Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Projektid

Välisprojektide teenistus
Küüni 3, 51004 Tartu

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 285 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine 2022.aasta kevadel Tartu linna lasteaedades ja koolides, et tõsta teadlikkust toidu tootmisest, toidu ja keskkonna seostest ning tervislikust toitumisest
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja ...

 • Puu- ja köögivilja pakkumine
  Eesmärk on: * Rikastada laste toidulauda puu- ja köögiviljade tarbimise näol; * Pakkuda lastele huvitavaid ja vaheldusrikkaid võimalusi puu- ja köögiviljade söömiseks. .

 • Lapsed õpivad lähemalt tundma elu talus
  Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Meeltega maale, Ma olen väga tegus kui vikerkaar mul kõhus!), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede kasvatamist toiduks. Lapsed tutvuvad rinevate ...

 • Maheaedviljakasvatuse IV jätkukursus, piimandusmuuseumi õpituba, talukülastused, loovtöö.
  Kaasnevate haridusmeetmete kaudu õpivad lapsed teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumuste kujundamisega ning puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete turustamisest ja ...

 • Hiie talu: Lapsed savad teadmisi, kuidas toimub mahetalus õunakasvatus ning missugused seosed puu- ja köögiviljakasvatusel on mesilaste pidamisega. Lapsed saavad degusteerida talu toodangut ning praktilise tegevuse käigus kinnistada saadud teadmisi. Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi ...

 • Kliimaneutralsus on Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2050. Üks olulisemaid tegevusi eesmärgi saavutamiseks on olemasolevate hoonete ja naabruskondade renoveerimint kliimaneutraalseteks piirkondadeks.
  Katsetada ja arendada uusi hoonete renoveerimise ja energiatootmise tehnoloogiaid muutmaks kolm ...

 • Psüühilise erivajadusega isikutel ning nende lähedastel on keeruline saada kompleksset vajalikku abi, mis hõlmaks nii tervishoiuteenuseid kui sotsiaalvaldkonna teenuseid. Lähedastele langeb suur koormus, kui nad peavad asuma korraldama inimese igapäevaelu, saamata täpselt aru, kust abi otsida, ...

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad endiselt kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi. Hoolduskoordinaatorid Tartu linnas on suutnud siduda esmatasandi ...

 • 27.12.2021 - 30.06.2022 Tartu Lasteaed Ristikhein_PRIA

  Tänane maaelu ei paku lastele võimalust vahetult kokku puutuda erinevate loomade, nende kasvutingimutste ja saaduste tootmisega. PRIA projekti tulemusel saavad lapsed külastada suurtootmisega tegelevaid talusid ja saavad ülevaate piimasaaduste tootmisest.
  Erinevate talude ja piimandusmuuseumi ...

 • Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad.
  1.-5. klasside õpilased käivad külastavad ühte talu Tartumaal ja tutvuvad igapäevaste talutööde ja -tegemistega. Õpilased saavad ...

 • Kõikidele Eesti koolinoortele suunatud lauluürituse ''Koolilaul 2022"' korraldamineTartu Tamme Koolis.
  Korraldada üleriiklik lauluvõistlus „Koolilaul 2022“.

 • 01.11.2021 - 01.11.2024 PATHWAY TO HOSPITALITY

  Toitlustus ja majutussektoris on suur tööjõu voolavus ja sageli esineb kvalifitseeritud tööjõupuudust. Osaliselt on see kvalifitseeritud tööjõu pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse ning üldise halva kuvandi tõttu (nt hooajalise tööhõive ja piiratud karjäärivõimaluste osas). Käesoleva projekti ...

 • 01.11.2021 - 01.11.2023 Logistics VET Hub

  Tänapäeva logistika sektor vajab kvalifitseeritud tööjõudu. Kutsekoolide ja logistika ettevõtete koostöö vajab tõhustamist. Logistika erialade õppekavad vajavad uuendamist ja täiendamist vastavalt uutele suundumustele ja tänapäeva tööturu situatsioonile. Käesoleva projektiga soovitakse parandada ...

 • 01.11.2021 - 30.09.2022 E+ "Tänavanoorsootöö ABC"

  Tartu linna noorte riskikäitumise ennetamine läbi tänavanoorsootöö pädevuse tõstmise Tartu noorsootöö spetsialistide seas.
  1. Noorsootöötajate pädevuse tõstmine tänavanoorsootöö igapäevases rakendamises kohalikul tasandil. 2. Uute ja uuenduslike tänavanoorsootöö õppe- ja toetusmooduli ...

