes eelkõige kolmandale eesmärgile: hea tervis ja heaolu. Rahvaraamatukogud on loodud selleks, et aidata kohalikke kogukondi teabe ja teadmistega erinevates kontekstides. Need on institutsioonid, mis pakuvad ...

 • Linnamuuseumide suvekooli korraldamine 4. ja 5. septembril
  Edendada erinevate Eesti linnamuuseumide vahel koostööd. Algatada ühisprojekte. Jagada kogemusi.

 • 26.06.2023 - 30.09.2023 Tartu Noorte Töömalev 2023

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • Projekti raames luuakse üle-Euroopaline võrgustik mootorsõiduki tehnika erialasid õpetavatest kutse ning rakenduskõrgkoolidest ning eesrindlikest ettevõtetest, kes on toonud turule uued alternatiivkütustel põhinevad tehnoloogiad, muuhulgas elektrisõidukid, hübriidtehnoloogi ning ...

 • 12.06.2023 - 14.06.2023 TAG-i õpilaste riigikaitse välilaager

  Gümnaasiumiastme õpilastele riigikaitse välilaagri korraldamine.
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Veeriku Kool on seadnud oma arengusihiks õpilaste õpirõõmu suurendamise. Mõistame, et tõhusate õpistrateegiate kasutusele võtmine ei ole eesmärgi saavutamiseks piisav. Oluline on, et nii õpetajad kui õpilased mõistaksid tõhusa õppimise olemust, oleksid omaks võtnud juurdekasvuuskumuse ja ...

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib ...

 • Laenutuskapid pakuvad võimalust lugejatel raamatuid laenutada ja tagastada just nendele sobivatel aegadel, sõltumata raamatukogu lahtioleku kellaaegadest. Tartu Linnaraamatukogu võttis raamatukapi teenuse kasutusele 2021. aasta kevadel. Hetkel on raamatukapp meil vaid peamaja ees, aadressil ...

 • Tööstusettevõtete automatiseerimisest liigutakse üha enam robotite kasutusele ning inimeste ja robotite ühistöö terminiks on Industry 5.0. Mõistagi toob see kaasa vajaduse uuendada teadmiste ja oskuste baasi, jagada tööstusettevõtete kogemusi uuenduste sisseviimisel ning kaardistada, milliseid ...

 • Ehitussektor moodustab 35% kogu jäätmetekkest ning 5–12% kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogustest ELis. Tõhusam materjalikasutus võib nendest heitkogustest säästa kuni 80%. Woodcircles projekt on ellu kutsutud selleks, et vähendada ehitussektori negatiivset keskkonnamõju. Projekti fookuses on ...

 • Kaugtöö on muutunud igapäevaseks töövormiks. Suured muudatused toimusid pandeemia aastatel erakordse kiirusega, mistõttu ei olnud võimalust süsteemselt ja organisatsioonipõhiselt hinnata kaugtöö mõjusid inimestele, tööprotsesside toimimisele ega töö tulemuslikkusele. Samuti jäi piiratuks aeg, et ...

 • 01.06.2023 - 31.08.2024 Tartu VOCO õpiränne 2023-2024

  Vastavalt Tartu VOCO rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027, pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Noorsootöötajate ja noorte harimine.
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi rahvusvaheliste Eramsus+ võimaluste.

 • 01.06.2023 - 31.08.2024 Kirjavahetus

  Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja ...

 • Projektiga tagatakse rahvusvahelise kaitse saajatele, sh ajutise kaitse saajatele tugiisikuteenus, mis tagab parema iseseisva toimetuleku ja kohanemise kohalikus omavalitsuses.
  Tagada KOVis sihtrühmade vajadustest lähtuv täiendav tugi, mis toetab nende toimetulekut ja kohanemist uues ...

 • Kunstinäitusest inspireeritud asfaldimaal "Rõõm ja mure kaksikvennad"
  Projekt seob kokku noortekeskuse aktiivsed noored ja Tartu linnamuuseumi uue kunstinäituse. Noored saavad välikeskkonnas tegutsedes aktiivselt kaasa lüüa uue suuremõõtmelise kunstiteose valmimises, mis on inspireeritud ...

 • Tartu Linnamuuseumi aastaraamatu väljaandmine
  Tartu Linnamuuseumi aastaraamatuga seotud kulutuste toetamine Eesti Kultuurkapitali poolt

 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames külastavad 8 Tartu Linnamuuseumi töötajat 2023. aasta septembris 5 põhjamaade linnamuuseumi. PMN toetab reisi ning majutuskulusid.
  Eesmärk on tutvuda Põhjamaade linnade muuseumide tegevusega, toimimisega, näitustega ning ...

