Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-7°

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Rahastamise alused
Kultuurivaldkonna toetused
Spordi toetused
Noorsootöö toetused
Erahuvikoolid
Muud toetusvõimalused

Projekti- ja tegevustoetuste rahastamise alused

Kord aastas võtab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond vastu taotlusi
kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele ja ühingutele toetuse eraldamiseks linna järgmise aasta eelarvest.

Konkreetsele projektile või ühingule toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul
pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt, toetuse suuruse määramisel on aluseks
linnavalitsuse poolt kehtestatud toetuse arvutamise juhend.

Noorsooprojektidest on eelistatud noorte informeerimise ning
teavitamisega seotud ettevõtmised ning noorte turvalisusega seotud projektid.
Toetust saab taotleda ka noorteühenduste omaalgatuslikele ettevõtmistele,
võimalikult rohkearvulise osavõtuga üritustele, mitte-eestlasi kaasavatele programmidele ja
tehnilise kallakuga harrastustegevustele.
Oodatud on ka taotlused avatud noortekeskuste tegevuse ning projektlaagrite korraldamise rahastamiseks.

Sporditeenistuse eelarvest on võimalik taotleda toetust spordiüritustele.
Lisaks võetakse vastu tegevustoetuse taotlusi noortespordiga tegelevatelt klubidelt.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.09.2017

Kultuurivaldkonna projekti- ja tegevustoetused

Huvitegevus

Kultuuriühingute huvitegevuse korraldamise toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või juriidilise isiku staatuseta ühendus, mis korraldab huviringi(de)s rahvakultuurialast huvitegevust.

Rahvakultuurialase huvitegevusena käsitatakse pärimuskultuuril ja rahvuslikel traditsioonidel põhinevat kunstilist harrastustegevust koorimuusika, rahvatantsu, puhkpillimuusika, pärimusmuusika, harrastusteatri, rahvusliku käsitöö valdkonnas ja folkloorirühmas.

Huviring on harrastajate ühendus, mis tegutseb ühingus ning millel on ühine huviala, tegutsemisaeg ja -koht. Toetuse saamiseks peab huvitegevus huviringis toimuma vähemalt üheksal kuul aastas üks kord nädalas.

Toetust antakse kultuuriühingule, mille huviringi suurus on vähemalt:

 • 16 lauljat kooris,

 • 12 pillimängijat puhkpillimuusika huviringis,
 • 12 tantsijat rahvatantsurühmas,
 • 10 osalejat harrastusteatri trupis,
 • 5 osalejat käsitööringis,
 • 5 osalejat folkloorirühmas,
 • 5 osalejat pärimusmuusika huviringis.

Kultuuriühingule antav toetus koosneb pearahast ja/või saavutustoetusest.

Pearaha antakse ühingule iga 7–26-aastase ning iga üle 60-aastase harrastaja kohta, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning kes ise või kelle seaduslik esindaja on huviringi märkinud oma eelistuseks rahvakultuuri valdkonnas.

Saavutustoetust antakse kultuuriühingule huviringi kohta:

 • mis on oma valdkonna suurüritustest aktiivselt osa võtnud ja/või suurüritusi korraldanud,

 • mis on aktiivse avalikkusele suunatud tegevusega populariseerinud ja edendanud oma tegevusvaldkonda ja/või saavutanud silmapaistvaid tulemusi konkurssidel, festivalidel või võistlustel,

 • mille juhendajatest vähemalt pooltel on eriharidus või juhendamiseks piisav ettevalmistus, mis on saadud koolituste läbimisel.

Toetust ei anta Tartu üldhariduskoolide päevakavas ja teiste koolide õppekavas kinnitatud tegevustele.

Taotluses tuleb esitada järgneva kalendriaasta eelarve prognoos, sealhulgas:

 • tulud vastavalt planeeritud tuluallikatele: toetused Tartu linnalt, omatulud (osalustasud, tulud tasulistelt teenustelt jm), toetused ministeeriumide programmidest, fondidest, avalik-õiguslikelt juriidilistelt asutustelt (ülikoolide toetused) jm,

 • kulud kululiikide lõikes: töötasud, ruumide kasutamise kulud (rent, kommunaal- ja halduskulud), huviringi projektidega seotud kulud (nt etendusprojektid, osalemised festivalidel jne).