 • Kuna ühiskond areneb nii kiiresti, on olemas pidev ülesanne muuta meie haridus asjakohaseks, uuendusmeelseks ja huvitavaks, et vastata tuleviku vajadustele: veelgi enam digitaalne ühiskond ja töömaailm. Selle saavutamiseks peavad õpetajad ja õpilased lapsendama ja sellest kasu saama uusimad ...

 • COVID19 pandeemia tõi endaga kaasa distants- ja hübriidõpe õppimisvorme igapäeva kooli ellu. Hübriidõpe on kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga samal ajal on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis. Hübriidõpe läbiviimiseks on aga vaja digitehnilisi vahendeid, veebipõhiseid ...

 • 01.11.2021 - 31.12.2021 Koostöö on edu võti

  Arendada õpilastes sallivust ja prosotsiaalset käitumist.
  Alaeesmärgid: - Õpilaste teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpetajate teadlikkuse tõstmine kiusamisolukordades - Õpilaste ja õpetajate vaheliste arusaamatuste vähendamine - Sallivuse suurem teadvustamine - Emotsioonide ...

 • 28.10.2021 - 10.08.2022 Tartu Tamme Kool_PRIA

  Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja EMÜ Mahekeskusse
  Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega. Õpilaste ...

 • Projekt arendab neli uut targa tööstuse valikaine õppemoodulit mehhatroonikutele kasutades CLIL meetodit. Õppekavade valdkonnades (asjade internet, robootika, targa maja lahendused, industrialiseerimine) korraldatakse õpetajate koolitused ning piloteeritakse õppekavasid 4 riigis.
  Projekti ...

 • 01.10.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

  andekate Lauluvõistluse korraldajate laagri sihtrühmaks on lapsed, kes on distantsõppel õppimisega väga hästi hakkama saanud ja lisaks veel suutnud osaleda suurürituse korraldamises. Peame neid väga võimekateks ja andekateks. Tuues siin välja märgata hariduslikku erivajadust- andekust, tahame nende ...

 • 29.09.2021 - 31.12.2021 Õpihuvi laager

  Distantsõppe perioodil õppeaastatel 2019/20 ja 2020/21 on tekkinud lüngad teadmistes ning omavahelisel koostöö oskusel, sotsialisserumises. Selleks, et leevenada tekkinud lünkasid, korraldame 4-päevase õppelaagri Valga maakonnas.Laagri tegevused panustavad õpilaste üldpädevust e, eeskätt õpi- ja ...

 • Laste keskonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad mõisapargi looduskooslusega ja märkavad taimede muutusi sügisel.

 • 07.09.2021 - 20.12.2021 Õpihuvilaager I ja III kooliastmele

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.
  I ja III kooliastme õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme õpilaste ...

 • Eesti looduse elurikkuse tutvustamine lastele
  Laps õpib tundma oma kodukoha ümbritsevat loodust.

 • 01.09.2021 - 30.11.2022 Tartu KHK õpiränne 2021-2022

  Vastavalt uuele Tartu KHK rahvusvahelistumise starteegiale 2021-2027 pakub kool oma õppijatele ja töötajatele võimalust osaleda rahvusvahelises õpirändes. Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne ...

 • Ravimtaimede tutvustamine lastele
  Projekti eesmärgiks on, et lapsed õpiksid tundma Eestis kasvavaid ravimtaimi, millistest kohtadest neid korjata ja kuidas kasutada.

 • Välisvabatahtlike kaasamine Tartu noortekeskuste tegevustesse perioodil sügis 2021 - sügis 2022
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi välisvabatahtlike kaasamise noortekeskuste igapäevastesse tegevustesse. Olulisel kohal on solidaarsuse ja tolerantsuse edendamine ühiskonnas.

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.
  Pakkuda Tartu Tamme Kooli õpilastele loodusõppeprogrammide kaudu praktilisi tegevusi ja ...

 • Tartu Forseliuse Kooli 2.c klassi õpilased osalevad sügisest kevadeni kahes aktiivõppeprogrammis
  Õpilased saavad terviklikud ja lõimitud teadmised loomadest (sh koduloomadest, putukatest ja lindudest) ja nende rollidest vanasti ja tänapäeval. Õpilased õpivad väärtustama oma kodukoha loodust ja ...

 • Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
  Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.

 • Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.
  Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi ...

