Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°
12°

Juhised toetuste saamiseks

Tartu on ainulaadse kultuurieluga linn. Siin on suurepärane keskkond nii professionaalse, rahva- kui ka alternatiivkultuuri tegijatele. Siin on põnevad muuseumid, mitmekesise repertuaariga teatrid ja kontserdisaalid. Aasta ringi toimub erilisi elamusi pakkuvaid festivale. Tartu spordielu kuulsuski ulatub Eesti piiridest väljapoole tänu Tartust pärit sporditippudele ja suurtele spordiüritustele.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
736 1360
 

Projektitoetus
Programmitoetus
Tegevustoetus
Arengu- ja investeeringutoetus
Preemiad ja tunnustamine
Muud toetusvõimalused
Antud toetused

Kõiki taotlusi saab esitada Tartu linnaportaalis, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Kultuuri suurprojekti toetus

Kultuuri suurprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuri suurprojekti toetuse suurus on 5001 kuni 50 000 eurot. Hindamiskomisjon võib teha linnavalitsusele ettepaneku anda linna kultuurielu oluliselt rikastavale üksikule rahvusvahelise mõõtmega suurprojektile toetust kuni 70 000 eurot

Kultuuri suurprojekti toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. oktoobriks (k.a)

Kultuuri suurprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 30% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. 

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus. Toetussumma vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise korral tuleb muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada. 

Kultuuri suurprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus (30 p);

 • alameesmärkide, tegevuste ja mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);

 • projekti elluviijate võimekus (15 p);

 • teavitusplaani asjakohasus (10 p);

 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p);

 • kultuuri suurprojektidel prioriteedile vastavuse põhjendus (10 p).

 

Hindamiskomisjon on kinnitanud kultuuri suurprojektidele kolm prioriteetset eesmärki, mille täitmisel on hindamisel võimalik saada lisaks 10 punkti. Prioriteedid on järgnevad:

 • projekt arendab rahvusvahelist valdkondlikku koostööd Tartu kultuuriorganisatsioonide/loovisikute seas;

 • projekt populariseerib uuenduslikul moel kultuuri linnaruumis;

 • projekt viib kokku erinevad sihtrühmad (rahvused/põlvkonnad vms) omavaheliseks sisuliste tegevustega koostööks.

 


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna peaspetsialist, Liis.Kagu@tartu.ee, 5884 6288

Kultuuri väikeprojekti toetus

Kultuuri väikeprojekti toetus on toetus Tartu linnas või Tartu linnaga seotult piiritletud ajal avalikkusele suunatult toimuvat kultuurisündmust või -sündmuste sarja korraldavale juriidilisele isikule.

Kultuuri väikeprojekti toetuse suurus on 500 kuni 5000 eurot (k.a)

Kultuuri väikeprojekti toetust on võimalik esitada kolmel korral aastas: 

 • 1. detsembril (k.a) sündmustele, mille algusaeg jääb vahemikku veebruar kuni juuni; 

 • 1. mail (k.a) sündmustele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli kuni oktoober;

 • 1. septembril (k.a) sündmustele, mille algusaeg jääb vahemikku november kuni jaanuar. 

NB! Seoses piiratud eelarveliste vahenditega jääb 2022. aastal avamata kultuuri väikeprojekti toetuse kolmas voor. Kultuuri väikeprojektide teine voor on 2022. aastal erandkorras mõeldud projektidele, mille algusaeg jääb vahemikku juuli 2022 kuni jaanuar 2023. Voor avatakse kaks kuud enne tähtaega ning tähtaeg on 1. mai 2022.

Kultuuri väikeprojekti toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. 

Kultuuriprojekti toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus. Toetussumma vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise korral tuleb muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada. 

