Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
27°

Projektid

Linnakantselei avalike teenuste arendamise meeskond
Raekoja plats 14, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 248 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Tartu Mart Reiniku Kooli 7 klassi 141 õpilase osalemine 7 õppeprogrammil
  Loodushariduslikud programmid Tartu Loodusmajas

 • 01.08.2022 - 30.09.2023 My Sustainable Business

  Projekti eesmärgiks on Eesti, Läti ja Leedu kutseekoolide ettevõtlusõpetajate õpirännete kaudu jagada paremaid praktikaid ettevõtlusõppe läbiviimisest kutsekoolides ning suurendada õppijate ettevõtluse ja säästva arengu alaseid teadmisi.
  Vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ettevõtlusõppe ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppereisid linna Århusi Taanis ja Helsingborgi linna Rootsis tutvumaks linnaruumi arenguga niung jätkusuutlike ehitistega, Reisil tutvutakse erinevate kliimaneutraalsete- ning puitehitistega.
  Tartu linna visiooni kohaselt aastaks 2030 eelistatakse eluaseme rajamisel ...

 • 04.07.2022 - 19.12.2022 Kohtumised kirjanikega 2

  Eesti kirjanduse püsimiseks, sellele lugejate ja loojate järelkasvu tagamiseks, on oluline ja inspireeriv erinevate loovisikutega kohtumine. Eesoleval sügishooajal plaanime keskenduda looduse, keskkonna ja kestlikkuse teemadele, millest suuresti on tingitud meie autorite valik. On ju nii, et mida ...

 • 16.06.2022 - 30.09.2022 Tartu Noorte Töömalev 2022

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson osaleb 13.-15.06.2022 Taanis, Kopenhaagenis Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril. Õppevisiit on suunatud esmatasandi kutseõppega tegelevatele asutustele ja spetsialistidele.
  Heade praktikate kasutuselevõtt karjäärinõustamises.

 • Viia läbi rändetaustaga lastele ja noortele suunatud uue teenuse piloteerimine.
  Töötada välja ja piloteerida uus Tartu Mänguasjamuuseumi teenus, mis on suunatud uussisserändajate paremaks lõimumiseks Tartu kogukonda ja Eesti ühiskonda laiemalt.

 • Lineaarmajandusel on negatiivne mõju keskkonnale, kuna tooted on tavaliselt mõeldud kasutamiseks, mitte taaskasutamiseks. Maailmas jõuab näiteks 1,5–4% plastitoodangust aastas ookeani. Mikroplasti sisaldus keskkonnas on ELis igal aastal 75 000–300 000 tonni. Lisaks tootmisele põhjustab erinevate ...

 • Public libraries are particularly important institutions that provide free access to information and services in various levels, cooperate activily with other educational and cultural institutions, work as regional centers. The librarians must constantly improve and stimulate their creativity, ...

 • Laste tervise ja toitumiskäitumise uuringute andmetel on õpilaste tervis halvenenud. Linnastumine on kaasa toonud ebatervislikumad toitumisharjumused.
  Tutvustada õpilastele läbi uurimusliku ja mängulise tegevuse puu ning köögivilja tarbimise vajadust läbi kogemusõppe, et toetada laste ...

 • Rahvateatrite toetamine transpordil ja dekoratsioonide veol Laulupeomuuseumisse etenduste läbiviimiseks.
  Transporditoetus

 • Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu läbiviimine
  Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine õppekäigu kaudu

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd
  Tartu Linnamuuseumi Kaarsilla näituse „Käbi Laretei 100“ kujundustööd

 • Selle aasta ettekandepäev on plaanis teha koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue Mõtte Töörühmaga, kuna nemad eelmisel aastal algatasid säästva arengu teemadest rääkimise ka Eesti raamatukogudes. Ettekandepäev on üheks sammuks säästva arengu teemade edasiarendamisel meie rahvaraamatukogude ...

 • Projekti „Tartu Mänguasjamuuseumi trükise „Jalutuskäik mänguasjamuuseumis “ vene keelde tõlkimine ja trükkimine“ eesmärgiks on Eesti venekeelsele kogukonnale Eesti lapsepõlvekultuuri kohta teabe jagamine ning venekeelsete lasteaiarühmade ja kooliklasside lõimimine ühisesse infovälja. Projekti ...