Taotluse sisulises osas tuleb esitada järgmise kalendriaasta tegevusplaan ning planeeritud projektid (esinemised, osalemised konkurssidel ja festivalidel, salvestusprojektid jms).

Taotluse lisana tuleb esitada:

 1. tegutsemiskohana kasutatavate ruumide omandi- või kasutusõigust tõendav dokument,

 2. juriidilise staatuseta ühenduse puhul tegutsemise aluseks olev leping,
 3. huviringi juhendajate eriharidust tõendavad dokumendid. NB! Kui ühingu juhendaja(d) ei ole vahetunud ja eriharidust tõendavate dokumentide koopiad on osakonnale varasematel aastatel esitatud, siis pole vaja dokumente uuesti esitada.

NB! Juhul kui ühing korraldab huvitegevust mitmes huviringis, siis tuleb iga huviringi jaoks vormistada eraldi taotlus.

Lisateave taotlejale:

 • Hiljemalt 1. oktoobriks peab ühing esitama huviringide taotluste juurde harrastajate nimekirjad.
 • Toetuse saamiseks peab nimekirja kantud täisealine harrastaja või alaealise harrastaja seaduslik esindaja kinnitama, et harrastaja osaleb ühingu huviringis. Juhul kui harrastaja osaleb mitme rahvakultuurivaldkonna huviringi tegevuses, tuleb kinnitamisel märkida üks eelistatud huviring.
 • Harrastaja (või tema seadusliku esindaja) kinnitus koos eelistatud huviringi märkimisega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult hiljemalt 1. novembriks. Kui määratud tähtpäevaks puudub kinnitus ja eelistatud huviringi valik, kustutatakse harrastaja menetletavast nimekirjast.

 

Kultuuriühingute huvitegevuse toetuse saajad 2018.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid.

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Kultuuriprojektid

Kultuuriprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 15.08 (k.a).
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus või tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Elektroonilises vormis taotlus tuleb esitada veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt 15. augustiks. Toetust antakse järgmise kalendriaasta kultuuriprojektide teostamiseks.

Kultuuriprojektide toetused saajad 2018. aastal
 

Kultuuriprojektide toetus kultuuriosakonna reservfondist

Taotluse esitamise tähtaeg: jooksvalt
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Toetust ürituse korraldamiseks või tegevuse läbiviimiseks võib taotleda füüsiline või juriidiline isik tingimusel, et üritus/tegevus toimub Tartus või on muul viisil Tartuga seotud. Toetust antakse kultuuriprojektide teostamiseks samal aastal. Reservfond on mõeldud toetuse taotlemiseks nendele projektidele, mida ei olnud võimalik pikalt ette planeerida ja mida linn ei ole sama aasta põhieelarvest toetanud.

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Muuseumitöötaja stipendium

Taotluse esitamise tähtaeg: 22.02.(k.a.)
Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu linna muuseumide töötajate võimalusi erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ja vahetamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel.

Stipendium on ette nähtud Tartu linna muuseumide töötajatele:
1) õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks;
2) tööalaste teadus- või uurimistööprojektide ettevalmistamiseks ja/või läbiviimiseks.

Tüüpvormid:

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi taotlusvorm                    

Tartu muuseumitöötaja stipendiumi aruandevorm

Vaata lisaks: kultuuriosakonna õigusaktid

Viimati muudetud 31.01.2018

Eraõiguslike spordiklubide ja spordikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtpäev: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Nimekirjad tuleb üles panna 1. oktoobriks.

Toetuse andmise eesmärk on arendada harrastus- ja võistlussporditegevust Tartu linnas ning süvendada sporditeadmisi, et tagada Tartu linna elanike, eelkõige noorte kehaline ja vaimne vormisolek.

Toetust saab taotleda spordiklubidele ja -koolidele Tartus toimuvaks sporditegevuseks taotleja nimekirja kantud iga 7–19-aastase lapse ja noore kohta, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes maksab klubi osalus- või õppemaksu või kes on selle maksmisest vabastatud. Spordiklubidele ja -koolidele, kus toimuvad võimlemistreeningud, antakse ala spetsiifilisusest lähtudes erandina toetust ka nimekirja kantud 5–6-aastaste laste kohta.