Kultuuri väikeprojekti toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprojekti vajalikkus ja üldeesmärgi selgus (30 p);

 • alameesmärkide, tegevuste ja mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);

 • projekti elluviijate võimekus (15 p);

 • teavitusplaani asjakohasus (10 p);

 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna peaspetsialist, Liis.Kagu@tartu.ee, 5884 6288

Spordiprojekti toetus

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • propageerida tervislikke eluviise ning suurendada liikumisharrastajate osakaalu;

 • soodustada Tartus saavutusspordisündmuste toimumist, et pakkuda saavutussportlastele võistlemisvõimalusi ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;

 • tutvustada eelkõige lastele ja noortele erinevaid spordialasid, korraldades Tartu linnas meistrivõistlusi ning koolidevahelisi karikavõistlusi;

 • luua Tartu sportlastele võimalusi osaleda rahvusvahelistel võistlustel ning edendada koostööd sõpruslinnadega;

 • toetada kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondi.

Taotluse esitamise tähtaeg on 01.09 (k.a). Toetust antakse taotluse esitamisele järgneva aasta spordiprojektide teostamiseks. Alla 1000 euro suuruse toetuse taotlemiseks võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aastaringselt. NB! Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega on alates 24.03.2022 jooksva aasta spordiprojektide taotlusvoor suletud.

Toetust ürituse korraldamiseks võib taotleda  juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse. 


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 118 "Spordi valdkonna toetused"

Lisainfo: Liis Kägu, kultuuriosakonna peaspetsialist, Liis.Kagu@tartu.ee, 5884 6288

Noorsootöö projektitoetus

Noorsootöö projekti toetamise eesmärk on luua võimalusi Tartu noorte ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamiseks. Noorsootöö projekt on Tartu noortega koostöös korraldatav ja Tartu noortele suunatud sündmus või sündmuste sari.

Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. septembriks (k.a)

Noorsootöö projekti raames toetatakse noortele suunatud ja noori korraldajatena kaasava ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva ja muu sündmuse korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö projektile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses projekti kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused"

Vaata lisaks:

Lisainfo: Helen Siska, noorsootöövaldkonna juht, helen.siska@tartu.ee, 736 1365.

Mobiilsustoetus

Toetuse eesmärk on soodustada Tartu kultuuri valdkonna rahvusvahelistumist ja arengut, erialaste eesmärkide saavutamist ning uute teadmiste ja kogemuste omandamist välisriikides või nende toomist Tartusse.

Mobiilsustoetuse taotlust saab esitada jooksvalt. Toetuse taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne välislähetuse toimumist või eksperdi toomist Tartusse.

Mobiilsustoetus jaguneb mobiilsustoetus välislähetuseks ja mobiilsustoetus väliseksperdi toomiseks Tartusse

Mobiilsustoetus välislähetuseks

Toetus on suunatud mittetulundusühingutele või sihtasutustele oma nimetatud esindaja lähetamiseks väljaspool Eestit toimuvale sündmusele või tegevusele eesmärgiga arendada lähetatava võimeid või anda talle võimalus eneseteostuseks, esindada mittetulundusühingut või sihtasutust või Tartu linna ning luua sellega kontakte oma valdkonnas või edendada rahvusvahelist koostööd.

Välislähetus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

1) sündmus, millele isik lähetatakse, on valdkonnas tunnustatud, kõrgetasemeline või sellele pääsemine eeldab eelnevaid saavutusi;

2) tegevus, mida lähetusel tehakse, toob lähetatavale, mittetulundusühingule või sihtasutusele, valdkonnale või Tartu linnale olulisi uusi teadmisi, tunnustust või võimaldab algatada, arendada või jätkata olulist rahvusvahelist koostööd.

Toetust antakse isiku eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn. Kui mobiilsustoetust välislähetuseks antakse võistkonna või kollektiivi lähetamiseks, antakse toetust ka võistkonna või kollektiivi liikmete eest, kelle elukoht ei ole Tartu linn, kui nende osalemine on oluline lähetuse eesmärgi saavutamiseks. Alates 2021. aastast antakse ühe isiku, võistkonna või kollektiivi eest mobiilsustoetust ühes kalendriaastas kuni kolm korda.

Mobiilsustoetust makstakse maksimaalselt 10 inimese eest ühe lähetuse kohta.