 • 04.04.2022 - 06.05.2022 Algupärase lastekirjanduse päev 2022

  Ainus omataoline üritus Eestis. Tegemist on kogukonna üritusega, kus kohtuvad algupärase laste- ja noortekirjandusega tegelevad ja seotud olevad inimesed Eestis. Kokku tulevad lastele ja noortele kirjutavad autorid, laste- ja noortekirjanduse uurijad, õpetajad, raamatukoguhoidjad ning lugejad. ...

 • 01.04.2022 - 30.03.2026 Green Skills 4H2

  Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja töötada ning piloteerida uuenduslik ja jätkusuutlik vesinikutehnoloogia oskuste strateegia (Hydrogen Skills Strateg) ning luua õppekavad vesinikutehnoloogia õpetamiseks kutseõppes, mis toetavad uute vesinikutehnoloogiaettevõtete loodavate ametite jaoks ...

 • Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia näeb Eestile ette ambitsioonikat renoveerimise mahtu. Kokku vajab aastaks 2050 Eestis renoveerimist 54 000 000m2 mahus hooneid sj: - 100 000 eramut neto kogupinnaga 14 000 000 m2 - 14 000 kortermaja neto kogupinnaga 18 000 000 m2 - 27 000 ...

 • Tutvustada lastele põllumajanduslikke tegevusi ja toidusektorit.
  Õppeprogramm toetab meie selle õppeaasta ühte tervisedenduse eesmärki - köögiviljade söömise edendamine laste seas.

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • Gümnaasiumiastme õpilastele praktilise riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õppeaine õpetamist

 • Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine
  Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri läbiviimine 2022/23 õppeaastal.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist. Talude külastamine on väga hea viis õppeaasta jooksul omandatud teadmistest ja kogemustest kokkuvõtete tegemiseks.
  Projekti eesmärk on läbi ...

 • 28.02.2022 - 30.11.2022 Kodud tuleohutuks 2022

  Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kuni neli korda rohkem inimesi. Paljudes Eesti kodudes saab tõsta tuleohutust. Üksi elavad eakad ja või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed on Päästeameti jaoks suur väljakutse. 2018. aasta tulesurmade ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2022.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest ning tervislikust toitumisest
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele ...

 • Puu- ja köögivilja pakkumine
  Eesmärk on: * Rikastada laste toidulauda puu- ja köögiviljade tarbimise näol; * Pakkuda lastele huvitavaid ja vaheldusrikkaid võimalusi puu- ja köögiviljade söömiseks. .

 • Lapsed õpivad lähemalt tundma elu talus
  Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Meeltega maale, Ma olen väga tegus kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede kasvatamist toiduks. Lapsed tutvuvad rinevate ...

 • Maheaedviljakasvatuse IV jätkukursus, piimandusmuuseumi õpituba, talukülastused, loovtöö.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja ...

 • Hiie talu: Lapsed savad teadmisi, kuidas toimub mahetalus õunakasvatus ning missugused seosed puu- ja köögiviljakasvatusel on mesilaste pidamisega. Lapsed saavad degusteerida talu toodangut ning praktilise tegevuse käigus kinnistada saadud teadmisi. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi ...

 • Kliimaneutralsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimint kliimaneutraalseteks piirkondadeks.
  Katsetada ja arendada uusi hoonete renoveerimise ja energiatootmise tehnoloogiaid muutmaks kolm ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23 000 ...

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Hoolduskoordinaatorid Tartu linnas on suutnud siduda esmatasandi ...

 • 01.01.2022 - 31.12.2022 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2022

  Tartu arheoloogilistel kaevamistel kogutud loomaluude säilimise ja teadusliku kasutamise tagamine
  Tartu arheoloogilistelt kaevamistelt pärit loomaluude korrastamine, pakendamine ning üleandmine Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu luuhoidlasse Tallinnas Ankru tänaval, mis on Eesti ...

 • IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning ...

 • Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetele lastele.
  Äratada huvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises:* kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks* õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla*arendada lapse oskust õigesti ...