 • Laste keskkonnateadlikkuse kasvatamine läbi vahetu kogemuse
  Lapsed tutvuvad erinevate koduloomade ja-lindudega, tunnevad nende keraosi. Mõistavad koduloomade rolli inimese elus, oskavad nende juuresolekul käituda, mõistavad nende vajadusi ja oskavad nende eest õigesti hoolitseda.

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • 01.09.2021 - 30.06.2022 Lasteaed Naerumaa laste õppekäigud

  Laste õppekäigud looduses ja linnaruumis konkreetsetes õppeprogrammides
  Laps õpib märkama muutusi ja nähtusi oma kodukoha looduses. Lapsel kinnistuvad teadmised ja oskused ümbritsevast keskkonnast osaledes õppeprogrammide erinevates tegevustes, vaatlustes ja katsetes.

 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust. ...

 • 01.09.2021 - 31.05.2022 Tartu Maarja Kool keskonnataeadlikumaks

  Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikus
  Suurendada õpilaste keskonnateadlikust

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Põhikooli klasside osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides; Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.
  Õpilaste parem arusaam ...

 • Tartu Variku Koolis on palju neid õpilasi, kes vajavad õppimisel täiendavat toetust, suuremal või vähemal määral õppetöös tuge (tõhustatud ja erituge). Õpilaagrisse on oodatud ka need õpilased, kelle oskamatus, teadmatus või ebakindlus toob esile käitumise probleemid kooli keskkonnas, kes kaotasid ...

 • Projekti eesmärgid on parandada täiendava keeleõppe läbinud kutseõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul üldise keeleõppe abil; tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust, hakkamasaamist koolis: vähendada eesti keelest erineva ...

 • 23.08.2021 - 25.08.2021 Õpihuvilaagrid Tartu KHK-s

  Tartu KHK õpihuvilaagrite sihtgrupiks on 2021/20211 õppeaastal kutsekeskhariduses õppima asuvad õppijad, kes on varasemalt vajanud õpituge või nende emakeel erineb eesti keelest. Laagrite eesmärk on toetada õpilaste õpimotivatsiooni ühest kooliastmest teise asumisel. Laagris osalejad kaardistatakse ...

 • Planeeritavad õppekäigud toetavad riikilikku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavuamist. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös.
  1. Laps tutvub erinevate koduloomade ja lindudega. 2. Laps saab teada kuidas oravad käituvad loomulikus ...

 • 16.08.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager Tartu Tamme Kool

  Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.
  Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni ...

 • 06.08.2021 - 24.12.2021 Tagurpidi kaasamine ühiskonda

  Eesti viipekeele viiplejaid on ligi 4500: need on ema- ja võõrkeelsed viiplejad, kes kasutavad regulaarselt eesti viipekeelt kas töö tõttu või muul põhjusel. Eesti viipekeelt on tunnustatud Eesti Vabariigi keeleseaduses alates 1. märtsist 2007. Arvestades toodut, ja arutanud seda ka noortega, ...

 • 02.08.2021 - 30.09.2021 Õpihuvilaager 2.-4.klass

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhang on avaldanud negatiivset mõju õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele. Toetada õppimisrõõmu ja turgutada vaimset tervist.
  2.-4. klasside õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise ...

 • 02.08.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaagrid 2021 Hansa koolis

  Õpilaste õpimotivatsioon ja vaimne tervis on koduõppe tingimustes langenud. Õpihuvilaagrid toetavad õpilaste vaimse tervise turgutamist ja toetavad üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi tõstmist.
  Õpihuvilaagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ...

 • Tartu noorsootöö keskuse projekt noorsootöö rikastamiseks rahvusvaheliste võimaluste kaudu. Projekti käigus toimub kaks rahvusvahelist noortevahetust ja üks rahvusvaheline koolituskursus.
  Rikastada noorsootöö tegevusi läbi rahvusvaheliste Eramsus+ võimaluste

 • Projekti pea eesmärk on muuta Tartu noorte töömalev noorte huvidest ja soovidest lähtuvaks, selleks on plaanis edendada töömaleva aktiivi, et nad oleks aktiivselt kaasatud ning räägiks otsustusprotessides kaasa ning saaksid vastutusrikkamaid ül töömaleva korralduses. Plaanis on läbi koolituste ...

 • Õpilaste ennastjuhtivuse toetamiseks on vaja toetada õpetajate coaching'u oskusi ning toetada neid ainetundides nende meetodite sisseviimisel. Projekti eesmärk on luua Tartu Forseliuse Koolis jagatud juhtimissüsteem, kus õpetajatel on oma vastutusalad ning nad on omandanud kolleegide toetamiseks ...

