Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Jaama tn 143 projekteerimistingimuste avatud menetlus

23. mai 2024 / Tartu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Jaama tn 143 krundile ärihoone abihoone püstitamiseks

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lg 5 p 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobib mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu järgi jääb Jaama tn 143 osalise korterelamu otstarbega ärihoone maa-alale. Osalise korterelamu otstarbega ärihoone maa-ala on ärihoone maa-ala, millest kuni 40% ulatuses võib olla korterelamu maa-ala ja ühiselamu maa-ala. Maa-alale on lubatud kuni 40% ulatuses hoonestuse brutopinnast planeerida korterelamu otstarvet, mis võib paikneda nii eraldi hoonetena kui ärihoonete mahus juhul, kui arhitektuuriüksuse tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Maa-alale ei ole lubatud kavandada majutushooneid. Muus osas kehtivad ärihoone maa-ala kohta toodud üldtingimused.

Jaama tn 143 jääb üldplaneeringuga määratud arhitektuuriasumisse KA7, kus seatakse eesmärgiks praeguse tootmiskompleksi territooriumi kavandamise polüfunktsionaalseks vabaaja ja teeninduskeskuseks ning Sõpruse pst – Jaama tn nurga uushoonestamise linnaruumiliselt väljapaistva nurgalahendusena. Lubatud täisehituse % on 40%. Täisehitusprotsendid täpsustatakse maa-ala piirdes lähiala linnaehitusliku analüüsiga. Hoonestuse projekteerimisel on nõutav kogu maaüksuse haljastuse ja heakorra projekti koostamine.  Hoonestuse kõrguse määramisel tuleb arvestada vanalinnale avaneva vaatekoridoriga Räpina mnt-lt.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  7. juunini  2024. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 24.05.–7.06.2024 (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 23.05.2024