 • Projekti üldeesmärk on tugevdada valdkonnaülest koostööd noorsootöö, loovuse ning kultuuri vahel, et suurendada noorte kaasamist ning leida uusi uuenduslikke metoodikaid ja praktikaid, mis hõlmavad neid sektoreid. Projekti kõrvaleesmärk on tutvustada digitaalseid tööriistu nii noorsootöötajatele, ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Lapsed õpivad lähemat tundma elu talus.
  Soovime oma lasteaia lastele pakkuda võimalikult laialdasi õppimiskogemusi, seda enam, et tänapäeval kahjuks paljudel lastel puudub kokkupuude talude ja maal toimuvaga. Laps teeb lähemat tutvust puu- ja köögiviljadega ning teavad, et kasulik on süüa ...

 • 27.12.2021 - 30.06.2022 Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

  Tänane maaelu ei paku lastele võimalust vahetult kokku puutuda erinevate loomade, nende kasvutingimutste ja saaduste tootmisega. PRIA projekti tulemusel saavad lapsed külastada suurtootmisega tegelevaid talusid ja saavad ülevaate piimasaaduste tootmisest.
  Erinevate talude ja piimandusmuuseumi ...

 • Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad.
  1.-5. klasside õpilased käivad külastavad ühte talu Tartumaal ja tutvuvad igapäevaste talutööde ja -tegemistega. Õpilased saavad ...

 • 15.12.2021 - 15.12.2022 Riigikaitselaager

  Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis

 • Eesti Maanteemuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tartu Linnamuuseumi ühise näituseprojekti Peedist Pesumasin osanäituse ettevalmistus ja teostus Tartu linnamuuseumis.
  2024. aasta kevadel avame samaaegselt kolmes muuseumis ühise näituse, mis vahendab taaskasutuse ja isetegemise väärtusi. ...

 • Kõikidele Eesti koolinoortele suunatud lauluürituse ''Koolilaul 2022"' korraldamineTartu Tamme Koolis.
  Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2022“.

 • 01.11.2021 - 01.11.2024 PATHWAY TO HOSPITALITY

  Toitlustus ja majutussektoris on suur tööjõu voolavus ja sageli esineb kvalifitseeritud tööjõupuudust. Osaliselt on see kvalifitseeritud tööjõu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse ning üldise halva kuvandi tõttu (nt hooajalise tööhõive ja piiratud karjäärivõimaluste osas). Käesoleva projekti ...

 • 01.11.2021 - 01.11.2023 Logistics VET Hub

  Tänapäeva logistika sektor vajab kvalifitseeritud tööjõudu. Kutsekoolide ja logistika ettevõtete koostöö vajab tõhustamist. Logistika erialade õppekavad vajavad uuendamist ja täiendamist vastavalt uutele suundumustele ja tänapäeva tööturu situatsioonile. Käesoleva projektiga soovitakse parandada ...

 • 01.11.2021 - 30.09.2022 E+ "Tänavanoorsootöö ABC"

  Tartu linna noorte riskikäitumise ennetamine läbi tänavanoorsootöö pädevuse tõstmise Tartu noorsootöö spetsialistide seas.
  1. Noorsootöötajate pädevuse tõstmine tänavanoorsootöö igapäevases rakendamises kohalikul tasandil. 2. Uute ja uuenduslike tänavanoorsootöö õppe- ja toetusmooduli ...

 • Kuna ühiskond areneb nii kiiresti, on olemas pidev ülesanne muuta meie haridus asjakohaseks, uuendusmeelseks ja huvitavaks, et vastata tuleviku vajadustele: veelgi enam digitaalne ühiskond ja töömaailm. Selle saavutamiseks peavad õpetajad ja õpilased lapsendama ja sellest kasu saama uusimad ...

 • COVID19 pandeemia tõi endaga kaasa distants- ja hübriidõpe õppimisvorme igapäeva kooli ellu. Hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis. Hübriidõpe läbiviimiseks on aga vaja digitehnilisi vahendeid, veebipõhiseid ...

 • 01.11.2021 - 31.12.2021 Koostöö on edu võti

  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine - Sallivuse suurem teadvustamine - Emotsioonide ...

 • Strateegilise koostöö projekt Erasmus+ programmi raames "Inclusion is On", mis tegeleb noorte vaba aja tegevuste kättesaadavuse ja noorte võrdse kaasamisega. Pojekti eesmärgiks on arendada ja jagada häid praktikaid partnerorganisatsioonidega.
  - Tõsta partnerorganisatsioonide teadmiste taset ...