Toetusmäär ühe isiku kohta on:

1) 100 eurot - Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast);

2) 200 eurot - muu Euroopa või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osa (v.a Pihkva ja Leningradi oblast);

3) 300 eurot - muud riikidvõi Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.

Mobiilsustoetus väliseksperdi toomiseks Tartusse

Väliseksperdi Tartusse toomise mobiilsustoetuse saamiseks peab välisekspert olema kultuuri, noorsootöö või spordi valdkonnas tunnustatud.

Ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks saab toetust kuni kaks korda aastas.

Väliseksperdi korraldatavad tegevused peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

1) väliseksperdi juhtimisel või osalusel korraldatakse Tartus koolitus, meistriklass, seminar või muu osalejate arengut toetav sündmus, mille otseste kasusaajate arv on suurem kui 10 inimest.

2) väliseksperdi juhendamisel või osalusel läbi viidavad tegevused peavad toimuma vähemalt kahel päeval ja kestma kokku vähemalt 8 astronoomilist tundi.

Toetusmäär ühe väliseksperdi Tartusse toomiseks on:

1) 200 eurot - väliseksperdi elukoht on Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Venemaa Föderatsiooni Pihkva ja Leningradi oblast;

2) 400 eurot - väliseksperdi elukoht on mujal Euroopas või Venemaa Föderatsiooni Euroopa osas (v.a Pihkva ja Leningradi oblast);

3) 600 eurot - väliseksperdi elukoht on muus riigis või Venemaa Föderatsiooni osas, mis jääb väljapoole Euroopat.


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 määrus nr 122 "Mobiilsustoetus"

Lisainfo: Ave Paul, kultuuriosakonna spetsialist, Ave.Paul@tartu.ee, 506 1974

Viimati muudetud 25.04.2022

Kõiki taotlusi saab esitada Tartu linnaportaalis, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Kultuuri suurprogrammi toetus

Kultuuri suurprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Kultuuri suurprogrammi toetus on 10 001 kuni 50 000 eurot

Kultuuri suurprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. oktoobriks (k.a)

Kultuuri suurprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 40% suurprogrammi kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. 

Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus. Toetussumma vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise korral tuleb muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada. 

Kultuuri suurprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus (30 p); 
 • kultuuriprogrammi eesmärkide (sihtgrupp, kvaliteet, kommunikatsioon), tegevuste ja nende mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 • kultuuriprogrammi elluviijate võimekus (15 p);
 • teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).

Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Hegert Leidsalu, kultuuriosakonna teenuste arendusspetsialist, Hegert.Leidsalu@tartu.ee, 526 7327

Kultuuri väikeprogrammi toetus

Kultuuri väikeprogrammi toetus on toetus Tartu linnas või Tartuga seotud aasta ringi (vähemalt 10 kuud aastas) avalikkusele suunatud kultuuriürituste sarja korraldavale mittetulundusühingule või sihtasutusele.

Kultuuri väikeprogrammi toetus on kuni 10 000 eurot

Kultuuri väikeprogrammi toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. oktoobriks (k.a)

Kultuuri väikeprogrammi toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseering vähemalt 30% väikeprogrammi kogumaksumusest. Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes. 

Kultuuriprogrammi toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus. Toetussumma vähendamisel kuni 20% on toetuse saajal kohustus ellu viia kogu projekt kirjeldatud mahus, rohkem kui 20% vähendamise korral tuleb muudatused kultuuriosakonnaga kooskõlastada. 

Kultuuri väikeprogrammi toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • kultuuriprogrammi vajalikkus ja programmi koostamise põhimõtete selgus (30 p); 
 • kultuuriprogrammi eesmärkide (sihtgrupp, kvaliteet, kommunikatsioon), tegevuste ja nende mõõdikute loogilisus ning asjakohasus (30 p);
 • kultuuriprogrammi elluviijate võimekus (15 p);
 • teavitusplaani asjakohasus (10 p);
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (15 p).

Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Hegert Leidsalu, kultuuriosakonna teenuste arendusspetsialist, Hegert.Leidsalu@tartu.ee, 526 7327

Noorsootöö programmitoetus

Noorsootöö programmi toetamise eesmärk on soodustada Tartu noorsootöö mitmekesisust ja tõenduspõhisust. Noorsootöö programm on vähemalt 10 kuud kestev sündmuste sari või Tartus tegutseva noorteühingu aasta tegevuskava, mis on korraldatud Tartu noortega koostöös ja suunatud Tartu noortele.

Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. septembriks (k.a)

Noorsootöö programmi raames toetatakse organiseeritud noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte ja noorsootööühingu tegevuste, ettevõtmiste ja sündmuste korraldamist ja läbiviimist.

Noorsootöö programmile toetuse saamise eelduseks on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 25% ulatuses programmi kogumaksumusest. Omafinantseeringuks võib olla muuhulgas vabatahtlik töö.


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused"

Vaata lisaks:

Lisainfo: Helen Siska, noorsootöövaldkonna juht, helen.siska@tartu.ee, 736 1365.

Viimati muudetud 01.03.2022

Kõiki taotlusi saab esitada Tartu linnaportaalis, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Asumiseltsi toetus

Asumiseltsi toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevate asumiseltside (linnaosaselts, alevikuselts, külaselts) tegevuse elavdamist ja kogukondliku identiteedi tugevdamist ning piirkonna omapära tutvustavate sündmuste korraldamist.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada linnaosa, aleviku või küla elukeskkonda, tutvustada selle omapära ja tugevdada elanike piirkondlikku identiteetiToetust antakse asumiseltsile, mis on asutatud hiljemalt toetuse taotlemisele eelnenud aastal.

Asumiseltsi toetuse suurus on kuni 3500 eurot.

Toetuse saamise eeldus on vähemalt ühe avalikkusele suunatud oma linnaosa, alevikku või küla tutvustava sündmuse korraldamine. Toetust võib kasutada avaliku sündmuse korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, osa toetusest on lubatud kasutada asumiseltsi igapäevase tegevuse ja toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks asumiseltsi liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, asumiseltsi liikmete poolt seltsi eesmärgi saavutamiseks tehtud kulude hüvitamiseks).

Toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. novembriks (k.a). 

Toetust võib saada taotletud mahus või taotlusega võrreldes vähendatud mahus.

Igast linnaosast, alevikust või külast saab toetust üks asumiselts. Kui ühes linnaosas, alevikus või külas on mitu asumiseltsi ning nad esitavad konkureerivad taotlused, võrreldakse vastava linnaosa, aleviku või küla seltside taotlusi omavahel. Hinnatakse seltsi aastaringse tegevuse aktiivsust ja aktiivsete liikmete arvu ning avaliku sündmuse piirkondlikku vajalikkust, sealhulgas külastajate, osalejate või kasusaajate arvu ja hinnatava mõju ulatust.


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 10.09.2020 määrus nr 110 "Asumiseltsi toetus"

Lisainfo: Lennart Puksa, kultuuriosakonna peaspetsialist, Lennart.Puksa@tartu.ee, 5854 0214

Rahvusvähemuse ühingu toetus

Rahvusvähemuse ühingu toetuse eesmärk on toetada Tartu linnas tegutsevat rahvusvähemuse ühingut tema kultuurilise eripära hoidmiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks, kaasates seejuures linlasi, suurendades koostööd ning rikastades sellega Tartu kultuurielu.

Toetust saab taotleda Tartu linnas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk on rahvusvähemuse kultuuri hoidmine ja edendamine.

Rahvusvähemuse ühingu toetus jaguneb:

1) üksiksündmuse toetus (500-5000 eurot);

2) sündmuste sarja toetus (1000-12 000 eurot).

Üksiksündmuse toetus on mõeldud rahvusvähemuse kultuuri tutvustava avalikkusele suunatud sündmuse korraldamiseks. Sündmuste sarja toetus on mõeldud vähemalt kuuest (sh kaks avalikkusele suunatud sündmust) rahvusvähemuse kultuuriga seotud sündmusest koosneva sarja korraldamiseks.

