Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ringtee tn 31 projekteerimistingimuste avatud menetlus

7. juuni 2024 / 30.04.2024. a esitati Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus Ringtee tn 31 kinnistul oleva kaubandus- ja teenindushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning sellega seoses kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

Alal kehtib Tartu Linnavalitsuse 13.02.2007. a korraldusega nr 208 kehtestatud Tähe tn 135b ja Ringtee tn 31 kruntide detailplaneering.

Projekteerimistingimustega soovitakse laiendada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala I kuni 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest olemasoleva kaubandus- ja teenindushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel täpsustatakse asjakohasel juhul planeeringu hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Käesoleval juhul täpsustatakse ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel projekteerimistingimustega detailplaneeringus käsitletud hoonestusala, samas ei muutu planeeringuga esialgselt antud ehitusõigus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. Avalik väljapanek kestab 07.–20.06.2024. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab kuni 20.06.2024. a esitada kirjalikult e-posti teel aadressile [email protected].

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 07.06.2024