Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kandi tee 18 projekteerimistingimuste avatud menetlus

8. november 2023 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Kandiküla, Kandi tee 18 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Taotleja soovib Kandi tee 18 kinnistule püstitada abihoone.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu järgi asub Taru maakond, Tartu linn, Kandiküla Kandi tee 18  kinnistu väikeelamumaal, mis on üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute maa ja elamute vahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Maa-aladel kehtivad väikeelamumaa juhtfunktsiooni kohased üldtingimused.

Kinnistu jääb arhitektuuriasumisse KAN3, mis on valdavalt vanades talukohtades hoonestatud maa-alad reserveeritakse laialdaselt väikeelamumaadeks. Uushoonestusalade krundi- ja hoonestusstruktuuri planeerimisel tuleb olemasolevad talukohad integreerida asumi tervikusse. Seega on taotlus kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 22.11.2023. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimitingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 08.11.2023