 • 11.c klassi keskkonnalaager 2021
  3 õppemoodulit Särghaua õppekeskuses. Vee- ja ilmastiku monitooring Pärnu jõel ja Särghaual.

 • Näituse "Vanda Juhansoo. Kunstnik või kummaline naine?" publikuprogrammi korraldamine
  Esinejatele tasu maksmine.

 • Kultuuriloolise jalutuskäigu kaardi publitseerimine Oswald Hartge mälestusraamatu juurde.
  Eesmärk on koostada Tartu Linnamuuseumi Tartu-elulugude sarjas kolmanda raamatuna 2021. aasta sügisel ilmuva baltisakslase Oswald Hartge memuaarteose juurde kultuuriloolise Tartu jalutuskäigu kaart.

 • Algselt plaanisime näituse avada kohviku 125. sünnipäevaks augustis 2020. koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu pidime projekti edasi lülkkama. Vahepeal on näitus küpsenud ja kasvanud. Saime rahvakultuuri sihtkapitalilt ( 2020 3 jaotus) toetuse, millega saame katta graafilise disaini ja ...

 • 17.06.2021 - 30.09.2021 Tartu Noorte Töömalev 2021

  Malev pakub võimalust saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Noored teevad läbi tööle kandideerimise protsessi, saavad ülevaate töötamisega seotud seadusandlusest, tööeetikast ja töökultuurist. Tööle asudes sõlmitakse noorega tööleping ja noor vastutab kaudselt ka töö ...

 • ProgeTiigri seadmete soetamine
  Seadmete soetamise eesmärgiks on kasutada neid lõimituna teiste ainetega ja huvitegevustes. Tänu uutele seadmetele muutub õppetöö kaasaegsemaks, mitmekülgsemaks ja leidlikumaks. Lapsed õpivad rohkem iseseisvalt tegutsema, paremini hakkavad aru saama põhjus-tagajärg ...

 • Haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega, et pakkuda lastele vaheldust ja põnevaid väljakutseid ning seda läbi kogu õppeaasta. Soodustada laste digioskuste kujunemist ja -pädevust ja seda alates sõimerühmast.
  Eesmärk on haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ...

 • 11.06.2021 - 19.12.2021 ProgeTiigri seadmete hankimine

  Haridus- ja Noorteamet kaasfinantseerib Sihtfinantseeringu saajat Seadmete hankimisel, hüvitades Sihtfinantseeringu saajale kuni 75% taotluses esitatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 5000 eurot taotlusvooru perioodil. Sihtfinantseeringu saaja omafinantseeringu määr Seadmete ostul on vähemalr 25% ...

 • Raske terviseprobleemiga lastele ja nende peredele pakutavad teenused ei kata täna ära teenusvajadust, samuti on teenused killustatud ning lapsevanemal on keeruline pakutavas orienteeruda. Perekodu Käopesa osutab asenduskoduteenust raske ja sügava puudega lastele. See katab küll ära ööpäevaringse ...

 • Tartu linnas on seisuga 31.12.2020 kokku 65+ vanusegrupis 18 188 inimest. Üksi elava pensionäri toetust sai 2020. aastal 5810 inimest, st väga paljud vanemaealised tartlased elavad oma korterites üksi. Tartu suuruses linnas suhtrlevad vanemaealised omavahel vähe ja inimlikke suhteid ning kontakte ...

 • Projekti koostööpartneriks on Türi Noortekeskus. Noortekeskus aitab leida noori, kes soovivad koolituspäeval osaleda ja vahendab projektiga seonduvat infot kohalikus kogukonnas. Türi asub Tartust kaugemal ja tõenäoliselt pole paljudel noortel olnud võimalust külastada mänguasjamuuseumi. Projekti ...

 • Tartu linnale kuuluval kinnistul on hooned, mis ei leia sellisel kujul mõistlikku otstarvet ja on mõistlik lammutada. Antud kinnistul aadressil Peetri 78 hoone antud projekti käigus lammutatakse.
  Parandada elukeskkonda ja soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist ja kestlikku ...

