Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Kultuurivaldkonna toetused
Spordi toetused
Noorsootöö toetused
Huviharidus ja huvitegevus
Muud toetusvõimalused

Kultuurivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused jagunevad toetusteks kultuurikorraldajatele ja huvitegevusetoetuseks rahvakultuuriühingutele.

Kõiki taotlusi saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kultuuri toetusmeetmed

Kultuuriprojekti toetus
Toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

 

Kultuuriprogrammi toetus

Toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuurisündmuste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele. Kultuuriprogrammi toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

 

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus 

NB! Sel sügisel taotlusvooru ei avata.

Toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa taotleda sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
 

Kultuuriinvesteeringu toetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriinvesteeringu toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.
 

Kultuuri arengutoetus

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid või haarata uusi sihtrühmi.
 

Kultuuri valdkonna toetuste määrus
Hindamisjuhend
Hindamiskomisjon
Korduma kippuvad küsimused 

25.08.2021 infopäev

Foto: Lauri Kulpsoo

Mobiilsustoetus

Mobiilsustoetus

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib mobiilsustoetuse uus kord.

Vastavalt COVID-19 piirangute leevendamisele on alates 1. juulist 2021 mobiilsustoetuse taotlusvoor taas avatud. Toetuse taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne välislähetuse toimumist või eksperdi toomist Tartusse.

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda kultuuri valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Tutvu määrusega siin.

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetus

 

Toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Tutvu määrusega siin.

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetus

 

Toetuse eesmärk on Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamine ja kogukondliku identiteedi tugevdamine ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamise toetamine. 

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteeti.

Tutvu määrusega siin.

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus

Kultuuriühingute huvitegevuse toetus


Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.
Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

 

NB! Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemine 2022. aastaks toimub lihtsustatud korras.  

2021. aasta sügisel saab alguse üleminek uuele huvihariduse ja huvitegevuse toetamise süsteemile. Selleks, et muudatused oleks võimalik sujuvalt sisse viia ning samal ajal oleks huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujatel võimalus stabiilselt üle elada COVID-19 laialdase leviku periood, kehtestatakse 2022. aastaks käesolev lihtsustatud toetuse andmise kord.

Täpsemat infot leiab siit.

 

***

 

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

 

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Viimati muudetud 21.10.2021

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras. Täpsemat infot leiab siit.

Taotluse esitamise tähtpäev: 1. september (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Nimekirjad tuleb üles panna 1. oktoobriks.

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu linna ja maakonna TV 10 olümpiastarti

Spordiprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse.

Toetuse andmise eesmärgid on:

  • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

  • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

  • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

  • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

  • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu Maraton (Foto: Tarmo Haud)
Tartu Maraton (Foto: Tarmo Haud)

Viimati muudetud 05.07.2021

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras. Täpsemat infot leiab siit.

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

2021. aastal toetatakse huvitegevust 129 500 euroga. Toetust saavad 36 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1210 noorele.
Vaata lähemalt siit.

Huviharidus

Erahuvikoolide toetus

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

2021. aastal toetatakse erahuvikoole 510 125 euroga. Toetust saavad 33 erahuvikooli, mis pakuvad huviharidust 2915 noorele.
Vaata lähemalt siit.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Alates 2017. aastast määratakse noorsootöö seaduse alusel valdadele ja linnadele iga-aastaselt riigieelarvest täiendav toetus 7–19aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks - nn "huvitegevuse riigiraha". Toetuse kasutamisel peab lähtuma põhimõttest, et riigipoolse huvihariduse ja huvitegevuse toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. Toetuse saamise eeldusena tuleb omavalitsusüksusel koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Tartu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Toetuse saajate ülevaate leiab siit.

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele. Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

Noorsootöö valdkonna toetused
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö programme 49 852 euroga.
Vaata lähemalt siit.

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari. Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

Noorsootöö valdkonna toetused
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

2021. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 27 939 euroga.
Vaata lähemalt siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud).

Mobiilsustoetus

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Toetust saab taotleda noorsootöö valdkonnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, välja arvatud:
  1) sihtasutus, mille üks asutaja on riik või kohalik omavalitsus;
  2) sihtasutus või mittetulundusühing, kellelt Tartu linn ostab olulises mahus teenust.

Toetus saab taotleda nii välislähetusteks kui ka väliseksperdi toomiseks Tartusse. Toetuse taotlemine toimub jooksvalt, vähemalt üks kuu enne projekti toimumist.

Mobiilsustoetus
Toetuse taotlemine Tartu linnaportaalis.

 

Viimati muudetud 04.10.2021

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Käesolevalt lehelt leiab infot huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuse taotlemise kohta.

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaks

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras.

Üleminekumäärus reguleerib 2022. aastaks Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord", Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" kohase toetuse taotlemise ja andmisega seotud erisusi.