Toetust võib kasutada sündmuse või sündmuste sarja korraldamise ja elluviimisega seotud kulude kandmiseks, 50% toetusest on lubatud kasutada rahvusvähemuse ühingu igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks (näiteks ühingu liikmetele korraldatavate sündmustega seotud kuludeks, kommunaalteenuste eest tasumiseks, üürikulu katmiseks, juhendajate või muude isikute töötasuks).

Toetust antakse taotlemisele järgnevaks aastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. oktoobriks (k.a).

Toetuse saamise eeldus on vähemalt 10%-line oma- või kaasfinantseering üksiksündmuse või sündmuse sarja kogumaksumusest.

Rahvusvähemuse ühingu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus.

Rahvusvähemuse ühingu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • taotluse vastavus määruse eesmärkidele ja sündmuse või sündmuste sarja vajalikkus;
 • tegevuse ja tulemuse läbimõeldus ning seos saavutatava mõjuga;
 • eelarve läbimõeldus ja realistlikkus;
 • projekti elluviijate võimekus ja koostöövalmidus;
 • kommunikatsioonitegevuste läbimõeldus ja asjakohasus.

Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 10.09.2020 määrus nr 108 "Rahvusvähemuse ühingu toetus"

Lisainfo: Lennart Puksa, kultuuriosakonna peaspetsialist, Lennart.Puksa@tartu.ee, 5854 0214

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

2021. a sügisel algab järg-järguline üleminek huvihariduse ja huvitegevuse uuele toetussüsteemile. Sujuvama ülemineku tagamiseks ning COVID-19 levikuga seotud piirangute mõju leevendamiseks antakse valdkonna ühingutele 2022. aastaks toetust lihtsustatud korras.

Ühingud, kes 2021. aastaks huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks tegevustoetust ei saanud või seda ei taotlenud, saavad 2022. aastaks toetust taotleda vastava tegevustoetuse korra kohaselt. Selleks tuleb hiljemalt 1. septembriks esitada uus taotlus, 1. oktoobriks harrastajate nimekirjad ning 1. novembriks peavad harrastajad (alaealiste puhul nende seaduslikud esindajad) oma osaluse kinnitama. Toetust on õigus taotleda nii praegu tegutsevatel kui ka tegevust alustavatel ühingutel.

Täpsem info siin

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus

Kolmeaastane kultuuritegevuse toetus on toetus Tartu linnas aasta ringi (vähemalt kümme kuud aastas) avalikkusele suunatud kvaliteetset kultuuriprogrammi pakkuvale mittetulundusühingule või sihtasutusele tingimusel, et taotleja on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal. Kolmeaastast kultuuritegevuse toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse alammäär on 10 001 eurot aastas ühe taotleja kohta.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetus antakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kalendriaastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. oktoobriks (k.a). 

NB! Seoses piiratud eelarveliste vahenditega 2021. aastal (2022. aastaks) taotlusvooru ei avata. 

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse saamise eeldus on oma- või kaasfinantseeringu olemasolu 40% tegevuse kogumaksumusest, sealhulgas peab toetuse saaja teenima omatulu vähemalt 10% kalendriaasta kogueelarvest.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetust võib saada taotletud mahus või vähendatud mahus.

Kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • organisatsiooni olulisus valdkonnas;
 • eesmärkide, tegevuste ja nende mõõdikute selgus;
 • tegevuste elluviijate võimekus;
 • tegevusplaani eesmärgipärasus;
 • teavitusplaani asjakohasus;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

Hindamiskriteeriumite eest on võimalik esimese aasta kohta saada maksimaalselt 100 punkti. Teise ja kolmanda aasta eest on võimalik saada maksimaalselt 50 punkti.

Kui kolmeaastase kultuuritegevuse toetuse taotlus saab teise ja kolmanda aasta eest hindamisel vähem kui 30 punkti, suunatakse taotlus kultuuriprogrammi toetuse taotluste hulka ning hinnatakse seda kultuuriprogrammi toetuse taotlusena.


Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Kristiina Avik, kultuurivaldkonna juht, Kristiina.Avik@tartu.ee, 528 2761

Viimati muudetud 11.01.2022

Kõiki taotlusi saab esitada Tartu linnaportaalis, kust leiab infot ka taotlusvormide täitmise kohta. Taotluste esitamise tähtajad on toetusmeetmete lõikes erinevad, täpsed kuupäevad on välja toodud iga toetusliigi juures eraldi.

Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh Tartu Kultuurkapitalist toetust saanud.

Kultuuri arengutoetus

NB! Seoses piiratud eelarveliste vahenditega 2022. aastal taotlusvooru ei avata.

Kultuuri arengutoetus on toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele tegevusteks, mis toetavad olulisel määral organisatsiooni arengut, tõstavad organisatsiooni võimekust, võimaldavad pakkuda uusi või olulisel määral paremal tasemel teenuseid, haarata uusi sihtrühmi. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal.

Kultuuri arengutoetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuri arengutoetus antakse taotlemise aastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. veebaruariks (k.a)

Kultuuri arengutoetust võib saada taotletud või vähendatud mahus. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek arengutegevuste konkreetse osa ärajätmiseks.

Kultuuri arengutoetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • organisatsiooni arenguvajaduse kirjelduse selgus ning tehtud eeltegevuste vastavus vajadustele; 
 • arengutoetuse taotlemise eesmärkide selgus, valitud mõõdikute vastavus eesmärkidele;
 • tegevusplaani ja ajakava realistlikkus;
 • tegevusplaani elluviijate võimekus;
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks.

Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Hegert Leidsalu, kultuuriosakonna teenuste arendusspetsialist, Hegert.Leidsalu@tartu.ee, 526 7327

Kultuuriinvesteeringu toetus

NB! Seoses piiratud eelarveliste vahenditega 2022. aastal taotlusvooru ei avata.

Toetus Tartu linnas kultuuri valdkonnas tegutsevale mittetulundusühingule  või sihtasutusele tema tegutsemiskohas ehitus- või rekonstrueerimistööde tegemiseks või kultuuriproduktsiooni, -teenuse või -toote pakkumiseks vajaliku inventari või seadme ostmiseks või paigaldamiseks. Kultuuriprogrammi toetust ei saa sihtasutus, mille asutaja on riik või muu riigi osalusega juriidiline isik.

Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, kes on Tartu linnalt kultuuri valdkonna toetust saanud vähemalt kolmel eelneval kalendriaastal ning mille tegutsemiskoht, millele investeeringutoetust taotletakse, on Tartu linnas. 

Kultuuriinvesteeringu toetuse alammäär on 5000 eurot ja ülemmäär 10 000 eurot ühe taotleja kohta.

Kultuuriinvesteeringu toetus antakse taotlemise aastaks. Taotlus tuleb esitada kalendriaasta 1. veebaruariks (k.a)

Kultuuriinvesteeringu toetust võib saada taotletud või vähendatud mahus. Taotluse vähendatud mahus toetamisel tehakse ettepanek investeeringu konkreetse osa ärajätmiseks.

Kultuuriinvesteeringu toetuse taotlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • investeeringu vajalikkus ja tehtud eeltegevuste kvaliteet (30 p); 
 • investeeringute mõju ja jätkusuutlikkuse kirjeldus (30 p);
 • investeeringute elluviimise ajakava realistlikkus (20 p);
 • kogueelarve realistlikkus ja plaanid riskide maandamiseks (20 p).

Toetuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 59 “Kultuuri valdkonna toetused”

Vaata lisaks: 

Lisainfo: Hegert Leidsalu, kultuuriosakonna teenuste arendusspetsialist, Hegert.Leidsalu@tartu.ee, 526 7327

Viimati muudetud 13.01.2022

Eduka sportlase, võistkonna ja treeneri preemia

Preemia antakse sportlasele ja treenerile, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tartu linn ja kes on Tartu linnas registreeritud spordiklubi liige, välja arvatud juhul kui spordialaga ei ole võimalik Tartu spordiklubis sportlase võimete kohaselt tegeleda. 