 • 28.10.2021 - 10.08.2022 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja EMÜ Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega. Õpilaste ...

 • Projekt arendab neli uut targa tööstuse valikaine õppemoodulit mehhatroonikutele kasutades CLIL meetodit. Õppekavade valdkonnades (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine) korraldatakse õpetajate koolitused ning piloteeritakse õppekavasid 4 riigis.
  Projekti ...

 • Kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemisel on oluline roll inimestevahelisel koostööl ning tegutsemisel ühiselt inimkonnana. Selle tee eelduseks on kogukondlikud head suhted ning üksteise ära kuulamine ja arvestamine. Ökoloogilise maailmapildi selgusel ning oma rolli märkmaisel ning osalemisel ...

 • 29.09.2021 - 31.12.2021 Õpihuvi laager

  Distantsõppe perioodil õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 on tekkinud lüngad teadmistes ning omavahelisel koostöö oskusel, sotsialisserumises. Selleks, et leevenada tekkinud lünkasid, korraldame 4-päevase õppelaagri Valga maakonnas.Laagri tegevused panustavad õpilaste üldpädevust e, eeskätt õpi- ja ...

 • Laste keskonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad mõisapargi looduskooslusega ja märkavad taimede muutusi sügisel.

 • 07.09.2021 - 31.08.2022 Õpihuvilaager I ja III kooliastmele

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.
  I ja III kooliastme õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme õpilaste ...

 • 01.09.2021 - 31.08.2022 Projekt

  Eesti looduse elurikkuse tutvustamine lastele
  Laps õpib tundma oma kodukoha ümbritsevat loodust.

 • 01.09.2021 - 30.11.2022 Tartu KHK õpiränne 2021-2022

  Vastavalt uuele Tartu KHK rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2021 - sügis 2022
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 2.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kahes aktiivõppeprogrammis
  Õpilased saavad terviklikud ja lõimitud teadmised loomadest (sh koduloomadest, putukatest ja lindudest) ja nende rollidest vanasti ja tänapäeval. Õpilased õpivad väärtustama oma kodukoha loodust ja ...

 • Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
  Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad erinevate koduloomade ja-lindudega, tunnevad nende keraosi. Mõistavad koduloomade rolli inimese elus, oskavad nende juuresolekul käituda, mõistavad nende vajadusi ja oskavad nende eest õigesti hoolitseda.

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust. ...

 • 01.09.2021 - 31.05.2022 Tartu Maarja Kool keskonnataeadlikumaks

  Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikus
  Suurendada õpilaste keskonnateadlikust

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Põhikooli klasside osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides; Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.
  Õpilaste parem arusaam ...

 • Tartu Variku Koolis on palju neid õpilasi, kes vajavad õppimisel täiendavat toetust, suuremal või vähemal määral õppetöös tuge (tõhustatud ja erituge). Õpilaagrisse on oodatud ka need õpilased, kelle oskamatus, teadmatus või ebakindlus toob esile käitumise probleemid kooli keskkonnas, kes kaotasid ...

 • Projekti eesmärgid on parandada täiendava keeleõppe läbinud kutseõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul üldise keeleõppe abil; tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust, hakkamasaamist koolis: vähendada eesti keelest erineva ...

 • Planeeritavad õppekäigud toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavuamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös.
  1. Laps tutvub erinevate koduloomade ja lindudega. 2. Laps saab teada kuidas oravad käituvad loomulikus ...

 • 02.08.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaagrid 2021 Hansa koolis

  Õpilaste õpimotivatsioon ja vaimne tervis on koduõppe tingimustes langenud. Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.
  Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ...

 • Tartu noorsootöö keskuse projekt noorsootöö rikastamiseks rahvusvaheliste võimaluste kaudu. Projekti käigus toimub kaks rahvusvahelist noortevahetust ja üks rahvusvaheline koolituskursus.
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi rahvusvaheliste Eramsus+ võimaluste

 • Projekti pea eesmärk on muuta Tartu noorte töömalev noorte huvidest ja soovidest lähtuvaks, selleks on plaanis edendada töömaleva aktiivi, et nad oleks aktiivselt kaasatud ning räägiks otsustusprotessides kaasa ning saaksid vastutusrikkamaid ül töömaleva korralduses. Plaanis on läbi koolituste ...