 • Tartu Rakendusliku Kolledži vastuvõtu administraatori eriala võistleja ettevalmistuste läbiviimine perioodil 02.05-03.09.2023, osalemaks EuroSkills 2023 võistlustel septembris 2023 Gdanskis, Poolas ja juulis 2023 Ateenas, Kreekas.
  Harno on EuroSkills 2023 võistlustel osalemise korraldajaks. Kool ...

 • Projekti fookus on edendada koostööpartneritega olemasolevaid kultuurisuhteid, jagada teadmisi parimatest praktikatest ning luua sild uute ideede tekkimiseks tulevikuks. Kultuuriosakonna huvi on eelkõige saada ülevaate partnerriikide süsteemidest huvihariduse toetamise ja arendamise osas, ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Korrastatakse Tartu varasema ajaloo uurimiseks olulise tähtsusega arheoloogiliste loomaluude kogu.
  Teha allikmaterjal uurijalile kättesaadavaks.

 • Perehommik sarjast "Sõpruse 4 aastatega. Kevad/suvi.""
  Perehommik sarjast "Sõpruse 4 aastatega" sarja järkamine

 • 19. sajandi linnakodaniku muuseumis juubelinäituse koostamine Leila Pärtelpojast.
  Projekti eesmärk on tähistada 19. sajandi linnakodaniku muuseumi 30. aastapäeva juubelinäitusega. Näituse fookuses on muuseumi sisekujundaja, teenekas sisearhitekt Leila Pärtelpoeg. Näitus kajastab L. Pärtelpoja ...

 • Tartu Mänguasjamuuseumi mängutuba on tegutsenud al 2004. aastast ning vajab kaasajastamist. Uuendatud multifunktsionaalse mängutoa olemasolu kasvatab muuseumi külastuste arvu ja kaasab enam uusi sihtrühmi n erivajadusega inimesed, töökoosolekuid pidavad ettevõtted jne. Mängutoa uuendamine on ...

 • 01.03.2023 - 31.08.2023 Kirjavahetus

  Kultuuridevaheline õppimine
  Projekti peamine eesmärk on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises õpi- ja töökeskkonnas ning konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima vahetusõpilaseks, välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks ...

 • Tegevuskava raames koostatakse metallierialale ühine koolidevaheline profiõppe rakendamise ja hindamise mudel kaasates süsteemi loomisesse ja käivitamisse profiõpet läbiviidavad asutused.
  Ettevalmistavad tegevused rakendusmudeli koostamiseks ja käivitamiseks, et vähendada tööjõupuudust, pakkuda ...

 • 01.03.2023 - 31.12.2023 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse välilaagri transpordi ja õppekäikude toetuseks.
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis.

 • Tartu Forseliuse Kool on viimase kolme õppeaasta jooksul teinud olulisi samme selleks, et muuta juhtimissüsteem laiemaks ning kaasata õppimisse tegevõpetajaid. Märgatavad muutused on juba toimunud ning hetkel on Tartu Forseliuse Koolis tegutsemas lisaks juhtkonnale ka koolikorraldustiim, kes ...

 • Tähtvere spordipark kuulub Terviseradade koosseisu. Spordipargis on talvekuudel suusarajad ja harjutusväljak. Ülejäänud aastaaegadel on rullirada, jooksurajad, BMX-rada, rattakrossi rada. 2023 suvel valmib uus jõulinnak, kus saavad rakendust sportlased, harrastajad, erivajadustega inimesed, ...

 • Puu- ja köögivilja pakkumine
  * Projekti tegevuse tulemusel on Ilmatsalu lasteaia õppeaia edasiarendusena rajatud marjaaed, kus kasvavad erinevad viinamarjasordid, must sõstar, punane sõstar, valge sõstar ja karusmarjad. Marjaaia rajamise tulemusel on lapsel võimalik tutvuda erinevate ...

 • 01.02.2023 - 30.11.2024 Hajaasustuse programm 2023

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Meedet rakendatakse endises Tähtvere valla piirkonnas.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Seda eriti uussisserändajate puhul, kelle sotsiaalkultuuriline tasust on erinev kohalike elanike omast. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on ...

 • Tähtvere Puhkepargi peamisteks osadeks on Tartu laululava, erinevate rajatistega spordipark, laste- ja noortepark, skatepark ning dendropark, tegemist on populaarse vaba aja veetmise kohaga, mille külastab iga-aastaselt enam kui 100 000 inimest. Tähtvere spordipark kuulub Terviseradade koosseisu. ...

 • Antud projekti vajalikkus tuleneb sellest, et koolid peavad täna leidma lahendusi ja meetodeid, et vastata kaasaegse hariduse suundadele ja eeldustele. Selle asemel, et lahendusi vaid oma kooli siseselt välja töötada on koolidel kasulikum teha koostööd, jagada parimaid praktikaid ning ...

