Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Palsa tee 3 // 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

8. juuli 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tähtvere küla, Palsa tee 3 // 5 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Taotleja soovib Palsa tee 3 // 5  kinnistule püstitatud üksikelamut seadustada.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt jääb Palsa tee 3 // 5 kinnistu osaliselt teede ja tänavate maa-alale. Maa-ala on Tartu üldplaneeringus reserveeritud Vaksali tn perspektiivseks pikenduseks. Arvestades asjaolu, et hetkel on Palsa tee 3 // 5 maakasutuse juhtotstarve elamumaa ning hoone on püstitatud aastatel 2002–2003, siis lubame seadustada elamu püstitamist. Kui teadmata aja pärast on osa Palsa tee 3 // 5 kinnistust vajalik teekoridori väljaehitamiseks, siis kuulub perspektiivne teemaa osa võõrandamisele. Kinnisasi omandatakse sel juhul kokkuleppel omanikuga või sundvõõrandatakse, kui omanikuga kokkulepet ei saavutata. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 22. juulini 2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 08.07.2024