 • Kooride ja rahvatansturühmade tegevuse esitlemine MHG 115 raames
  Kontsert-etendus „Härma mütoloogia“ Vanemuise kontserdimajas

 • 15.05.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager MHG gümnasistidele

  Distantsõppest tingituna on õpilastel õpimotsivatsiooni lagnus
  Õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamine

 • 15.05.2021 - 31.12.2021 Õpihuvilaager MHG PK õpilastele

  Põhikooli nelja koori – mudilas-, poiste-, laste- ja neidudekoori – lauljad 3. -9. klassidest. Kooridesse kuulub erineva õppeedukuse ja -motivatsiooniga õpilasi, sealhulgas koolis õppivaid välismaalasi. Õpihuvi langust ja motivatsiooniraskusi on täheldatud koolides, teiste seas ka meie omas, ...

 • PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu Lasteaed Tähtveres
  PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust ...

 • 01.05.2021 - 31.08.2022 Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus

  Tartu linnas on 1.01.2018 seisuga 18 001 eakat, kellest hinnanguliselt 7 966 isikul on määratud puude raskusaste ning 700 vajab neist ulatuslikku hooldust. Elanikkonna üdisele vananemisele lisaks leiab aset kõrgesse vanusesse (üle 80 eluaasta) jõudnute eakate hulga kiire kasv. See ...

 • Tartu Kutsehariduskeskus on saanud ettepaneku Euroopa Parlamenti büroolt taaskasutuse teemalist koostööprojekti läbiviimiseks ning on nõus seda projekti läbiviima.Tartu KHK korraldab etteantud omadustega trükikanga taaskasutamiseks kutseõppeasutuste õpilastele rahvusvahelise ideekonkursi "Sew to ...

 • Transporditoetus Rahvateatritele esinemiseks Laulupeomuuseumis
  Transporditoetus

 • Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.
  Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule ...

 • Strateegilise koostöö project Erasmus+ programmi raames "Digital tools for youth work", mille eesmärgiks on luua innovaatilisi digivahendeid noorsootöö arendamiseks.
  Noorsootöö arendamine

 • Kaasaegsed õppimisteooriate ja juhendamise kujundamise uuringud lähenevad aktiivõppele kui põhimeetodile hariduses. Õppeprotsess ja selle tulemused tuleb anda õppija kätte. Õpetaja roll on suunata, konsulteerida, inspireerida, esitada väljakutse. Ehkki teooria pole uus, on selle vastuvõtmine ja ...

 • Energiamajanduse ümberkorraldamise kavandamine on interdistsiplinaarne ja kiireloomuline küsimus, mis nõuab energia teema integreerimist avaliku halduse igapäevatöösse (sealhulgas ruumiline planeerimine, transpordipoliitika, jäätmekäitlus, inimeste tervis jne). See mitte ainult ei loo terviklikku ...

 • Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ...

 • Digiõpe lasteaias ja algkoolides
  Digitaalne õppimine, digitaalne korraldus, laste ja lastega töötavate inimeste digipädevuse tõstmine.

 • 26.02.2021 - 31.07.2022 E+ "Young Creators Discover 3D"

  "Young Creators Discover 3D" on Leedu organisatsiooni Robotikos mokykla algatatud strateegilise koostöö projekt, mille raames tegeletakse 3D printimise tehnoloogia rakendamisega noorsootöös. Kaasatud on lisaks veel Baltijas Reģionālais fonds Lätist.
  Tuua 3D printimise tehnolioogia ...

 • Tartu Linnaajaloo Muuseumide uute Tartu ajaloo ekspositsioonide arendusprotsessis soovime teada saada külastajate hinnanguid praegustele ja ootusi uutele ekspositsioonidele.
  Projekti eesmärk on läbi viia Tartu Linnaajaloo Muuseumide külastajauuring, et käivitada uute Tartu ajaloo ...

 • Kalda tee 40 munitsipaalmajas on 40 korterit, hoone energiamärgise järgi on tegemist F klassi hoonega. Hoone on vaja rekonstrueerida parandamaks elanike elamistingumisi ja vähendada hoone ülalpidamiskulusid.
  Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu ...

 • Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele
  Arendada õpilaste teadmisi ja oskusi riigikaitsest

 • 10.02.2021 - 31.12.2021 Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2021

  Tartu baltisaksa ja eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimine
  Tartu kalmistute ning seonduva esemelise pärandi tutvustamine ja eksponeerimine

 • 02.02.2021 - 31.12.2023 Liginullenergiahoone ehitamine

  Tartu lasteaed Hellik avati 1985. aastal. Tegemist on lasteaiaga kus on avatud 13 rühma, käesoleval õppeaastal käib lasteaias 223 last. Hoone on amortiseerunud, suureks probleemiks on nõuetekohase ventilatsiooni puudumine, lisaks suured ülalpidamiskulud. Uue liginullenergiahoone ehitamise üheks ...

