Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Jalaka tn 58h projekteerimistingimuste avatud menetlus

13. märts 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jalaka 58h kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja soovib Jalaka tn 58h kinnistule püstitada ärihoone.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asub Jalaka tn 58h kinnistu Ropka tööstuse asumis (RT4) ettevõtluse maa-alal. Üldplaneering seab eesmärgiks maa-alade hoonestuse üldise tihendamise, intensiivsema maakasutuse, võimalikult rohkeid ja kõrge kvalifikatsiooniga töökohti nõudvate ettevõtete arengu piirkonnas. Samuti on maa-alad mõeldud eelkõige magistraaltänavate lähedusest tuleneva äripotentsiaali realiseerimiseks, ning vastavate, kas kaubanduskeskuste või teatud kaubagrupile spetsialiseerunud poodide ja teenindusasutuste ehitamiseks. Taotlus on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 27. märts 2024. a (k.a). 

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 13.03.2024