 

Kultuuri, noorsootöö ja spordi aasta aunimetused ja preemiad

Kultuuri, noorsootöö, spordi ja Tartu kultuurimetseeni aasta aunimetused ja preemiad antakse üks kord aastas. Aunimetusega kaasneva preemia suurus on alates 2021. aastast 1500 eurot.

Kultuuri aunimetus ja preemia

Tartu linna kultuuri aasta aunimetus Tartu Kultuurikandja ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevale isikule ja kollektiivile, kes on aasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri alal või on andnud olulise panuse Tartu kultuurielu arengusse.

Kultuuri aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta kultuurisündmus - avalikkusele esitletud kõrge kunstilise tasemega teos või kultuurivaldkonda oluliselt mõjutanud sündmus;
  2) aasta kultuuriorganisatsioon - loominguline kollektiiv, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonnas;
  3) aasta looja - autor või esitaja, kes on saavutanud silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  4) aasta rahvakultuurikandja - isik, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri hoidmisel ja arendamisel;
  5) aasta noor kultuurikandja - kuni 26-aastane teose autor või esitaja, kel on silmapaistvaid loomingulisi tulemusi;
  6) aasta kultuurikorraldaja - isik, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kultuuri valdkonna edendamisel;
  7) aasta kultuurikajastaja - isik, kes on kajastunud mitmekülgselt Tartuga seotud kultuurisündmusi meedias;
  8) aasta uustulnuk - uus ettevõtmine või teos, mis on märkimisväärselt rikastanud Tartu kultuurielu.

Kultuuri aunimetuste ja laureaatide kohta saad rohkem lugeda siit 

Noorsootöö aunimetus ja preemia

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikule ja organisatsioonile, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel noortesõbralikumaks.

Noorsootöö aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta noorsootöö tegija - isik või organisatsioon, kes on Tartu noorte vabal ajal oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte ja/või käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi;
  2) aasta noor tegija - 7-26aastane isik või isikud, kelle Tartus toimunud omaalgatuslik ettevõtmine on võimaldanud noortel panustada kogukonda ja/või positiivselt mõjutanud noorte elu;
  3) aasta noortesõbralik tegu - Tartus tegutseva isiku või organisatsiooni ettevõtmine, mis on aidanud muuta Tartu noorte elu meeldivamaks, uuenduslikumaks ja kaasavamaks;
  4) aasta noorsootöö teemaline üliõpilastöö - Tartu noorte või noorsootöö teemaline üliõpilastöö, mis on kaitstud auhinna määramisega samal või eelneval kalendriaastal riiklikult tunnustatud rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputööna ning käsitleb Tartu noorte või noorsootöö jaoks päevakajalisi või uuenduslikke küsimusi, kasutades uuringu valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd.

Noorsootöö aunimetuste ja laureaatide kohta saad rohkem lugeda siit

Spordi aunimetus ja preemia

Tartu linna spordi aasta aunimetus ja sellega kaasnev preemia on Tartu linna tunnustus Tartus aasta jooksul saavutatud silmapaistvate tulemuste eest spordi valdkonnas.

Spordi aasta aunimetus määratakse järgmistes kategooriates:
  1) aasta meessportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  2) aasta naissportlane - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  3) aasta noorsportlane, noormees - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud noorte vanuseklassis (kuni juunioride vanuseklass kaasa arvatud) riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  4) aasta noorsportlane, neiu - Tartus tegutseva spordiklubi liige, kes on edukalt võistelnud noorte vanuseklassis (kuni juunioride vanuseklass kaasa arvatud) riiklikel või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Tartu linn;
  5) aasta võistkond - Tartu spordiklubi võistkond, kes on edukalt võistelnud vähemalt riiklikel tiitlivõistlustel;
  6) aasta treener - Tartu spordiklubi või spordikooli treener, kes on tulemuslikult tegutsenud ja kelle treenitavad sportlased on edukalt võistelnud tiitlivõistlustel;
  7) aasta sporditegu - füüsiline isik või isikute rühm või juriidiline isik, kes on edukalt edendanud Tartu spordielu, algatanud uue sportliku tegevuse, saavutanud tunnustuse riiklikul või rahvusvahelisel tasandil spordi valdkonnas või olnud muul viisil spordis edukas.