Toetuse taotlemine 2022. aastaks

2022. aastaks antakse huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetust 2020. aastal esitatud taotluste alusel (sh saavutustoetust kultuurivaldkonnas) ehk toetussummat arvestatakse 2020. aasta 1. novembriks kinnitatud harrastajate arvu järgi. See tähendab, et 2021. aastaga samas mahus toetuse saamiseks ei pea ühing uut taotlust esitama, kuid hiljemalt 1. oktoobriks on vaja Tartu linnaportaalis kinnitada, et vastavalt võimalustele jätkati tegevusega 2021. aasta kevadhooajal COVID-19st tingitud piirangute ajal ning tegevust jätkatakse ka 2021/2022. õppeaastal.

Olukorras, kus spordiklubi või spordikool soovib toetust saada kõrgema koefitsendiga kui 2021. aastal, tuleb taotlus esitada vastavalt  seni kehtinud süsteemile ning toetust antakse tegeliku harrastajate arvu järgi.

Kui 2021. aastal toetust saanud ühingu senises tegevusvaldkonnas harrastajate arv oluliselt kasvab, võib vastavalt kultuuriosakonna kehtivate huvihariduse ja huvitegevuse toetusmeetmete alusel esitada 1. oktoobriks taotluse kõigi enda harrastajate kohta. Harrastajate arvu oluliseks kasvuks loetakse vähemalt 20% suuremat harrastajate arvu kui 2021. aastal. Vastavalt harrastajate arvu muutusele määratakse, kas ühingule antakse toetust 2021. aasta mahus või sel sügisel kinnitatud harrastajate arvu järgi. 

Ühingud, kes 2021. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks tegevustoetust ei saanud või seda ei taotlenud, saavad 2022. aastaks toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. Selleks tuleb hiljemalt 1. septembriks esitada uus taotlus, 1. oktoobriks harrastajate nimekirjad ning 1. novembriks peavad harrastajad (alaealiste puhul nende seaduslikud esindajad) oma osaluse kinnitama. Toetust on õigus taotleda nii praegu tegutsevatel kui ka tegevust alustavatel ühingutel.

Juhul, kui huviharidust või tegevust pakkuv ühing soovib oma tegevuse 2022. aastal lõpetada, tuleb sellest kultuuriosakonda Tartu linnaportaali kaudu teavitada hiljemalt 1. oktoobril 2021.

Taotlemisprotsessi selgitava abimaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Rahvakultuuriühingute huvitegevuse toetus

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust. Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas. Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest. Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:
 

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude või -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Lisateave taotlejale:

  • Taotluse esitamise tähtaeg: 1. september
  • Nimekirjade esitamine: 1. oktoober
  • 1. novembriks peab täisealine nimekirja kantud harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastavas veebinimekirjas ning vajadusel märkima valdkonnas eelistatud treeningrühma.

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Pilvi Pärnat, sporditeenistuse peaspetsialist, pilvi.parnat@tartu.ee, 529 5647

 

Noorte huvitegevuse ühingu toetus

Noorte huvitegevuse ühingu toetust saab taotleda mittetulundusühing, mille huviringi vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Toetuse saamiseks peab huvitegevus ühingu huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Lisateave taotlejale:

Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Laura Kalaus, noorsooteenistuse peaspetsialist, laura.kalaus@tartu.ee, 5309 7867

Erahuvikoolide toetus

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (välja arvatud spordikoolid), mis pakub huviharidust lastele või noortele ja mille vähemalt üks juhendaja on juhendatavas valdkonnas erialase kutse- või kõrgharidusega või erialase kutsetunnistusega. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7-19aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt huvitegevuses ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Erahuvikooli tegutsemise esimesel õppeaastal kooli ei toetata.

Lisateave taotlejale:
 

Erahuvikoolidele toetuse andmise kord

Toetuse taotlemine

Lisainfo: Laura Kalaus, noorsooteenistuse peaspetsialist, laura.kalaus@tartu.ee, 5309 7867

Viimati muudetud 07.10.2021

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta.

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja preemiaid juriidilistele ja
füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks.
Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september),
samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.
 

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa. Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide,
kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.
 

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja sporti ning
kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui
filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.
 

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikute loomingulist tegevust ja organisatsioone eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise eesmärgil. Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
 

Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus ehk INSA teostab tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning
osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning
et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning
koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.
 

Eesti-Soome Kultuurifond

Eesti-Soome kultuurifondi toetab tegevusi, mis aitavad tugevdada Soome ja Eesti koostööd kultuuri ja
kunsti erinevates valdkondades, suurendada vastastikust keeleoskust, arendada ühisprojekte ning
edendada kultuurieksporti kolmandatesse maadesse.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke,
loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu raamprogramm eelarveperioodiks 2014–2020,
mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet,
edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii
Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Erineva suunitlusega toetusi jagavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Samuti on võimalik koostööd teha eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse InstituutGoethe Instituut, Soome Instituut).

Lisaks pakub loominguliste projektide elluviimiseks tuge ühisrahastuskeskkond Hooandja.

Tartu Kultuurkapital
Tartu Kultuurkapital

Viimati muudetud 07.12.2020