 • Õpilaste ennastjuhtivuse toetamiseks on vaja toetada õpetajate coaching'u oskusi ning toetada neid ainetundides nende meetodite sisseviimisel. Projekti eesmärk on luua Tartu Forseliuse Koolis jagatud juhtimissüsteem, kus õpetajatel on oma vastutusalad ning nad on omandanud kolleegide toetamiseks ...

 • 01.08.2021 - 10.08.2022 Raatuse kooli õpilaste talukülastused

  Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad. Õpilased saavad degusteerida puu- ja juurvilju, mis ei ole väga tavapärased igapäevasel toidulaual. 1.-4. klasside õpilased külastavad nii ...

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" publikuprogrammi korraldamine
  Esinejatele tasu maksmine.

 • Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi publitseerimine Oswald Hartge mälestusraamatu juurde.
  Eesmärk on koostada Tartu Linnamuuseumi Tartu-elulugude sarjas kolmanda raamatuna 2021. aasta sügisel ilmuva baltisakslase Oswald Hartge memuaarteose juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaart.

 • Algselt plaanisime näituse avada kohviku 125. sünnipäevaks augustis 2020. koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu pidime projekti edasi lülkkama. Vahepeal on näitus küpsenud ja kasvanud. Saime rahvakultuuri sihtkapitalilt ( 2020 3 jaotus) toetuse, millega saame katta graafilise disaini ja ...

 • 17.06.2021 - 30.09.2021 Tartu Noorte Töömalev 2021

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  Seadmete soetamise eesmärgiks on kasutada neid lõimituna teiste ainetega ja huvitegevustes. Tänu uutele seadmetele muutub õppetöö kaasaegsemaks, mitmekülgsemaks ja leidlikumaks. Lapsed õpivad rohkem iseseisvalt tegutsema, paremini hakkavad aru saama põhjus-tagajärg ...

 • Haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega, et pakkuda lastele vaheldust ja põnevaid väljakutseid ning seda läbi kogu õppeaasta. Soodustada laste digioskuste kujunemist ja -pädevust ja seda alates sõimerühmast.
  Eesmärk on haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • Raske terviseprobleemiga lastele ja nende peredele pakutavad teenused ei kata täna ära teenusvajadust, samuti on teenused killustatud ning lapsevanemal on keeruline pakutavas orienteeruda. Perekodu Käopesa osutab asenduskoduteenust raske ja sügava puudega lastele. See katab küll ära ööpäevaringse ...

 • Tartu linnas on seisuga 31.12.2020 kokku 65+ vanusegrupis 18 188 inimest. Üksi elava pensionäri toetust sai 2020. aastal 5810 inimest, st väga paljud vanemaealised tartlased elavad oma korterites üksi. Tartu suuruses linnas suhtrlevad vanemaealised omavahel vähe ja inimlikke suhteid ning kontakte ...

 • Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Peetri 78 hoone antud projekti käigus lammutatakse.
  Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu Lasteaed Tähtveres
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust ...

 • 01.05.2021 - 31.08.2022 Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

  Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute eakate hulga kiire kasv. See ...

 • Transporditoetus Rahvateatritele esinemiseks Laulupeomuuseumis
  Transporditoetus

 • Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.
  Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule ...

 • Strateegilise koostöö project Erasmus+ programmi raames "Digital tools for youth work", mille eesmärgiks on luua innovaatilisi digivahendeid noorsootöö arendamiseks.
  Noorsootöö arendamine

 • Kaasaegsed õppimisteooriate ja juhendamise kujundamise uuringud lähenevad aktiivõppele kui põhimeetodile hariduses. Õppeprotsess ja selle tulemused tuleb anda õppija kätte. Õpetaja roll on suunata, konsulteerida, inspireerida, esitada väljakutse. Ehkki teooria pole uus, on selle vastuvõtmine ja ...

 • Eeldatakse, et maailma linnaelanike osakaal suureneb 2018. aasta 55% -lt (4,2 miljardit inimest) 68% -ni 2050. aastaks.Kuigi inimeste eeldatav eluiga on viimase ajaga järjest pikenenud ja elukvaliteet tõusnud siis, vastavalt WHO andmetele põhjustavad erinevad keskkonnategurid linnades veerandi ...