Spordi aunimetuste ja laureaatide kohta saad rohkem lugeda siit

Tartu kultuurimetseeni aunimetus

Tartu kultuurimetseeni aunimetus on Tartu linna tunnustus füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle silmapaistev panus on aidanud kaasa Tartu kultuuri, spordi või noorsootöö valdkonna arengule.

Viimati muudetud 11.01.2022

Muud toetusvõimalused

Järgnevalt on toodud info erinevate Tartu Linnavalitsuse väliste toetusvõimaluste kohta.

Tartu Kultuurkapital

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital annab avaliku konkursi korras välja stipendiume ja  preemiaid juriidilistele ja füüsilistele isikutele  Tartukesksete kultuuriprojektide läbiviimiseks ja isikute loomingulise tegevuse toetamiseks. Kahel korral aastas saab esitada taotlusi poolaasta stipendiumitele (tähtajad 31. märts ja 30. september), samuti jagatakse toetusi erinevate allfondide kaudu.

NB! Ei toetata tegevusi, mis on juba Tartu linna eelarvest, sh kultuuriosakonna hallatavatest meetmetest toetust saanud.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium jagab toetusi valdkondade kaupa. Erinevatest programmidest toetatakse kaunite kunstide, kultuuripärandi ja kultuurilise mitmekesisuse projekte.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab sihtkapitalide kaudu kauneid kunste, rahvakultuuri, kehakultuuri ja sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril.

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Eesti Rahvakultuuri Keskus vahendab erinevaid riiklikke toetusmeetmeid ja programme kultuuri edendamiseks. Samuti saab erinevate toetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele. 

Eesti Filmi Instituut

Eesti Filmi Instituut jagab toetusi nii filmide tootmiseks, levitamiseks kui filmialase hariduse edendamiseks ja filmiürituste korraldamiseks.

Eesti Rahvuskultuuri Fond

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikute loomingulist tegevust ja organisatsioone eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise eesmärgil. Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus ehk INSA teostab tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ning et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri. Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte ja tegevusi ning koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.

Eesti-Soome Kultuurifond

Eesti-Soome kultuurifondi toetab tegevusi, mis aitavad tugevdada Soome ja Eesti koostööd kultuuri ja kunsti erinevates valdkondades, suurendada vastastikust keeleoskust, arendada ühisprojekte ning edendada kultuurieksporti kolmandatesse maadesse.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu on võimalik taotleda toetusi kultuurikoostöövõrgustikke, loovisikute reisimise ja loomeresidentuuride tegevuse finantseerimiseks.

Loov Euroopa

Loov Euroopa on Euroopa Liidu raamprogramm eelarveperioodiks 2014-2020, mille eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda. 

Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse Agentuur

Erasmus+ programmi eesmärk on toetada noorte enesearengut, parandada rahvusvahelise noorsootöö kvaliteeti ja aidata kaasa noortepoliitika arengule. Programmis saavad osaleda 13–30-aastased noored. Euroopa Solidaarsuskorpuse eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine solidaarsusprojektide ja vabatahtliku töö kaudu. Osaleda saavad 18–30-aastased noored.

Eesti Noorteühenduste Liidu osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

Erineva suunitlusega toetusi jagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Samuti on võimalik koostööd teha eri riikide saatkondade ja kultuurikeskustega (Prantsuse InstituutGoethe Instituut, Soome Instituut).

Lisaks pakub loominguliste projektide elluviimiseks tuge ühisrahastuskeskkond Hooandja.

Tartu Kultuurkapital
Tartu Kultuurkapital

Viimati muudetud 13.01.2022