 • 02.01.2023 - 31.12.2026 CycleUp!: kunst tänavaruumis

  Paljud Euroopa linnad on autokesksed ja elukeskkonda kahjustavate liikumismustritega. Projekt CycleUp suurendab teadlikkust keskkonnahoidlikest liikumisviisidest, eriti rattaga liikumisest, läbi rahvusvahelise ja valdkonnaülese kogukonna- ja kunstiprogrammi. Projekti tegevuste tulemusena sünnivad ...

 • 02.01.2023 - 30.08.2023 Tartu Lasteaed Kivike MATIK õpe

  Arvestades lasteaias 3-7 -aastaste laste ( 180) ja aiarühmade hulka ( 9) on õppetegevusteks kasutatavaid robootikavahendeid vähe, vajadus on, et õppetegevustes kasutatavaid seadmeid oleks piisaval hulgal, erinevatele vanusegruppidele.
  Luua võimalused kaasaegse õpikäsituse läbiviimiseks laste ...

 • Lasteaial on liiga väike aiandusnurk ja lastel puuduvad tervisliku toidu valmistamise võimalused
  Tõsta laste teadlikkust toidu kestlikust tootmisest ja tarbimisest

 • Projekti eesmärgiks on läbi viia KGB kongide muuseumi püsiekspositsiooni uuendusprotsess. Selle käigus saavad valitud muuseumiruumid uue ideelise ja tehniliste vahenditega toetatud interaktiivise sisu, mis keskendub Riia tänava "hallis" majas kinnipeetute saatuse ja üleelamiste, Eesti ja ka Tartuga ...

 • 02.01.2023 - 28.04.2023 Kirjavahetus

  Lasteaia territooriumile ei ole loodud võimalusi köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamiseks ja õuesõppe läbiviimiseks.
  Laste teadmiste parandamise tervislikust toitumisest ja mahepõllumajandusest, kestlikust tootmisest ja tarbimisest ja sellest, kuidas võidelda toiduainete raiskamise vastu

 • 01.01.2023 - 31.12.2024 BiblioLingua

  Euroopa Liidus, mis põhineb motol In varietate concordia ehk ühinenud mitmekesisuses, on keeled kõige rohkem meie kultuuri otsene väljendus. Tõepoolest, mitmekeelsuse toetamisel on eriti oluline tähtsus kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisel. Euroopa Liidu jaoks on see ennekõike ...

 • Traditsiooniline liikluse taristu on linnades ammendumas. Senini vähekasutatud õhuruum linnades pakub aga suuri võimalusi tõhusa ja puhta transpordisüsteemi loomiseks. Samal ajal kui tehnoloogia võimaldaks juba täna kasutada droone erinevates linnatranspordi funktsioonides, ei ole ühiskond – ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23000 ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Arendatakse nõustamisteenust ja infohaldust, muudetakse info kättesaadavamaks ja pakutakse sotsiaalse suhtlemise võimalusi erinevate klubiliste tegevuste kaudu, et toetada sihtrühma kohanemist Tartus. Arendataks edasi sihtrühmaga kokkupuutuvate spetsialistide võrgustikku.
  Suurendada Tartu linna ...

 • Projekti käigus jätkubTartu linna elanike vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine (pereteraapia, psühhosotsiaalset heaolu suurendav nõustamine, hingehoid). Teenuseid pakutakse tasuta kuni 2023. aasta lõpuni.
  Tartu linna elanikele on Tartu linnas vaimse tervise teenused hästi ...

 • 01.01.2023 - 15.12.2023 Kirjavahetus

  Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine
  Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri läbiviimine 2022/23 õppeaastal.

 • 01.01.2023 - 30.06.2024 Think Globally Act Locally

  Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  Võitlus keskkonna ja kliimamuutuse vastu.  Kaasamine ja mitmekesisus kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondades. Õpetajate õpilaste toetamine.

 • Viimastel aastatel on meie lasteaed muutunud multikultuursemaks - järjest rohkem tuleb meile lapsi erinevatest maailma paikadest. Õpetajad, kelle rühma tuleb laps teisest kultuuri- ja keeleruumist, peab oskama luua turvalise, kaasava ja toetava keskkonna ning tulema toime ettejuhtuvate ...

 • Perehommik etendusega "Sõpruse neli aastaaega. Jõulud". Etendus räägib sõprusest, väärtustest ning kaasab lapsi lõbusate vanarahva mängudega!
  Haridus, meelelahutus

 • 27.12.2022 - 30.08.2023 Tartu Lasteaed Ristikhein

  Digipedagoogika järjepidev rakendamine Ristikheina lasteaias.
  Digivahendite ostmine.

 • Tartu linna eelarvestrateegia näeb ette Põhja pst ja Muuseumi tee ühendamise. Liikluskoormus Narva maanteel on stabiilselt kasvanud (2019 aasta septembris läbis loenduspunkti keskmiselt 8,2 sõidukit minutis ja 2021 aasta septembris juba keskmiselt 9,5 sõidukit minutis) põhjustades märkimisväärsel ...