Toetust antakse spordiklubidele ja -koolidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad Tartu linnas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetust ei anta spordiklubides ja -koolides tegutsevatele treeningrühmadele, mille treeneril või juhendajal puudub vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon.

Vaata lisaks: õigusaktid

Andeka noorsportlase toetus

Andeka noorsportlase toetust (kullafond) saab spordiklubi taotleda ühekordse toetusena 14–23-aastasele sportlasele, kes:

 • on Eesti omavanuste koondise liige;

 • on osalenud või osaleb koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel;
 • kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas.

Taotluste keskkond avatakse ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist: www.tartu.ee/kotoetused.  

Taotlusi hindab komisjon eelmise aasta sportlike tulemuste põhjal ja teeb toetuse saajate ja suuruse kohta ettepaneku kultuuriosakonna  juhatajale.

Vaata lisaks: õigusaktid

Spordiprojektide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.
Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse.

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

 • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

 • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

 • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

 • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks.

 • Spordiprojektide toetuse saajad 2018. aastal leiate siit.

Vaata lisaks: õigusaktid

Tartu linna olümpialootuse stipendium

Taotlust saab esitada www.tartu.ee/kotoetused keskkonnas.

Tartu linna olümpialootuse stipendium on mõeldud Tartu linna tippsportlastele, kes on olümpiamängude kandidaadid või kel on arengut ja tulemusi arvestades eeldus pääseda olümpiamängudele. Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parandamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks. Stipendiumit võib kasutada osalustasude, transpordi- ja majutuskulude, treeningpaikade rendi- või üürikulude maksmiseks ning sporditegevusega kaasnevate teenuste tellimiseks ja asjade ostmiseks.

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond kuulutab stipendiumi andmiseks välja avaliku konkursi Tartu linna veebilehel hiljemalt kolme kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

Stipendiumit võib taotleda füüsiline isik, kes on:

 • vähemalt 23-aastane,

 • kantud rahvastikuregistrisse Tartu linna elanikuna vähemalt aasta enne taotluse esitamist,
 • Tartu linnas tegutseva spordiklubi liige.

Taotlusi hindab stipendiumikomisjon, kes teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku kinnitada stipendiumisaajad ja stipendiumi suurus iga saaja kohta. Kultuuriosakonna juhataja sõlmib stipendiumi saajaga stipendiumi kasutamise lepingu.

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 06.04.2018

Noorsootöö toetused

Huvitegevus

Noorte huvitegevus

Huvitegevuse toetust saab taotleda mittetulundusühing, mis korraldab huvitegevust ühingu huviringis vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses. Toetust antakse ühingule, mille huviringi suurus on vähemalt 5 harrastajat, mille harrastajad on 7-26aastased tartlased ning kelle eelistusena on vastav huviring märgitud. 

Tutvu noorte huvitegevuse ühingutele toetuse taotlemise tingimustega.
Toetuse taotlemine.

2018. aastal toetatakse huvitegevust 173 040 euroga. Toetust saavad 43 ühingut, mis pakuvad huvitegevuse võimalust 1617 noorele.
Vaata lähemalt siit

Programmitoetus

Noorsootöö programm

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programmi raames toetatakse Tartus toimuvat organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist. Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2018. aastal toetatakse  noorsootöö programme 28 467 euroga.
2018. aastal programmitoetuse saajad leiab siit

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Projektitoetus

Noorsootöö projekt

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist väljaspool kooliprogrammi. Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.

2018. aastal toetatakse  noorsootöö projekte 17 625 euroga.
2018. aastal toetuse saanud projektid leiab siit.

Igakuiselt saab toetust taotleda kolmele projektiliigile: noorsootöö projektile, millele soovitakse toetust alla 500 euro ja taotlust ei ole esitatud eelmise aasta 1. septembriks (või taotlus esitati, aga toetust ei saadud), noorte mobiilsusprojektile, noorte omaalgatusprojektile.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte omaalgatusprojekt

Noorte omaalgatusprojekt on Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppimisel  14-20-aastaste noorte poolt ellukutsutav projekt teostamaks oma ideid Tartu linna elukeskkonna parendamiseks. Noorte omaalgatusprojekti raames toetatakse kogukonnale suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu sündmuse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.

