Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kurvitsa tee 11a Rahinge külas projekteerimistingimuste avatud menetlus

2. veebruar 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Kurvitsa tee 11a kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus, kuna soovitakse ehitada väljapoole linna kui asustusüksust, samuti ei ole tegemist alevi või alevikuga. Taotleja soovib Kurvitsa tee 11a kinnistule püstitada üksikelamu.

Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 2 p 1 annab pädev asutus projekteerimistingimused hoone püstitamiseks. Ehitusseadustiku § 26 lg 3 p 3 alusel arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel üldplaneeringus määratud tingimusi.

Tartu linna üldplaneeringu alusel asub Tartu maakond, Tartu linn, Rahinge küla, Kurvitsa tee 11a kinnistu maalise asustuse maa-alal, mis on väljapoole Tartu linna asustusüksust ja tiheasustusalasid, suuremaid tootmisalasid, säilitatavaid metsaalasid ning puhke- ja virgestusalasid, sh puhkemetsa jääv maa-ala.  Maa-alal on lubatav ehitada hajaasustuse põhimõttel elamuid, ärihoonet ja põllumajandushoonet või -rajatist.

Kinnistu jääb arhitektuuriasumisse  RAH1 (Rahinge küla), kus üldplaneering seab eesmärgiks Säilitada piirkonnale iseloomulik hajaasustuslik hoonestusstruktuur ja metsadega liigendatud mosaiikne maastik koos väärtusliku põllu- ja metsamaaga. Uushoonestamine on lubatud järgides hajaasustuse põhimõtteid. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 16.02.2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 02.02.2024