 • Projekti sisuks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks
  1. Luua parem arusaam riigi sotsiaalsest ettevõtlusest, tuvastada ja kaasata asjassepuutuvad sidusrühmad ning kasutada ...

 • Riiklikud eesmärgid jäätmehoolduses on sätestatud „Riigi jäätmekavaga 2014-2020“. Riigi jäätmekava esimene ja kõige olulisem eesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel ...

 • Tartu KHK viib ellu praktikasüsteemi arendamise projekti tehnika valdkonnas, mille eesmärgiks on süvendada ning mitmekesistada koostööd olemasolevate partnerettevõtete ja kooli vahel. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad ...

 • Eeldatakse, et maailma linnaelanike osakaal suureneb 2018. aasta 55% -lt (4,2 miljardit inimest) 68% -ni 2050. aastaks.Kuigi inimeste eeldatav eluiga on viimase ajaga järjest pikenenud ja elukvaliteet tõusnud siis, vastavalt WHO andmetele põhjustavad erinevad keskkonnategurid linnades veerandi ...

 • Ehitusvaldkond on üks selliseid, mille tulemusi ja mõju tajub iga inimene, isegi juhul kui ta otseselt valdkonda ei puutu. Projekti raames tulevad ehituserialasid õpetavatele erinevate regioonide koolidele appi valdkonna suurimad tegijad Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Eesti Tööandjate Keskliit, et ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata alates 2011/2012 õppeaastast läbiviidavaid looduslaagreid, mis on mõeldud Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Laagrites keskendutakse praktilisele loodusetundmisele, loodvaatluste andmestiku kogumisele ja kogutud andmete kandmisele ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riikaitse õppeaine õpetamist

 • 24.01.2021 - 10.01.2023 Hajaasustuse programm 2021

  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi ...

 • 20.01.2021 - 15.10.2021 Arengutoetus noortele talentidele

  Arengutoetus noortele talentidele Mirtel Tooming ja Kärt Kiiver
  Osalemine suvel toimuvas plokkflöödilaagris

 • Töökindel, vähese keskkonnamõjuga ja piisav elektrivarustus on üheks oluliseks eelduseks linnade jätkusuutlikul arengul, kuid omavalitsustel on üsna piiratud võimalused selle valdkonna mõjutamiseks. Üha kasvav energiatarve (sh. elektritranspordi energiakasutus) linnades tingib vajaduse ...

 • Euroopa Liidu (sh. Eesti) peamiseks kliimapoliitika eesmärgiks on saavutada süsinikuneutraalsus 2050 aastaks. See nõuab märkimisväärset energiatõhususe parandamist hoonetes, mis moodustavad suurema osa energia lõpptarbimisest. Erinevad uuringud ja analüüsid näitavad, et tegelik energiakasutus ...

 • Näituse kujundustööd
  Kujundaja näituse kontseptsioonist lähtuvalt atraktiivne näitus

 • Tartu Linna Noortevolikogu mõju ja sellest teadlikkuse suurendamine läbi erinevate tegevuste ja turunduse. Projekti jooksul on noortevolikogu rolli teadvustamiseks ja noorte teadlikkuse suurendamiseks planeeritud rida tegevusi: kohtumised õpilasesindustega, tutvustusseminarid koolides ja ...

 • Probleemiks on järjest süvenev laste ja noorte aktiivne liikumisharjumuse vähenemine. Vajadus vahetada infot ja kogemust, kuidas on lähenetud probleemi lahendamisse ja milliseid meetodeid ja praktikaid kasutavad partnerid laste ja noorte liikumusharjumuste tekitamisel.
  Laste ja noorte ...

 • Toomemäel asuv kaevumajake vajab restaureerimist. Lai tn 37a kinnistul paiknev linnamüüri osa vajab restaureerimist ja konserveerimist.
  Restaureerida Toomemäel asuv kaevumajake ja konserveerida Tartu linnamüüri Laial tänaval paiknev osa.

 • Projekti sisuks on elamute reoveerimise lihtsustamine ja kiirendamine. Projekti käigus töötakse välja digitaalne tööriist, millega lihtsustada elltoodetud liginullenergiahoonete renoveerimiselementide projekteerimine ja tootmine.
  Projekti käigus on eesmärgiks luua ja katsetada digitaalset ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.