Vaata lisaks: õigusaktid

Noorte mobiilsusprojekt

Noorte mobiilsusprojekti toetamise eesmärk on soodustada noorte rahvusvahelist koostööd ja õpirännet, andes Tartu linna esindamisega seotud kulude osalise katmisega Tartu noorele võimaluse esindada linna välisriigis toimuval rahvusvahelisel festivalil, võistlusel, konkursil või muul ettevõtmisel. Toetust võib kasutada transpordi, viisa, majutuse, reisikindlustuse või toitlustamise kulude osaliseks katmiseks. Noorte mobiilsusprojekti raames võib katta osaliselt ka noort saatva noorsootöötaja kulusid.

Toetuse taotlemine.
Nõuandeid taotluse kirjutamiseks: projektidprogrammid.blogspot.com.ee.
 

Vaata lisaks: õigusaktid

Viimati muudetud 18.07.2018

Erahuvikoolide toetus

Taotluse esitamise tähtaeg: 01.09 (k.a).
Taotluse saab esitada siin: tartu.ee/kotoetused.

Toetust antakse erahuvikooli pidajale Tartu linnas tegutseva erahuvikooli jaoks (v.a spordikoolid),
mis pakub huviharidust lastele ja/või noortele. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.
Erahuvikooli tegutsemise esimest õppeaastat ei toetata.

Erahuvikoolide saavad pearahapõhist toetust. Pearaha antakse huvitegevuse korraldamiseks 7–19-aastase,
balleti valdkonnas 5–6-aastase harrastaja kohta, kes osaleb regulaarselt õppetegevuses ja
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

Taotleja (erahuvikool) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. oktoobriks
esitama alanud õppeaastal huviharidust omandavate õpilaste nimekirja.

Õpilane (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) peab toetuse saamiseks hiljemalt 1. novembriks kinnitama
elektrooniliselt veebipõhises toetuse taotlemise keskkonnas või kirjalikult, et omandab huviharidust erahuvikoolis.

Juhul kui nimekirja kantud õpilane omandab huviharidust mitmes erahuvikoolis,
siis peab kinnitaja 1. novembriks märkima ühe erahuvikooli eelistuse.

õigusaktid

Viimati muudetud 25.01.2017

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate  Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta:

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja
preemiaid juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tartu kesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja
isikute loomingulise tegevuse toetamiseks.
Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september),
samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.
Täpsem info Tartu Kultuurkapitali kodulehel.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa.
Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide,
kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.
Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja
sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.
Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.
Täpsem info Eesti Kultuurkapitali kodulehel.

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogule on võimalik igakuiselt esitada väikeprojektide taotlusi
(taotletav summa kuni 6000 eurot) vastavalt valdkonnale kas Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi või Kultuuriministeeriumi kaudu.
Suurprojektide taotlusi  võetakse vastu kord aastas ajavahemikus 1. oktoober kuni 15. november.
Täpsem info ja valdkondade prioriteedid HMNi kodulehel.

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui
filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.
Taotlemise tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda EFI kodulehel.

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab taotlusi vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.
Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
Täpsem info ja taotlusvormid saadaval ERKFi kodulehel.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA teostab tegevusi selle nimel,
et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning
et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning
koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.
Programmide, tähtaegade ja taotlusvormide kohta saab infot MISA kodulehel.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu uus raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020,
mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet,
edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii
Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.
Eestis jagavad programmi kohta infot Loov Eesti ja Eesti Filmi Insituut.
Rohkem infot ja vajalikud kontaktid saadaval Loov Euroopa kodulehel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke,
loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.
Programmide, tingimuste ja tähtaegadega on võimalik tutvuda PMNi kodulehel.


Erineva suunitlusega toetusi jagab ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Samuti on võimalik eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse Instituut, Goethe Instituut) teha koostööd,
et viia läbi kultuuriprogramme või kutsuda esinejaid välisriikidest.

Viimati muudetud 16.10.2017